Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook
Veel mensen weten niet wat we op Pink­ste­ren vieren. Toch is het een van de be­lang­rijk­ste feesten van het jaar en is het de dag, die het meest met ons per­soon­lijk leven en onze per­soon­lijke keuzes te maken heeft. Pink­ste­ren is het feest van de Heilige Geest.

Jongste SamenKerk
SamenKerk Mei 2023
Mei 2023
eerdere editieszondag, 28 mei 2023
Pinksteren
kleur:rood
1e Lezing:Hand., 2, 1-11
Psalm:Ps. 104 (103), 1ab en 24ac, 29bc-30, 31 en 34
2e Lezing:1 Kor., 12, 3b-7. 12-13
Evangelie:Joh., 20, 19-23

postcode:
huisnummer:

Cursus vloggen voor de Kerk
Aanmelden kan t/m zaterdag 27 mei
gepubliceerd: vrijdag, 26 mei 2023
In de moderne, multimediale samen­le­ving kunnen pa­ro­chies, pastores en pa­ro­chi­anen niet zon­der social media. Facebook, Instagram, en te­gen­woor­dig ook TikTok. Alles gebeurt digi­taal en vooral visueel. Als Kerk moeten we daar op inspelen en ons­zelf zicht­baar maken.
Vijftigste 40MM groot succes Fotoreportage
gepubliceerd: woensdag, 24 mei 2023
Afgelopen zater­dag 20 mei werd voor de vijf­tigste keer in en rondom Venhuizen de sponsorloop 40.000 Meter Mars (40MM) gelopen. Aan deze jubileumeditie namen zo’n 40% meer deel­ne­mers deel dan de afgelopen jaren en de ver­wach­ting is dat de opbrengst die van vorig jaar (ruim) zal overtreffen.
Pinksterbrief voor caritas en diaconie
gepubliceerd: woensdag, 24 mei 2023
De Neder­landse R.-K. bis­schop­pen hebben een pinkster­brief ge­schre­ven aan alle betrok­ke­nen bij ac­ti­vi­teiten voor caritas en diaconie in de pa­ro­chies. Zij willen hen daar­mee een hart onder de riem steken bij dit be­lang­rijke werk ‘in het hart van de Kerk’.
Laudato si’ week en Seizoen van de Schepping
gepubliceerd: dinsdag, 23 mei 2023
Van zon­dag 21 t/m zon­dag 28 mei wordt de Laudato si’ week gehou­den met globale en lokale ac­ti­vi­teiten om de achtste ver­jaar­dag van de en­cy­cliek Laudato si’ te vieren. In het najaar, van 1 sep­tem­ber t/m 4 ok­to­ber, feest­dag van Fran­cis­cus van Assisi, wordt bovendien het Seizoen van de Schep­ping gehou­den. Op de info­gra­phic wordt aan­dacht gevraagd voor beide festivi­teiten.
Feest van Onze Lieve Vrouw ter Nood
Zaterdag 27 mei - 10.30 uur - Heiloo
gepubliceerd: dinsdag, 23 mei 2023
Op de laatste zater­dag van mei wordt het jaar­lijkse Feest van Onze Lieve Vrouw ter Nood gevierd in Heiloo. Dit jaar valt het feest samen met Pink­ste­ren, wat de feest­dag extra fees­te­lijk maakt. Ie­der­een is van harte uit­ge­no­digd om zater­dag 27 mei te pel­gri­meren naar het hei­lig­dom in Heiloo.
Nederlandse vertaling slotdocument Praag
gepubliceerd: vrijdag, 19 mei 2023
Van 5 tot en met 11 februari 2023 werd de con­ti­nen­tale ver­ga­de­ring voor de synode ‘voor een synodale Kerk’ gehou­den in Praag. Aan het einde van deze Assembly is de ontwerp­tekst voor­ge­le­zen van het ge­za­men­lijke slot­do­cu­ment. Nu is een Neder­landse vertaling be­schik­baar.
Aanmelden WJD kan tot 31 mei Video
gepubliceerd: donderdag, 18 mei 2023
Vele jon­ge­ren hebben zich intussen al aangemeld voor dit grootste jon­ge­ren­eve­ne­ment ter wereld, dat van 1 tot en met 6 au­gus­tus plaats­vindt in Lissabon. Aanmel­den kan t/m 31 mei. Wie graag eerst nog meer in­for­ma­tie krijgt, kan de drie promovideo’s over de WJD bekijken.
Verslag Besturenmiddag PCI’s
Zaterdag 13 mei
gepubliceerd: woensdag, 17 mei 2023
Het was na een somber voor­jaar een zeer mooie dag. Dat zal voor som­mi­gen een reden geweest zijn om hun zater­dag­mid­dag elders door te brengen dan in den Engelen­zaal.
Open Dag Bonifatiusinstituut
Zaterdag 10 juni - 09.00 uur - Tiltenberg Vogelenzang
gepubliceerd: woensdag, 17 mei 2023
Op zater­dag 10 juni 2023 or­ga­ni­seert de theo­lo­gische oplei­ding Boni­fa­tius­in­sti­tuut een Open Dag voor belang­stel­len­den op de leslo­ca­tie De Tilten­berg in Vo­ge­len­zang.In­for­ma­tie over de studie en de open­dag is te vin­den op Sint Boni­fa­tius Instituut.
Wereldwijd gebed voor synode
Woensdag 31 mei - Onze Lieve Vrouw ter Nood Heiloo
gepubliceerd: dinsdag, 16 mei 2023
Op woens­dag 31 mei viert de Rooms-Katho­lie­ke Kerk Maria Visi­ta­tie, de ge­dach­te­nis aan het bezoek dat Maria, toen zij zwan­ger was van Jezus, bracht aan haar nicht Elisabeth. Op deze dag zal we­reld­wijd wor­den gebe­den voor de ko­men­de bis­schop­pen­synode over de Synodale Kerk - Communio, Participatio, Missio. Ook in Neder­land wordt in meer­dere Maria-hei­lig­dommen gebe­den.
Sant’Egidio viert met vrienden Fotoreportage
Organisatie bestaat 55 jaar
gepubliceerd: maandag, 15 mei 2023
Met een fees­te­lij­ke dank­vie­ring in de Mozes en Aäron­kerk en aan­slui­tende receptie vierde de Ge­meen­schap van Sant’ Egidio haar 55e ver­jaar­dag met vele betrok­ke­nen, sym­pa­thi­san­ten en arme vrien­den.
Open dag Koorschool Haarlem
Woensdag 24 mei - 14.00 tot 16.00 uur
gepubliceerd: vrijdag, 12 mei 2023
Op woens­dag 24 mei opent de Koor­school in Haar­lem opnieuw haar deuren voor kin­de­ren vanaf groep 5. De uit­no­di­ging luidt: “Kom samen met je kind kijken in ons mooie school­ge­bouw aan de Wester­gracht 61. Geniet van de fijne sfeer, doe mee met de zangwork­shop en leer de kin­de­ren en leer­krachten van de school kennen.”


donderdag, 11 mei 2023Hemelvaart en Pinksteren op Vier.nu
woensdag, 10 mei 2023Mgr. Mutsaerts vraagt aandacht voor het gezin
zondag, 7 mei 202350e 40MM - 40.000 Meter Mars
zaterdag, 6 mei 2023Bisdom Maand Journaal - Mei 2023 Video
zaterdag, 6 mei 2023Gebedsdag Vrouwe van alle Volkeren
vrijdag, 5 mei 2023Wereldcommunicatiedag
donderdag, 4 mei 2023Amazing Grace
donderdag, 4 mei 2023Lezersreis naar Vierzehnheiligen
donderdag, 4 mei 2023Nieuwe editie Bisdomblad SamenKerk
donderdag, 4 mei 2023Inspiratievolle Mariamaand
dinsdag, 2 mei 2023Jubileumviering 55 jaar Sant’Egidio
dinsdag, 2 mei 2023Toewijding aan Maria
vrijdag, 28 april 2023Stap Verder - mensen tot hun recht laten komen
donderdag, 27 april 2023Jubileum Kathedrale Basiliek Sint Bavo
woensdag, 26 april 2023Pausboodschap Roepingenzondag
woensdag, 26 april 2023Lintjesregen
woensdag, 26 april 2023Open Kerkendag
zondag, 23 april 2023WJD - Er gaat iets belangrijks gebeuren Video

meer berichten vindt u in het archiefBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose