Bisdom Haarlem-Amsterdam

Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook
De Corona­pan­de­mie maakt de leef­si­tua­tie voor velen nog steeds moei­lijk, niet alleen voor mensen die ziek zijn gewor­den of een dier­ba­re moesten missen, ook voor mensen die in hun bedrijf of hun werk wor­den geraakt, voor de mensen die in de zorg werk­zaam zijn, voor de jon­ge­ren en kin­de­ren die beperkt wor­den in hun contacten, in onder­wijs, sport en spel, voor veel mensen die extra een­zaam zijn door de lock-down periodes en voor mensen die belast zijn met besluit­vor­ming of handha­ving.

Jongste SamenKerk
SamenKerk December 2021
December 2021
eerdere editiesdonderdag, 27 januari 2022
Donderdag in de 3e week door het jaar
kleur:groen
1e Lezing:II Sam. 7, 18-19. 24-29
Psalm:Ps. 132 (131), 1-2, 3-5, 11, 12, 13-14.
Evangelie:Mc. 4, 21-25

postcode:
huisnummer:

Versoepeling coronamaatregelen in de kerk
Met ingang van 26 januari 2022
gepubliceerd: woensdag, 26 januari 2022
De Neder­lands bis­schop­pen hebben besloten om de corona­maat­re­ge­len voor de Rooms-Katho­lie­ke Kerk met ingang van 26 januari 2022 te versoe­pelen. Het maximum aantal gelo­vi­gen dat aan een vie­ring kan deel­ne­men wordt weer bepaald door de grootte van het kerk­ge­bouw (zoge­noemde an­der­halve meter capaci­teit). Ook vie­rin­gen ’s avonds zijn weer moge­lijk.
Blasiuszegen
Gedachtenis op 3 februari
gepubliceerd: woensdag, 26 januari 2022
In de katho­lie­ke Kerk is het een oude gewoonte om de voor­spraak van de heilige Blasius van Sebaste in te roepen als hulp tegen keel­aan­doe­ningen. Op 3 februari, de gedenk­dag van de heilige Blasius, wordt in vele pa­ro­chies na de Mis de zo­ge­naamde Blasius­ze­gen gegeven.
Kerkgangers missen vooral fysiek samenzijn
Resultaten van onderzoek Citisens bekend
gepubliceerd: vrijdag, 21 januari 2022
Na bijna twee jaar corona missen kerk­gan­gers het fysieke samen­ko­men in de kerk het meeste. Dat blijkt uit een onder­zoek van Actie Kerk­ba­lans. Bijna de helft van de onder­vraagde kerk­le­den noemt het fysiek aanwe­zig zijn bij diensten en vie­rin­gen als grootste gemis.
Zondag van het Woord van God
Zondag 23 januari - Derde zondag door het jaar
gepubliceerd: dinsdag, 18 januari 2022
Paus Fran­cis­cus heeft in 2019 een zon­dag van het Woord van God inge­steld. Die zon­dag is de derde zon­dag door het jaar. Dit jaar valt deze zon­dag op 23 januari 2022, maar de paus onder­streept dat de aan­dacht voor de Schrift zich niet mag beperken tot die ene zon­dag. Het is bedoeld als aanzet om zoveel moge­lijk de Bijbel ter hand te nemen.
Nu geen wijzigingen coronamaatregelen
gepubliceerd: dinsdag, 18 januari 2022
De corona­maat­re­ge­len voor de Rooms-Katho­liek Kerk blijven op dit moment, dins­dag 18 januari 2022, onge­wij­zigd. Dat betekent dat de regels die zijn af­ge­kon­digd op 20 de­cem­ber 2021 nog steeds van kracht zijn.
Middag van barmhartigheid
Zondag 23 januari - 12.30 uur - Papegaai Amsterdam
gepubliceerd: maandag, 17 januari 2022
In de R.K. Kerk van de Heilige Jozef in de Am­ster­damse Kalver­straat wordt op zon­dag 23 januari 2022 een Middag van Barm­har­tig­heid gehou­den. Aan­slui­tend aan de Eucha­ris­tie­vie­ring van 12.30 uur is er van 13.30 tot 15.30 uur aanbid­ding, medi­ta­tie, zang&muziek en het Sacra­ment van Ver­zoe­ning.
Brief van Mgr. Hendriks
Aan priesters, diakens, pastoraal werkers en catechisten
gepubliceerd: maandag, 17 januari 2022
De bis­schop heeft een brief gestuurd aan alle pries­ters, diakens, pas­to­raal werkers en cate­chisten die werk­zaam zijn in Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam. Met de brief steekt hij hen een hart onder de riem en geeft hij ze hand­vat­ten om door te blijven gaan met hun essentiële werk.
Actie Kerkbalans 2022 van start
Van zaterdag 15 t/m zaterdag 29 januari
gepubliceerd: zaterdag, 15 januari 2022
Van zater­dag 15 januari tot zater­dag 29 januari 2022 doen weer zo'n twee­dui­zend kerken mee aan Actie Kerk­ba­lans. Duizen­den vrij­wil­li­gers zamelen geld in voor hun plaat­se­lijke kerk.
Geloof in Geluk - Wedstrijd
Inzendtermijn verlengd tot 16 januari!
gepubliceerd: donderdag, 13 januari 2022
In de ten­toon­stel­ling ‘Geloof in Geluk’ in de Sint-Bavo­kathe­draal in Haar­lem hebben twin­tig deel­ne­mers hun kijk op ‘geluk’ of ‘gelukkig(-zijn)’ gegeven. Maar wat betekent geluk of geloven in geluk voor u, voor jou? SamenKerk nodigt je uit om mee te doen aan de Geloof in Geluk Wedstrijd. Stuur je inzen­ding vóór 16 januari!
Bisdom Maand Journaal - Januari 2022 Video
gepubliceerd: donderdag, 13 januari 2022
Het Bisdom Maandjour­naal van januari 2022 blikt nog even terug op Kerst­mis, in het bij­zon­der op de kerst­nachtmis. De H. Mis voor Europa kwam dit jaar vanuit Den Bosch, waar Mgr. De Korte de bood­schap van de paus voor Neder­landse en andere gelo­vi­gen uitsprak.
WJD@Home verschuift naar meivakantie Video
Weekend 29 april t/m 1 mei 2022 - Ameland
gepubliceerd: donderdag, 13 januari 2022
Er is een nieuwe datum gevon­den voor de WJD@Home op Ameland. Het weekend voor jon­ge­ren (15-30 jaar) zou eerst plaats­vin­den van 14 tot en met 16 januari, maar moest wor­den uit­ge­steld van­wege de corona­maat­re­ge­len. Het weekend vindt nu plaats van vrij­dag 29 april tot en met zon­dag 1 mei.
Tienerkampweekend BreakThrough
Weekend 25-27 februari - Heiloo
gepubliceerd: dinsdag, 11 januari 2022
In de voor­jaars­va­kan­tie wordt een tiener­kamp­week­end geor­ga­ni­seerd van 25 t/m 27 februari in het Juliana­kloos­ter te Heiloo. Het is verge­lijk­baar met het tiener­kamp BreakOut in de zomer­va­kan­tie met spellen, catecheses, na­tuur­lijk de avond van barm­har­tig­heid en lekker samen zijn met je vrien­den. Dit extra weekend is er ook juist om de mooie vriend­schappen te verdiepen.


vrijdag, 7 januari 2022Gebedsweek voor eenheid - Licht in het duister
donderdag, 6 januari 2022Kom & Zie - Oriëntatie Abdij van Egmond
woensdag, 5 januari 2022Uitstel Ad limina
zondag, 2 januari 2022Driekoningen
vrijdag, 24 december 2021Kerstwens
donderdag, 23 december 2021Radiospotje met kerstwens Audio
donderdag, 23 december 2021Kerstnummer SamenKerk is ‘geboren’
woensdag, 22 december 2021Kerstmis in de kathedraal
maandag, 20 december 2021Aanscherping coronamaatregelen
maandag, 20 december 2021Bisdom Maand Journaal - December 2021 Video
zondag, 19 december 2021‘Samen op weg gaan met Kerstmis’ Video
woensdag, 15 december 2021Kerstboodschap Nederlandse bisschoppen
maandag, 6 december 2021Nicolaasreliek geplaatst in Amsterdamse Nicolaasbasiliek Fotoreportage Video
vrijdag, 3 december 2021Huiszegen 2022
woensdag, 1 december 2021Cursus - Stroom van Leven
woensdag, 1 december 2021Uitbreiding coronamaatregelen
maandag, 29 november 2021Campagne - I am Church Video
maandag, 29 november 2021Reliek Heilige Nicolaas krijgt plek in Amsterdam

meer berichten vindt u in het archiefBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose