Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Fondswerving via de telefoon

Actie Kerkbalans

gepubliceerd: donderdag, 2 juni 2022

Vanaf ok­to­ber 2022 zet Actie Kerk­ba­lans de tele­foon in als nieuwe manier om de geef­vraag te stellen aan kerk­le­den. Door leden tele­fo­nisch te bena­de­ren over een bijdrage aan Actie Kerk­ba­lans, bereiken kerken meer mensen én wordt de kans op een hogere of struc­tu­rele gift vergroot. Actie Kerk­ba­lans neemt de inzet van de tele­foon volle­dig uit han­den van plaat­se­lijke pa­ro­chies en ge­meen­tes en helpt zo de opbrengst te verhogen.

Met Actie Kerk­ba­lans vragen pa­ro­chies en ge­meen­tes in heel Neder­land hun leden jaar­lijks om een vrij­wil­lige bijdrage voor het func­tio­ne­ren van de kerk. Al jaren gebruiken or­ga­ni­sa­toren een brief om kerk­le­den deze gift­vraag te stellen. Het blijkt steeds weer een ef­fec­tief middel. Maar tege­lijk is de brief ook een passief middel waar slechts een bepaalde doel­groep mee wordt bereikt. Daarom biedt Actie Kerk­ba­lans pa­ro­chies en ge­meen­tes vanaf 2022 de kans om ook de tele­foon in te zetten in de wer­ving.

Betrokken en min­der betrokken leden

In een per­soon­lijk en open gesprek aan de tele­foon wordt het belang van Actie Kerk­ba­lans bena­drukt en het geef­ge­drag bespreek­baar gemaakt. Pa­ro­chies en ge­meen­tes kunnen hierbij kiezen uit twee type acties. Als eerste een belronde waarin trouwe leden gevraagd wordt een perio­dieke schen­king te over­we­gen, wat belas­tingvoor­deel oplevert voor de gever zelf. Als tweede is er een belronde moge­lijk waarin leden die de afgelopen jaren min­der goed bereikt zijn met Actie Kerk­ba­lans, wor­den gereacti­veerd. Het doel is dus dat alle kerk­le­den wor­den gebeld: zowel de betrokken leden die al (hoge) giften doen, als de niet of min­der betrokken leden die niet of min­der geven.

Volle­dig uit han­den

Actie Kerk­ba­lans maakt het kerken heel mak­ke­lijk door hen de wer­ving via de tele­foon volle­dig uit han­den te nemen. Hier­voor werkt Actie Kerk­ba­lans samen met wer­vings­bu­reau Christal uit Zwolle. Deze organi­sa­tie heeft veel erva­ring in het bellen voor chris­te­lijke goede doelen en voerde in het voor­jaar van 2022 in opdracht van de Pro­tes­tantse Kerk Neder­land al een pilot uit naar wer­ving voor kerken via de tele­foon. Uit die pilot bleek dat de inzet van de tele­foon leidt tot goede re­sul­taten. Zo zorgt het ervoor dat meer mensen wor­den bereikt, ook de rand­ker­ke­lijken. Daar­naast helpt het om trouwe leden na te laten denken over een struc­tu­rele of hogere gift. Dit resul­teerde in nieuwe finan­ciële toezeg­gingen, zowel bij betrokken als min­der betrokken kerk­le­den.

Vorm van per­soon­lijk contact

De belactie levert ook waarde­volle gesprekken op en draagt daardoor bij aan verbin­ding binnen de be­tref­fen­de pa­ro­chie of ge­meen­te. Er wordt name­lijk volle­dig ingezet op een open en eer­lijk gesprek. Leden wor­den daarin aller­eerst gevraagd wat zij waar­de­ren in hun kerk en hoe zij zich al dan niet betrokken voelen bij hun pa­ro­chie of ge­meen­te. Kerken leveren van tevoren in­for­ma­tie aan over de ge­meen­te of pa­ro­chie en zijn transparant over de belactie naar leden toe. Hierdoor ont­staat een po­si­tie­ve ver­wach­ting. In de pilot ervoeren kerk­le­den het tele­foon­ge­sprek als een pret­tige vorm van per­soon­lijk contact; ze von­den het fijn dat de kerk op deze manier naar hen omzag.

Meer in­for­ma­tie en aanmel­den

Or­ga­ni­sa­toren van Actie Kerk­ba­lans kunnen meer lezen over de inzet van de tele­foon of zich gelijk aanmel­den via de web­si­te. De eerste belrondes vin­den plaats vanaf ok­to­ber 2022.Gerelateerde nieuwsberichten

vrijdag, 19 januari 2024‘Vrijwilligers zijn de olie van de Kerk’
zondag, 10 december 2023Opbrengst Actie Kerkbalans 2021 en 2022
woensdag, 25 oktober 2023Speciale jubileum erepenning
vrijdag, 6 oktober 2023Vernieuwde webshop Actie Kerkbalans
zaterdag, 14 januari 2023Actie Kerkbalans 2023
woensdag, 2 november 2022Onderzoek Actie Kerkbalans
vrijdag, 14 oktober 2022Gratis deurbanner Actie Kerkbalans
zaterdag, 1 oktober 2022Webshop Actie Kerkbalans geopend
vrijdag, 15 juli 2022Nieuwsbrief Actie Kerkbalans over belactie en AVG
vrijdag, 21 januari 2022Kerkgangers missen vooral fysiek samenzijn
zaterdag, 15 januari 2022Actie Kerkbalans 2022 van start
donderdag, 13 januari 2022Persconferentie Kerkbalans
donderdag, 5 augustus 2021Datum Kerkbalans 2022 bekend
dinsdag, 1 juni 2021Extra Actie Kerkbalans
woensdag, 13 januari 2021Actie Kerkbalans
vrijdag, 2 oktober 2020Actie Kerkbalans vernieuwt
vrijdag, 5 juni 2020Extra campagne Actie Kerkbalans
vrijdag, 31 januari 2020‘Hier liggen kansen, grijp ze aan’
vrijdag, 17 januari 2020Naar elkaar omzien, gastvrij zijn en inspirerende vieringen
donderdag, 9 januari 2020Peiling Actie KerkbalansBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose