Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Nieuws voor bestuurders

Hieronder verschijnen nieuwsberichten die speciaal voor bestuurders van parochies, PCI’s en andere kerkelijke instituten bestemd zijn.

Kerkproeverij corona-style
Kerkproeverij helpt kerken online op weg
gepubliceerd: vrijdag, 22 mei 2020
De ge­za­men­lijke organi­sa­ties die ver­te­gen­woor­digd zijn in het ini­tia­tief Kerk­proe­ve­rij / Back to church moe­digen kerken aan om ondanks alle beper­kingen vanwege corona toch uit­no­di­gend te blijven. Om geloofs­ge­meen­schappen hierbij te onder­steunen is de web­si­te omge­bouwd tot een in­spi­ra­tie­pa­gina voor uit­no­di­gend kerk-zijn in corona­tijd.
Stappenplan voor live streamen op YouTube
gepubliceerd: dinsdag, 31 maart 2020
Nu er in ver­band met maat­regelen tegen de versprei­ding van het corona­vi­rus voorlopig geen publieke li­tur­gische vie­rin­gen zijn, komen veel pa­ro­chies met alternatieven. Met inzet van een camera kunnen pa­ro­chi­anen via in­ter­net toch de mis volgen die in besloten­heid wordt gevierd. Voor pa­ro­chies die nog op zoek zijn naar manieren om dat goed te doen is er nu een han­dig stappen­plan.
Persbericht voor parochieblad en -website
Vastenactie
gepubliceerd: woensdag, 25 maart 2020
Omdat door de corona­maat­re­ge­len ook de jaar­lijkse Vas­ten­ac­tie in het gedrang dreigt te komen, roept Mgr. Van den Hout, referent namens de bis­schop­pen­con­fe­ren­tie voor de Missie, op om extra aan­dacht te beste­den aan deze be­lang­rijke collecte.
Nieuwe declaratieformulieren beschikbaar
gepubliceerd: woensdag, 26 februari 2020
De nieuwe declaratie­for­mu­lieren voor algemene declaraties, assis­tenties, reis­kos­ten en docenten GSMs zijn weer be­schik­baar op de pagina Besturen - Personeels­zaken.
Actie Kerkbalans en de AVG
Antwoorden op veelgestelde vragen
gepubliceerd: dinsdag, 25 februari 2020
De campagne­tijd voor Actie Kerk­ba­lans is voorbij. Som­mi­ge pa­ro­chies hebben naar aan­lei­ding van deze actie vragen gekregen van kerk­le­den, gerela­teerd aan de Algemene Veror­dening Gege­vens­be­scher­ming (AVG).
Diocesane Regelingen 2020
gepubliceerd: dinsdag, 11 februari 2020
Het do­cu­ment Dio­ce­sane Rege­lingen voor het jaar 2020 (voor­heen de Analecta) is be­schik­baar op de web­si­te. Hij is te vin­den op de pagina Fi­nan­ciële Zaken in het grijze kader met do­cu­menten onder het kopje Alge­meen.
Functionaris Gegevensbescherming R.-K. Ledenadministratie
Alex Commandeur per 1 januari 2020 aangesteld
gepubliceerd: maandag, 13 januari 2020
Alex Commandeur is per 1 januari 2020 aan­ge­steld als Functiona­ris Gege­vens­be­scher­ming voor de Rooms-Katho­lie­ke leden­ad­mi­ni­stra­tie. Commandeur werkt al jaren als adviseur op het gebied van de bescher­ming van per­soons­ge­ge­vens en sinds enige tijd adviseert hij ook de Rooms-Katho­lie­ke Kerk op dit terrein.
Zeker nog drie jaar door met Kerkproeverij / Back to church
gepubliceerd: donderdag, 9 januari 2020
Maar liefst 480 pa­ro­chies en kerken hebben in sep­tem­ber 2019 het spandoek ‘Welkom in de kerk’ aan de gevel van hun kerk­ge­bouw gehangen in het kader van Kerk­proe­ve­rij / Back to Church. Vanwege het groeiende succes van deze actie heeft de Raad van Kerken besloten om er zeker de ko­men­de drie jaar mee door te gaan.
Monique Braspenning volgt Liesbeth Sanders op
Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag RKK
gepubliceerd: woensdag, 1 januari 2020
Mw. mr. Monique Braspen­ning volgt per 1 januari 2020 mw. mr. Liesbeth Sanders op als meld­punt­func­tio­na­ris bij het Meld­punt Grens­over­schrij­dend Gedrag RKK.
Kans op een datalek verkleinen
gepubliceerd: donderdag, 19 december 2019
Er is geen kant-en-klare-oplos­sing waar­mee een pa­ro­chie of PCI gegaran­deerd beveiligd is tegen datalekken. Wel wordt het risico op een datalek kleiner als in de pa­ro­chie of PCI zorg­vul­dig omge­gaan wordt met de per­soons­ge­ge­vens in com­puterbestan­den of op geprinte lijstjes. Wel zijn er prak­tische tips voor hoe men alert kan blijven op risico’s.
Voorlopig nog geen eHerkenning beveiligingsniveau 3 voor kerken
gepubliceerd: donderdag, 5 december 2019
Voorlopig komt er nog geen eHerken­ning beveili­gings­ni­veau 3 be­schik­baar voor kerken (en dus pa­ro­chies). Dit heeft het Inter­ker­ke­lijk Contact in Over­heids­zaken (CIO) bekend gemaakt. Het overleg dat hierover is met onder meer het ministerie van Binnenlandse Zaken, wordt onvermin­derd voort­ge­zet om eHerken­ning niveau 3 voor kerken zo spoe­dig moge­lijk te rea­li­se­ren.
Procedure voor gratis VOG aangepast
gepubliceerd: woensdag, 2 oktober 2019
Per 1 juli 2019 houdt het centrale contact­punt Gratis VOG (Ver­kla­ring Omtrent het Gedrag) bij het lan­de­lijk Se­cre­ta­riaat van het Rooms-Katho­liek Kerk­ge­noot­schap (SRKK) op te be­staan. Dat betekent dat pa­ro­chies vanaf dat moment zelf digi­taal gratis VOG’s gaan aan­vra­gen.


maandag, 8 juli 2019Landelijke infopagina preventiebeleid
woensdag, 5 juni 2019Andere procedure voor gratis VOGBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose