Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook
In onze ka­the­draal is op 27 au­gus­tus de ‘Geloof in geluk’-route geopend. Daar is elders in deze SamenKerk veel meer over te lezen. Het pro­gram­ma van deze route, dat tot Pasen 2022 duurt, nodigt uit om je te laten in­spi­re­ren en te over­we­gen wat je gelukkig maakt. Aan die vraag wil ik niet voor­bij­gaan.

Jongste SamenKerk
SamenKerk September 2021
September 2021
eerdere editiesdinsdag, 28 september 2021
Dinsdag in de 26e week door het jaar
kleur:groen
1e Lezing:Zach. 8, 20-23
Psalm:Ps. 87 (86), 1-3, 4-5, 6-7
Evangelie:Lc. 9, 51-56

postcode:
huisnummer:

Naar een steeds groter wij Fotoreportage
Werelddag Migranten en Vluchtelingen
gepubliceerd: maandag, 27 september 2021
Op de Wereld­dag voor Mi­gran­ten en Vluch­te­lingen vond in de Mozes en Aäron­kerk een in­druk­wek­kende bij­een­komst plaats met als titel: ‘Naar een steeds groter wij’. Na een inlei­ding door de bis­schop van Haar­lem-Am­ster­dam, mgr. Hendriks, brachten vier organi­sa­ties voor­beel­den naar voren van de ont­moe­ting met vluch­te­lingen en mi­gran­ten in ons land.
Drie weekenden voor Young Professionals
In het kader van De Missionaire Parochie
gepubliceerd: dinsdag, 21 september 2021
In het kader van ‘De Missio­naire Pa­ro­chie’ wor­den komend werk­jaar drie ver­die­pings­week­enden geor­ga­ni­seerd voor ‘Young Pro­fes­sio­nals’. In ok­to­ber, januari en maart wor­den bijna-af­ge­stu­deer­den en jong­vol­was­se­nen die in het be­drijfs­le­ven aan de slag zijn gegaan uitgedaagd mee te denken over evangeli­sa­tie in de pa­ro­chie.
Einde anderhalve meter-regel per 25 september
Mits voldoende geventileerd kan worden
gepubliceerd: dinsdag, 21 september 2021
De Neder­landse bis­schop­pen hebben besloten om de an­der­halve meter afstands­regel bij kerk­be­zoek los te laten, mits er in het kerk­ge­bouw ook tij­dens de vie­ring voldoende geven­ti­leerd kan wor­den. Vooraf opgeven en regis­te­ren zal niet meer nodig zijn. Deze ver­soe­pe­ling gaat in op zater­dag 25 sep­tem­ber.
Sprekers bekend Caritas ontmoetingsdag
Zaterdag 25 september - Werelddag Migranten en Vluchtelingen
gepubliceerd: maandag, 20 september 2021
De bij­een­komst op 25 sep­tem­ber in Am­ster­dam van­wege de Wereld­dag van Mi­gran­ten en Vluch­te­lingen wordt een mooie ont­moe­tings­dag. Vanuit vier organi­sa­ties spreken steeds twee mensen over de weg die zij samen gegaan zijn om te zorgen dat mi­gran­ten een nieuwe toe­komst vin­den: Humanitaire corridors, Here to Support, Casa Migrante en Sant’ Egidio.
Aflevering 2 - Alles of Iets Roadtrip Fotoreportage Video
Charlotte doet Egmond aan
gepubliceerd: zondag, 19 september 2021
Studente Charlotte Klooster( 20), net af­ge­stu­deerd voor haar studie eve­ne­menten manage­ment, maakte tussen 19 en 22 juli een Roadtrip door het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam. Per trein, bus en te voet bezocht ze bij­zon­dere plaatsen in onze mooie provincie Noord-Holland en sprak ze bij­zon­dere mensen over het Katho­lie­ke geloof.
Adsumus Sancte Spiritus
We staan voor U, Heilige Geest
gepubliceerd: vrijdag, 17 september 2021
Elke zit­ting van het Tweede Vati­caans Concilie begon met het gebed Adsumus Sancte Spiritus. De oor­spron­ke­lijke vertaling luidt: “Wij staan ​​voor U, Heilige Geest”. Het gebed wordt al vele eeuwen gebruikt op concilies, synodes en andere ker­ke­lijke bij­een­komsten. Het gebed wordt toege­schre­ven aan de heilige Isidorus van Sevilla.
Overleg over versoepeling coronamaatregelen
Besluiten verwacht begin volgende week
gepubliceerd: woensdag, 15 september 2021
De Neder­landse Bis­schop­pen overleggen naar aan­lei­ding van de coronapers­con­fe­ren­tie van het kabinet op 14 sep­tem­ber, ko­men­de dagen over moge­lijke ver­soe­pe­lingen van corona­maat­re­ge­len voor de R.-K. Kerk. Deze ver­soe­pe­lingen zou­den in kunnen gaan op 25 sep­tem­ber. Verdere bericht­ge­ving hierover wordt in het begin van volgende week verwacht.
Alpha Youth en Alpha Students
Online via Zoom
gepubliceerd: dinsdag, 14 september 2021
Het Jon­ge­ren­pas­to­raat or­ga­ni­seert dit najaar twee online Alpha-curssusen voor twee ver­schil­lende doel­groepen: jon­ge­ren (12-18 jaar) en stu­den­ten (18+). Het gaat om tien online bij­een­komsten plus een zater­dag met fysiek contact.
Activiteiten rond Geloof in Geluk
gepubliceerd: maandag, 13 september 2021
Bij de ten­toon­stel­ling Geloof in Geluk wor­den ver­schil­lende ac­ti­vi­teiten geor­ga­ni­seerd. Er is een pro­gram­ma samen­ge­steld met rond­lei­dingen, lezingen, concerten en workshops. We stellen hierbij twee ac­ti­vi­teiten in ok­to­ber aan u voor.
Netwerkbijeenkomst Huwelijk en scheiding
Donderdag 23 september - 19.15 uur - Heemskerk
gepubliceerd: zondag, 12 september 2021
Op don­der­dag 23 sep­tem­ber 2021 or­ga­ni­seert het jon­ge­ren­plat­form een net­werk­bij­een­komst in Heems­kerk over het omgaan met huwe­lijk en schei­ding. Eerder stond deze dag gepland op 20 mei 2021 maar kon toen van­wege corona niet door­gaan.


vrijdag, 10 september 2021De Alles of Iets Roadtrip met Charlotte Fotoreportage Video
woensdag, 8 september 2021Gezinsdag dekenaat Haarlem
woensdag, 8 september 2021Voorbereidingsdocumenten bisschoppensynode
woensdag, 8 september 2021TV-Mis uit Lourdes - 100 jaar bedevaarten
dinsdag, 7 september 2021Wandelconcert met nieuwe orgelmuziek
zaterdag, 4 september 2021Bisdom Maand Journaal - September 2021 Video
vrijdag, 3 september 2021Volg Charlotte - Roadtrip door ons bisdom! Video
vrijdag, 3 september 2021Pausboodschap Werelddag Migrant en Vluchteling
donderdag, 2 september 2021Het nieuwste SamenKerk is er... Fotoreportage
donderdag, 2 september 2021Bron van geluk voor wie Hem wil geloven Audio Video
donderdag, 2 september 2021Lezing: Maria, Icoon van Genade
woensdag, 1 september 2021Kiezen voor duurzame levensstijl Video
dinsdag, 31 augustus 2021Orgelfietsroute Heiloo
zaterdag, 28 augustus 2021Feestelijke opening Geloof in Geluk Fotoreportage Video
zondag, 22 augustus 2021Thematentoonstelling Geloof in Geluk
woensdag, 18 augustus 2021Jubileumviering 100 jaar Legioen van Maria
maandag, 16 augustus 2021Paus bij Internationaal Eucharistisch Congres
woensdag, 11 augustus 2021Opzoek naar de Waarheid - Thomas van Aquino Video
dinsdag, 10 augustus 2021Maria Tenhemelopneming
donderdag, 5 augustus 2021opGROEIsymposium 2021

meer berichten vindt u in het archiefBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose