Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Nieuws voor bestuurders

Hieronder verschijnen nieuwsberichten die speciaal voor bestuurders van parochies, PCI’s en andere kerkelijke instituten bestemd zijn.

Regionale startdag Vastenactie afgelast
Zaterdag 21 november - 10.00 uur - Online startdag
gepubliceerd: maandag, 26 oktober 2020
De regionale start­da­gen gaan helaas niet door vanwege de nieuwe corona­maat­re­ge­len. Om u toch goed voor te berei­den op de ko­men­de campagne, zijn er twee alternatieven.
Rode loper uit voor Actie Kerkbalans
Nieuw startmoment Actie Kerkbalans
gepubliceerd: woensdag, 21 oktober 2020
De jaar­lijkse Actie Kerk­ba­lans, de grootste fondsenwervende actie van Neder­land, or­ga­ni­seert in 2021 door heel Neder­land op­val­lende start­mo­menten volgens een geheel nieuw concept. Plaat­se­lijke kerken rollen voor de toegangsdeur let­ter­lijk de rode loper uit met daarop de nieuwe slogan ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’. Actie Kerk­ba­lans geeft de eerste hon­derd rode lopers gratis weg.
Collecteschema 2021 vastgesteld
gepubliceerd: donderdag, 15 oktober 2020
Het collecteschema voor 2021 is op 13 ok­to­ber 2020 vast­ge­steld door de Neder­landse Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie.
Actie Kerkbalans vernieuwt
Nieuwe website en webshop
gepubliceerd: vrijdag, 2 oktober 2020
De web­si­te van Actie Kerk­ba­lans is in een nieuw jasje gestoken! De web­si­te en webshop van Actie Kerk­ba­lans zijn daar­mee nog over­zich­te­lijker en gebruiks­vrien­de­lijker gemaakt.
Vernieuwde website voor CIO
Interkerkelijk Contact in Overheidszaken
gepubliceerd: maandag, 3 augustus 2020
Het Inter­ker­ke­lijk Contact in Over­heids­zaken (afgekort CIO) heeft de web­si­te vernieuwd. Op deze site is een over­zicht te vin­den van wat dit samen­wer­kings­ver­band van 29 chris­te­lijke kerk­ge­noot­schappen en twee joodse ge­meen­schappen doet. Het CIO behar­tigt voor de leden de gemeen­schap­pe­lijke belangen bij de (rijks)over­heid. Zo voerde CIO in de afgelopen maan­den voort­du­rend overleg met de minister van Justitie & Vei­lig­heid en tevens verant­woor­de­lijk voor de ere­diensten, F. Grapperhaus, in ver­band met Covid-19.
Portretfotoís van Mgr. Hendriks Fotoreportage
gepubliceerd: dinsdag, 7 juli 2020
Om tegemoet te komen aan verzoeken van pa­ro­chies stellen we hierbij enkele portret­foto's be­schik­baar van mgr. Hendriks. De foto's zijn gemaakt na de pries­ter­wij­ding van Paul Bindels in de Ka­the­drale Basiliek van Sint Bavo te Haar­lem.
Kerkproeverij corona-style
Kerkproeverij helpt kerken online op weg
gepubliceerd: vrijdag, 22 mei 2020
De ge­za­men­lijke organi­sa­ties die ver­te­gen­woor­digd zijn in het ini­tia­tief Kerk­proe­ve­rij / Back to church moe­digen kerken aan om ondanks alle beper­kingen vanwege corona toch uit­no­di­gend te blijven. Om geloofs­ge­meen­schappen hierbij te onder­steunen is de web­si­te omge­bouwd tot een in­spi­ra­tie­pa­gina voor uit­no­di­gend kerk-zijn in corona­tijd.
Stappenplan voor live streamen op YouTube
gepubliceerd: dinsdag, 31 maart 2020
Nu er in ver­band met maat­regelen tegen de versprei­ding van het corona­vi­rus voorlopig geen publieke li­tur­gische vie­rin­gen zijn, komen veel pa­ro­chies met alternatieven. Met inzet van een camera kunnen pa­ro­chi­anen via in­ter­net toch de mis volgen die in besloten­heid wordt gevierd. Voor pa­ro­chies die nog op zoek zijn naar manieren om dat goed te doen is er nu een han­dig stappen­plan.
Persbericht voor parochieblad en -website
Vastenactie
gepubliceerd: woensdag, 25 maart 2020
Omdat door de corona­maat­re­ge­len ook de jaar­lijkse Vas­ten­ac­tie in het gedrang dreigt te komen, roept Mgr. Van den Hout, referent namens de bis­schop­pen­con­fe­ren­tie voor de Missie, op om extra aan­dacht te beste­den aan deze be­lang­rijke collecte.
Nieuwe declaratieformulieren beschikbaar
gepubliceerd: woensdag, 26 februari 2020
De nieuwe declaratie­for­mu­lieren voor algemene declaraties, assis­tenties, reis­kos­ten en docenten GSMs zijn weer be­schik­baar op de pagina Besturen - Personeels­zaken.
Actie Kerkbalans en de AVG
Antwoorden op veelgestelde vragen
gepubliceerd: dinsdag, 25 februari 2020
De campagne­tijd voor Actie Kerk­ba­lans is voorbij. Som­mi­ge pa­ro­chies hebben naar aan­lei­ding van deze actie vragen gekregen van kerk­le­den, gerela­teerd aan de Algemene Veror­dening Gege­vens­be­scher­ming (AVG).
Diocesane Regelingen 2020
gepubliceerd: dinsdag, 11 februari 2020
Het do­cu­ment Dio­ce­sane Rege­lingen voor het jaar 2020 (voor­heen de Analecta) is be­schik­baar op de web­si­te. Hij is te vin­den op de pagina Fi­nan­ciële Zaken in het grijze kader met do­cu­menten onder het kopje Alge­meen.


maandag, 13 januari 2020Functionaris Gegevensbescherming R.-K. Ledenadministratie
donderdag, 9 januari 2020Zeker nog drie jaar door met Kerkproeverij / Back to church
woensdag, 1 januari 2020Monique Braspenning volgt Liesbeth Sanders op
donderdag, 19 december 2019Kans op een datalek verkleinen
donderdag, 5 december 2019Voorlopig nog geen eHerkenning beveiligingsniveau 3 voor kerken
woensdag, 2 oktober 2019Procedure voor gratis VOG aangepast
maandag, 8 juli 2019Landelijke infopagina preventiebeleid
woensdag, 5 juni 2019Andere procedure voor gratis VOGBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose