Bisdom Haarlem-AmsterdamDelen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook
In een vorige editie van SamenKerk (april 2022) is er aan­dacht aan besteed: dit jaar wordt de ‘geboorte van Neder­land’ her­dacht. Dat herinnert aan de inname van Den Briel door de Watergeuzen op 1 april 1572 en de bezet­ting van Alkmaar door de Geuzen op 24 juni van dat jaar. Wat kunnen we nu, 450 jaar later, van die periode nog leren?

Jongste SamenKerk
SamenKerk Augustus 2022
Augustus 2022
eerdere editieswoensdag, 5 oktober 2022
Woensdag in de 27e week door het jaar
kleur:groen
1e Lezing:Gal.1, 1-2.7-14
Psalm:Ps. 116, 117 (116), 1, 2
Evangelie:Lc. 11, 1-4

postcode:
huisnummer:

Dierendag in de kathedraal Fotoreportage
gepubliceerd: dinsdag, 4 oktober 2022
Pa­ro­chies en kerken zijn erf­goed- en schatbe­waar­ders. De gebouwen zijn in een bepaalde stijl opge­trok­ken. In iedere kerk zijn er kunst­schatten: van een glas-in-loodraam tot een heiligen­beeld, van li­tur­gische voorwerpen tot aan kunst met een grote K. SamenKerk opent voor u een klein kiertje van deze schat­ka­mer.
Bisdom Maand Journaal - Oktober 2022 Video
gepubliceerd: zaterdag, 1 oktober 2022
In het Bisdom Maand Jour­naal van ok­to­ber blikken Mgr. Jan Hendriks en staf­func­tio­na­ris kerkop­bouw Marius van der Knaap terug op de besturen­dag van 10 sep­tem­ber 2022. Op deze dag stond de toe­komst van de Kerk in ons bisdom centraal, o.a. door de pre­sen­ta­tie van cijfers waarover men samen in gesprek ging. De Bis­schop licht in dit Bisdom Maandjour­naal nog eens toe hoe we de toe­komst die voor ons ligt zullen inrichten.
Bisdom kiest voor centrale plekken van kerkopbouw
gepubliceerd: vrijdag, 23 september 2022
Het is inmiddels ruim vijf jaar gele­den dat het bisdom de beleids­no­ti­tie “Kerk in een veran­der(en)de samen­le­ving” uitbracht en acht­tien jaar gele­den dat het bisdom de beleidsnota “Nieuwe tij­den, nieuwe wegen” pre­sen­teerde.
Pausboodschap Werelddag Migranten en Vluchtelingen
Zondag 25 september
gepubliceerd: woensdag, 21 september 2022
In zijn bood­schap voor de Wereld­dag voor Mi­gran­ten en Vluch­te­lingen refereert paus Fran­cis­cus aan een profe­tisch beeld van het toe­koms­tige Jeru­za­lem van de profeet Jesaja. In dit Jeru­za­lem staan de poorten altijd wijd open zodat mensen uit de hele wereld binnen kunnen komen om de stad met hun gaven en talenten te verrijken. De Kerkt viert de Wereld­dag voor Mi­gran­ten en Vluch­te­lingen op zon­dag 25 sep­tem­ber.
Volop inspiratie voor de Caritas Fotoreportage
Eerste inspiratiedag sinds de pandemie
gepubliceerd: maandag, 19 september 2022
Zater­dag 17 sep­tem­ber in het Dio­ce­saan Hei­lig­dom in Heiloo kwamen zes­tig caritas­vrij­wil­li­gers samen voor de eerste caritas­dag sinds de pandemie. De dag stond in het kader van de Europese Campagne ‘Together We’, waar­mee we de ko­men­de drie jaar aan­dacht geven aan de zorg voor armen en voor de schep­ping.
Noodhulp voor bisdom Hyderabad in Pakistan
gepubliceerd: zaterdag, 17 september 2022
Tot voor tien jaar gele­den waren er vele contacten met het bisdom Hyderabad in Pakistan dat gold als partner-bisdom van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam. Gaandeweg ver­wa­terde deze band. Eind juni heeft vica­ris Bruggink als missie-se­cre­ta­ris de hui­dige bis­schop van Hyderabad, mgr. Samson Shukardin ofm, ont­van­gen op de Tilten­berg.
Tour Wereldjongerendagenkruis door het bisdom
Maandag 17 t/m donderdag 21 oktober
gepubliceerd: vrijdag, 16 september 2022
Vanaf 14 ok­to­ber tot en met 6 no­vem­ber toert een Neder­lands wereld­jon­ge­ren­da­gen kruis als am­bas­sa­deur voor de wereld­jon­ge­ren­da­gen (WJD) in au­gus­tus 2023 in Lissabon door Neder­land. Het inter­na­tio­nale wereld­jon­ge­ren­da­gen­kruis reist vanaf 1983 de hele wereld over als am­bas­sa­deur van het grootste katho­lie­ke jon­ge­ren­eve­ne­ment rondom de paus. Het Neder­landse kruis is van 17 t/m 21 ok­to­ber in bisdom Haar­lem-Am­ster­dam.
Nationale herdenking koningin Elizabeth
Zaterdag 17 september - 17.00 uur - Nicolaasbasiliek Amsterdam
gepubliceerd: dinsdag, 13 september 2022
In her­in­ne­ring aan de overle­den Britse koningin Elizabeth II vindt een nationale her­den­kings­vie­ring plaats in de basiliek van de H. Nicolaas in Am­ster­dam. Ie­der­een is uit­ge­no­digd om deze speciale Choral Evensong mee te maken op zater­dag 17 sep­tem­ber om 17.00 uur.
WJD Promotieteams gaan het bisdom in
gepubliceerd: vrijdag, 9 september 2022
Nu het studie­jaar voor de jon­ge­ren weer is gestart, gaat alle focus naar de wereld­jon­ge­ren­da­gen (WJD) aanstaande zomer in Lissabon. Een heel jaar zal in het teken staan van deze inter­na­tio­nale jon­ge­ren­ont­moe­ting rondom de paus. Sponsoracties, taallessen en ont­moe­tingen van de pel­gri­meer­ders doen het jon­ge­ren­werk weer opleven.
In dankbare herinnering
gepubliceerd: donderdag, 8 september 2022
Met leedwezen heeft ook de katho­lie­ke ge­meen­schap in het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam kennis geno­men van het over­lij­den van koningin Elizabeth de Tweede. In haar verliezen velen binnen en buiten het Verenigd Ko­nink­rijk een koningin die ruim zeven­tig jaar haar leven in dienst heeft gesteld van haar land.
Sprankelijke sprekers op Inspiratiedag Caritas
Zaterdag 17 september - 9.30 uur - OLV ter Nood Heiloo
gepubliceerd: dinsdag, 6 september 2022
Zater­dag 17 sep­tem­ber is de In­spi­ra­tie­dag Caritas van ons bisdom in Heiloo. Ie­der­een die geïn­te­res­seerd is in Caritas of in het thema van deze dag is van harte welkom.
Dag van gebed voor vrede in Oekra´ne
Woensdag 14 september
gepubliceerd: dinsdag, 6 september 2022
De Raad voor de Europese Bis­schop­pen­con­fe­ren­ties (CCEE) roept op tot een dag van gebed voor vrede in Oekraïne in heel Europa. Alle Neder­landse bis­dom­men nemen deel aan dit gebed op woens­dag 14 sep­tem­ber. Op deze manier wil de Rooms-Katho­lie­ke Kerk in Europa haar nabij­heid en soli­da­ri­teit met de Oekraïners tot uitdruk­king wil brengen.


vrijdag, 2 september 2022Actieve lezing en demonstratie - Illustreren
woensdag, 31 augustus 2022Projectkoor voor speciale gelegenheden
woensdag, 31 augustus 2022Synode 2021-2023 naar continentale fase
dinsdag, 30 augustus 2022Global Friendship, Global Peace Fotoreportage
vrijdag, 26 augustus 2022Ter Apel
woensdag, 24 augustus 2022Nationaal Synodeverslag
woensdag, 24 augustus 2022Op bedevaart naar Banneux
zaterdag, 13 augustus 2022Schuilen bij de Kunst van de Kathedraal Video
vrijdag, 12 augustus 2022Interview met Mgr. Hendriks over de Synode Video
donderdag, 11 augustus 2022Internationale vieringen
dinsdag, 9 augustus 2022Maria Tenhemelopneming
vrijdag, 5 augustus 2022Inspiratiedag Caritas - Programma bekend
donderdag, 4 augustus 2022Zomereditie SamenKerk verkrijgbaar
donderdag, 4 augustus 2022God wil een tempel bouwen Audio Video
donderdag, 4 augustus 2022Zomereditie SamenKerk verkrijgbaar
donderdag, 28 juli 2022Noord-Hollandse katholieken willen open en welkome Kerk
woensdag, 27 juli 2022De Rode Robijn... Video
zaterdag, 23 juli 2022Werelddag voor grootouders en ouderen

meer berichten vindt u in het archiefBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose