Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Nieuwsbrief Actie Kerkbalans over belactie en AVG

gepubliceerd: vrijdag, 15 juli 2022

In de meest recente nieuws­brief van rkkerk.nl wordt (nogmaals) aan­dacht gevraagd voor de belactie van Actie Kerk­ba­lans waarbij vragen in ver­band met de AVG wor­den beant­woord en toe­ge­licht.

Belactie

Kerk­le­den via de tele­foon vragen om een bijdrage voor de ko­men­de Actie Kerk­ba­lans: het is een nieuwe en veel­be­lo­ven­de manier van werven. Pa­ro­chies kunnen zich nu in­schrij­ven voor de eerste belronde in ok­to­ber. De belactie is AVG-proof ingericht. Verder onder­steunt Actie Kerk­ba­lans kerken met kant-en-klare in­for­ma­tie voor hun leden en ant­woor­den op veel­ge­stelde vragen.

Uit een pilot vanuit de Pro­tes­tantse Kerk Neder­land blijkt dat de tele­foon een goed middel is om kerk­le­den te bereiken. Zo biedt tele­foon­wer­ving uitstekende re­sul­taten in de vorm van hogere en meer struc­tu­rele giften, is het finan­ciële risico laag en zijn de erva­ringen van zowel gebelde kerk­le­den als or­ga­ni­sa­toren posi­tief.

Actie Kerk­ba­lans biedt pa­ro­chies daarom de kans om ook de vruchten van tele­foon­wer­ving te plukken. Deel­ne­mende kerken kunnen zich in­schrij­ven voor een belactie. Tijdens deze belactie belt bureau Christal uit Zwolle kerk­le­den uit naam van de ge­meen­te of pa­ro­chie om door te praten over hun be­trok­ken­heid bij de kerk en de geefbereid­heid voor Actie Kerk­ba­lans.

AVG-proof

De belactie is AVG-proof ingericht. Voor pa­ro­chies geldt daarom dat zij een eigen verant­woor­de­lijk­heid hou­den voor de per­soons­ge­ge­vens die wor­den gedeeld. Om dit goed te regelen wordt er een over­een­komst en ver­wer­kers­over­een­komst gesloten tussen de be­tref­fen­de pa­ro­chie en Christal. De gegevens wor­den in een beveiligde omge­ving gedeeld en door Christal na afloop weer vernie­tigd. Zij koppelen de in­for­ma­tie uit de gesprekken en toegezegde bedragen op een veilig manier terug naar de pa­ro­chie, waarna de pa­ro­chie zelf de incasso’s ver­zorgt.

Kerk­le­den goed geïn­for­meerd

Actie Kerk­ba­lans helpt pa­ro­chies en ge­meen­ten ook hun kerk­le­den goed te in­for­meren rondom de belactie. Zo is er een kant-en-klaar voor­beeld­be­richt te down­loa­den voor in het kerk­blad, op de site of in de digitale nieuws­brief van de pa­ro­chie of ge­meen­te. Daar­naast is er een protocol met ant­woor­den op veel­ge­stelde vragen opge­steld voor se­cre­ta­riaten van deel­ne­mende kerken. Dit helpt hen moge­lijke vragen van pa­ro­chi­anen of gemeen­te­le­den te beant­woor­den.

Or­ga­ni­sa­toren van Actie Kerk­ba­lans kunnen hier meer lezen over de inzet van de tele­foon:Gerelateerde nieuwsberichten

vrijdag, 19 januari 2024‘Vrijwilligers zijn de olie van de Kerk’
zondag, 10 december 2023Opbrengst Actie Kerkbalans 2021 en 2022
woensdag, 25 oktober 2023Speciale jubileum erepenning
vrijdag, 6 oktober 2023Vernieuwde webshop Actie Kerkbalans
zaterdag, 14 januari 2023Actie Kerkbalans 2023
woensdag, 2 november 2022Onderzoek Actie Kerkbalans
vrijdag, 14 oktober 2022Gratis deurbanner Actie Kerkbalans
zaterdag, 1 oktober 2022Webshop Actie Kerkbalans geopend
donderdag, 2 juni 2022Fondswerving via de telefoon
vrijdag, 21 januari 2022Kerkgangers missen vooral fysiek samenzijn
zaterdag, 15 januari 2022Actie Kerkbalans 2022 van start
donderdag, 13 januari 2022Persconferentie Kerkbalans
donderdag, 5 augustus 2021Datum Kerkbalans 2022 bekend
dinsdag, 1 juni 2021Extra Actie Kerkbalans
woensdag, 13 januari 2021Actie Kerkbalans
vrijdag, 2 oktober 2020Actie Kerkbalans vernieuwt
vrijdag, 5 juni 2020Extra campagne Actie Kerkbalans
vrijdag, 31 januari 2020‘Hier liggen kansen, grijp ze aan’
vrijdag, 17 januari 2020Naar elkaar omzien, gastvrij zijn en inspirerende vieringen
donderdag, 9 januari 2020Peiling Actie KerkbalansBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose