Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Nieuws voor bestuurders

Hieronder verschijnen nieuwsberichten die speciaal voor bestuurders van parochies, PCI’s en andere kerkelijke instituten bestemd zijn.

Actie Kerkbalans presentatie online
Uitkomsten onderzoek naar o.a. kerk in coronatijd
gepubliceerd: donderdag, 14 januari 2021
De lan­de­lijke pers­con­fe­ren­tie van Actie Kerk­ba­lans wordt ver­plaatst van 15 naar 22 januari. Dit heeft de organi­sa­tie besloten in ver­band met de hui­dige corona­maat­re­ge­len. Op deze geheel digitale pers­con­fe­ren­tie presen­teert Actie Kerk­ba­lans de uit­kom­sten van een groot opgezet onder­zoek dat is gedaan door onder­zoeks­bu­reau Citisens. Er is daarin gevraagd naar de bele­ving van kerk­gan­gers van hun kerk in corona­tijd en ook naar de geefbereid­heid van de deel­ne­mers.
Professioneel beheer en bestuur in de Kerk
Vanaf zaterdag 27 maart - Besturencursus
gepubliceerd: woensdag, 13 januari 2021
Na het succes van de eerste vijf edities zal de besturen­cur­sus in 2021 opnieuw wor­den geor­ga­ni­seerd. De cursus vindt twee­jaar­lijks plaats als ver­die­ping voor hui­dige be­stuurs­le­den of als kennis­ma­king voor jong talent / aspirant be­stuurs­le­den die zich willen verdiepen in het pro­fes­sio­neel beheer en bestuur van een samen­wer­kings­ver­band, (gefuseerde) pa­ro­chie, of (I)PCI.
Nieuwe declaratieformulieren beschikbaar
gepubliceerd: dinsdag, 12 januari 2021
De nieuwe declaratie­for­mu­lieren voor algemene declaraties, assis­tenties, reis­kos­ten en docenten GSMs zijn weer be­schik­baar in het kader rechts-boven op de pagina Besturen - Personeels­zaken.
Actie Kerkbalans doet onderzoek
Betrokkenheid kerkgangers in Corona-tijd
gepubliceerd: donderdag, 12 november 2020
Door de maat­regelen rond Covid-19 zijn mensen meer en meer op zich­zelf en hun kleine kring aangewezen. Dan is de kerk - al dan niet via in­ter­net - een be­lang­rijke plek van verbin­ding. Deze bij­zon­dere tijd heeft Actie Kerk­ba­lans doen besluiten om juist nu onder­zoek te doen naar de be­trok­ken­heid van kerk­gan­gers bij hun plaat­se­lijke kerk. Gedurende de maand no­vem­ber zal onder­zoeks­bu­reau Citisens kerk­le­den en pa­ro­chi­anen vragen mee te doen met dit grootschalige, online onder­zoek.
Vragen over het streamen van kerkelijke vieringen
In het kader van de AVG
gepubliceerd: vrijdag, 30 oktober 2020
In deze corona­tijd wordt er door veel pa­ro­chies een live stream via in­ter­net ver­zorgd, om zo de mensen thuis via in­ter­net de mis mee te laten vieren. Dit roept met het oog op de privacywet­ge­ving zoals gere­geld in de Algemene Veror­dening Gege­vens­be­scher­ming (AVG) echter een aantal vragen op.
Regionale startdag Vastenactie afgelast
Zaterdag 21 november - 10.00 uur - Online startdag
gepubliceerd: maandag, 26 oktober 2020
De regionale start­da­gen gaan helaas niet door vanwege de nieuwe corona­maat­re­ge­len. Om u toch goed voor te berei­den op de ko­men­de campagne, zijn er twee alternatieven.
Rode loper uit voor Actie Kerkbalans
Nieuw startmoment Actie Kerkbalans
gepubliceerd: woensdag, 21 oktober 2020
De jaar­lijkse Actie Kerk­ba­lans, de grootste fondsenwervende actie van Neder­land, or­ga­ni­seert in 2021 door heel Neder­land op­val­lende start­mo­menten volgens een geheel nieuw concept. Plaat­se­lijke kerken rollen voor de toegangsdeur let­ter­lijk de rode loper uit met daarop de nieuwe slogan ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’. Actie Kerk­ba­lans geeft de eerste hon­derd rode lopers gratis weg.
Collecteschema 2021 vastgesteld
gepubliceerd: donderdag, 15 oktober 2020
Het collecteschema voor 2021 is op 13 ok­to­ber 2020 vast­ge­steld door de Neder­landse Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie.
Actie Kerkbalans vernieuwt
Nieuwe website en webshop
gepubliceerd: vrijdag, 2 oktober 2020
De web­si­te van Actie Kerk­ba­lans is in een nieuw jasje gestoken! De web­si­te en webshop van Actie Kerk­ba­lans zijn daar­mee nog over­zich­te­lijker en gebruiks­vrien­de­lijker gemaakt.
Vernieuwde website voor CIO
Interkerkelijk Contact in Overheidszaken
gepubliceerd: maandag, 3 augustus 2020
Het Inter­ker­ke­lijk Contact in Over­heids­zaken (afgekort CIO) heeft de web­si­te vernieuwd. Op deze site is een over­zicht te vin­den van wat dit samen­wer­kings­ver­band van 29 chris­te­lijke kerk­ge­noot­schappen en twee joodse ge­meen­schappen doet. Het CIO behar­tigt voor de leden de gemeen­schap­pe­lijke belangen bij de (rijks)over­heid. Zo voerde CIO in de afgelopen maan­den voort­du­rend overleg met de minister van Justitie & Vei­lig­heid en tevens verant­woor­de­lijk voor de ere­diensten, F. Grapperhaus, in ver­band met Covid-19.
Portretfotoís van Mgr. Hendriks Fotoreportage
gepubliceerd: dinsdag, 7 juli 2020
Om tegemoet te komen aan verzoeken van pa­ro­chies stellen we hierbij enkele portret­foto's be­schik­baar van mgr. Hendriks. De foto's zijn gemaakt na de pries­ter­wij­ding van Paul Bindels in de Ka­the­drale Basiliek van Sint Bavo te Haar­lem.
Kerkproeverij corona-style
Kerkproeverij helpt kerken online op weg
gepubliceerd: vrijdag, 22 mei 2020
De ge­za­men­lijke organi­sa­ties die ver­te­gen­woor­digd zijn in het ini­tia­tief Kerk­proe­ve­rij / Back to church moe­digen kerken aan om ondanks alle beper­kingen vanwege corona toch uit­no­di­gend te blijven. Om geloofs­ge­meen­schappen hierbij te onder­steunen is de web­si­te omge­bouwd tot een in­spi­ra­tie­pa­gina voor uit­no­di­gend kerk-zijn in corona­tijd.


dinsdag, 31 maart 2020Stappenplan voor live streamen op YouTube
woensdag, 25 maart 2020Persbericht voor parochieblad en -website
woensdag, 26 februari 2020Nieuwe declaratieformulieren beschikbaar
dinsdag, 25 februari 2020Actie Kerkbalans en de AVG
dinsdag, 11 februari 2020Diocesane Regelingen 2020
maandag, 13 januari 2020Functionaris Gegevensbescherming R.-K. Ledenadministratie
donderdag, 9 januari 2020Zeker nog drie jaar door met Kerkproeverij / Back to church
woensdag, 1 januari 2020Monique Braspenning volgt Liesbeth Sanders op
donderdag, 19 december 2019Kans op een datalek verkleinen
donderdag, 5 december 2019Voorlopig nog geen eHerkenning beveiligingsniveau 3 voor kerken
woensdag, 2 oktober 2019Procedure voor gratis VOG aangepast
maandag, 8 juli 2019Landelijke infopagina preventiebeleid
woensdag, 5 juni 2019Andere procedure voor gratis VOGBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose