Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook
Het ‘Woord van de bis­schop’ voor de Veer­tig­da­gen­tijd en Pasen gaat deze keer in op de corona­cri­sis. Bis­schop Jos Punt spreekt over de spi­ri­tu­ele kant van de crisis, geeft een nadere toelich­ting bij de maat­regelen die de bis­schop­pen hebben geno­men en roept op tot gebedsini­tia­tie­ven.Jongste SamenKerk
SamenKerk Februari 2020
Februari 2020

eerdere edities


postcode:
huisnummer:

SamenKerk gaat digitaal
Tijdelijke oplossing vanwege de coronamaatregelen
gepubliceerd: vrijdag, 3 april 2020
De Goede Week en Pasen staan voor de deur... en je kijkt uit naar SamenKerk, het bisdom­blad dat je zoals gebruike­lijk kunt meenemen uit je paro­chie­kerk of via de web­si­te kunt lezen. SamenKerk komt er bijna aan...
Pausboodschap voor Wereldjongerendag
Online WJD op Palmzondag 5 april
gepubliceerd: vrijdag, 3 april 2020
Zondag 5 april is het Palm­zon­dag. Dit is de eerste stap op weg naar de Wereld­jon­ge­ren­da­gen (WJD) die in 2022 in Lissabon wor­den gehou­den. In zijn bood­schap voor deze Palm­zon­dag schrijft paus Fran­cis­cus dat gebeur­te­nissen zoals de WJD laten zien dat het “samen op weg” zijn een wezen­lijke dimensie van de Kerk is. Op weg naar die WJD heeft de paus als thema voor dit jaar gekozen: “Jongeman, Ik zeg je: Sta op!”
Digitale ondersteuning Katholieke Bijbelstichting
Voor het thuis volgen van de Eucharistie
gepubliceerd: vrijdag, 3 april 2020
De Katho­lie­ke Bijbel­stich­ting (KBS) komt met een digitale onder­steu­ning voor gelo­vi­gen die thuis voor de tele­vi­sie of via in­ter­net een Eucha­ris­tie­vie­ring volgen. Voor elke zon­dag publi­ceert de KBS een digi­taal do­cu­ment op de web­si­te rkbijbel.nl met daarin de lezingen van die zon­dag, gebe­den en het gebed voor de gees­te­lij­ke communie. Het eerste do­cu­ment wordt ge­pu­bli­ceerd op Palmpasen, zon­dag 5 april.
Live vieringen via internet
gepubliceerd: donderdag, 2 april 2020
Mede door de coronamaat­regelen hebben kerken in ons bisdom massaal hun toevlucht gezocht naar moge­lijk­he­den om vie­rin­gen via in­ter­net bij de mensen thuis te brengen. Hier­on­der hebben we een over­zicht gemaakt van YouTube kanalen van diverse lokale kerken.
Verruiming bevoegdheid zondenvergeving
gepubliceerd: donderdag, 2 april 2020
Het Vati­caan heeft tij­dens de corona­cri­sis voor pries­ters de bevoegd­heid verruimd om nu ook een generale absolutie te geven. Om hier de aan­dacht op te ves­tigen is een pers­be­richt opgesteld met nadere in­for­ma­tie over de moge­lijk­he­den die Mgr. Punt voor ons bisdom heeft geopend.
Extra voorbede voor Goede Vrijdag
gepubliceerd: woensdag, 1 april 2020
Op verzoek van de Con­gre­ga­tie voor de God­de­lijke Eredienst en de Rege­ling van de Sacra­menten maakt de Nationale Raad voor Liturgie (NRL) een speciale voor­bede be­schik­baar voor de liturgie van Goede Vrij­dag, 10 april.
Online thema-avonden over de zin van het lijden
Initiatief van het Jongerenpastoraat
gepubliceerd: woensdag, 1 april 2020
Het Jon­ge­ren­pas­to­raat gaat na Pasen het thema ‘Wat is de zin van het lij­den’ verdiepen tij­dens enkele online thema-avon­den. In ver­band met de coronamaat­regelen wor­den nieuwe ac­ti­vi­teiten ont­wik­keld die via in­ter­net kunnen wor­den gevolgd.
Bavodag uitgesteld naar 2021
Volgend jaar dubbele editie
gepubliceerd: woensdag, 1 april 2020
De werk­groep Bavo­dag heeft besloten de Bavo­dag 2020 over te slaan. Alle voor­be­rei­dingen op het vormsel liggen momenteel stil en vormsel­vie­ringen in diverse pa­ro­chies wor­den uit­ge­steld of een jaar opgeschoven. Voor Bavo­dag 2021 zullen dan alle vor­me­lin­gen van dit jaar ook wor­den uit­ge­no­digd.
Online catechese in tijden van corona
Interactief en face-to-face
gepubliceerd: maandag, 30 maart 2020
Nu vele evene­menten en bij­een­komsten wegens het Corona­vi­rus zijn afgelast, lan­ceert Jongkatho­liek een nieuwe ini­tia­tief: ‘online face to face catechese’. Jon­ge­ren kunnen met ingang van 9 april zeven weken lang, op een vast tijdstip inloggen om catechese te krijgen over een bepaald on­der­werp.
Boodschap Mgr. Punt op zondag 29 maart
gepubliceerd: zondag, 29 maart 2020
Op zon­dag 29 maart 2020 heeft mgr. dr. J.M. Punt een live bood­schap uit­ge­spro­ken naar de gelo­vi­gen in het bisdom. Dit om enkele bemoe­digende woor­den te spreken in deze voor velen moei­lijke tijd. De bood­schap kan nu (nogmaals) wor­den bekeken.
Steek een kaarsje op
gepubliceerd: zondag, 29 maart 2020
Het is een mooi gebruik om in de kerk of kapel een kaarsje aan te steken voor een speciale intentie. Nu we in deze corona­tijd zoveel moge­lijk thuis blijven en de vie­rin­gen online volgen, zou het er bij in kunnen schieten. Diverse kerken bie­den echter de moge­lijk­heid om via een web­si­te een kaarsje aan te laten steken.
Tekst van de overweging door paus Franciscus
gepubliceerd: zaterdag, 28 maart 2020
Tekst van de over­we­ging van paus Fran­cis­cus die hij uitsprak op vrij­dag 27 maart 2020 voor een leeg Sint-Pieters­plein te Rome alvorens hij het uitzon­der­lijke Urbi et Orbi uitsprak.


vrijdag, 27 maart 2020Gebed en zegen Urbi et Orbi
donderdag, 26 maart 2020We nemen onze verantwoordelijkheid serieus
woensdag, 25 maart 2020Denk aan de Vastenactie - juist nu!
woensdag, 25 maart 2020Oproep paus Franciscus aan alle christenen
dinsdag, 24 maart 2020Laatste dag gebedsnoveen vanuit Heiloo Video
maandag, 23 maart 2020Alle publieke vieringen afgelast t/m Pinksteren
maandag, 23 maart 2020Paus roept op tot gebed
zondag, 22 maart 2020Catechese van de Goede Herder
zondag, 22 maart 2020Biddend verbonden met de bisschoppen Video
zaterdag, 21 maart 2020Live vanuit de kathedraal
zaterdag, 21 maart 2020Programma video vanuit de kathedraal
zaterdag, 21 maart 2020Kerk en corona-crisis: Hoe gaan we er mee om?
woensdag, 18 maart 2020Loop de Stille Omgang Geestelijk mee
woensdag, 18 maart 2020Geen publieke liturgische vieringen t/m Pasen
maandag, 16 maart 2020Beperkte bereikbaarheid bisdom
maandag, 16 maart 2020Maatregelen rond kerkelijke uitvaarten
zondag, 15 maart 2020Noveengebed coronavirus
vrijdag, 13 maart 2020Corona maatregelen aangescherpt
donderdag, 12 maart 2020Oproep tot gebed
donderdag, 12 maart 2020Stille Omgang afgelast
woensdag, 11 maart 2020Ad Liminabezoek maart 2021
dinsdag, 10 maart 2020Conferentie Missionaire Parochie uitgesteld
dinsdag, 10 maart 2020Jongerenbedevaart naar Rome geannuleerd
woensdag, 4 maart 2020Jongerenpelgrimage naar Echternach
dinsdag, 3 maart 2020Meet & Greet The Lord
vrijdag, 28 februari 2020Maatregelen vanwege coronavirus
donderdag, 27 februari 2020Sant'Egidio viert 52e verjaardag Fotoreportage
woensdag, 26 februari 2020Nieuwe dekens voor het eerst bijeen
woensdag, 26 februari 2020Trendy vasten met oude wortels
dinsdag, 25 februari 2020Ontmoeting Vlaamse en Nederlandse bisschoppen
dinsdag, 25 februari 2020Nieuw programma vanuit de studio in Heiloo
maandag, 24 februari 2020Boekpresentatie - Dichter bij Jezus
maandag, 24 februari 2020Pausboodschap Veertigdagentijd
maandag, 24 februari 2020Bavodag 2020 - Jij kent mij *AFGELAST*
zondag, 23 februari 2020Diner voor onze vrienden van de straat
woensdag, 19 februari 2020Antoine Bodar benoemd tot Ere-kanunnik
dinsdag, 18 februari 2020Avond van de Martelaren Video
maandag, 17 februari 2020Rozenkransgebed voor de vrede
donderdag, 13 februari 2020Dag van het Jodendom Video
woensdag, 12 februari 2020Querida Amazonia
dinsdag, 11 februari 2020Stille Omgang - Mirakelstad Amsterdam
donderdag, 6 februari 2020Vasten - Trendy én traditie
woensdag, 5 februari 2020Beschermwaardigheid van het leven
maandag, 3 februari 2020Rob Polet begeleidt jongerenbedevaart Rome Video
zaterdag, 1 februari 2020Relieken van H. Bernadette in Heiloo
vrijdag, 31 januari 2020‘Hier liggen kansen, grijp ze aan’
vrijdag, 31 januari 2020Jongeren helpen met levensvragen
vrijdag, 31 januari 2020Financiële ethiek na de kredietcrisis *UITGESTELD*

meer berichten vindt u in het archiefBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose