Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook
Een vraag die vele mensen zich stellen is: Hoe kan er een God zijn als er zoveel narig­heid en ellende in de wereld is? En hoe kan het dat mensen, die toch geschapen zijn naar Gods beeld en gelijkenis, verwoes­ting zaaien en zo onge­loof­lijk veel narig­heid teweeg brengen? In de theo­lo­gie wordt dit genoemd mysterium iniquitatis, het mysterie van het kwaad.

Wat ik u zeggen wil. Woord van de Bisschop, februari 2024
De boodschap die Mgr. Hendriks dit keer meegeeft gaat over waarom er lijden is in de wereld en hoe wij met elkaar als katholieken dienen om te gaan. Bent u benieuwd naar wat de bisschop hierover zegt, bekijk dan nu het woord van de bisschop in 'Wat ik u zeggen wil'.
Bisdom Maandjournaal Februari 2024
Op 14 februari 2024 begint de veertigdagentijd; de tijd van bezinning, vasten en het doen van aalmoezen waarmee katholieken zich voorbereiden op Pasen. In dit Bisdom Maandjournaal staan we dan ook stil bij wat de veertigdagentijd kan betekenen. Zo vertelt gedelegeerde voor de liturgie Eric Fennis over de veertigdagentijd, vertelt mdr. Laetitia Dei over de retraites in Heiloo (waarvan de geestelijke oefeningen van Ignatius van Loyola favoriet zijn) en vertelt Jeroen Brenninkmeijer als scheidend lid van de Raad voor Economische Aangelegenheden over het inzetten van je talenten ten behoeve van de Kerk. De interviews worden voorafgegaan door een interview met deken Floris Bunschoten, die als voorzitter van het ziekenapostolaat van ons bisdom vertelt over de Wereldziekendag. Die is jaarlijks op 11 februari. En nee, het is geen foutje dat de Wereldziekendag op dezelfde dag valt als de gedachtenis van Maria van Lourdes. Hoe dat zit, wordt uitgebreid toegelicht. Na het kijken van dit Bisdom Maandjournaal moeten er genoeg ideeën gerezen zijn hoe de veertigdagentijd in te vullen!
Bisdom Maandjournaal Januari 2024
Een nieuw jaar, nieuwe energie! We starten 2024 met maar liefst 3 nieuwe fusieparochies in ons bisdom. Dat is een teken van ontwikkeling; van een kerk die zich voorbereidt op de toekomst. Van harte proficiat aan de drie genoemde parochies! Het samen bouwen reikt verder: in januari is traditiegetrouw ook de gebedsweek voor de eenheid van de christenen. Eric Fennis vertelt waarom die gebedsweek zo belangrijk is. En Corine van der Loos vertelt over de bisschoppensynode die in oktober werd gehouden, en in 2024 een vervolg krijgt. Maar hoe? Andere activiteiten van het gezins- en jongerenpastoraat, en activiteiten op het gebied van catechese door ons hele bisdom, worden uit- en toegelicht. Wie in februari ook mooie activiteiten op de agenda heeft staan, kan e-mailen naar kathedraaltv@bisdomhaarlem-amsterdam.nl om de activiteiten in het bisdom maandjournaal van februari op te laten nemen.
Jongste SamenKerk
SamenKerk Februari 2024
Februari 2024
eerdere editiesdonderdag, 29 februari 2024
Donderdag in de tweede week van de veertigdagentijd
kleur:paars
1e Lezing:Jer. 17, 5-10
Psalm:Ps. 1, 1-2, 3, 4, 6
Evangelie:Lc. 16, 19-31

postcode:
huisnummer:

Alternatief project bij Week van de Lentekriebels
Het Cadeau - 10 Brieven over Liefde, Leven en Lichaam
gepubliceerd: zondag, 25 februari 2024
Het nieuwe project ‘Het Cadeau - 10 Brieven over Liefde, Leven en Lichaam’ is deze week gelan­ceerd als thuis­pro­ject rondom seksuele opvoe­ding. Het bestaat uit een kin­der­deel en een apart ouder­deel. Het geeft ouders hand­vat­ten om op een liefde­volle en respect­volle manier met hun kind(eren) in gesprek te gaan over liefde, seksua­li­teit en vrucht­baar­heid.
Europese Eucharistische gebedsestafette
Voor vrede en voor de synode
gepubliceerd: zaterdag, 24 februari 2024
De Raad van Europese Bis­schop­pen­con­fe­ren­ties (CCEE) or­ga­ni­seert tij­dens de Veer­tig­da­gen­tijd een gebedsestafette door Europa. Alle 39 Europese lan­den die aan­ge­slo­ten zijn bij de CCEE is gevraagd de mis op te dragen voor de synode en voor de slacht­of­fers van de oorlogen in Oekraïne en in het Heilige land. De Neder­landse kerk­pro­vin­cie is op zater­dag 9 maart aan de beurt.
Gebedsavond rond thema zwangerschap
Zaterdag 23 maart - 19.00 uur - Bavokathedraal Haarlem
gepubliceerd: vrijdag, 23 februari 2024
Op zater­dag­avond 23 maart, in aan­slui­ting op de H. Mis van 19.00 uur vindt in de ka­the­drale basiliek St. Bavo rond 20.00 uur een speciaal gebeds­mo­ment plaats. Tijdens dit gebeds­mo­ment staan we in het bij­zon­der stil bij het thema zwan­ger­schap.
Pauselijke exhortatie over Theresia van Lisieux
Het is het vertrouwen
gepubliceerd: vrijdag, 23 februari 2024
“Het is het ver­trouwen en niets anders dan ver­trouwen dat ons tot God brengt,” schrijft Theresia van Lisieux op 17 sep­tem­ber 1896 aan haar medezuster Maria van het Heilig Hart. “Het is het ver­trouwen” (C’est la confiance) is ook de titel van de apos­to­lische exhor­ta­tie die paus Fran­cis­cus in 2023 van­wege de 150ste ver­jaar­dag van de geboorte van Theresia van Lisieux publi­ceerde.
Avond van de Martelaren
Vrijdag 23 februari - 19.00 uur - Nicolaasbasiliek Amsterdam
gepubliceerd: vrijdag, 23 februari 2024
Met bis­schop­pen en pries­ters die de Eucha­ris­tie­vie­ring voor­gaan, prach­tige muziek en in­druk­wek­kende ge­tui­ge­nissen, is de Avond van de Mar­te­la­ren op vrij­dag 23 februari één van de meest plech­tige momenten om in Neder­land de ver­volgde chris­te­nen te gedenken. De avond is alleen niet compleet zon­der uw gebed!
Landelijke handreiking voor synodale gesprekken
gepubliceerd: vrijdag, 16 februari 2024
“Hoe kunnen we een meer synodale en missio­naire Kerk zijn?” De ko­men­de twee maan­den kunnen pa­ro­chies, reli­gi­euzen, katho­lie­ke leken­be­we­gingen en katho­lie­ke maat­schap­pe­lijke organi­sa­ties hierover in gesprek. De vraag wordt hen voor­ge­legd van­wege de tweede fase voor de Bis­schop­pen­synode over synodali­teit.
Podcast over Wereldziekendag Audio
gepubliceerd: vrijdag, 16 februari 2024
Op 11 februari viert de Kerk We­reld­zie­ken­dag 2024. De bood­schap van de paus voor deze dag heeft als titel: “Het is niet goed dat de mens alleen blijft”. In deze podcast van Katho­liek­le­ven.nl gaat Jan Peters in gesprek met mgr. Hendriks. Aan hem de vraag wat de be­lang­rijk­ste punten zijn van deze bood­schap. Wat valt hem op in de brief van de paus?
Alumnidag Sint-Bonifatiusinstituut
Zaterdag 2 maart - 10.00 uur - De Tiltenberg Vogelenzang
gepubliceerd: donderdag, 15 februari 2024
Het Boni­fa­tius­in­sti­tuut bestaat al ongeveer 20 jaar en we vin­den het hoog tijd voor het or­ga­ni­se­ren van een Alumni­dag voor oud-stu­den­ten en stu­den­ten die zo goed als af­ge­stu­deerd zijn. De dag zal plaats vin­den op zater­dag 2 maart op de ver­trouwde locatie op De Tilten­berg in Vo­ge­len­zang van 10.00 tot 14.00 uur.
Met Mgr. Hendriks naar Lourdes
Van 21 t/m 26 september 2024
gepubliceerd: donderdag, 15 februari 2024
Van 21 t/m 26 sep­tem­ber 2024 zal mgr. Hendriks de Bede­vaart­reis naar Lourdes be­ge­lei­den die het Huis voor de Pelgrim or­ga­ni­seert. De bede­vaart is ook toe­gan­ke­lijk voor mensen die zorg nodig hebben.
Pausboodschap Veertigdagentijd
gepubliceerd: woensdag, 14 februari 2024
‘Wanneer onze God zich open­baart, begint de vrij­heid.’ Met deze woor­den opent paus Fran­cis­cus zijn bood­schap voor de Veer­tig­da­gen­tijd, die op Aswoens­dag, 14 februari begint. De paus maakt een vergelij­king met het volk Israël, dat in het Bijbel­boek Exodus door God als volgt wordt toe­ge­spro­ken: “Ik ben de HEER uw God, die u heb weggeleid uit Egypte, het slavenhuis”.
Tijd om te rijpen
De Veertigdagentijd start op Aswoensdag
gepubliceerd: woensdag, 14 februari 2024
Op Valen­tijds­dag 14 februari start met de vie­ring van Aswoens­dag de Veer­tig­da­gen­tijd, vanouds ook wel de Vasten­tijd genoemd. Veer­tig dagen berei­den we ons voor op Pasen, het feest van de opstan­ding en het nieuwe leven. Het is het be­lang­rijk­ste feest voor chris­te­nen, vooraf­ge­gaan door de ind­ringende dagen van het Paas­tri­duüm: Witte Donder­dag, Goede Vrij­dag en Paas­za­ter­dag.
Beleef de Veertigdagentijd en Pasen bewust
Neem deel aan een Aswoensdagviering voor het askruisje
gepubliceerd: woensdag, 14 februari 2024
Woens­dag 14 februari begint in 2024 de Veer­tig­da­gen­tijd. Het is dan Aswoens­dag en in de kerken krijgen de gelo­vi­gen een askruisje aan­ge­bracht op het voor­hoofd. Op de web­si­te over de chris­te­lijke hoog­feesten, vier.nu, staat een artikel met uitleg over de bete­ke­nis van Aswoens­dag en het askruisje.


dinsdag, 13 februari 2024Fotoexpositie - Ongedocumenteerd en op leeftijd
maandag, 12 februari 2024Op Missie in Holland
zondag, 11 februari 2024Prijswinnaars bijeen voor hun prijs Fotoreportage
zondag, 11 februari 2024Wereldziekendag
vrijdag, 9 februari 2024Inspiratiedag diaconie
woensdag, 7 februari 2024Pausboodschap Wereldziekendag
maandag, 5 februari 2024Blauwe zusters bij WJD@Home Video
zondag, 4 februari 2024Bisdom Maand Journaal - Februari 2024 Video
zaterdag, 3 februari 2024De terugkeer van de Haarlemse Blasius
donderdag, 1 februari 2024Eerste nummer 2024 bisdomblad SamenKerk
donderdag, 1 februari 2024Vervolgtraject bisschoppensynode
dinsdag, 30 januari 2024Vieringen rondom Pasen in de Bavokathedraal
zaterdag, 27 januari 2024‘Ga door je leven met mentaliteit pelgrim’ Video
zaterdag, 27 januari 2024Stille Omgang Video
vrijdag, 26 januari 2024Katholiek Tienerkamp Breakthrough
woensdag, 24 januari 2024Reliek H. Bernadette Soubirous komt naar Nederland
zondag, 21 januari 2024Week van gebed voor eenheid
vrijdag, 19 januari 2024‘Vrijwilligers zijn de olie van de Kerk’

meer berichten vindt u in het archiefBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose