Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook
In de gesprekken rond het synodaal proces dit voor­jaar kwamen vaak vragen en opmer­kingen over de positie van vrouwen in de Kerk naar voren en de wens dat de Kerk aan vrouwen meer verant­woor­de­lijk­heid zou geven. In ons bisdom zijn ook na afslui­ting van de dio­ce­sane fase van dit synodaal proces vrouwen samen geko­men om daarover ver­der te spreken. En paus Fran­cis­cus heeft kort gele­den tame­lijk revolutionaire stappen gezet.

Jongste SamenKerk
SamenKerk Oktober 2022
Oktober 2022
eerdere editiesdinsdag, 6 december 2022
Dinsdag in de tweede week van de advent
kleur:paars
1e Lezing:Jes. 40, 1-11
Psalm:Ps. 96 (95), 1-2, 3, 10ac, 11-12, 13
Evangelie:Mt. 18, 12-14

postcode:
huisnummer:

Jubileum Willibrordseminarie
Zaterdag 3 december - 11.30 uur - O.L.Vrouw ter Nood Heiloo
gepubliceerd: woensdag, 30 november 2022
Groot­semi­narie Sint Wil­li­brord viert dit jaar haar 25-jarig jubileum. Met veel dank­baar­heid mogen we terugkijken op de afgelopen 25 jaar. Zater­dag 3 de­cem­ber zal tij­dens de maan­de­lijkse gebeds­dag speciaal wor­den stil­ge­staan bij het jubileum.
Adam, waar ben je?
Zondag 4 december - 16.00 uur - Zuiderkerk Amsterdam
gepubliceerd: vrijdag, 25 november 2022
Op zon­dag 4 de­cem­ber heeft u de kans om in Zuider­kerk te Am­ster­dam een unieke film te bekijken, de film ‘Adam, waar ben je?’ van de Oekraïense producent Alexan­der Plyska en cineast Aleksandr Zaporoshchenko.
Aanmelding WJD 2023 geopend
gepubliceerd: vrijdag, 25 november 2022
De aanmel­ding voor de reizen naar de Wereld­jon­ge­ren­da­gen 2023 in Lissabon is geopend! Dit loopt via de web­si­te van bede­vaart­orga­ni­sa­tie Huis voor de Pelgrim. Aanmel­den is moge­lijk tot en met 31 mei 2023.
Nieuwe kerk in Almere Fotoreportage
Bisschop consacreerde de Heilige Bonifatiuskerk
gepubliceerd: woensdag, 23 november 2022
Afgelopen weekend was het feest in Almere. De nieuwe heilige-Boni­fa­tius­kerk werd offi­cieel in gebruik geno­men. Vrij­dag 18 no­vem­ber, zater­dag 19 en zon­dag 20 no­vem­ber waren er fees­te­lij­ke vie­rin­gen en bij­een­komsten met als hoogte­punt de kerk­wij­ding of kerkconsecratie door onze bis­schop.
#RedWednesday
Woensdag 23 november
gepubliceerd: maandag, 21 november 2022
Vervol­ging van Chris­te­nen in de wereld neemt toe. Dat is de be­lang­rijk­ste bevin­ding van ‘Vervolgd en Vergeten?’, een perio­dieke rapportage van Kerk in Nood (ACN) over Chris­te­nen die in 2020-2022 onderdrukt wor­den van­wege hun geloofs­over­tui­ging.
Nationale jongerencollecte Video
Weekend van 19 en 20 november
gepubliceerd: woensdag, 16 november 2022
Ieder jaar houdt de Rooms Katho­lie­ke Kerk in Neder­land in het derde weekend van no­vem­ber de nationale jon­ge­ren­col­lec­te. De collecte valt dit jaar in het weekend van 19 en 20 no­vem­ber 2022. In het hele land wordt dan geld op­ge­haald voor lan­de­lijke, katho­lie­ke jon­ge­ren­acti­vi­teiten.
Mini-conferentie Missionaire Parochie
Zaterdag 25 maart - 9.30 uur - Veenendaal
gepubliceerd: dinsdag, 15 november 2022
Op 25 maart 2023 wordt in Veenendaal de mini-con­fe­ren­tie Missio­naire Pa­ro­chie gehou­den, met als thema “Hier ben ik”. Precies een jaar na de succes­volle gelijknamige con­fe­ren­tie in Breda is er opnieuw een gelegen­heid om bijeen te komen voor een dag van in­spi­ra­tie en ont­moe­ting. Van harte uit­ge­no­digd is ie­der­een die verlangt de weg naar een missio­naire pa­ro­chie in te slaan, op die weg ver­der te gaan, of die simpelweg nieuws­gie­rig is naar het ge­dach­te­goed van de missio­naire pa­ro­chie. De aanmel­ding is inmiddels geopend!
Beroemdste dakloze in Amsterdam aangekomen Fotoreportage
Beeld bij de Mozes & Ańronkerk onthuld
gepubliceerd: dinsdag, 15 november 2022
Op zon­dag 13 no­vem­ber, de wereld­dag van de armen, werd voor de Mozes en Aäron­kerk in Am­ster­dam het beeld Homeless Jesus ont­huld. Het beeld van kunste­naar Timothy Schmalz werd geplaatst door de Ge­meen­schap van Sant’ Egidio en stelt een dak­loze man voor, liggend op een bankje, slechts herken­baar als Jezus aan de won­den op zijn voeten.
Mooiste momenten Ad Liminabezoek Video
gepubliceerd: maandag, 14 november 2022
In een video van katho­liek­le­ven.nl blikken drie bis­schop­pen terug op hun mooiste momenten van het Ad Limina bezoek 2022. Op de publieke omroep werd zon­dag 13 no­vem­ber het Geloofs­ge­sprek over het Ad Limina en de Eucha­ris­tie­vie­ring in de Friezen­kerk uitgezon­den.
Fotoserie vijfde dag Ad Limina Fotoreportage
gepubliceerd: zaterdag, 12 november 2022
Vrij­dag 11 no­vem­ber was de dag van de au­diën­tie met paus Fran­cis­cus en in de mid­dag de Mis in de basiliek van Sint Paulus buiten de muren; In de avond was er een gezellige ont­moe­ting met de nieuwe Neder­landse am­bas­sa­deur bij de heilige Stoel. Na­tuur­lijk een heel bij­zon­dere dag op de eerste plaats door de au­diën­tie bij de paus. Wat is daarover te ver­tellen?
Wereldjongerendag
Zondag 20 november - 10.30 uur - Nicolaasbasiliek Amsterdam
gepubliceerd: vrijdag, 11 november 2022
De jon­ge­ren­af­de­ling begint het seizoen direct goed met de dio­ce­sane wereld­jon­ge­ren­dag op zon­dag 20 no­vem­ber. Een dag om met de jon­ge­ren van het bisdom samen te komen rond Mgr. Hendriks. Dat doen we direct in het thema van de wereld­jon­ge­ren­da­gen in Lissabon: “Maria stond op en ging met spoed”. Ga jij met ons en Maria mee op stap?
Fotoserie vierde dag Ad Limina Fotoreportage
gepubliceerd: donderdag, 10 november 2022
De vierde dag ein­digde met een ont­moe­ting in het College van Santa Maria dell'Anima in de kerk waar­van paus Adrianus VI begraven ligt. Antoine Bodar woont in dit college. Het bezoek besloot een dag met bezoeken aan het Di­cas­te­rie voor de Ge­loofs­leer, de Signatura Apostolica en het Di­cas­te­rie voor Cultuur en Opvoe­ding. Andere bis­schop­pen bezochten nog andere Di­cas­te­ries. Maar we kijken ook nog even terug op de mid­dag van de dag ervoor: het bezoek aan het Di­cas­te­rie voor com­mu­ni­ca­tie.


donderdag, 10 november 2022Een terugblik en vooruitblik Video
woensdag, 9 november 2022Fotoserie derde dag Ad Limina Fotoreportage
woensdag, 9 november 2022Netwerkbijeenkomst jongerenwerkers
dinsdag, 8 november 2022Fotoserie tweede dag Ad Limina Fotoreportage
maandag, 7 november 2022Bij het graf van Petrus Fotoreportage Video
maandag, 7 november 2022Ad Liminabezoek op Katholiekleven.nl Video
maandag, 7 november 2022Onthulling standbeeld - Homeless Jesus
zaterdag, 5 november 2022Bisdom Maand Journaal - November 2022 Video
woensdag, 2 november 2022Willibrordzondag 6 november
woensdag, 2 november 2022Netwerkbijeenkomst jongerenwerkers
woensdag, 2 november 2022Allerzielenherdenking omgekomen vluchtelingen
vrijdag, 28 oktober 2022Ad Liminarapport 2022 Video
donderdag, 27 oktober 2022Werkdocument Synode gepresenteerd
woensdag, 26 oktober 2022Inspiratiedag werkgroep Vluchtelingen
donderdag, 20 oktober 2022Bisschoppensynode zal twee keer samenkomen
woensdag, 19 oktober 2022Kapel van Cor
dinsdag, 18 oktober 2022COMECE roept op tot vrede in Oekra´ne
dinsdag, 18 oktober 2022Roepingenweek - Open Dagen Week

meer berichten vindt u in het archiefBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose