Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook
Bij het aantre­den als bis­schop van Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam heeft Mgr. Hendriks een brief ge­schre­ven. Door de bij­zon­dere omstan­dig­he­den vanwege het corona­vi­rus wil de bis­schop zich graag middels een brief tot u richten.Jongste SamenKerk
SamenKerk April 2020
April 2020
eerdere edities


woensdag, 5 augustus 2020
Woensdag in de 18e week door het jaar
kleur:groen
1e Lezing:Jer. 31, 1-7
Psalm:Jer. 31, 10, 11-12ab, 13
Evangelie:Mt. 15, 21-28

postcode:
huisnummer:

Infoavond nieuw seizoen The Missionary School Video
Donderdag 27 augustus - 19.30 uur - Bavokathedraal Haarlem
gepubliceerd: maandag, 3 augustus 2020
In ok­to­ber start een nieuw seizoen van The Mis­sio­na­ry School! Na een prach­tig eerste seizoen met prach­tige projecten en een gewel­dige erva­ring van de jon­ge­ren krijgt nu een nieuwe groep jon­ge­ren tussen de 18 t/m 30 jaar de kans om op een creatieve manier hun geloof han­den en voeten te geven.
24 Uur voor Jezus - Zusters karmelietessen Video
Vrijdag 14 t/m zaterdag 15 augustus - Vogelenzang
gepubliceerd: maandag, 3 augustus 2020
De zusters karme­lie­tes­sen van Vo­ge­len­zang bie­den op vrij­dag 14 en zater­dag 15 au­gus­tus onder de titel ‘24 Uur voor Jezus’ een gelegen­heid om kennis te maken met het reilen en zeilen in een klooster door 24 uur mee te leven in het dag­pa­troon van de zusters.
Interview met stadsdiaken Colm Dekker Video
Door Lizette Romijn op Kathedraal TV
gepubliceerd: zaterdag, 1 augustus 2020
Deze week gaat Lizette Romijn in gesprek met diaken Colm Dekker op Ka­the­draal TV. Colm is 7 april 2019 gewijd door Mgr. Hendriks en benoemd tot ‘stadsdiaken’ in Am­ster­dam, een nieuwe functie die in de corona­tijd cruciaal blijkt.
Q&A sessie over Missie Video
Zondag 2 augustus - 16:00 uur - Kathedraal TV
gepubliceerd: woensdag, 29 juli 2020
Op zon­dag 2 au­gus­tus 2020 staat weer een Q&A-sessie (Questions & Answers - Vragen & Ant­woor­den) gepland op Ka­the­draal TV. Deze keer is het thema ‘Missie’ en sprekers zijn Lisanne Hoogen­boom en Moeder Nadiya (Blauwe zuster). Host is deze keer weer Carolien Hoogen­boom.
Boekje met bijdrage mgr. Hendriks Video
Wat doen we met deze crisis? Na covid-19
gepubliceerd: donderdag, 23 juli 2020
Waren de lege kerken in de corona­tijd ‘de kille tombe van een dode God’, zoals de Tsje­chische pries­ter en inter­na­tio­naal vermaarde theoloog Tomas Halík beweerde (Trouw, 8 april 2020)? Dat zou ik zeker niet willen zeggen.
Veelgestelde vragen aanmelding en reservering
Protocol Kerkelijk leven op anderhalve meter
gepubliceerd: vrijdag, 17 juli 2020
Op 10 juli is een nieuwe versie van het protocol ‘Ker­ke­lijk leven op anderhalve meter’ ge­pu­bli­ceerd. Pa­ro­chies zijn daar­mee aan het werk gegaan en hebben aanvullend enkele vragen gesteld met betrek­king tot aanmel­ding en reserve­ring. Deze wor­den hier­on­der beant­woord.
Feest Maria Tenhemelopneming bij OLV ter Nood
Zaterdag 15 augustus - 10.30 uur - Heiloo
gepubliceerd: vrijdag, 17 juli 2020
Ie­der­een is van harte uit­ge­no­digd voor het feest van Maria Ten­hemel­op­ne­ming op zater­dag 15 au­gus­tus. Lange tijd kon OLV ter Nood geen gelo­vi­gen ont­van­gen voor de vie­rin­gen, maar gelukkig laten de po­si­tie­ve ont­wik­ke­lingen rond het virus het toe dat de regels steeds ver­der versoe­peld kunnen wor­den. Het feest van Maria Ten­hemel­op­ne­ming staat daarom in het bij­zon­der in het teken van dank­baar­heid dat het ge­za­men­lijk vieren van de H. mis weer moge­lijk is.
Tweede editie ‘The Missionary School’ Fotoreportage Video
Verslag en fotoserie afsluitend weekend
gepubliceerd: woensdag, 15 juli 2020
De eerste editie van The Mis­sio­na­ry School is bijna een jaar onderweg en na de po­si­tie­ve erva­ringen van dit bij­zon­dere traject is besloten om een tweede editie te or­ga­ni­se­ren die start in sep­tem­ber 2020.
Save the date - WJD@Home
Vrijdag 29 t/m zondag 31 januari 2021 - Ameland
gepubliceerd: dinsdag, 14 juli 2020
Jon­ge­ren in de leef­tijd vanaf 15 jaar kunnen in januari 2021 opnieuw naar een WJD@Home op Ameland. De WJD@Home wer­den in 2019 voor het eerst gehou­den voor jon­ge­ren die niet deel kon­den nemen aan de Wereld­jon­ge­ren­da­gen in Panama. WJD@Home was met ruim hon­derd deel­ne­mers een groot succes. Dat vroeg om een ver­volg.
Video met Bernadette Dullens Video
Geestelijk verzorger in coronatijd
gepubliceerd: maandag, 13 juli 2020
Op Ka­the­draal-TV is weer een nieuwe video ver­sche­nen. Dit keer houdt Lizette Romijn een inter­view over de gees­te­lij­ke ver­zor­ging in woon-zorg­cen­tra ten tijde van de corona­cri­sis.


zondag, 12 juli 2020Live vanuit de kathedraal
vrijdag, 10 juli 2020Nieuwe protocollen
maandag, 6 juli 2020Actie - Kerken weer open Fotoreportage
zaterdag, 4 juli 2020Paul Bindels tot priester gewijd Fotoreportage
zaterdag, 4 juli 2020Interview met Paul Bindels Video
vrijdag, 3 juli 2020Verruiming coronamaatregelen
vrijdag, 3 juli 2020Eric van Teijlingen nieuwe hoofdredacteur SamenKerk
woensdag, 1 juli 2020Portret mgr. Punt onthuld Fotoreportage
woensdag, 1 juli 2020Boodschap van paus Franciscus voor Mgr. Punt Fotoreportage
zaterdag, 27 juni 2020Mgr. Jozef Punt 25 jaar bisschop
zaterdag, 27 juni 2020Avond van Barmhartigheid
vrijdag, 26 juni 2020Dinsdag 30 juni - The Missionary School in beeld Video
donderdag, 25 juni 2020Reportage Corine van der Loos over Caritas Video
donderdag, 25 juni 2020Versoepelen coronamaatregelen
woensdag, 24 juni 2020Priesterwijding Paul Bindels
dinsdag, 23 juni 2020Aangepast tienerkamp BreakOut
dinsdag, 23 juni 2020Q&A-sessie met Mgr. Hendriks - De Eucharistie Video
zaterdag, 20 juni 2020Heiligheid: wat zou Jezus van mij vragen? Fotoreportage Video
vrijdag, 19 juni 2020Paus neemt beslissing over positie pastoor Pierre Valkering
vrijdag, 19 juni 2020Pausboodschap Werelddag Migrant en Vluchteling

meer berichten vindt u in het archiefBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose