Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Toespraak Neocatechumenale Weg op Gezinssynode

Door echtpaar Massimo en Patrizia Paloni

gepubliceerd: dinsdag, 20 oktober 2015

Afgelopen don­der­dag 15 ok­to­ber heeft het uit Neder­land afkom­stige echtpaar Massimo en Patrizia Paloni, de gelegen­heid gehad om een korte toe­spraak te hou­den in de Synodale Verga­dering van de Synode voor het Gezin, dat op 4 ok­to­ber in het Vati­caan van start is gegaan.

foto: Neo­ca­te­chu­me­nale Weg
Massimo en Patrizia Paloni met baby Davide
Massimo en Patrizia Paloni met baby Davide

Massimo en Patrizia wer­den door Paus Fran­cis­cus benoemd tot toe­hoor­ders en zijn aanwe­zig op de Synode namens de Neo­ca­te­chu­me­nale Weg. Het echtpaar, dat 12 kin­de­ren heeft, verhuisde 11 jaar gele­den op verzoek van Mgr. Wiertz vanuit hun geboorte­stad Rome naar het bisdom Roermond om als Itinerante Cate­chisten de kerk te dienen in de nieuwe evangeli­sa­tie.

Hier­on­der volgt de complete tekst van hun toe­spraak:

Massimo

“Wij zijn Massimo en Patrizia Paloni, een itinerant gezin van de Neo­catechumenale Weg, in missie in Neder­land sinds 11 jaar. Wij hebben 12 kin­de­ren. Wij willen de Heilige Vader harte­lijk danken voor zijn uit­no­di­ging: dit geeft ons de moge­lijk­heid om God eer te brengen voor de grote werken die Hij heeft verricht in ons leven. Hij heeft toe­ge­staan dat wij het geloof ont­vingen van onze ouders en Hij is ons aan het helpen om het op onze beurt over te dragen aan onze kin­de­ren, wat onze voor­naamste taak is.

Wij hebben ervaren, zoals H. Johannes zegt, dat de “gebo­den van de Heer niet moei­lijk zijn te onder­hou­den” (1Joh. 5,3). God is het immers geweest die in ons heeft gehandeld, door ons te onder­steunen in onze zwak­heid en door ons een vrijgevig hart te schenken, open om de kin­de­ren te ont­van­gen die Hij ons heeft ge­schon­ken en door elke dag te voor­zien in ons leven. Dit alles hebben wij kosteloos en staps­gewijs ont­van­gen door een weg van chris­te­lijke inwij­ding.

De Neo­cate­chumenale Weg opent in pa­ro­chies een weg van katho­lie­ke vor­ming, die de mensen brengt tot een volwassen geloof, door de herontdek­king van de immense genade van het Doopsel. In deze weg, dat geïnspireerd werd door de Maagd Maria, wordt de nieuwe mens gevormd, zodat in de mate waarin het Doopsel groeit, de erfzonde, die de mens dwingt om voor zich­zelf te leven, zijn kracht verliest. Er verschijnt een hemelse mens, die in staat is lief te hebben en zich te openen voor het leven en voor de Kerk.

Tegen­over de dra­ma­tische crisis van het gezin, is het dringend om de chris­te­lijke initiatie te introduceren, om zo stapsge­wijs de radicali­teit van het Evan­ge­lie te kunnen beleven die de mensen die ver zijn van de Kerk aantrekt.”

Patricia

foto: Bisdom Roermond
Het gezin van echtpaar Massimo en Patrizia Paloni
Het gezin van echtpaar Massimo en Patrizia Paloni

“Sinds onze verlo­vings­tijd is de kennis van het Leer­ge­zag van de Kerk voor mij een belofte geweest die mij heeft vervuld van vreugde, omdat ik aan de wil van God kon aan­slui­ten door in vrij­heid voor het leven te kiezen. Samen met vele andere ge­zin­nen, wil ik mijn grote dank­baar­heid tonen aan de zalige Paulus VI voor de en­cy­cliek Humanae Vitae, waar­mee de Kerk als moe­der en lerares mij de waar­heid heeft verkon­digd over het leven. Ondanks de moei­lijk­he­den van iedere dag, kan ik getuigen dat deze belofte is vervuld in ons huwe­lijk: een ware genade. Het is geen last geweest om de echte­lijke trouw en de open­heid voor het leven te beleven door alle kin­de­ren te ont­van­gen die God ons wilde geven. Ik heb ervaren dat verant­woord ouder­schap niet betekent het aantal kin­de­ren te bepalen, maar juist bewust te zijn van de groot­heid van de roe­ping om samen met God bij te dragen tot de schep­ping van kin­de­ren voor de eeuwig­heid, kin­de­ren die eer aan God brengen. Vandaag voel ik mij gelukkig en verwezen­lijkt als vrouw, echt­ge­note en moe­der.

De dank­baar­heid voor alles wat wij hebben ont­van­gen, heeft ons ertoe gebracht Rome te verlaten en te ver­trek­ken naar Neder­land, waar wij sinds 11 jaar samen met andere families in missie, de plaat­se­lijke kerk dienen door het Evan­ge­lie te ver­kon­di­gen tussen de “exis­tentiële periferieën” van Europa aan vele ge­zin­nen die de genade niet hebben gehad om dit Evan­ge­lie te ont­van­gen.

Dage­lijks zien wij veel lij­den om ons heen, schei­dingen, abortussen, eenzame mensen zon­der hoop. De wereld wacht op het ge­tui­ge­nis van het chris­te­lijk gezin en wij zijn ervan overtuigd dat de red­ding van de mens­heid door het chris­te­lijk gezin zal komen. Als de ge­zin­nen onder­steund zullen wor­den om de waar­heid van de Humanae Vitae te herkennen, zullen wij een ant­woord kunnen bie­den aan de crisis van het gezin, omdat –zoals wij hebben ervaren- de chris­te­lijke ge­meen­schap het gezin redt en het gezin de kerk redt! Dank u wel.”

Neocatechumenale WegGerelateerde nieuwsberichten

donderdag, 30 november 2023Nederlandse vertaling slottekst synode
woensdag, 22 augustus 2018Wereldgezinsdagen Dublin geopend Video
vrijdag, 8 april 2016Paus onderstreept in Exhortatie de vreugde van de liefde
vrijdag, 8 april 2016Amoris Laetitia: Gods barmhartigheid voor huwelijk en gezin
zondag, 25 oktober 2015Gezinssynode afgesloten
woensdag, 21 oktober 2015Laatste week Gezinssynode
dinsdag, 13 oktober 2015Eerste week synode
maandag, 5 oktober 2015Gezinssynode van start gegaan
vrijdag, 2 oktober 2015Gezinssynode gaat zondag van start
vrijdag, 25 september 201524 Uur van gebed voor de Gezinssynode
donderdag, 25 juni 2015Werkdocument gezinssynode 2015 gepresenteerd
maandag, 2 februari 2015Kardinaal Eijk naar Synode Gezin in oktober
vrijdag, 23 januari 2015Vragenlijst Gezinssynode oktober 2015 is uitgezet in parochies
maandag, 20 oktober 2014Stemresultaten openbaar gemaakt in eindverslag synode
vrijdag, 10 oktober 2014Eerste week gezinssynode
donderdag, 2 oktober 2014Synode over het gezin gaat zondag van start
woensdag, 24 september 2014Dag van gebed voor Synode over het Gezin
dinsdag, 25 februari 2014Paus Franciscus: Bid mee voor gezinnen wereldwijd
vrijdag, 7 februari 2014Uitslagen vragenlijst rond huwelijk en gezin naar Rome
donderdag, 14 november 2013Bisschoppen sturen vragenlijst voor gezinssynode naar parochiesBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose