Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook
De corona­pan­de­mie is zeker nog niet ten einde. Dage­lijks zijn er nieuwe uitbraken in de wereld, dan hier, dan daar, en grote delen van Europa kleuren geel of oranje: vei­lig­heidsrisico’s!Jongste SamenKerk
SamenKerk Oktober 2020
Oktober 2020
eerdere edities


woensdag, 25 november 2020
Woensdag in de 34e week door het jaar
kleur:groen
1e Lezing:Apok. 15, 1-4
Psalm:Ps. 98 (97), 1, 2-3ab, 7-8, 9
Evangelie:Lc. 21, 12-19

postcode:
huisnummer:

Diocesane WJD voortaan op Christus Koning
gepubliceerd: dinsdag, 24 november 2020
Elk jaar wordt er op dio­ce­saan niveau een Wereld­jon­ge­ren­dag gehou­den. Vanaf volgend jaar wordt deze niet meer gevierd op Palm­zon­dag, maar op het Hoog­feest van Christus Koning, eind no­vem­ber. Dat heeft paus Fran­cis­cus afgelopen zon­dag bekend gemaakt.
ĎHerwinnen van hoop en solidariteití
Boodschap voorzitters Europese bisschoppenconferenties
gepubliceerd: donderdag, 19 november 2020
De Katho­lie­ke Kerk in de Europese Unie, ver­te­gen­woor­digd door de voor­zit­ters van de bis­schop­pen­con­fe­ren­ties van alle lidstaten, stuurt op 18 no­vem­ber 2020 een bood­schap van hoop en een oproep tot soli­da­ri­teit aan de Europese in­stel­lingen en de lidstaten.
IdeeŽnplatform Kerstmis opgezet
Kerstmis vieren tijdens een pandemie
gepubliceerd: donderdag, 19 november 2020
Het bisdom heeft deze maand een oproep gedaan aan alle pastoors om ideeën in te sturen hoe met inachtne­ming van de beper­kingen toch op een goede manier het hoog­feest van Kerst­mis kan wor­den gevierd. Het re­sul­taat is een mooi over­zicht met soms verrassende ideeën ter in­spi­ra­tie.
Jongerencollecte Video
Weekend van 21 en 22 november
gepubliceerd: donderdag, 19 november 2020
Op 21 en 22 no­vem­ber wordt de nationale jon­ge­ren­col­lec­te weer gehou­den. Het jon­ge­ren­werk lijdt net als vele anderen dingen onder de corona-crisis, maar gelukkig zijn er ook veel moge­lijk­he­den. Jon­ge­ren hebben weinig moeite met de digitale wegen al is fysiek bijeen­ko­men ook echt een must.
Vragen na persconferentie 17 november
gepubliceerd: woensdag, 18 november 2020
Premier Rutte en minister De Jonge gaven dins­dag 17 no­vem­ber een pers­con­fe­ren­tie waarin een aantal aanpas­singen van de maat­regelen tegen Covid-19 werd aan­ge­kon­digd. Over het alge­meen hebben deze aanpas­singen geen grote gevolgen voor het protocol ‘Ker­ke­lijk leven op anderhalve meter’ zoals dat in de R.-K. Kerk gehan­teerd wordt. Toch zijn er enkele veel­ge­stelde vragen die hier­on­der wor­den beant­woord.
Wat kunnen wij met Kerstmis voor anderen betekenen?
Preek van paus Franciscus op de Werelddag van de Armen
gepubliceerd: woensdag, 18 november 2020
Wat kunnen wij met de kerst­da­gen aan anderen geven? Die vraag stelde paus Fran­cis­cus in zijn preek bij gelegen­heid van de Wereld­dag voor de Armen, zon­dag 15 no­vem­ber. “De kerst­pe­rio­de komt eraan, de feest­da­gen. Hoe vaak horen we mensen zeggen: ‘Wat kan ik kopen? Wat heb ik nog meer nodig? Ik moet gaan winkelen.’ Laten we het anders zeggen: ‘Wat kan ik anderen geven?’, om zo als Jezus te zijn, die zich­zelf gaf en geboren werd in een kribbe.”
Online sessie over de Week van Gebed
Donderdagavond 19 november
gepubliceerd: dinsdag, 17 november 2020
In de jaar­lijkse Week van gebed voor een­heid bid­den chris­te­nen samen voor een­heid. Deze gebeds­be­we­ging begon al ruim 150 jaar gele­den en wordt we­reld­wijd gehou­den. Naar schat­ting doen in Neder­land zo'n 200.000 mensen jaar­lijks mee met het ini­tia­tief. Ook jij kunt meedoen! In 2021 vindt de gebeds­week plaats van 17 t/m 24 januari.
Open brief over situatie in Nagorno-Karabach
Oproep tot bescherming curtureel en religieus erfgoed
gepubliceerd: dinsdag, 17 november 2020
Vahan Avakian, voor­zit­ter van de Stich­ting Sint Grigor Narekatsi Am­ster­dam, doet in een open brief aan de Minister-presi­dent een oproep tot bescher­ming van het Armeense reli­gi­euze en culturele erf­goed in Nagorno-Karabach na het onder­te­ke­nen van de staakt-het-vuren over­een­komst van 9 no­vem­ber, 2020.
Mgr. Hendriks spreekt bij Europe Must Act
Toespraak bij demonstartie op Museumplein
gepubliceerd: dinsdag, 17 november 2020
Op het museum­plein in Am­ster­dam vond zon­dag 15 no­vem­ber een van de demonstraties plaats die door Europe Must Act zijn geor­ga­ni­seerd om aan­dacht te vragen voor het trieste lot van de vluch­te­lingen in menson­te­rende, over­volle vluch­te­lingen­kampen.
Week Katholiek Onderwijs 2020
Maandag 14 t/m vrijdag 18 december 2020
gepubliceerd: maandag, 16 november 2020
Hoewel er dit jaar veel anders was en nog steeds is, kunnen we op de advents- en kerst­tijd de klok gelukkig gelijk­zet­ten. Daarom hebben we, zoals u van ons gewend bent, gezorgd voor les- en in­spi­ra­tie­ma­te­riaal voor deze sterke tijd. We hebben daarbij reke­ning gehou­den met de digitale aard van het onder­wijs dit jaar, dus ook online is het ma­te­ri­aal goed te gebruiken.


dinsdag, 10 november 2020Nieuwe website Willibrordseminarie
donderdag, 5 november 2020Q&A met Marcel Poorthuis
donderdag, 5 november 2020Koperen jubileum CSLK
woensdag, 4 november 2020Woorden van hoop en troost Video
woensdag, 4 november 2020Coronamaatregelen R.-K. Kerk blijven onverminderd van kracht
woensdag, 4 november 2020Willibrordzondag
maandag, 2 november 2020Missionaire parochies
zondag, 1 november 2020Bisdom maandjournaal Video
zaterdag, 31 oktober 2020Bert Glorie tot priester gewijd! Fotoreportage Video
vrijdag, 30 oktober 2020Afschuw en medeleven bij aanslag in Nice
vrijdag, 30 oktober 2020Vierde Werelddag van de Armen
woensdag, 28 oktober 2020Priesterwijding Bert Glorie
woensdag, 28 oktober 2020Nationale Roepingenweek
zaterdag, 24 oktober 2020Duimen daar krijg je scheve tanden van Video
dinsdag, 20 oktober 2020Netwerkbijeenkomst - Weerstand
maandag, 19 oktober 2020Logo Wereldjongerendagen 2023 Fotoreportage Video
zondag, 18 oktober 2020Kerk in coronatijd Audio
zondag, 18 oktober 2020Interview neomisten op Kathedraal TV Video
zondag, 18 oktober 2020Toewijding Isabella Wijnberg in het celibaat Video
donderdag, 15 oktober 2020Nieuwe maatregelen i.v.m. corona

meer berichten vindt u in het archiefBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose