Bisdom Haarlem-Amsterdam


Op 4 mei jl. heeft paus Fran­cis­cus een groep pelgrims uit Am­ster­dam ont­van­gen en daarbij een korte toe­spraak gehou­den. In deze groet aan de pelgrims heeft de paus ge­spro­ken over ver­schil­lende aspecten van Am­ster­dam, dat hij “een mooie stad” noemde.

Ontdek de Bijbel in 6 minuten, 7: Rechters
De serie 'Ontdek de Bijbel in 6 minuten' is een initiatief vanuit de parochie in Hoofddorp. Maar mensen uit het hele bisdom worden uitgenodigd om mee te doen: mee te kijken, mee te leren en zelfs mee te onderwijzen. Want de, volgens de r.-k. Kerk, 73 boeken van de Bijbel, het Oude en Nieuwe Testament, zijn de moeite waard om over te spreken. Maar dan moet je er natuurlijk wel iets over weten. Met deze serie wordt iedereen in staat gesteld zijn/haar bijbelkennis te vergroten. Iedere woensdag wordt een nieuw filmpje geüpload.
Ontdek de Bijbel in 6 minuten, 8: Ruth
De serie 'Ontdek de Bijbel in 6 minuten' is een initiatief vanuit de parochie in Hoofddorp. Maar mensen uit het hele bisdom worden uitgenodigd om mee te doen: mee te kijken, mee te leren en zelfs mee te onderwijzen. Want de, volgens de r.-k. Kerk, 73 boeken van de Bijbel, het Oude en Nieuwe Testament, zijn de moeite waard om over te spreken. Maar dan moet je er natuurlijk wel iets over weten. Met deze serie wordt iedereen in staat gesteld zijn/haar bijbelkennis te vergroten. Iedere woensdag wordt een nieuw filmpje geüpload.
Ontdek de Bijbel in 6 minuten, 10: Tweede boek Samuel
De serie 'Ontdek de Bijbel in 6 minuten' is een initiatief vanuit de parochie in Hoofddorp. Maar mensen uit het hele bisdom worden uitgenodigd om mee te doen: mee te kijken, mee te leren en zelfs mee te onderwijzen. Want de, volgens de r.-k. Kerk, 73 boeken van de Bijbel, het Oude en Nieuwe Testament, zijn de moeite waard om over te spreken. Maar dan moet je er natuurlijk wel iets over weten. Met deze serie wordt iedereen in staat gesteld zijn/haar bijbelkennis te vergroten. Iedere woensdag wordt een nieuw filmpje geüpload.
Jongste SamenKerk
SamenKerk Juni 2024
Juni 2024
eerdere editieswoensdag, 24 juli 2024
Woensdag in de 16e week door het jaar
kleur:groen
1e Lezing:Jer. 1, 1. 4-10
Psalm:Ps. 71 (70), 1-2, 3-4a, 5-6ab, 15ab, 17
Evangelie:Mt. 13, 1-9

postcode:
huisnummer:

Een souvenir uit 1924
Internationaal Eucharistisch Congres Amsterdam
gepubliceerd: woensdag, 24 juli 2024
Honderd jaar gele­den vond een Inter­na­tio­naal Eucha­ris­tisch Congres plaats in het Olympisch Stadion te Am­ster­dam. Velen hebben er nog een bordje van of hij ligt veilig opgeborgen in een verhuis­doos op zol­der.
Eucharistisch Congres
Terugblik en vooruitblik
gepubliceerd: dinsdag, 23 juli 2024
Naar aan­lei­ding van het hon­derd­ja­rige jubileum van het Inter­na­tio­naal Eucha­ris­tisch Congres dat van 22 t/m 27 juli 1924 plaatsvond in Am­ster­dam heeft pater Gerard Wijers s.s.s. een prach­tig, in­for­ma­tief en in­spi­re­rend boekje ge­schre­ven. Het biedt niet alleen een terug­blik, maar kijkt ook vooruit naar de toe­komst.
Ooit klonk 't Adoro Te in het Olympisch Stadion
100-Jarig jubileum Internationaal Eucharistisch Congres
gepubliceerd: maandag, 22 juli 2024
Dit jaar is het hon­derd jaar gele­den dat van 22 tot en met 27 juli in Am­ster­dam een Inter­na­tio­naal Eucha­ris­tisch Congres werd gehou­den. Een week lang was Am­ster­dam - hoofd­stad van een pro­tes­tantse natie - weer even dé katho­lie­ke stad van de Lage Landen.
Verklaring van de bisschop van Haarlem-Amsterdam
gepubliceerd: vrijdag, 19 juli 2024
Op don­der­dag 11 juli heeft het Di­cas­te­rie voor de Ge­loofs­leer het negatieve oor­deel over de ver­meende ver­schij­ningen en open­ba­ringen die verbon­den waren met de devotie tot de Vrouwe van alle volkeren nogmaals beves­tigd. Ten aanzien van de ver­ering van Maria als Vrouwe van alle volkeren geldt dan ook dat we ons strikt hou­den aan afspraken die daarover met het Di­cas­te­rie voor de Ge­loofs­leer in 2020 zijn gemaakt. We roepen ie­der­een op dat te (blijven) doen.
Sint Hildegard en haar goddelijke muziek Video
gepubliceerd: vrijdag, 19 juli 2024
De laatste jaren is er veel aan­dacht voor Hildegard van Bingen (1098-1179), niet in de laatste plaats van­wege de film ‘De beentjes van Sint Hildegard’ (2020) of de pau­se­lijke erken­ning als Kerklerares in 2012. Deze mid­del­eeuwse abdis was een veelzij­dige vrouw.
Relikwie Zalige Carlo Acutis in Heiloo
Vrijdag 26 juli - 16.00 uur - OLV ter Nood Heiloo
gepubliceerd: zaterdag, 13 juli 2024
Een reli­kwie van de zalige Carlo Acutis gaat op tournee door Neder­land, België en Duits­land en zal op vrij­dag 26 juli, vanaf 16.00 uur, de Bede­vaart­ka­pel op het Hei­lig­dom van Onze Lieve Vrouw ter Nood aandoen. Het reli­kwie is het pericardium (hart­zakje) van het hart.
Persbericht Dicasterium voor de Geloofsleer
gepubliceerd: donderdag, 11 juli 2024
Op 30 de­cem­ber 2020 heeft de bis­schop van Haar­lem-Am­ster­dam na consul­ta­tie van en in overeenstem­ming met de toen­ma­lige Con­gre­ga­tie voor de Ge­loofs­leer een “Verdui­de­lij­king ten aanzien van de Vrouwe van alle Volkeren” ge­pu­bli­ceerd, waarin hij verklaarde dat het gebruik van de titel van “Vrouwe van alle Volkeren” voor Maria op zich­zelf theo­lo­gisch geoorloofd is, maar dat dit niet begrepen mag wor­den als een erken­ning van het bovenna­tuur­lijk karakter van som­mi­ge ver­schijn­selen in het kader waar­van die titel lijkt te zijn ontstaan. De Con­gre­ga­tie voor de Ge­loofs­leer bena­drukte toen de gel­dig­heid van het negatieve oor­deel over het bovenna­tuur­lijk karakter van de ver­on­der­stelde “ver­schij­ningen en open­ba­ringen” aan Mej. Ida Peerdeman, dat is goedge­keurd door de H. Paulus VI op 5 april 1974 en ge­pu­bli­ceerd op 25 mei 1974.
Kevelaerbedevaart 2024 Fotoreportage
‘Blijf bij ons’
gepubliceerd: zaterdag, 6 juli 2024
Van maan­dag 1 tot en met woens­dag 3 juli gingen negen­tig pelgrims - uit Haar­lem en Am­ster­dam en omge­ving, uit Noord-Scharwoude en Volen­dam, uit West-Friesland en ’t Gooi -, één diaken en zes pries­ters op hun jaar­lijkse bede­vaart naar O.L.V. Troos­te­res van de Bedroef­den in Kevelaer. Het waren bij­zon­dere dagen.
Met Jong Bisdom HA wandelen op Blaricumse hei
Zaterdag 13 juli - 10.00 uur - Vertrek vanuit Bussum
gepubliceerd: donderdag, 4 juli 2024
Op zater­dag 13 juli houdt Jong Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam een wan­de­ling over de Blaricumse hei. Behalve wan­de­len zullen we ook bespreken wat het inhoudt om deel uit te maken van de Katho­lie­ke Kerk - ter voor­be­rei­ding op Jubel­jaar 2025.
Relieken zalige familie Ulma bij Onze Lieve Vrouw ter Nood
Zondag 14 juli - Tevens Familiezondag
gepubliceerd: maandag, 1 juli 2024
De zalige familie Ulma is een Pools gezin met zeven kin­de­ren, waar­van één nog ongeboren kind. In de Tweede Wereld­oor­log zijn alle ge­zins­le­den door de Duitse bezetter vermoord, omdat ze Joden lieten onderduiken op haar boer­derij. Zondag 14 juli komen de relieken van het gezin naar Onze Lieve Vrouw ter Nood te Heiloo.
Keti Koti - Christendom en Slavernij
Zaterdag 29 juni t/m 22 september - Catharijneconvent Utrecht
gepubliceerd: maandag, 1 juli 2024
Vanaf 19 juni t/m 22 sep­tem­ber houdt Museum Catha­rij­neconvent in Utrecht een ind­ringende ten­toon­stel­ling over Chris­ten­dom en slavernij - een Neder­lands verhaal.
Pausboodschap Werelddag voor Grootouders en de Ouderen
Zondag 28 juli
gepubliceerd: vrijdag, 28 juni 2024
“God verlaat zijn kin­de­ren niet, nooit. Ook niet, wanneer de leef­tijd vor­dert en de krachten afnemen, wanneer de haren wit wor­den en de maat­schap­pe­lijke rol kleiner wordt, wanneer het leven min­der produc­tief en nut­teloos dreigt te wor­den.” Met deze woor­den begint paus Fran­cis­cus zijn bood­schap voor de Wereld­dag van de Groot­ou­ders en Ouderen 2024.


woensdag, 26 juni 2024Geslaagde Bavodag Fotoreportage
woensdag, 26 juni 2024Hoe vieren we het Jubeljaar?
dinsdag, 25 juni 2024Urlaubsseelsorge Texel
vrijdag, 21 juni 2024Mgr. Van den Hout bisschop van Roermond Video
woensdag, 19 juni 2024BreakOut tienerkamp 2024
woensdag, 12 juni 2024Zomerschool - Ludens Quaerens
dinsdag, 11 juni 2024Hoe wordt het jubeljaar geopend? Video
maandag, 10 juni 2024Mgr. Hendriks 12½ jaar bisschop
maandag, 10 juni 2024Inschrijving Romebedevaart 2025 geopend
zaterdag, 8 juni 2024Bedevaart naar Kevelaer
vrijdag, 7 juni 2024Samenvatting bul van het jubeljaar
donderdag, 6 juni 2024Een nieuwe SamenKerk voor u
woensdag, 5 juni 2024Bisdom Maand Journaal - Juni 2024 Video
zondag, 2 juni 2024Sacramentsprocessie Amsterdam Fotoreportage Video
zaterdag, 1 juni 2024Open Dag St. Bonifatius Instituut 2024
vrijdag, 31 mei 2024Open Kloosterdag - Wat is jouw verhaal? Fotoreportage
dinsdag, 28 mei 2024Sacramentsprocessies
zaterdag, 25 mei 2024Fotoserie priesterwijding Fotoreportage

meer berichten vindt u in het archiefBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose