Bisdom Haarlem-Amsterdam


Extra campagne Actie Kerkbalans

Steun uw Kerk in het omzien naar elkaar

gepubliceerd: vrijdag, 5 juni 2020

Nu kerken niet kunnen samen­ko­men zoals ze gewend zijn, laten ze een ongekende creativi­teit en veer­kracht zien. Op allerlei manieren wordt digi­taal contact gezocht met kerk­le­den om ze pas­to­raal en waar nodig ook diaco­naal te steunen. Actie Kerk­ba­lans wil pa­ro­chies en ge­meen­ten helpen om deze manieren van ‘omzien naar elkaar’ te blijven onder­steunen en finan­cieel te kunnen bekos­tigen.

Omzien naar elkaar

Met Actie Kerk­ba­lans vragen vier kerk­ge­noot­schappen elk jaar hun leden om een bijdrage voor de eigen kerk. Dat zijn de Rooms Katho­lie­ke Kerk, de Pro­tes­tantse Kerk, de Oud Katho­lie­ke Kerk en de Evan­ge­lische Broe­der­ge­meen­te. Ook deze kerken leveren op dit moment een bui­ten­ge­wone in­span­ning, stelt Anna Kruse, woord­voer­der van Actie Kerk­ba­lans. “Onze pa­ro­chies en ge­meen­ten zijn voort­du­rend bezig met het vorm­ge­ven van ‘nabij­heid’ in de an­der­halve meter samen­le­ving. Ze doen daar­mee fan­tas­tisch werk dat veel mensen men­taal en soms ook finan­cieel op de been houdt. Ze geven vorm aan wat kerk­le­den als een van de be­lang­rijk­ste waar­den van kerk­zijn beleven: het omzien naar elkaar.”

Extra kosten en niet kunnen collec­te­ren

Deze nieuwe manier van omzien naar elkaar brengt ook extra kosten met zich mee, die pa­ro­chies en ge­meen­ten zon­der aarzelen voor hun reke­ning nemen. En dat terwijl er juist min­der geld binnen­komt omdat er niet ge­col­lec­teerd kan wor­den nu er geen ‘gewone’ vie­rin­gen zijn. Daarom onder­steunt Actie Kerk­ba­lans vanaf 5 juni 2020 de plaat­se­lijke kerk­ge­meen­schappen met een fondsen­wer­vingsactie ‘omzien zien naar elkaar’. Om alle po­si­tie­ve ini­tia­tie­ven op pas­to­raal en diaco­naal gebied moge­lijk te hou­den, wordt de kerk­le­den om een extra bijdrage gevraagd. Met zo’n gift ziet het kerklid immers ook om naar de ander die in gees­te­lij­ke of finan­ciële nood ver­keert.

Com­mu­ni­ca­tiepakket

‘Zoals we met ons geloof en onze beschik­ba­re talenten bijdragen aan het leven van de Kerk, is het tevens onze roe­ping om van onze finan­ciële mid­de­len te delen met de ge­meen­schap van de Kerk. De actie Kerk­ba­lans nodigt ons daartoe uit. Alleen samen kunnen we in kracht van de Heilige Geest het werk van de Kerk vol­bren­gen.’

Bis­schop Hans van den Hende, voor­zit­ter van de Neder­landse Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie

De kerken ont­van­gen van Actie Kerk­ba­lans een com­mu­ni­ca­tiepakket met berichten voor web­si­te, kerk­blad, sociale media en online vie­rin­gen. Met deze kant en klare ma­te­ri­alen kunnen zij een beroep doen op de kerk­le­den. Anna Kruse: “We willen de pa­ro­chies en ge­meen­ten hiermee steunen en hopen dat kerk­le­den royaal gaan bijdragen zodat kerk­ge­meen­schappen in de ‘an­der­halve-meter-samen­le­ving’ kunnen blijven doen waar ze goed in zijn: omzien naar elkaar!”

Meer in­for­ma­tie

 

Extra campagne Actie Kerkbalans


Gerelateerde nieuwsberichten

vrijdag, 19 januari 2024‘Vrijwilligers zijn de olie van de Kerk’
zaterdag, 14 januari 2023Actie Kerkbalans 2023
vrijdag, 21 januari 2022Kerkgangers missen vooral fysiek samenzijn
zaterdag, 15 januari 2022Actie Kerkbalans 2022 van start
dinsdag, 1 juni 2021Extra Actie Kerkbalans
woensdag, 13 januari 2021Actie Kerkbalans
vrijdag, 31 januari 2020‘Hier liggen kansen, grijp ze aan’
vrijdag, 17 januari 2020Naar elkaar omzien, gastvrij zijn en inspirerende vieringen
donderdag, 9 januari 2020Peiling Actie Kerkbalans
woensdag, 2 oktober 2019Actie Kerkbalans peiling
vrijdag, 18 januari 2019Uitslag fotowedstrijd Actie Kerkbalans
donderdag, 17 januari 2019Vijf tips voor een AVG-proof KerkBalans
maandag, 17 december 2018Inzendtermijn verlengd
donderdag, 15 november 2018Weer fotowedstrijd Actie Kerkbalans
donderdag, 11 oktober 2018Actie KerkBalans houdt peiling
zaterdag, 20 januari 2018Winnaars fotowedstrijd Actie Kerkbalans Video
woensdag, 10 januari 2018Start Actie Kerkbalans
vrijdag, 22 december 2017Fotowedstrijd Actie Kerkbalans verlengd
donderdag, 9 november 2017Kerkbalans fotowedstrijd
zaterdag, 8 oktober 2016Ontwerp de beste KerkbalansfolderBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose