Bisdom Haarlem-Amsterdam

Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Documenten

Parochie

Parochiële Caritas Instelling (PCI)

Overige Kerkelijke Instellingen

Algemeen

Contact

Algemeen econoom

  • Dhr. T.J. van der Steen MBA

Parochie

Parochiële Caritas Instelling (PCI)

Financiële zaken

Salarisadministratie

Secretariaat

Huwelijkszaken

Op deze pagina vindt u het huwe­lijks­for­mu­lier. Dit huwe­lijks­for­mu­lier is steeds nood­za­ke­lijk wanneer een toe­komstig echtpaar voor de rooms-katho­lie­ke kerk wenst te trouwen. In het geval dat er voor­af­gaand aan de huwe­lijks­slui­ting nog bepaalde verloven of dispen­sa­ties vanwege huwe­lijksbeletselen moeten wor­den aan­ge­vraagd, dient het formulier in beginsel digitaal te wor­den ver­werkt.

Het formulier wordt ingevuld door de pastoor zelf of de gedelegeerde priester of diaken die in de huwe­lijks­vie­ring zal optre­den als ker­ke­lijk getuige. Alleen de betreffende gewijde be­die­naar kan dit formulier insturen aan het bisdom. De bis­schop­pe­lijk gedelegeerde onder­zoekt ver­vol­gens de aanvraag en verleent namens de bis­schop al dan niet verlof of dispen­sa­tie. Alleen met een derge­lijk verlof of dispen­sa­tie kan het huwe­lijk geoorloofd en/of geldig gesloten wor­den.

Invulinstructie formulier ker­ke­lijke huwe­lijks­slui­ting

Algemeen

  1. Vult u het formulier volledig digitaal in. Alleen de handteke­ningen dienen na invullen van het formulier met pen te wor­den toe­ge­voegd. Hiervoor dient u het formulier te printen. Na onderteke­ning scant u de formulieren in en stuurt u deze naar huwe­lijk@bisdomhaarlem-amster­dam.nl. Het ori­gi­nele formulier houdt u zelf.
  2. Het formulier kan tij­dens een gesprek met het toe­komstig echtpaar wor­den ingevuld.
  3. Het formulier kan tus­sen­tijds (deels) ingevuld wor­den opge­slagen.
  4. Het formulier heeft een appendix met alle genoemde bronnen en canones, welke naast het formulier gehou­den kan wor­den. Deze appendix geldt als hulp­mid­del en hoeft niet mee opgestuurd te wor­den. 
  5. U krijgt de door de ker­ke­lijke recht­bank aangevulde be­schei­den terug­ge­stuurd (per post). U kunt het ori­gi­nele formulier met de door de ker­ke­lijke recht­bank aangevulde be­schei­den verder doorsturen/ver­werken. Het bisdom maakt van alles een digitale kopie voor archivering.

Voor aanvullende invulinstructie: download de invulinstructie (pdf)
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose