Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Lezingen

Lezingen uit het Romeins Missaal.Lezingen

Dinsdag 28 september 2021

Dinsdag in de 26e week door het jaar

Eerste lezing

Zach. 8, 20-23 Vele volken zullen komen om in Jeruzalem de Heer te zoeken.
Uit de Profeet Zacharias
Zo spreekt de Heer van de hemelse machten: „Eens zullen volken komen en inwoners van vele steden en de inwoners van de ene stad zullen gaan naar die van de andere en zij zullen zeggen: Laat ons de genade van de Heer gaan afsmeken en laat ons de Heer van de hemelse machten gaan zoeken; ook ik ga mee. „Dan zullen vele volken en machtige naties komen om in Jeruzalem de Heer van de hemelse machten te zoeken en zijn genade af te smeken." Zo spreekt de Heer van de hemelse machten: „In die dagen zullen dan mannen, afkomstig uit volken van allerlei talen, één Joodse man bij de slip van zijn kleed vastgrijpen en tot hem zeggen: Met u willen wij meegaan, want wij hebben gehoord, dat God met u is."
Woord van de Heer. allen: Wij danken God.

Antwoordpsalm

Ps. 87 (86), 1-3, 4-5, 6-7
R: God is met ons (Zach. 8, 23).
Zijn stad op de heilige bergen de Heer heeft haar lief; de poorten van Sion veel meer dan alle tenten van Jakob. Hoe groots is het wat er van u wordt voorzegd, Jeruzalem, stad van God!
Eens worden Egypte en Babel geteld tot hen die de Heer vereren. Ja, Filistijnen en Tyrus en Koes, ook zij worden burgers van Sion. Zij zullen dan zeggen: mijn moeder is zij, uit haar zijn wij allen geboren.
En Hij zal het zelf verklaren, de Allerhoogste, de Heer; Hij zal in het boek der volkeren schrijven: ook dezen horen daar thuis. Dan zullen zij dansen en zingen: de bron van ons leven zijt gij!

Evangelie

Lc. 9, 51-56 Jezus aanvaardde vastberaden de reis naar Jeruzalem.
De Heer zij met u. allen: En met uw geest. Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas. allen: Lof zij U, Christus.
Toen de dagen van zijn verheffing hun vervulling tegemoet gingen, aanvaardde Jezus vastberaden de reis naar Jeruzalem en zond boden voor zich uit. Dezen kwamen op hun tocht in een Samaritaans dorp om er zijn verblijf voor te bereiden. Maar de Samaritanen ontvingen Hem niet omdat Jeruzalem het doel van zijn reis was. Toen de leerlingen Jakobus en Johannes dit gewaar werden vroegen ze: „Heer, wilt Gij dat wij vuur van de hemel afroepen om hen te verdelgen?" Maar Hij keerde zich om en wees hen op strenge toon terecht. Daarop vertrokken zij naar een ander dorp.
Woord van de Heer. allen: Wij danken God.
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose