Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook
Op 1 juni werd mgr. Jan Hendriks onze nieuwe bis­schop. Sinds 1997 is hij betrokken bij ons bisdom: eerst als rector van de pries­ter­oplei­ding, later als hulp­bis­schop. Deze Woord van de bis­schop plaatsen we het inter­view in SamenKerk.Jongste SamenKerk
SamenKerk Augustus 2020
Augustus 2020
eerdere edities


woensdag, 30 september 2020
H. Hieronymus, priester en kerkleraar
kleur:wit
1e Lezing:Job 9, 1-12.14-16
Psalm:Ps. 88 (87), 1abc-11, 12-13, 14-15
Evangelie:Lc. 9, 57-62

postcode:
huisnummer:

Eerste vergadering nieuwe priesterraad
gepubliceerd: woensdag, 30 september 2020
Op dins­dag 29 sep­tem­ber was de nieuw-gekozen pries­ter­raad bij elkaar in het bis­schops­huis voor de eerste ver­ga­de­ring. Onder de vele on­der­wer­pen die ter sprake kwamen, was na­tuur­lijk ook de corona-situatie waarin we ons nu bevin­den. Veel pa­ro­chies kampen met grote fi­nan­ciële tekorten en nog niet alle kerk­gan­gers zijn terug.
Brief van kardinaal Sarah
gepubliceerd: maandag, 28 september 2020
Kar­di­naal Robert Sarah, prefect van de Con­gre­ga­tie voor de God­de­lijke Eredienst en de Discipline van de Sacra­menten, heeft een brief gestuurd naar de bis­schop­pen over de hele wereld, waarin hij aan­dringt op een terug­keer naar de deelname aan de Eucha­ris­tie.
Priesterwijding Mikel Palić Fotoreportage Video
gepubliceerd: zaterdag, 26 september 2020
Voor de vierde maal dit jaar vond een pries­ter­wij­ding plaats in de Haar­lemse ka­the­draal. Vanwege corona is de oor­spron­ke­lijk geplande wij­dings­vie­ring met vijf wij­de­lin­gen op de zater­dag na Pink­ste­ren, opgesplitst in vijf vie­rin­gen zodat zoveel moge­lijk familie en vrien­den van de wij­de­ling aanwe­zig kan zijn.
Dag van de Caritas - bezielingsdag afgelast
gepubliceerd: zaterdag, 26 september 2020
Helaas heeft de afdeling Caritas moeten besluiten om de bezielings­dag, die al een keer was uit­ge­steld en op 3 ok­to­ber opnieuw in de plan­ning stond, te annuleren. We hopen de dio­ce­sane bij­een­komsten in 2021 weer te kunnen oppakken.
Oproep om meer te doen voor vluchtelingen uit Moria
gepubliceerd: vrijdag, 25 september 2020
In de dag­bla­den Trouw, de Volks­krant en het Alge­meen Dagblad is een oproep ge­pu­bli­ceerd aan de poli­tiek om meer te doen voor de 13 duizend mannen, vrouwen en kin­de­ren uit vluch­te­lingen­kamp Moria op Lesbos. Deze oproep is door tien­tal­len organi­sa­ties onder­te­kend, waar­on­der de Raad van Kerken in Neder­land, waarin ook de Rooms-Katho­lie­ke Kerk participeert.
Training ‘Catechese van de Goede Herder’ gaat van start Video
Aanmelden kan nog tot het einde van deze maand
gepubliceerd: maandag, 21 september 2020
Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam wil pa­ro­chies de moge­lijk­heid bie­den om kennis te maken met de ‘Catechese van de Goede Herder’. In samen­wer­king met de catechese­orga­ni­sa­tie van ‘De Goede Herder’ biedt zij daarom een trai­ning aan voor vrij­wil­li­gers, cate­chisten, pas­to­rale krachten en andere geïn­te­res­seer­den uit ons bisdom.
De Vrouwe van alle Volkeren
Reactie op een artikel in het Nederlands Dagblad
gepubliceerd: donderdag, 17 september 2020
Het Neder­lands Dagblad publi­ceerde op 17 sep­tem­ber een artikel van Hendro Munsterman onder de titel “Mariaver­schij­ningen in Am­ster­dam ‘vals’”. Het Vati­caan zou hebben laten weten dat de Mariaver­schij­ningen in Am­ster­dam vals zou­den zijn. Na­tuur­lijk wer­den we over­stroomd met vragen van verontruste gelo­vi­gen. Maar het bericht klopt niet. Een toelich­ting.
Landelijke inspiratiedag Jong Katholiek
Zaterdag 27 februari 2021
gepubliceerd: donderdag, 17 september 2020
Jong Katho­liek, de lan­de­lijke jon­ge­ren­orga­ni­sa­tie van de Neder­landse bis­schop­pen­con­fe­ren­tie, houdt op zater­dag 27 februari 2021 een lan­de­lijke in­spi­ra­tie­dag voor jeugd- en jon­ge­ren­wer­kers. De dag zal onder andere gaan over mentor­schap, de per­soon­lijke band met God en hoe men kin­de­ren en jon­ge­ren in de pa­ro­chies en bis­dom­men kan be­ge­lei­den.
Start tweede seizoen The Missionary School
Start op vrijdag 2 oktober in Heiloo
gepubliceerd: dinsdag, 15 september 2020
Na een succes­vol eerste jaar start op vrij­dag 2 ok­to­ber het tweede seizoen van The Mis­sio­na­ry School. De teller staat op dit moment op negen deel­ne­mers en er is plek voor meer jon­ge­ren!
Video Financiële ethiek na de kredietcrisis Video
CSLK Bijeenkomst van 4 september 2020
gepubliceerd: maandag, 14 september 2020
Op Ka­the­draal TV is een video ver­sche­nen van de bij­een­komst ‘Fi­nan­ciële ethiek na de krediet­cri­sis?’ van het Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk op 4 sep­tem­ber 2020. Dankzij de ruim drie uur durende video kunnen de boeiende voor­drachten nog eens rus­tig wor­den bekeken en beluisterd.


zondag, 13 september 2020Priesterwijding Juan Andrés Correa Del Río Fotoreportage Video
zaterdag, 12 september 2020Priesterwijding Javier Acuña Acuña Fotoreportage Video
zaterdag, 12 september 2020Onthulling gedenkplaat Martelaren van Alkmaar Video
vrijdag, 11 september 2020Kathedraal TV presenteert ‘Hemelse Baksels’ Video
vrijdag, 11 september 2020Eucharistieviering live vanuit Grot Lourdes
donderdag, 10 september 2020Online cursus Liefde en Seksualiteit
dinsdag, 8 september 2020The Missionary School Video
dinsdag, 8 september 2020CSLK bijeenkomst Fi­nan­ciële ethiek na de krediet­cri­sis
vrijdag, 4 september 2020Drie priesterwijdingen deze maand
woensdag, 2 september 2020Kardinaal Ad Simonis overleden
zaterdag, 29 augustus 2020Naamlijst in boekvorm beschikbaar
woensdag, 26 augustus 2020Plant een boom
dinsdag, 25 augustus 2020Twee vrouwen tot vicekanselier benoemd
donderdag, 20 augustus 2020Nieuwe locatie CSLK bijeenkomst - Aanmelden weer mogelijk!
woensdag, 12 augustus 2020Gebed en financiële steun voor Beiroet
dinsdag, 11 augustus 2020Q&A sessie over Maria Video
donderdag, 6 augustus 2020Nieuwe SamenKerk
maandag, 3 augustus 2020Infoavond nieuw seizoen The Missionary School Video
maandag, 3 augustus 202024 Uur voor Jezus - Zusters karmelietessen Video
zaterdag, 1 augustus 2020Interview met stadsdiaken Colm Dekker Video

meer berichten vindt u in het archiefBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose