Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Synode over het gezin gaat zondag van start

Zondag 5 t/m zondag 19 oktober 2014 in Rome

gepubliceerd: donderdag, 2 oktober 2014

De Derde Bui­ten­ge­wone Algemene Ver­ga­de­ring van de Bis­schop­pen­synode gaat zon­dag 5 ok­to­ber 2014 in Rome van start met als thema “De pas­to­rale uit­dagingen van het gezin in de context van de evangeli­sa­tie”. Voor de Neder­landse Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie neemt de voor­zit­ter, kar­di­naal Eijk, deel aan de synode.

GezinssynodeNet als aan alle andere voor­zit­ters is hem ver­zocht de tekst van zijn bijdrage tij­dens de synode op voor­hand aan de Se­cre­ta­ris-Generaal van de synode toe te sturen. De synode begint met verspreid over de dagen meer­dere plenaire sessies waarbij alle deel­ne­mers debat­te­ren aan de hand van een afgebakend thema, altijd gerela­teerd aan de pas­to­raal rond huwe­lijk en gezin.

Werk­do­cu­ment

Ter voorbe­rei­ding is bovendien eer­der dit jaar een werk­do­cu­ment ver­sche­nen, waarin onder meer ant­woor­den van de eind vorig jaar rond gestuurde vragen­lijst zijn ver­werkt. Dit do­cu­ment geeft zo een inzicht in wat we­reld­wijd speelt in het pas­to­raat rond huwe­lijk en gezin en de uit­dagingen waar pas­to­rale teams op dit gebied voor staan. De in dit werk­do­cu­ment aangestipte on­der­wer­pen komen terug in de te bespreken thema’s op de synode.

Na de plenaire sessies staan er ook gespreks­ron­den in kleinere groepen op het pro­gram­ma. De deel­ne­mers kunnen dan in kleinere kring dieper op bepaalde on­der­wer­pen in gaan. Er wordt van al het be­spro­kene ver­slag­leg­ging gedaan met de bedoeling dit in een do­cu­ment samen te vatten dat tij­dens de laatste dagen van de synode wordt ge­pre­sen­teerd en goedge­keurd.

Vervolg op Wereld­ge­zins­da­gen in Philadelphia in 2015

Daar­naast staat er nog een gewone bis­schop­pen­synode over het gezin gepland in ok­to­ber 2015, waar bis­schop­pen aan zullen deel­ne­men die door de Bis­schop­pen­con­fe­ren­ties wor­den af­ge­vaar­digd.

Op wat tij­dens de synode wordt be­spro­ken zal ook wor­den voort­ge­bouwd tij­dens de Katho­lie­ke Wereld­gezins­dagen in Philadelphia, Verenigde Staten, van 22 tot en met 27 sep­tem­ber 2015, waaraan kar­di­naal Eijk ook zal deel­ne­men en waar hij een lezing zal hou­den binnen het kader van een panel­dis­cus­sie. Doel­stelling van deze dagen is ge­zin­nen we­reld­wijd met elkaar in contact te brengen voor gebed en uit­wis­se­ling en om samen het huwe­lijk en het gezin als geschenk van God te vieren.

Mee bid­den

De Kerk acht gebed voor de synode onont­beer­lijk. Zij gelooft in de lei­ding door de Heilige Geest. Daarom roept zij alle gelo­vi­gen we­reld­wijd op om God te vragen de synode die nu in ok­to­ber plaats­vindt, te zegenen en vrucht­baar te maken voor heel zijn Heilige Kerk.

Zalig­ver­kla­ring

Paus Paulud VI zal zondag 19 oktober 2014 zalig worden verklaardOp de laatste dag van de synode, zon­dag 19 ok­to­ber, zal paus Paulus VI wor­den zaligverklaard. Deze paus schreef onder meer de en­cy­cliek Humanae Vitae (1968), over het chris­te­lijk huwe­lijk, die uitkwam in de periode van flower power en de seksuele revolutie. Op bijval van hen die geloof­den in de seksuele revolutie kon deze paus niet bepaald rekenen.

Paus Fran­cis­cus vindt het passend de zalig­ver­kla­ring van deze pleit­bezor­ger voor het huwe­lijk zoals God dat bij de schep­ping heeft inge­steld, te combineren met de afslui­ting van de synode over het huwe­lijk en het gezin. Ook bij deze zalig­ver­kla­ring is kar­di­naal Eijk als deel­ne­mer aan de synode aanwe­zig. (Rkkerk.nl)

Lees ver­derGerelateerde nieuwsberichten

donderdag, 30 november 2023Nederlandse vertaling slottekst synode
vrijdag, 8 april 2016Paus onderstreept in Exhortatie de vreugde van de liefde
vrijdag, 8 april 2016Amoris Laetitia: Gods barmhartigheid voor huwelijk en gezin
zondag, 25 oktober 2015Gezinssynode afgesloten
woensdag, 21 oktober 2015Laatste week Gezinssynode
dinsdag, 20 oktober 2015Toespraak Neocatechumenale Weg op Gezinssynode
dinsdag, 13 oktober 2015Eerste week synode
maandag, 5 oktober 2015Gezinssynode van start gegaan
vrijdag, 2 oktober 2015Gezinssynode gaat zondag van start
vrijdag, 25 september 201524 Uur van gebed voor de Gezinssynode
donderdag, 25 juni 2015Werkdocument gezinssynode 2015 gepresenteerd
maandag, 2 februari 2015Kardinaal Eijk naar Synode Gezin in oktober
vrijdag, 23 januari 2015Vragenlijst Gezinssynode oktober 2015 is uitgezet in parochies
maandag, 20 oktober 2014Stemresultaten openbaar gemaakt in eindverslag synode
vrijdag, 10 oktober 2014Eerste week gezinssynode
woensdag, 24 september 2014Dag van gebed voor Synode over het Gezin
dinsdag, 25 februari 2014Paus Franciscus: Bid mee voor gezinnen wereldwijd
vrijdag, 7 februari 2014Uitslagen vragenlijst rond huwelijk en gezin naar Rome
donderdag, 14 november 2013Bisschoppen sturen vragenlijst voor gezinssynode naar parochiesBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose