Bisdom Haarlem-AmsterdamDelen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook
De Veer­tig­da­gen­tijd is een bij­zon­dere periode, die ons uitno­digt tot levens­ver­nieu­wing door gebed, vasten en het doen van giften aan de armen (wat met een klassiek woord ‘aalmoezen geven’ wordt genoemd). Dat het be­lang­rijk is om te bid­den, begrijpt iedere gelo­vi­ge wel. Dat je de mensen in nood niet moet vergeten, snapt ieder mens die het hart op de goede plaats heeft. Maar dat vasten, wie doet dat nog? Is dat nog wel van deze tijd?

Jongste SamenKerk
SamenKerk Maart 2023
Maart 2023
eerdere editieswoensdag, 29 maart 2023
Woensdag in de vijfde week van de veertigdagentijd
kleur:paars
1e Lezing:Dan. 3, 14-20.91-92.95
Psalm:Dan. 3, 52, 53, 54, 55, 56
Evangelie:Joh. 8, 31-42

postcode:
huisnummer:

Avond van de Martelaren
Vrijdag 31 maart - 19.00 uur - Nicolaasbasiliek Amsterdam
gepubliceerd: dinsdag, 28 maart 2023
Op vrij­dag 31 maart gedenkt Kerk in Nood Neder­land de mensen die het afgelopen jaar zijn gedood om hun geloof in Christus. Aan­slui­tend aan de Eucha­ris­tie­vie­ring om 19.00 uur bid­den we samen de kruis­weg, afgewisseld met muziek, ge­tui­ge­nissen en over­we­gingen.
Missionair engagement: een nieuw elan
100 Jaar pauselijke Missiewerken
gepubliceerd: dinsdag, 28 maart 2023
Missio Pau­se­lijke Missie­werken en Tilburg University hou­den op vrij­dag 21 april 2023 van 14.00 tot 16.30 uur een symposium rond de vraag: Wat is de bete­ke­nis van missio­nair engage­ment voor gelo­vi­gen en pa­ro­chie nu, hier in Neder­land?
Netwerk van gebed
Bezoek aan de Pauselijke Missiewerken in Rome
gepubliceerd: zaterdag, 25 maart 2023
In de tweede helft van februari was een groep van Missio Neder­land enkele dagen te gast in het Inter­na­tio­nale Centrum voor Missio­naire Animatie te Rome. De groep bestond uit de directeur van Missio en de be­stuurs­le­den, de mede­wer­kers van het bureau van Missio en de verant­woor­de­lijke personen voor missie in de bis­dom­men.
Palmpasenstok maken
gepubliceerd: vrijdag, 24 maart 2023
Op de laatste zon­dag vóór Pasen, dit jaar op 2 april, viert de Kerk Palm­pasen, het feest waarop de blijde intocht van Jezus Christus in Jeru­za­lem wordt her­dacht. Jezus werd gezeten op een jonge ezel, door een jubelende menigte in Jeru­za­lem binnen­ge­haald.
Nieuws van Caritas nu ook op sociale media
gepubliceerd: vrijdag, 24 maart 2023
Sinds kort is de Caritas van het Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam ook te vin­den op de sociale media. Op Facebook, Twitter en Instagram ver­schij­nen regel­ma­tig nieuws­be­richten over de Caritas: aan­kon­di­gingen, foto’s van ac­ti­vi­teiten, inte­res­sante ont­wik­ke­lingen, of iets om over na te denken.
Buitententoonstelling O.L. Vrouw ter Nood Heiloo
Vanaf zaterdag 25 maart
gepubliceerd: donderdag, 23 maart 2023
Zater­dag 25 maart 2023 is een bij­zon­dere dag want dan opent de buiten­ten­toon­stel­ling ‘In het begin: ode aan de natuur’. Wie tussen 25 maart en 25 sep­tem­ber 2023 het be­zin­nings­park bij het Hei­lig­dom bezoekt, wandelt langs een unieke buiten­ten­toon­stel­ling.
Gebedsdag bij Onze Lieve Vrouw ter Nood
Zaterdag 29 april - 10.00 uur - Heiligdom Heiloo
gepubliceerd: woensdag, 22 maart 2023
De jaar­lijks te­rug­ke­rende gebeds­dag van het Groot­semi­narie St. Wil­li­brord zal dit jaar plaats­vin­den op zater­dag 29 april. Deze zater­dag is de dag vóór roe­pingen­zon­dag.
Hulp voor miljoenen mensen in voedselnood
Vastenactie-campagne voor Zuid-Soedan
gepubliceerd: dinsdag, 21 maart 2023
De Veer­tig­da­gen­tijd en daar­mee de Vas­ten­ac­tie-campagne zijn half maart hal­ver­wege. In pa­ro­chies door het hele land wordt actie gevoerd voor een Eigen Doel of voor Zuid-Soedan.
Eerste landelijke misdienaarsdag
Zaterdag 13 mei - Kevelaer
gepubliceerd: maandag, 20 maart 2023
In de bede­vaart­plaats Kevelaer wordt op zater­dag 13 mei een lan­de­lijke Mis­die­naars­dag gehou­den. Hier­voor zijn alle mis­die­naars en acolieten uit alle Neder­landse bis­dom­men uit­ge­no­digd.
Welkom bij de Chrismamis
Woensdag 5 april - 19.30 uur - Bavokathedraal Haarlem
gepubliceerd: maandag, 20 maart 2023
Woens­dag­avond 5 april 2022 om 19.30 uur vindt in de ka­the­draal weer de Chrisma­mis plaats.De Sint Bavo­kathe­draal wordt in gereed­heid gebracht. Vrij­wil­li­gers en kosters zijn bezig alles klaar te zetten: de vele para­menten voor de bis­schop­pen en pries­ters, de bloem­ver­sie­ring, de flesjes voor de heilige olie, na­tuur­lijk de grote kannen waarin de olie die tij­dens de vie­ring wordt gewijd of geconsa­creerd, enzo­voorts.
Documentaire - The Letter
Film van paus Franciscus om samen te kijken
gepubliceerd: zaterdag, 18 maart 2023
De Laudato Sì film ‘The Letter’ kwam eind ok­to­ber 2022 en werd binnen drie dagen door drie miljoen mensen bekeken.
Nationale bedevaart Jubeljaar 2025
Pelgrims van hoop naar Rome
gepubliceerd: vrijdag, 17 maart 2023
Paus Fran­cis­cus nodigt gelo­vi­gen uit om als Pelgrims van hoop naar Rome te komen in het Jubel­jaar 2025. De bis­schop­pen van Neder­land willen ge­za­men­lijk met pelgrims uit de zeven Neder­landse bis­dom­men op deze uit­no­di­ging ingaan. In de mei­va­kan­tie, in heel Neder­land is deze van 26 april tot en met 4 mei 2025, wordt daarvoor een Nationale Bede­vaart geor­ga­ni­seerd naar Rome.


donderdag, 16 maart 2023Zie de mens in Purmerend
donderdag, 16 maart 2023Word even stil
dinsdag, 14 maart 2023Mirakel van Amsterdam
maandag, 6 maart 2023Kruiswegwandeling Volendam
zaterdag, 4 maart 2023Bisdom Maand Journaal - Maart 2023 Video
vrijdag, 3 maart 2023Miniconferentie Missionaire Parochie
donderdag, 2 maart 2023Dialoogwandeling - Sterke vrouwen
donderdag, 2 maart 2023Bisdomblad SamenKerk verkrijgbaar
donderdag, 2 maart 2023Caritas kalender
dinsdag, 28 februari 2023Europese gebedsestafette voor vrede
maandag, 27 februari 2023Gevangenen maken biechtstoelen voor WJD
vrijdag, 24 februari 2023Het zondaggesprek van De Ark
vrijdag, 24 februari 2023Een tijdelijk thuis voor Oekra´ners in nood
donderdag, 23 februari 2023Continentale synode in Praag
donderdag, 23 februari 2023Veertigdagentijd en Pasen bewust beleven
woensdag, 22 februari 2023Pausboodschap Veertigdagentijd
maandag, 20 februari 2023Caritas in de parochie
vrijdag, 17 februari 2023Jongerenprogramma Stille Omgang Video

meer berichten vindt u in het archiefBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose