Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Nieuws voor bestuurders

Hieronder verschijnen nieuwsberichten die speciaal voor bestuurders van parochies, PCI’s en andere kerkelijke instituten bestemd zijn.

Vernieuwde website voor CIO
Interkerkelijk Contact in Overheidszaken
gepubliceerd: maandag, 3 augustus 2020
Het Inter­ker­ke­lijk Contact in Over­heids­zaken (afgekort CIO) heeft de web­si­te vernieuwd. Op deze site is een over­zicht te vin­den van wat dit samen­wer­kings­ver­band van 29 chris­te­lijke kerk­ge­noot­schappen en twee joodse ge­meen­schappen doet. Het CIO behar­tigt voor de leden de gemeen­schap­pe­lijke belangen bij de (rijks)over­heid. Zo voerde CIO in de afgelopen maan­den voort­du­rend overleg met de minister van Justitie & Vei­lig­heid en tevens verant­woor­de­lijk voor de ere­diensten, F. Grapperhaus, in ver­band met Covid-19.
Portretfotoís van Mgr. Hendriks Fotoreportage
gepubliceerd: dinsdag, 7 juli 2020
Om tegemoet te komen aan verzoeken van pa­ro­chies stellen we hierbij enkele portret­foto's be­schik­baar van mgr. Hendriks. De foto's zijn gemaakt na de pries­ter­wij­ding van Paul Bindels in de Ka­the­drale Basiliek van Sint Bavo te Haar­lem.
Kerkproeverij corona-style
Kerkproeverij helpt kerken online op weg
gepubliceerd: vrijdag, 22 mei 2020
De ge­za­men­lijke organi­sa­ties die ver­te­gen­woor­digd zijn in het ini­tia­tief Kerk­proe­ve­rij / Back to church moe­digen kerken aan om ondanks alle beper­kingen vanwege corona toch uit­no­di­gend te blijven. Om geloofs­ge­meen­schappen hierbij te onder­steunen is de web­si­te omge­bouwd tot een in­spi­ra­tie­pa­gina voor uit­no­di­gend kerk-zijn in corona­tijd.
Stappenplan voor live streamen op YouTube
gepubliceerd: dinsdag, 31 maart 2020
Nu er in ver­band met maat­regelen tegen de versprei­ding van het corona­vi­rus voorlopig geen publieke li­tur­gische vie­rin­gen zijn, komen veel pa­ro­chies met alternatieven. Met inzet van een camera kunnen pa­ro­chi­anen via in­ter­net toch de mis volgen die in besloten­heid wordt gevierd. Voor pa­ro­chies die nog op zoek zijn naar manieren om dat goed te doen is er nu een han­dig stappen­plan.
Persbericht voor parochieblad en -website
Vastenactie
gepubliceerd: woensdag, 25 maart 2020
Omdat door de corona­maat­re­ge­len ook de jaar­lijkse Vas­ten­ac­tie in het gedrang dreigt te komen, roept Mgr. Van den Hout, referent namens de bis­schop­pen­con­fe­ren­tie voor de Missie, op om extra aan­dacht te beste­den aan deze be­lang­rijke collecte.
Nieuwe declaratieformulieren beschikbaar
gepubliceerd: woensdag, 26 februari 2020
De nieuwe declaratie­for­mu­lieren voor algemene declaraties, assis­tenties, reis­kos­ten en docenten GSMs zijn weer be­schik­baar op de pagina Besturen - Personeels­zaken.
Actie Kerkbalans en de AVG
Antwoorden op veelgestelde vragen
gepubliceerd: dinsdag, 25 februari 2020
De campagne­tijd voor Actie Kerk­ba­lans is voorbij. Som­mi­ge pa­ro­chies hebben naar aan­lei­ding van deze actie vragen gekregen van kerk­le­den, gerela­teerd aan de Algemene Veror­dening Gege­vens­be­scher­ming (AVG).
Diocesane Regelingen 2020
gepubliceerd: dinsdag, 11 februari 2020
Het do­cu­ment Dio­ce­sane Rege­lingen voor het jaar 2020 (voor­heen de Analecta) is be­schik­baar op de web­si­te. Hij is te vin­den op de pagina Fi­nan­ciële Zaken in het grijze kader met do­cu­menten onder het kopje Alge­meen.
Functionaris Gegevensbescherming R.-K. Ledenadministratie
Alex Commandeur per 1 januari 2020 aangesteld
gepubliceerd: maandag, 13 januari 2020
Alex Commandeur is per 1 januari 2020 aan­ge­steld als Functiona­ris Gege­vens­be­scher­ming voor de Rooms-Katho­lie­ke leden­ad­mi­ni­stra­tie. Commandeur werkt al jaren als adviseur op het gebied van de bescher­ming van per­soons­ge­ge­vens en sinds enige tijd adviseert hij ook de Rooms-Katho­lie­ke Kerk op dit terrein.
Zeker nog drie jaar door met Kerkproeverij / Back to church
gepubliceerd: donderdag, 9 januari 2020
Maar liefst 480 pa­ro­chies en kerken hebben in sep­tem­ber 2019 het spandoek ‘Welkom in de kerk’ aan de gevel van hun kerk­ge­bouw gehangen in het kader van Kerk­proe­ve­rij / Back to Church. Vanwege het groeiende succes van deze actie heeft de Raad van Kerken besloten om er zeker de ko­men­de drie jaar mee door te gaan.
Monique Braspenning volgt Liesbeth Sanders op
Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag RKK
gepubliceerd: woensdag, 1 januari 2020
Mw. mr. Monique Braspen­ning volgt per 1 januari 2020 mw. mr. Liesbeth Sanders op als meld­punt­func­tio­na­ris bij het Meld­punt Grens­over­schrij­dend Gedrag RKK.
Kans op een datalek verkleinen
gepubliceerd: donderdag, 19 december 2019
Er is geen kant-en-klare-oplos­sing waar­mee een pa­ro­chie of PCI gegaran­deerd beveiligd is tegen datalekken. Wel wordt het risico op een datalek kleiner als in de pa­ro­chie of PCI zorg­vul­dig omge­gaan wordt met de per­soons­ge­ge­vens in com­puterbestan­den of op geprinte lijstjes. Wel zijn er prak­tische tips voor hoe men alert kan blijven op risico’s.


donderdag, 5 december 2019Voorlopig nog geen eHerkenning beveiligingsniveau 3 voor kerken
woensdag, 2 oktober 2019Procedure voor gratis VOG aangepast
maandag, 8 juli 2019Landelijke infopagina preventiebeleid
woensdag, 5 juni 2019Andere procedure voor gratis VOGBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose