Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook
Het is vandaag 5 mei 2020. We vieren 75 jaar be­vrij­ding. Het was een groot feest 75 jaar gele­den. Ik was erbij, al was het nog in de schoot van m’n moe­der. De her­in­ne­ring is beperkt. Maar ook m’n kin­der­tijd was nog vol met her­in­ne­ringen aan de oorlog. We speel­den in de bunkers die de Duitsers had­den achter­ge­la­ten, en von­den af en toen nog een helm of ander wapentuig.Jongste SamenKerk
SamenKerk April 2020
April 2020
eerdere edities


postcode:
huisnummer:

Reserveringssysteem voor parochies gelanceerd
gepubliceerd: woensdag, 3 juni 2020
Een van de maat­regelen in de protocollen ‘Ker­ke­lijk leven op anderhalve meter’ is het reserveren van een plaatsje. Om pa­ro­chies hierbij te helpen, biedt het bisdom aan pa­ro­chies de moge­lijk­heid om gebruik te maken van een online reserve­rings­sys­teem.
Bisschopsstaf terug naar Catharijneconvent Fotoreportage
gepubliceerd: dinsdag, 2 juni 2020
Op maan­dag 1 juni 2020 heeft mgr. Jan Hendriks de bis­schops­ze­tel van Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam in bezit geno­men. Daarbij is de his­to­rische bis­schopsstaf gebruikt die zich in de col­lec­tie van Museum Catha­rij­neconvent bevindt.
Fotoserie wisseling bisschop Fotoreportage
gepubliceerd: maandag, 1 juni 2020
Tijdens de pontificale Eucha­ris­tie­vie­ring op Tweede Pinkster­dag, maan­dag 1 juni 2020, heeft op kleine schaal de bis­schopswissel plaats­ge­von­den waarbij Mgr. Punt is opge­volgd door Mgr. Hendriks. Foto­graaf Ramon Mangold maakte een mooie foto­se­rie.
Brief van Mgr. Hendriks
gepubliceerd: maandag, 1 juni 2020
Bij het aantre­den als bis­schop van Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam heeft Mgr. Hendriks een brief ge­schre­ven. Door de bij­zon­dere omstan­dig­he­den vanwege het corona­vi­rus wil de bis­schop zich graag middels een brief tot u richten.
Nieuwe bisschoppen Haarlem-Amsterdam en leger
Paus aanvaardt ontslag Mgr. Jos Punt
gepubliceerd: maandag, 1 juni 2020
Paus Fran­cis­cus heeft het ont­slag aanvaard dat door Mgr. dr. Jos Punt om ge­zond­heidsre­denen is aan­ge­vraagd. Mgr. dr. Jan Hendriks volgt hem op als bis­schop van Haar­lem-Am­ster­dam en Mgr. dr. Everard de Jong als leger­bis­schop (Militair Or­di­na­ri­aat).
Wisseling van de wacht
gepubliceerd: zaterdag, 30 mei 2020
Maan­dag 1 juni om 12.00 uur zal in Rome wor­den bekendgemaakt dat Paus Fran­cis­cus Bis­schop Jozef Punt (74) op diens verzoek, wegens ge­zond­heidsre­denen, ont­slag heeft verleend als Bis­schop van Haar­lem-Am­ster­dam en als Militair Bis­schop in Neder­land. Per dezelfde datum treedt Bis­schop Johannes Hendriks die als bis­schop-coad­ju­tor reeds het recht van opvol­ging had verkregen, aan als de nieuwe, en veer­tien­de, bis­schop van Haar­lem-Am­ster­dam. Tege­lijker­tijd zal ook de op­vol­ger van Mgr. Punt als Apos­to­lisch Admini­strator van het Militair Or­di­na­ri­aat, d.w.z. als nieuwe ‘Leger­bis­schop’, wor­den bekendgemaakt.
Internationale gebedsactie met Pinksteren
gepubliceerd: vrijdag, 29 mei 2020
Een groep vooraanstaande leken­ge­lo­vigen van alle continenten heeft het ini­tia­tief geno­men om in een open brief alle bis­schop­pen en pries­ters ter wereld te vragen om in de zware tijd waarin wij leven, nu met Pink­ste­ren samen met hun gelo­vi­gen met nieuwe kracht en vurig­heid te bid­den om de komst van de heilige Geest over onze gewonde wereld.
Pinksterbrief Nederlandse bisschoppen
Mogen wij u een vraag stellen?
gepubliceerd: vrijdag, 29 mei 2020
‘Mogen wij u een vraag stellen? Hoe denkt u dat u zich zult voelen als u een dezer dagen weer naar de kerk kunt gaan?’ Hiermee opent de brief die de Neder­landse R.-K. bis­schop­pen voor Pink­ste­ren 2020 aan de gelo­vi­gen schrijven. Ze beginnen met een vraag vanuit het besef dat het kerk­be­zoek volgens protocol vanaf 1 juni weer onwennig zal zijn na maan­den waarin er geen publieke vie­rin­gen waren.


vrijdag, 29 mei 2020Vragen en antwoorden bij de protocollen
donderdag, 28 mei 2020Online Bisdomfeest Onze Lieve Vrouw ter Nood
woensdag, 27 mei 2020Protocollen voor publieke vieringen vanaf 1 juni
dinsdag, 26 mei 2020Training ‘Catechese van de Goede Herder’ Video
dinsdag, 26 mei 2020Live vanuit de kathedraal
maandag, 25 mei 2020Digitaal verbonden in coronatijd Video
maandag, 25 mei 2020Deze zomer geen Kevelaer-bedevaart
zaterdag, 23 mei 2020Veelgestelde vragen over coronaprotocol
donderdag, 21 mei 2020Jongerenplatform Live - De Walk & Talkshow Video
woensdag, 20 mei 2020Thema Verhalen vertellen
woensdag, 20 mei 2020Q&A-sessies - Jongerenpastoraat Video
maandag, 18 mei 2020Virtuele pelgrimage naar Echternach
maandag, 18 mei 2020Groet aan de vormelingen van mgr. Hendriks Video
vrijdag, 15 mei 2020Vooraankondiging versoepeling coronamaatregelen
dinsdag, 12 mei 2020Interreligieuze dag van gebed, vasten en liefdadigheid
maandag, 11 mei 2020Conferentieserie Mariologie
vrijdag, 8 mei 2020Moederdag voor Maria
donderdag, 7 mei 2020Collecte voor actie #nietalleen
donderdag, 7 mei 2020Bisschop herstellend van coronavirus
dinsdag, 5 mei 2020Q&A-sessies - Jongerenpastoraat
maandag, 4 mei 2020Warme belangstelling voor online Open Dagen
zondag, 3 mei 2020Online Alpha-cursus - OLV ter Nood

meer berichten vindt u in het archiefBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose