Bisdom Haarlem-Amsterdam


Nieuws voor bestuurders

Hieronder verschijnen nieuwsberichten die speciaal voor bestuurders van parochies, PCI’s en andere kerkelijke instituten bestemd zijn.

Actie Kerkbalans: 11 t/m 25 januari 2025
gepubliceerd: dinsdag, 9 juli 2024
De data voor de actie­pe­rio­de van Actie Kerk­ba­lans 2025 zijn bekend: komend jaar vindt de Actie plaats van zater­dag 11 tot en met zater­dag 25 januari. In deze actie­pe­rio­de van twee weken vragen duizen­den vrij­wil­li­gers vanuit hon­der­den kerken in heel Neder­land hun leden om een finan­ciële bijdrage voor het func­tio­ne­ren van de eigen plaat­se­lijke pa­ro­chie of ge­meen­te.
Hoogfeest Maria Tenhemelopneming
gepubliceerd: zaterdag, 6 juli 2024
Het hoog­feest van Maria Ten­hemel­op­ne­ming (15 au­gus­tus) wordt - ondanks de zomer­va­kan­tie - in veel pa­ro­chies en geloofs­ge­meen­schappen gevierd, met vie­rin­gen en andere (gebeds-) bij­een­komsten. Op de bisdom­web­site en in het bisdom­blad ‘SamenKerk’ willen we hier graag aan­dacht aan geven
Oproep tot organiseren van activiteiten
Rond Werelddag van Migranten en Vluchtelingen op 29 september
gepubliceerd: dinsdag, 25 juni 2024
Zondag 29 sep­tem­ber aanstaande is de Wereld­dag voor Mi­gran­ten en Vluch­te­lingen. Het Vati­caanse Di­cas­te­rie voor de Be­vor­de­ring van In­te­grale Men­se­lijke Ont­wik­ke­ling nodigt pa­ro­chies en daar­naast “alle mensen van goede wil” uit om ini­tia­tie­ven te or­ga­ni­se­ren met mi­gran­ten en vluch­te­lingen. Daarvoor biedt het hulp­mid­de­len en ma­te­ri­alen aan via een web­si­te.
Beperking giftenaftrek
Oproep CIO aan kabinet nevenschade te voorkomen
gepubliceerd: maandag, 24 juni 2024
Het nieuwe kabinet wil het budget voor de giftenaftrek meer dan halveren, van circa 440 miljoen euro naar zo’n 200 miljoen. Het Inter­ker­ke­lijke Contact in Over­heids­zaken (CIO) voorziet grote nadelige finan­ciële con­se­quenties voor de aan­ge­slo­ten kerk­ge­noot­schappen en roept het kabinet op om nevenschade van deze maat­regel voor kerken en synagogen te voor­ko­men.
Controleverklaring van een externe accountant
gepubliceerd: woensdag, 12 juni 2024
Mgr. Hendriks, bis­schop van Haar­lem-Am­ster­dam, heeft een decreet uit­ge­vaar­digd over het belang van een controle­ver­kla­ring van een externe accountant voor ker­ke­lijke rechts­personen.
Aandacht voor Dag van de Gevangenen
Zondag 13 oktober
gepubliceerd: woensdag, 29 mei 2024
Hoofdaal­moe­ze­nier Ryan van Eijk van het justitie­pas­to­raat, vraagt in een brief gericht aan de pa­ro­chies om in de vie­rin­gen van zon­dag 13 ok­to­ber aan­dacht te geven aan ge­van­ge­nen en aan ie­der­een die lijdt onder de gevolgen van criminali­teit.
AVG-Checklist voor R.-K. Parochies
gepubliceerd: dinsdag, 28 mei 2024
Als het om het gegevensbeheer gaat, hebben de pa­ro­chies van de Rooms-Katho­lie­ke Kerk mis­schien wel de be­lang­rijk­ste rol. Pa­ro­chies moeten ervoor zorgen dat het beheer van hun lokale ledenbestand op orde is en eventuele vragen van hun leden hierover afhan­de­len. Om pa­ro­chies hierbij te helpen, is er nu een speciale checklist be­schik­baar.
Nieuwe algemeen reglementen parochie en PCI
gepubliceerd: dinsdag, 16 april 2024
Het Alge­meen regle­ment bestuur pa­ro­chie en het Alge­meen regle­ment bestuur PCI zijn ge­wij­zigd en de oude do­cu­menten op deze web­si­te zijn ver­vangen door nieuwe.
Diocesane Regelingen 2024
gepubliceerd: maandag, 5 februari 2024
Het do­cu­ment Dio­ce­sane Rege­lingen voor het jaar 2024 (voor­heen de Analecta) is be­schik­baar op de web­si­te. Hij is te vin­den op de pagina Finan­ciële Zaken in het grijze kader met do­cu­menten onder het kopje Alge­meen.
Factsheet veiligheid in en rond kerkgebouw
gepubliceerd: dinsdag, 19 december 2023
In ver­band met een verhoogd drei­gings­ni­veau heeft het Inter­ker­ke­lijke Contact in Over­heids­zaken (CIO) contact gehad met de Natio­naal Coördinator Terrorisme­be­strij­ding. Er is geen concrete drei­ging voor kerken, wel is er sprake van een verhoogde algemene drei­ging van moge­lijke aan­slagen. Mede om die reden brengt CIO de factsheet Kerk en vei­lig­heid opnieuw onder de aan­dacht.
AVG: Bewaartermijnen voor persoonsgegevens
gepubliceerd: maandag, 11 december 2023
Voor pa­ro­chies is het van cruciaal belang om de juiste bewaar­ter­mijnen te stellen en te handhaven als het gaat om per­soons­ge­ge­vens in pa­ro­chies. Het bewaren van gegevens voor een periode die lan­ger is dan het doel waarvoor de gegevens nood­za­ke­lijk zijn, levert een overtre­ding op van de AVG. Hetzelfde geldt voor het niet naleven van gestelde bewaar­ter­mijnen.
Opbrengst Actie Kerkbalans 2021 en 2022
gepubliceerd: zondag, 10 december 2023
Drie deel­ne­mende kerk­ge­noot­schappen aan Actie Kerk­ba­lans maken in de eerste week van de­cem­ber 2023 ge­za­men­lijk hun opbrengst­cij­fers over de afgelopen jaren bekend. Deze blijken in de Rooms-Katho­lie­ke Kerk en in de Pro­tes­tantse Kerk Neder­land rede­lijk stabiel over de gemeten jaren. In de Oud-Katho­lie­ke Kerk is voor wat betreft de beschik­ba­re gegevens sprake van een daling.


woensdag, 15 november 2023Speciale aandacht voor 800 jaar kerststal op Vier.nu
vrijdag, 3 november 2023Geloof in communicatie
donderdag, 26 oktober 2023Nieuw directorium en hymnarium
woensdag, 25 oktober 2023Speciale jubileum erepenning
vrijdag, 6 oktober 2023Vernieuwde webshop Actie Kerkbalans
donderdag, 28 september 2023SRKK verhuist naar Baarn
dinsdag, 19 september 202350 jaar PNB - Dag van de Toekomst
maandag, 19 juni 2023Collecteschema 2024 vastgesteld
maandag, 17 april 2023Streamen van uitvaartdiensten en AVG
vrijdag, 14 april 2023Landelijke Open Kerkendag
donderdag, 16 februari 2023Parochiewerkgroepen en AVG
woensdag, 11 januari 2023Uitnodiging persconferentie
dinsdag, 13 december 2022Kerstmisposter beschikbaar
woensdag, 2 november 2022Onderzoek Actie Kerkbalans
vrijdag, 14 oktober 2022Gratis deurbanner Actie Kerkbalans
zaterdag, 1 oktober 2022Webshop Actie Kerkbalans geopend
donderdag, 29 september 2022Ecosysteem Missionaire Parochie
dinsdag, 13 september 2022Collecteschema 2023 vastgesteld
donderdag, 11 augustus 2022Subsidie voor verduurzaming kerkelijke gebouwen
vrijdag, 15 juli 2022Nieuwsbrief Actie Kerkbalans over belactie en AVG
donderdag, 2 juni 2022Fondswerving via de telefoon
woensdag, 4 mei 2022Noodopvang van vluchtelingen
zaterdag, 15 januari 2022Nieuwe declaratieformulieren beschikbaar
donderdag, 13 januari 2022Persconferentie Kerkbalans
maandag, 22 november 2021Promotiemateriaal De Missionaire Parochie
maandag, 8 november 2021Wat is een missionaire parochie?
vrijdag, 5 november 2021Vier Kerstmis
donderdag, 4 november 2021Oplichtingspoging via whatsapp
dinsdag, 2 november 2021Rode lopers van Actie Kerkbalans
donderdag, 28 oktober 2021De Adventsactie komt er weer aan
vrijdag, 1 oktober 2021Herzien model-privacyverklaring parochies
woensdag, 22 september 2021Actie Kerkbalans opent de webshop
woensdag, 15 september 2021Bisschoppenconferentie kiest Permanente Raad
maandag, 13 september 2021Stamboomonderzoek
vrijdag, 3 september 2021Decreet Digitaal vergaderen
maandag, 23 augustus 2021Collecteschema 2022 vastgesteld
donderdag, 5 augustus 2021Datum Kerkbalans 2022 bekend
donderdag, 1 april 2021UBO-verklaring
donderdag, 1 april 2021Brief belastingdienst ANBI-status toegelicht
maandag, 15 maart 2021Gratis muzieksoftware voor koormuziek
dinsdag, 23 februari 2021Phishing als pastorale beroepskrachten
maandag, 25 januari 2021Nieuw model privacyverklaring parochies
donderdag, 14 januari 2021Actie Kerkbalans presentatie online
woensdag, 13 januari 2021Professioneel beheer en bestuur in de Kerk
dinsdag, 12 januari 2021Nieuwe declaratieformulieren beschikbaar
donderdag, 12 november 2020Actie Kerkbalans doet onderzoek
vrijdag, 30 oktober 2020Vragen over het streamen van kerkelijke vieringen
maandag, 26 oktober 2020Regionale startdag Vastenactie afgelastBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose