Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook
In onze ka­the­draal is op 27 au­gus­tus de ‘Geloof in geluk’-route geopend. Daar is elders in deze SamenKerk veel meer over te lezen. Het pro­gram­ma van deze route, dat tot Pasen 2022 duurt, nodigt uit om je te laten in­spi­re­ren en te over­we­gen wat je gelukkig maakt. Aan die vraag wil ik niet voor­bij­gaan.

Jongste SamenKerk
SamenKerk September 2021
September 2021
eerdere editieszondag, 24 oktober 2021
30e zondag door het jaar
kleur:groen
1e Lezing:Jer. 31, 7-9
Psalm:Ps. 126 (125), 1-2ab, 2cd-3, 4-5, 6
2e Lezing:Hebr. 5, 1-6
Evangelie:Mc. 10, 46-52

postcode:
huisnummer:

Synode 2021 - 2023
Meepraten op Bisdom-, continentaal- en wereldniveau
gepubliceerd: zondag, 24 oktober 2021
Sinds het Tweede Vati­caans Concilie wor­den er om de zoveel jaar bis­schop­pen­synodes gehou­den. In Rome, in het Vati­caan. Bis­schop­pen, experts op het terrein van het te bespreken on­der­werp en andere gasten wor­den dan geno­digd om bijna een maand lang (meestal in ok­to­ber) naar het hart van de Wereld­kerk te komen.
Lezing - Bijbelillustraties
Donderdag 4 november - 20.00 uur - Koepelkathedraal Haarlem
gepubliceerd: zondag, 24 oktober 2021
Sinds de uitvin­ding van de boekdruk­kunst is er geen boek zo vaak gedrukt en verspreid als de Bijbel. Tot op de dag van vandaag ver­schij­nen er nieuwe bijbels, in nieuwe ver­ta­lin­gen. Oudtesta­menticus Jaap van Dorp (Neder­lands Bijbel­ge­noot­schap (NGB)) ver­telt in de lezing Bijbelillus­tra­ties over de bij­zon­der­he­den van Neder­landse bijbels.
Synodale kerk op Kathedraal TV Video
Communie, participatie, missie
gepubliceerd: zaterdag, 23 oktober 2021
‘Voor een synodale kerk: communie, par­ti­ci­pa­tie, missie.’ Dit is het on­der­werp van de nieuwe bis­schop­pen­synode die plaats­vindt in ok­to­ber van 2023. Toch is de synode op 10 ok­to­ber 2021 al door de Paus geopend. En een week later werd hij gevolgd door alle bis­schop­pen ter wereld.
Allerzielenviering Sant’Egidio
Zondag 7 november - 15.00 uur - Mozes en Aäronkerk Amsterdam
gepubliceerd: vrijdag, 22 oktober 2021
Op zon­dag 7 no­vem­ber om 15.00 uur vindt in de Mozes en Aäron­kerk de jaar­lijkse oecu­me­nische her­den­king plaats van vluch­te­lingen die afgelopen jaar omkwamen aan de Europese grenzen. Bij de her­den­king nemen hun verhalen een be­lang­rijke plaats in.
Lezing M. van der Vegt - De Kracht van Rust
Donderdag 28 oktober - 20.00 uur - Koepelkathedraal Haarlem
gepubliceerd: maandag, 18 oktober 2021
Stiltetrainer en auteur Mirjam van der Vegt geeft een interactie lezing in de KoepelKa­the­draal in Haar­lem. Van der Vegt neemt de deel­ne­mers mee op een reis van drie tre­den van stilte voor een veer­krach­tig en gelukkig leven.
Miljoen kinderen bidden de Rozenkrans
Maandag 18 oktober
gepubliceerd: zondag, 17 oktober 2021
Op 18 ok­to­ber wordt ieder jaar we­reld­wijd de Rozen­krans gebe­den door 1 miljoen kin­de­ren. Thema is ‘Voor een­heid en vrede in de wereld’. In Neder­land steunen onder andere Kerk in Nood, Samuel Advies en Kin­de­ren bid­den voor kin­de­ren dit mooie ini­tia­tief.
Willibrordzondag
Zondag 7 november
gepubliceerd: zondag, 17 oktober 2021
Het Evan­ge­lie is een bood­schap van vreugde die van gene­ra­tie op gene­ra­tie wordt door­ge­ven. De heilige Wil­li­brord (658-739) hou­den we als een van grote geloofs­ver­kon­di­gers in ere. Samen met zijn gezellen legde hij de basis voor de Kerk in de lage lan­den. De Kerk heeft in de loop der tij­den hoogte- en diepte­pun­ten gekend. Telkens kwam de vernieuwende en levendmakende kracht het Evan­ge­lie weer naar boven.
Onvervulde kinderwens
Bezinning voor echtparen die (nog) geen kinderen hebben
gepubliceerd: zaterdag, 16 oktober 2021
Op zon­dag 21 no­vem­ber 2021 is er in Leiden een Eucha­ris­tie­vie­ring en be­zin­ning voor echtparen met een (nog) onvervulde kin­derwens, voor echtparen die (nog) geen kin­de­ren hebben en voor echtparen waar­van het gezin niet compleet voelt.
Roepingenweek 2021
Zondag 7 t/m zaterdag 13 november
gepubliceerd: donderdag, 14 oktober 2021
Van 7 t/m 13 no­vem­ber zal de lan­de­lijke Roepingenweek 2021 wor­den gehou­den. Deze week wordt elk jaar geor­ga­ni­seerd rond het Hoog­feest van de H. Wil­li­brord om te bid­den voor roe­pingen tot het Pries­ter­schap, het Reli­gi­eus leven en het Diaconaat en ook wor­den er op vele plekken extra momenten met jon­ge­ren geor­ga­ni­seerd rond Roeping.
Geloof in Geluk in Haarlems Dagblad
gepubliceerd: woensdag, 13 oktober 2021
In het Haar­lems Dagblad is woens­dag 13 ok­to­ber een reportage ver­sche­nen over de kunst­ex­po­si­tie ‘Geloof in Geluk’. Onder de titel “Ka­the­draal als toon­zaal” gaat Arnold Aarts in gesprek met vica­ris-generaal Bart Putter en pro­gram­mamana­ger Nanine van Smooren­burg.


dinsdag, 12 oktober 2021Workshop labyrint lopen
maandag, 11 oktober 2021Telefonische bereikbaarheid bisdom verandert
vrijdag, 8 oktober 2021Aanvang voorbereidingstraject synode 2023
donderdag, 7 oktober 2021Datum WJD 2023 bekend
dinsdag, 5 oktober 2021Missaal-app gepresenteerd Fotoreportage
zondag, 3 oktober 2021Bisdom Maand Journaal - Oktober 2021 Video
zaterdag, 2 oktober 2021Pausboodschap Wereldmissiedag
vrijdag, 1 oktober 2021Klimaatpelgrimstocht door ons bisdom
donderdag, 30 september 2021Online en fysieke Alphacursussen Video
maandag, 27 september 2021‘Naar een steeds groter wij’ Fotoreportage
dinsdag, 21 september 2021Drie weekenden voor Young Professionals
dinsdag, 21 september 2021Einde anderhalve meter-regel per 25 september
maandag, 20 september 2021Sprekers bekend Caritas ontmoetingsdag
zondag, 19 september 2021Aflevering 2 - ‘Alles of Iets Roadtrip’ Fotoreportage Video
vrijdag, 17 september 2021Adsumus Sancte Spiritus
woensdag, 15 september 2021Overleg over versoepeling coronamaatregelen
dinsdag, 14 september 2021Alpha Youth en Alpha Students
maandag, 13 september 2021Activiteiten rond Geloof in Geluk
zondag, 12 september 2021Netwerkbijeenkomst Huwelijk en scheiding
vrijdag, 10 september 2021De ‘Alles of Iets Roadtrip’ met Charlotte Fotoreportage Video

meer berichten vindt u in het archiefBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose