Bisdom Haarlem-Amsterdam


Gezinssynode afgesloten

gepubliceerd: zondag, 25 oktober 2015
Gezinssynode afgesloten

De Gezins­synode is af­ge­slo­ten en in zeer korte tijd is een eind­ver­slag gereed geko­men dat in al zijn onder­delen op twee­derde­meer­der­heid van de stemmen van de synode­vaders kon rekenen. Het do­cu­ment wordt aan­ge­bo­den aan de paus en - anders dan eer­der was gezegd - bestaat nu het vermoe­den dat er wellicht toch een pau­se­lijke aposto­lische exhor­tatie over huwe­lijk en gezin zal komen.

De synode heeft bijzon­dere aan­dacht besteed aan de ge­zin­nen die in moei­lijk­heden verkeren of uiteen gevallen zijn, aan mensen die in niet-huwe­lijkse relaties leven. Ook zij zijn kin­de­ren van God en kin­de­ren van de kerk. De synode heeft verschil­lende sug­ges­ties gedaan om hen meer bij het leven van de kerk te betrekken.

Pers­con­fe­ren­tie kar­di­naal Eijk

In de Friezen­kerk te Rome gaf kar­di­naal Eijk vrij­dag 23 ok­to­ber een pers­con­fe­ren­tie over de Algemene Gewone Ver­ga­de­ring van de Bis­schop­pen­synode over het gezin, die ko­men­de zon­dag na drie weken zal wor­den af­ge­slo­ten. De kar­di­naal blikte terug op drie vermoeiende en intensieve weken, waarin door de synode­vaders naar de oproep van paus Fran­cis­cus met grote open­heid in een onderling goede sfeer is ge­spro­ken over de pas­to­raal van het gezin. “Er is ook elke dag gebe­den en ik geloof dat de heilige Geest ook door deze synode Zijn werk zal doen in de Kerk.”

Kar­di­naal Eijk weersprak tevens het beeld dat hij vanuit de media over de synode meekreeg: “Het leek soms wel of we elkaar constant de tent aan het uitvechten waren, maar zo heb ik het zeker niet beleefd. De paus heeft gevraagd om in parresia, dat wil zeggen met grote vrij­moe­dig­heid te spreken, en dat is ook gebeurd, zowel in de plenaire bijeen­komsten als in de kleinere taal­groepen. Daarbij bleken er ten aanzien van som­mi­ge kwesties ver­schil­lende visies te zijn, maar daarvoor was ook de ruimte.”

Vrij­dag­och­tend kon­den de synode­va­ders rea­geren op het concept eind­ver­slag (Relatio finalis) van de synode, waar al gedurende de afgelopen weken aan is gewerkt. Over dit ver­slag, dat bestaat uit een aantal genummerde alinea’s waarin de ver­schil­lende thema’s uit het werk­do­cu­ment (Instru­mentum laboris) voor de synode voorbij­ko­men, wordt zater­dag de 24e ok­to­ber gestemd. Het de­fi­ni­tieve ver­slag vormt een advies voor de paus, die moge­lijk, maar dat is nog niet zeker, over geruime tijd met een reactie komt in een post­sy­no­dale exhor­ta­tie (rondzend­brief).

Opnieuw stel­den som­mi­ge jour­na­listen de vraag of naar aan­lei­ding van deze synode de kerkleer zal ver­an­de­ren. “Paus Fran­cis­cus heeft zelf meer­dere keren gezegd dat hij de leer van de Kerk niet zal ver­an­de­ren en dat dit ook niet de inzet van deze synode is. Het on­der­werp van de Synode is het huwe­lijks- en gezins­pas­to­raat. Een be­lang­rijke con­clu­sie van deze synode is, dat de voor­be­rei­ding op een ker­ke­lijk huwe­lijk goed moet wor­den vorm gegeven. In bij­voor­beeld Italië bestaan er uit­ge­breide pro­gram­ma’s voor de huwe­lijks­voor­be­rei­ding en in het aarts­bis­dom Utrecht bestaat ook het voor­ne­men om de huwe­lijks­voor­be­rei­ding te intensiveren. Voordat mensen een ker­ke­lijk huwe­lijk sluiten, moeten ze heel goed weten wat dit betekent. De Kerk vraagt met een huwe­lijk volgens de kerkleer, die gebaseerd is op de woor­den van Jezus Zelf, veel van echt­ge­no­ten, maar ze mogen er dan ook op ver­trouwen dat God daarvoor de kracht en genade geeft.”

Voor­ko­men dat mensen in hun huwe­lijk stran­den was volgens de kar­di­naal een be­lang­rijker thema dan de regels te versoepelen ten aanzien van toegang tot de communie van mensen die ge­schei­den en bur­ger­lijk her­trouwd zijn. “Wel is het goed om opnieuw te be­na­druk­ken dat men als her­trouwd ge­schei­denen niet buiten de Kerk hoeft te staan. De Kerk is er ook voor hen en Gods genade komt ook tot hen op andere manieren dan door de Heilige Communie. Ook het horen en lezen van het Woord van God en het gebed zijn bronnen van zijn genade.”

Tot slot bena­drukte kar­di­naal Eijk de een­heid van de Rooms-Katho­lie­ke Kerk, die gestalte krijgt in de persoon van de paus: door Petrus en met Petrus. “Wij zijn als synode­va­ders zeker niet volmaakt en de synode is in die zin ook niet volmaakt. Maar de paus staat garant voor de een­heid in de Kerk en we mogen er als gelo­vi­gen op ver­trouwen dat de heilige Geest Gods Kerk leidt. Ondanks dat de leer van de Kerk niet zal ver­an­de­ren, zijn er zeker ver­be­te­ringen moge­lijk als het gaat om een vrucht­baar pas­to­raat rondom huwe­lijk en gezin.”

Be­schou­wing Mgr. Hendriks

Op zijn blog Arsacal.nl schrijft Mgr. Hendriks: “In de media en de dis­cus­sies buiten de synode kwam veel nadruk te liggen op ge­schei­denen die her­trouwd zijn en voor­waar­den waar­onder zij eventueel de heilige communie zou­den kunnen ont­van­gen. De paus had tevoren al vaker gezegd dat dit niet het be­lang­rijk­ste is en zeker niet de panacee voor alle problemen. Er ligt in zoverre wel een probleem dat zeker in onze westerse maat­schappij ie­der­een ter communie gaat zon­der de nodige voor­be­rei­ding: zon­der geloof in de Eucha­ris­tie, zon­der berouw over de zon­den, zon­der biecht, zon­der verlangen om Christus te volgen en als oprecht christen te leven. Communi­ceren is een sociale gebeur­te­nis gewor­den en dat is eigen­lijk heel erg omdat het wezen­lijke waar het om gaat in de kerk: de verlos­sing, het geloof en de navol­ging van Jezus Christus uit beeld geraken. En dan lijken alleen diegene niet te mogen com­mu­ni­ce­ren die je aan kunt wijzen, terwijl er zoveel anderen zijn... Maar is dan niet het eigen­lijke probleem dat er een nieuw bewust­zijn moet komen van wat het wil zeggen een leer­ling van Jezus te zijn?”

Links


Gerelateerde nieuwsberichten

donderdag, 30 november 2023Nederlandse vertaling slottekst synode
vrijdag, 8 april 2016Paus onderstreept in Exhortatie de vreugde van de liefde
vrijdag, 8 april 2016Amoris Laetitia: Gods barmhartigheid voor huwelijk en gezin
woensdag, 21 oktober 2015Laatste week Gezinssynode
dinsdag, 20 oktober 2015Toespraak Neocatechumenale Weg op Gezinssynode
dinsdag, 13 oktober 2015Eerste week synode
maandag, 5 oktober 2015Gezinssynode van start gegaan
vrijdag, 2 oktober 2015Gezinssynode gaat zondag van start
vrijdag, 25 september 201524 Uur van gebed voor de Gezinssynode
donderdag, 25 juni 2015Werkdocument gezinssynode 2015 gepresenteerd
maandag, 2 februari 2015Kardinaal Eijk naar Synode Gezin in oktober
vrijdag, 23 januari 2015Vragenlijst Gezinssynode oktober 2015 is uitgezet in parochies
maandag, 20 oktober 2014Stemresultaten openbaar gemaakt in eindverslag synode
vrijdag, 10 oktober 2014Eerste week gezinssynode
donderdag, 2 oktober 2014Synode over het gezin gaat zondag van start
woensdag, 24 september 2014Dag van gebed voor Synode over het Gezin
dinsdag, 25 februari 2014Paus Franciscus: Bid mee voor gezinnen wereldwijd
vrijdag, 7 februari 2014Uitslagen vragenlijst rond huwelijk en gezin naar Rome
donderdag, 14 november 2013Bisschoppen sturen vragenlijst voor gezinssynode naar parochiesBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose