Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Nieuws voor bestuurders

Hieronder verschijnen nieuwsberichten die speciaal voor bestuurders van parochies, PCI’s en andere kerkelijke instituten bestemd zijn.

50 jaar PNB - Dag van de Toekomst
Maandag 25 september - 10.00 uur - Museum Speelklok Utrecht
gepubliceerd: dinsdag, 19 september 2023
Het Pensioen­fonds Neder­landse Bis­dom­men (PNB) werd opgericht in 1973 en bestaat in 2023 dus 50 jaar. Dat wordt gevierd op maan­dag 25 sep­tem­ber met een ‘Dag van de Toekomst’ waarop onder meer vooruitgekeken wordt naar de toe­komst van het fonds.
Collecteschema 2024 vastgesteld
gepubliceerd: maandag, 19 juni 2023
Het collecteschema voor 2024 is vast­ge­steld door de Neder­landse Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie.
Streamen van uitvaartdiensten en AVG
gepubliceerd: maandag, 17 april 2023
Recent kwam in het nieuws dat som­mi­ge video’s van uit­vaar­ten zon­der toestem­ming en niet afgeschermd met een wacht­woord online staan. Daar­naast werd de af­ge­spro­ken periode waarin de video online zou blijven staan over­schre­den. Dat leidde tot vragen en klachten van de nabe­staan­den.
Landelijke Open Kerkendag
gepubliceerd: vrijdag, 14 april 2023
Op tweede pinkster­dag, 29 mei 2023, vindt de lan­de­lijke Open Kerken­dag plaats. Dit Zeeuws / Brabantse ini­tia­tief spreidt de vleugels uit en gaat voor het eerst lan­de­lijk. Tijdens deze dag hoopt Stich­ting Open Kerken zoveel moge­lijk van de kerk­ge­bouwen die Neder­land rijk is onder de aan­dacht te brengen bij een breed publiek. De Neder­landse R.-K. bis­schop­pen steunen het ini­tia­tief en hebben de moge­lijk­heid om mee te doen bij de pa­ro­chies onder de aan­dacht gebracht.
Parochiewerkgroepen en AVG
gepubliceerd: donderdag, 16 februari 2023
In een pa­ro­chie vin­den ac­ti­vi­teiten plaats die ge­coör­di­neerd wor­den door werk­groepen die werken onder de verant­woor­de­lijk­heid van het pa­ro­chie­bestuur. Voor het or­ga­ni­se­ren van de ac­ti­vi­teiten zijn vaak per­soons­ge­ge­vens nodig. Bij­voor­beeld om bepaalde mensen uit te nodigen, te bezoeken of een attentie te sturen. Waar moet een werk­groep op letten om hier AVG-proof mee om te kunnen gaan?
Diocesane Regelingen 2023
gepubliceerd: woensdag, 8 februari 2023
Het do­cu­ment Dio­ce­sane Rege­lingen voor het jaar 2023 (voor­heen de Analecta) is be­schik­baar op de web­si­te. Hij is te vin­den op de pagina Finan­ciële Zaken in het grijze kader met do­cu­menten onder het kopje Alge­meen.
Uitnodiging persconferentie
Woensdag 18 januari - 10.30 uur - Den Haag
gepubliceerd: woensdag, 11 januari 2023
Hoe zien kerk­le­den de rol van hun plaat­se­lijke kerk in tij­den van crises? In hoeverre vin­den zij zelf steun bij de kerk? En zijn zij ook in crisis­tijd bereid aan de kerk te geven? Tijdens de pers­con­fe­ren­tie van Actie Kerk­ba­lans op woens­dag 18 januari geeft de lan­de­lijke organi­sa­tie ant­woord op deze en meer vragen op basis van een onder­zoek onder bijna 4.500 kerk­gan­gers.
Kerstmisposter beschikbaar
Voor scholen en parochies
gepubliceerd: dinsdag, 13 december 2022
De Neder­landse Katho­lie­ke School Raad (NKSR) maakt dit jaar weer een kerst­mis­poster be­schik­baar voor scholen, samen met de Rooms-Katho­lie­ke Kerk. De poster is te down­loa­den en te printen als A3-formaat, A4-formaat en in een formaat geschikt voor whiteboard. De poster wordt ook aan­ge­bo­den op een nieuwe web­si­te van de Rooms-Katho­lie­ke Kerk, Vier.nu.
Onderzoek Actie Kerkbalans
Hoe zien kerkgangers de rol van de kerk in tijden van crisis?
gepubliceerd: woensdag, 2 november 2022
We leven in een tijd waarin de ene crisis de andere opvolgt: oorlog, vluch­te­lingen­stro­men, inflatie, energie­kos­ten, stikstof enzo­voort. Actie Kerk­ba­lans onder­zoekt wat kerk­gan­gers vin­den van de rol van hun kerk in deze tijd.
Gratis deurbanner Actie Kerkbalans
gepubliceerd: vrijdag, 14 oktober 2022
Actie Kerk­ba­lans introdu­ceert een nieuw product: de deurbanner met de slogan ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’. Met deze deurbanner kunnen pa­ro­chies en ge­meen­tes op een nieuwe, aan­spre­kende manier hun eigen Actie Kerk­ba­lans onder de aan­dacht brengen.
Webshop Actie Kerkbalans geopend
gepubliceerd: zaterdag, 1 oktober 2022
Actie Kerk­ba­lans heeft op maan­dag 26 sep­tem­ber de webshop geopend. Alle ma­te­ri­alen voor de Actie Kerk­ba­lans 2023 zijn nu online te bekijken en be­stel­len. Met de kant-en-klare fol­ders en en­ve­lop­pen brengen pa­ro­chies hun lokale Actie goed en herken­baar onder de aan­dacht. Ook pro­mo­tie­ma­te­riaal, zoals spandoeken, vlaggen, posters en stickers, zijn in de webshop te vin­den. Ma­te­ri­alen zijn daar­naast een­vou­dig op maat te laten maken voor de eigen kerk.
Ecosysteem Missionaire Parochie
gepubliceerd: donderdag, 29 september 2022
De partner­orga­ni­sa­ties van de con­fe­ren­tie ‘De Missio­naire Pa­ro­chie’ starten op 1 ok­to­ber 2022 met een zo­ge­naamd eco­sys­teem met als missie de ont­wik­ke­ling van missio­naire pa­ro­chies te bevor­de­ren. Met deze organi­sa­tie­vorm wordt de samen­wer­king verstevigd tussen de partners die in maart 2022 de con­fe­ren­tie van de Missio­naire Pa­ro­chie hebben gehou­den.


dinsdag, 13 september 2022Collecteschema 2023 vastgesteld
donderdag, 11 augustus 2022Subsidie voor verduurzaming kerkelijke gebouwen
vrijdag, 15 juli 2022Nieuwsbrief Actie Kerkbalans over belactie en AVG
donderdag, 2 juni 2022Fondswerving via de telefoon
woensdag, 4 mei 2022Noodopvang van vluchtelingen
zaterdag, 15 januari 2022Nieuwe declaratieformulieren beschikbaar
donderdag, 13 januari 2022Persconferentie Kerkbalans
maandag, 22 november 2021Promotiemateriaal De Missionaire Parochie
maandag, 8 november 2021Wat is een missionaire parochie?
vrijdag, 5 november 2021Vier Kerstmis
donderdag, 4 november 2021Oplichtingspoging via whatsapp
dinsdag, 2 november 2021Rode lopers van Actie Kerkbalans
donderdag, 28 oktober 2021De Adventsactie komt er weer aan
vrijdag, 1 oktober 2021Herzien model-privacyverklaring parochies
woensdag, 22 september 2021Actie Kerkbalans opent de webshop
woensdag, 15 september 2021Bisschoppenconferentie kiest Permanente Raad
maandag, 13 september 2021Stamboomonderzoek
vrijdag, 3 september 2021Decreet Digitaal vergaderen
maandag, 23 augustus 2021Collecteschema 2022 vastgesteld
donderdag, 5 augustus 2021Datum Kerkbalans 2022 bekend
donderdag, 1 april 2021UBO-verklaring
donderdag, 1 april 2021Brief belastingdienst ANBI-status toegelicht
maandag, 15 maart 2021Gratis muzieksoftware voor koormuziek
dinsdag, 23 februari 2021Phishing als pastorale beroepskrachten
maandag, 25 januari 2021Nieuw model privacyverklaring parochies
donderdag, 14 januari 2021Actie Kerkbalans presentatie online
woensdag, 13 januari 2021Professioneel beheer en bestuur in de Kerk
dinsdag, 12 januari 2021Nieuwe declaratieformulieren beschikbaar
donderdag, 12 november 2020Actie Kerkbalans doet onderzoek
vrijdag, 30 oktober 2020Vragen over het streamen van kerkelijke vieringen
maandag, 26 oktober 2020Regionale startdag Vastenactie afgelast
woensdag, 21 oktober 2020Rode loper uit voor Actie Kerkbalans
donderdag, 15 oktober 2020Collecteschema 2021 vastgesteld
vrijdag, 2 oktober 2020Actie Kerkbalans vernieuwt
maandag, 3 augustus 2020Vernieuwde website voor CIO
dinsdag, 7 juli 2020Portretfotoís van Mgr. Hendriks Fotoreportage
vrijdag, 22 mei 2020Kerkproeverij corona-style
dinsdag, 31 maart 2020Stappenplan voor live streamen op YouTube
woensdag, 25 maart 2020Persbericht voor parochieblad en -website
woensdag, 26 februari 2020Nieuwe declaratieformulieren beschikbaar
dinsdag, 25 februari 2020Actie Kerkbalans en de AVG
maandag, 13 januari 2020Functionaris Gegevensbescherming R.-K. Ledenadministratie
donderdag, 9 januari 2020Zeker nog drie jaar door met Kerkproeverij / Back to church
woensdag, 1 januari 2020Monique Braspenning volgt Liesbeth Sanders op
donderdag, 19 december 2019Kans op een datalek verkleinen
woensdag, 2 oktober 2019Procedure voor gratis VOG aangepastBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose