Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Nieuwsbrief Actie Kerkbalans over belactie en AVG

gepubliceerd: vrijdag, 15 juli 2022

In de meest recente nieuws­brief van rkkerk.nl wordt (nogmaals) aan­dacht gevraagd voor de belactie van Actie Kerk­ba­lans waarbij vragen in ver­band met de AVG wor­den beant­woord en toe­ge­licht.

Belactie

Kerk­le­den via de tele­foon vragen om een bijdrage voor de ko­men­de Actie Kerk­ba­lans: het is een nieuwe en veel­be­lo­ven­de manier van werven. Pa­ro­chies kunnen zich nu in­schrij­ven voor de eerste belronde in ok­to­ber. De belactie is AVG-proof ingericht. Verder onder­steunt Actie Kerk­ba­lans kerken met kant-en-klare in­for­ma­tie voor hun leden en ant­woor­den op veel­ge­stelde vragen.

Uit een pilot vanuit de Pro­tes­tantse Kerk Neder­land blijkt dat de tele­foon een goed middel is om kerk­le­den te bereiken. Zo biedt tele­foon­wer­ving uits­te­kende re­sul­taten in de vorm van hogere en meer struc­tu­rele giften, is het finan­ciële risico laag en zijn de erva­ringen van zowel gebelde kerk­le­den als or­ga­ni­sa­toren posi­tief.

Actie Kerk­ba­lans biedt pa­ro­chies daarom de kans om ook de vruchten van tele­foon­wer­ving te plukken. Deel­ne­mende kerken kunnen zich in­schrij­ven voor een belactie. Tijdens deze belactie belt bureau Christal uit Zwolle kerk­le­den uit naam van de ge­meen­te of pa­ro­chie om door te praten over hun be­trok­ken­heid bij de kerk en de geefbereid­heid voor Actie Kerk­ba­lans.

AVG-proof

De belactie is AVG-proof ingericht. Voor pa­ro­chies geldt daarom dat zij een eigen verant­woor­de­lijk­heid hou­den voor de per­soons­ge­ge­vens die wor­den gedeeld. Om dit goed te regelen wordt er een over­een­komst en ver­wer­kers­over­een­komst gesloten tussen de be­tref­fen­de pa­ro­chie en Christal. De gegevens wor­den in een beveiligde omge­ving gedeeld en door Christal na afloop weer vernie­tigd. Zij koppelen de in­for­ma­tie uit de gesprekken en toegezegde bedragen op een veilig manier terug naar de pa­ro­chie, waarna de pa­ro­chie zelf de incasso’s ver­zorgt.

Kerk­le­den goed geïn­for­meerd

Actie Kerk­ba­lans helpt pa­ro­chies en ge­meen­ten ook hun kerk­le­den goed te in­for­meren rondom de belactie. Zo is er een kant-en-klaar voor­beeld­be­richt te down­loa­den voor in het kerk­blad, op de site of in de digitale nieuws­brief van de pa­ro­chie of ge­meen­te. Daar­naast is er een protocol met ant­woor­den op veel­ge­stelde vragen opge­steld voor se­cre­ta­riaten van deel­ne­mende kerken. Dit helpt hen moge­lijke vragen van pa­ro­chi­anen of gemeen­te­le­den te be­ant­woor­den.

Or­ga­ni­sa­toren van Actie Kerk­ba­lans kunnen hier meer lezen over de inzet van de tele­foon:Gerelateerde nieuwsberichten

zaterdag, 14 januari 2023Actie Kerkbalans 2023
vrijdag, 21 januari 2022Kerkgangers missen vooral fysiek samenzijn
zaterdag, 15 januari 2022Actie Kerkbalans 2022 van start
dinsdag, 1 juni 2021Extra Actie Kerkbalans
woensdag, 13 januari 2021Actie Kerkbalans
vrijdag, 5 juni 2020Extra campagne Actie Kerkbalans
vrijdag, 31 januari 2020ĎHier liggen kansen, grijp ze aaní
vrijdag, 17 januari 2020Naar elkaar omzien, gastvrij zijn en inspirerende vieringen
donderdag, 9 januari 2020Peiling Actie Kerkbalans
woensdag, 2 oktober 2019Actie Kerkbalans peiling
vrijdag, 18 januari 2019Uitslag fotowedstrijd Actie Kerkbalans
donderdag, 17 januari 2019Vijf tips voor een AVG-proof KerkBalans
maandag, 17 december 2018Inzendtermijn verlengd
donderdag, 15 november 2018Weer fotowedstrijd Actie Kerkbalans
donderdag, 11 oktober 2018Actie KerkBalans houdt peiling
zaterdag, 20 januari 2018Winnaars fotowedstrijd Actie Kerkbalans Video
woensdag, 10 januari 2018Start Actie Kerkbalans
vrijdag, 22 december 2017Fotowedstrijd Actie Kerkbalans verlengd
donderdag, 9 november 2017Kerkbalans fotowedstrijd
zaterdag, 8 oktober 2016Ontwerp de beste KerkbalansfolderBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose