Bisdom Haarlem-Amsterdam

Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook
De corona­pan­de­mie is zeker nog niet ten einde. Dage­lijks zijn er nieuwe uitbraken in de wereld, dan hier, dan daar, en grote delen van Europa kleuren geel of oranje: vei­lig­heidsrisico’s!Jongste SamenKerk
SamenKerk Oktober 2020
Oktober 2020
eerdere edities


zaterdag, 31 oktober 2020
Zaterdag in de 30e week door het jaar
kleur:groen
1e Lezing:Fil. 1, 18b-26
Psalm:Ps. 42 (41), 1, 3, 5
Evangelie:Lc. 14, 1, 7-11

postcode:
huisnummer:

Afschuw en medeleven bij aanslag in Nice
gepubliceerd: vrijdag, 30 oktober 2020
De voor­zit­ter van de Neder­landse Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie, mgr. J. van den Hende, heeft con­do­lean­ces gestuurd naar mgr. André Marceau, de bis­schop van Nice in ver­band met de aan­slag in de basiliek van Nice. Ook Mgr. Hendriks heeft op Arsacal.nl reeds zijn medeleven uit­ge­spro­ken.
Vierde Werelddag van de Armen
Gebed tot God en solidariteit met de armen en lijdenden niet te scheiden
gepubliceerd: vrijdag, 30 oktober 2020
In zijn bood­schap voor de vierde Wereld­dag van de Armen, die op zon­dag 15 no­vem­ber door de Rooms-Katho­lie­ke Kerk wordt gevierd, neemt paus Fran­cis­cus het boek ‘Wijs­heid van Jezus Sirach’ als in­spi­ra­tie. Hij con­clu­deert daaruit dat het gebed tot God en de soli­da­ri­teit met de armen en de lijden­den niet van elkaar te schei­den zijn.
Priesterwijding Bert Glorie
Zaterdag 31 oktober - 11.00 uur - Kathedraal TV
gepubliceerd: woensdag, 28 oktober 2020
Het belooft zater­dag 31 ok­to­ber een bij­zon­dere pries­ter­wij­ding te wor­den. Niet alleen vanwege de corona­maat­re­ge­len maar ook omdat de wij­de­ling, diaken Bert Glorie blind is.
Nationale Roepingenweek
Zondag 1 t/m zaterdag 7 november
gepubliceerd: woensdag, 28 oktober 2020
Voor het tweede jaar op rij or­ga­ni­seert de Rooms-Katho­lie­ke Kerk in Neder­land een Nationale Roepin­gen­week. Van zon­dag 1 t/m zater­dag 7 no­vem­ber is er in elk bisdom en bij ver­schil­lende reli­gi­euze ge­meen­schappen een ac­ti­vi­teit of speciale vie­ring waarin de roe­ping tot het pries­ter­schap, het diaconaat en het reli­gi­euze leven centraal staat.
Duimen daar krijg je scheve tanden van
Steek liever een kaarsje op
gepubliceerd: zaterdag, 24 oktober 2020
Helemaal vanaf Sittard reisde de katho­lie­ke politicus Martijn van Helvert af naar Haar­lem voor een Q&A over katho­liek in de poli­tiek. De voor­ma­lige ge­schie­de­nis­do­cent is getrouwd met Yvonne en heeft drie kin­de­ren. In de Tweede Kamer is hij partijlid van het CDA en in zijn vrije tijd staat hij bij de voetbal van zijn kin­de­ren. Hij drinkt liever bier dan wijn net als de enigste Neder­landse paus.
Netwerkbijeenkomst - Weerstand
Zondag 8 november - 17.00 uur - Online of Heemskerk
gepubliceerd: dinsdag, 20 oktober 2020
Jong Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam or­ga­ni­seert op zon­dag 8 no­vem­ber 2020 weer een net­werk­bij­een­komst voor jon­ge­ren­wer­kers. Zowel online als fysiek in Heems­kerk kan wor­den deel­ge­no­men.
Logo Wereldjongerendagen 2023 Fotoreportage Video
Extra jaar om te sparen
gepubliceerd: maandag, 19 oktober 2020
In Lissabon werd het winnende logo voor de Wereld­jon­ge­ren­da­gen van 2023 bekendgemaakt. Met een spectaculaire videoclip werd het logo voor­ge­steld voor de volgende editie van de Wereld­jon­ge­ren­da­gen van 2023 in de Portugese hoofd­stad Lissabon.
Kerk in coronatijd Audio
Podcast van Mgr. Hendriks op Katholiekleven.nl
gepubliceerd: zondag, 18 oktober 2020
In deze podcast gaat Katho­liek­le­ven.nl in gesprek met Mgr. Hendriks. Hoe ervaart hij als bis­schop van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam deze corona­tijd? Mgr. Hendriks ver­telt onder meer over een corona-uitbraak in het semi­na­rie en in het ver­pleeg­huis waar zijn moe­der woont. “Veel mensen lij­den onder deze crisis.”
Interview neomisten op Kathedraal TV Video
Javier Acuña Acuña, Juan Andrès Correa del Rio en Mikel Palic
gepubliceerd: zondag, 18 oktober 2020
In sep­tem­ber hebben drie pries­ters in ons bisdom de pries­ter­wij­ding ont­van­gen. Lizette Romijn gaat voor Ka­the­draal TV met deze neomisten in gesprek en presen­teert daar­mee prach­tige ge­tui­ge­nissen van deze jonge mannen over hun roe­ping.
Toewijding Isabella Wijnberg in het celibaat Video
gepubliceerd: zondag, 18 oktober 2020
Isabella Wijn­berg is toegewijd leek in het celi­baat binnen de ge­meen­schap Emmanuel. Op zon­dag 18 ok­to­ber 2020 zal zij haar keuze voor deze toe­wij­ding de­fi­ni­tief uit­spre­ken in de bij­zon­dere Eucha­ris­tie­vie­ring in de St. Jans­kathe­draal te Den Bosch. Hoofd­cele­brant is emeritus hulp­bis­schop Mgr. Jan van Burg­ste­den.


donderdag, 15 oktober 2020Nieuwe maatregelen i.v.m. corona
woensdag, 14 oktober 2020Woord van bemoediging van de bisschoppen Video
zondag, 11 oktober 2020Q&A met Martijn van Helvert Video
zaterdag, 10 oktober 2020Aanpassing corona-maatregelen
vrijdag, 9 oktober 2020‘Betekenisvolle’ rondleiding Bavokathedraal
woensdag, 7 oktober 2020Broeders van het Stille Leven opgericht Video
dinsdag, 6 oktober 2020Bericht naar aanleiding van gesprek met minister
zondag, 4 oktober 2020Fratelli tutti - Allen broeders (en zusters)
zondag, 4 oktober 2020Eerste Bisdom Maandjournaal online Video
zaterdag, 3 oktober 2020Wat ik u zeggen wil Video
zaterdag, 3 oktober 2020Dringend advies Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland
zaterdag, 3 oktober 2020‘De onbekende wereld van Jakob’ Video
vrijdag, 2 oktober 2020Q&A met Niko Schonebaum Video
vrijdag, 2 oktober 2020Jongerencollecte Video
donderdag, 1 oktober 2020Bundel Financiële ethiek na de kredietcrisis
donderdag, 1 oktober 2020Update corona-maatregelen
donderdag, 1 oktober 2020Nieuwe SamenKerk
woensdag, 30 september 2020Eerste vergadering nieuwe priesterraad
maandag, 28 september 2020Brief van kardinaal Sarah
zaterdag, 26 september 2020Priesterwijding Mikel Palić Fotoreportage Video

meer berichten vindt u in het archiefBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose