Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook
De corona­cri­sis heeft mensen op zich­zelf terugge­wor­pen. Velen wor­den er een beetje somber van. Paus Fran­cis­cus heeft een aantal ini­tia­tie­ven geno­men om ons ondanks de situatie toch uit die ‘bubbel’ te halen... Hij nodigt ons uit om mee te doen.


Jongste SamenKerk
SamenKerk Januari 2021
Januari 2021
eerdere editiesdinsdag, 26 januari 2021
HH. Timoteüs en Titus, bisschoppen
kleur:wit
Psalm:Ps. 96 (95), 1-2a.2b-3.7-8a.10
Evangelie:Mc. 3, 31-35

postcode:
huisnummer:

Over de Vrouwe van alle Volkeren Video
Interview met Mgr. Hendriks op Kathedraal TV
gepubliceerd: maandag, 25 januari 2021
Mgr. Jan Hendriks ver­telt op Ka­the­draal TV over de ont­wik­ke­lingen rondom de Vrouwe van alle Volkeren: ‘De titel en devotie zijn nu juist heel behulp­zaam, maar moeten ge­schei­den wor­den van de ver­schij­ningen en bood­schappen.’
Video Dag van het Jodendom Video
Productie van Katholiek Leven
gepubliceerd: maandag, 25 januari 2021
Over het jaar­the­ma van de Dag van het Jo­den­dom heeft Katho­liek Leven de video ‘Plaats van sa­men­komst’ gemaakt. In de video wordt u rondgeleid in de synagoge van de Liberaal Joodse Ge­meen­te Am­ster­dam en de Petrus en Paulus Kerk in Maassluis.
Verklaring voor gebruik tijdens avondklok
R.-K Kerk verstrekt via bisdommen ‘werkgeversverklaring’
gepubliceerd: vrijdag, 22 januari 2021
Nu het kabinet besloten heeft om een avondklok in te voeren vanaf zater­dag 23 januari tussen 21.00 en 04.30 uur, gaat de R.-K. Kerk via de bis­dom­men aan pas­to­rale beroeps­krachten de vereiste ‘werk­ge­vers­ver­kla­ringen’ ver­strek­ken. Zo kunnen zij zich tij­dens de avondklok buiten bevin­den als daar een dringende pas­to­rale nood­zaak voor is. Ook hebben de bis­schop­pen gelet op de uitzon­der­lijke ernst van de situatie besloten om enkele corona­maat­re­ge­len voor de R.-K. Kerk aan te passen.
Onderzoek Actie Kerkbalans
Kerkgangers missen samen zingen het meest
gepubliceerd: vrijdag, 22 januari 2021
Actie Kerk­ba­lans presen­teert op vrij­dag 22 januari de uit­kom­sten van een onder­zoek naar (onder meer) de kerk in corona­tijd. Uit dit onder­zoek blijkt dat kerk­le­den het samen zingen het meest missen nu de vie­rin­gen slechts beperkt toe­gan­ke­lijk zijn. Dit zegt bijna 45% van de bijna 2.000 res­pon­denten.
Roept God je misschien om priester te worden?
Weekend van 5 t/m 7 maart - Willibrordseminarie Heiloo
gepubliceerd: vrijdag, 22 januari 2021
Van vrij­dag­avond 5 t/m zon­dag­mor­gen 7 maart zal weer het Ori­ën­ta­tie­week­end van het semi­na­rie plaats­vin­den. Heb je het idee dat God je mis­schien roept om pries­ter te wor­den? Ook al zit je nu nog op de middel­ba­re school, of volg je een studie, aarzel niet om je op te geven voor dit weekend.
Nieuwe SamenKerk
Eerste nummer van 2021
gepubliceerd: donderdag, 21 januari 2021
Vanaf komend weekend ligt het nieuwe nummer van SamenKerk in uw paro­chie­kerk. Neem een exemplaar mee, of lees ’m op deze web­si­te.
God heeft het eerste woord... en het laatste Audio Video
Zingt voor de Heer
gepubliceerd: donderdag, 21 januari 2021
Kerk-zijn betekent ook samen zingen. Door de corona­maat­re­ge­len is samenzang nu uit­ge­slo­ten. Geen ‘her­der­tjes’ of ‘glooO-ria’ dit jaar. Maar niemand houdt u tegen thuis uit volle borst te zingen. SamenKerk helpt u daarbij. Neem nu dit lied: ‘God heeft het eerste woord’.
Zondag van het Woord van God
Zondag 24 januari
gepubliceerd: maandag, 18 januari 2021
Paus Fran­cis­cus heeft in 2019 een zon­dag van het Woord van God inge­steld. Die zon­dag is de derde zon­dag door het jaar. Dit jaar valt deze zon­dag op 24 januari 2021, maar de paus onder­streept dat de aan­dacht voor de Schrift zich niet mag beperken tot die ene zon­dag. Het is bedoeld als aanzet om zoveel moge­lijk de Bijbel ter hand te nemen.
Aswoensdag tijdens de corona-pandemie
Wijze van het opleggen van de as
gepubliceerd: vrijdag, 15 januari 2021
De voort­du­rende corona-epidemie stelt de Kerk bij herhaling voor de vraag, op welke wijze veilig gestalte kan wor­den gegeven aan bepaalde vie­rin­gen en li­tur­gische han­de­lin­gen. Van de kant van de Romeinse Con­gre­ga­tie voor de God­de­lijke Eredienst en de Rege­ling van de Sacra­menten, alsook door de Neder­landse Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie zijn daar­om­trent reeds een aantal richt­lij­nen uit­ge­vaar­digd.
Professioneel beheer en bestuur in de Kerk
Vanaf zaterdag 27 maart - Besturencursus
gepubliceerd: vrijdag, 15 januari 2021
Na het succes van de eerste vijf edities zal de besturen­cur­sus in 2021 opnieuw wor­den geor­ga­ni­seerd. De cursus vindt twee­jaar­lijks plaats als ver­die­ping voor hui­dige be­stuurs­le­den of als kennis­ma­king voor jong talent / aspirant be­stuurs­le­den die zich willen verdiepen in het pro­fes­sio­neel beheer en bestuur van een samen­wer­kings­ver­band, (gefuseerde) pa­ro­chie, of (I)PCI.


woensdag, 13 januari 2021Actie Kerkbalans
woensdag, 13 januari 2021Maatregelen R.-K. Kerk ongewijzigd
dinsdag, 12 januari 2021Vier JongKatholiek webinars gepland
dinsdag, 12 januari 2021Webinar encycliek Fratelli Tutti
zondag, 10 januari 2021Mgr. Jozef Punt driekwart eeuw
zondag, 10 januari 2021Dag van het Jodendom
zaterdag, 9 januari 2021Bisdom Maand Journaal Video
zaterdag, 9 januari 2021Jaar van het ‘Amoris Laetitia Gezin’
vrijdag, 8 januari 2021Week van Gebed voor Eenheid - #blijfinmijnliefde
donderdag, 7 januari 2021Landelijk online tienergroepdag
woensdag, 6 januari 2021Succesvol missionair zijn - Q&A Video
woensdag, 30 december 2020Verduidelijking ten aanzien van de Vrouwe van alle Volkeren
woensdag, 30 december 2020Toelichting en pastoraal woord
zondag, 27 december 2020Huiszegen 2021
dinsdag, 22 december 2020Koorschool Haarlem brengt kerstgroet Video
maandag, 21 december 2020Hoe verder na een kerkbrand? Video
maandag, 21 december 2020Kerstcupcakes bakken Fotoreportage Video
maandag, 21 december 2020Evangelii Gaudium - Online boekclub
zaterdag, 19 december 2020Vierdelige serie: Martelaren van Nu! Video
zaterdag, 19 december 2020Woord van de bisschop Video

meer berichten vindt u in het archiefBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose