Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Lezingen

Lezingen uit het Romeins Missaal.Lezingen

Zondag 27 september 2020

26e zondag door het jaar

Eerste lezing

Ez. 18, 25-28 Als de boosdoener zich van zijn boze daden afkeert, zal hij in leven blijven.
Uit de Profeet Ezechiël
Dit zegt de Heer „Gij beweert: De weg van de Heer is niet recht! „Huis van Israël, luister toch! „Zou het werkelijk mijn weg zijn, die niet recht is? „Zijn niet veeleer uw eigen wegen niet recht? „Als een rechtvaardige zich van zijn rechtvaardigheid afkeert en kwaad gaat doen, dan zal hij daaraan sterven, sterven om het kwaad dat hij gedaan heeft. „En als de boosdoener zich van zijn boze daden afkeert en gaat handelen naar rechtschapenheid en deugd, dan zal hij in leven blijven. „Als hij tot inzicht komt en zich afkeert van zijn slechte daden, dan blijft hij zeker leven, dan zal hij niet sterven."
Woord van de Heer. allen: Wij danken God.

Antwoordpsalm

Ps. 25 ( 24 ) , 4bc-5, 6-7, 8-9
R: Gedenk uw barmhartigheid, Heer.
Wijs mij uw wegen, Heer, leer mij uw paden kennen.
Leid mij volgens uw woord, want Gij zijt mijn God en Verlosser.
Op U stel ik altijd mijn hoop, omdat ik vertrouw op uw goedheid.
Gedenk uw barmhartigheid, Heer, uw altijd geschonken ontferming.
Herinner U niet het kwaad van mijn jeugd, maar denk aan mij met erbarmen.
De Heer is goed en rechtschapen, daarom wijst Hij zondaars de weg.

Tweede lezing

Fil. 2, 1-11 of 1-5 Die gezindheid moet onder u heersen welke Christus Jezus bezielde.
Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Filippi
Broeders en zusters,
Als vermaning in Christus en liefdevolle bemoediging iets vermogen, als gemeenschap van Geest, als hartelijkheid en mededogen u iets zeggen, maakt dan mijn vreugde volkomen door uw eenheid van denken, uw eenheid in de liefde, uw saamhorigheid en eensgezindheid. Geeft niet toe aan partijzucht en ijdelheid, maar acht in ootmoed de ander hoger dan uzelf. Laat niemand alleen zijn eigen belangen behartigen, maar liever die van zijn naasten. Die gezindheid moet onder u heersen welke Christus Jezus bezielde ( Hij die bestond in goddelijke majesteit, heeft zich niet willen vastklampen aan de gelijkheid met God. Hij heeft zichzelf ontledigd en het bestaan van een slaaf op zich genomen. Hij is aan de mensen gelijk geworden. En als mens verschenen heeft Hij zich vernederd door gehoorzaam te worden tot de dood, tot de dood aan een kruis. Daarom heeft God Hem hoog verheven en Hem de naam verleend die boven alle namen is. Opdat bij het noemen van zijn naam zich iedere knie zou buigen in de hemel, op aarde en onder de aarde, en iedere tong zou belijden tot eer van God, de Vader: Jezus Christus is de Heer. )
Woord van de Heer. allen: Wij danken God.

Evangelie

Mt. 21, 28-32 Hij kreeg spijt en ging toch. Tollenaars en ontuchtige vrouwen gaan eerder dan gij het Rijk Gods binnen.
De Heer zij met u. allen: En met uw geest. Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs. allen: Lof zij U, Christus.
In die tijd zei Jezus tot de hogepriesters en de oudsten van het volk: „Wat denkt ge van het volgende? „Een man had twee zonen. „Hij ging naar de eerste toe en zei: Mijn zoon, ga vandaag werken in mijn wijngaard. „Goed vader - antwoordde deze - maar hij deed het niet. „Toen ging hij naar de tweede en zei hetzelfde. „Deze antwoordde: Neen, ik wil niet; maar later kreeg hij spijt en ging toch. „Wie van de twee heeft nu de wil van zijn vader gedaan?" Zij antwoordden: „de laatste". Toen zei Jezus hun: „Voorwaar, Ik zeg u: de tollenaars en de ontuchtige vrouwen gaan eerder dan gij het Rijk Gods binnen. „Johannes kwam tot u en beoefende de gerechtigheid; toch hebt gij hem geen geloof geschonken, terwijl de tollenaars en de ontuchtige vrouwen hem wel geloof schonken. „Maar zelfs, nadat ge dit hadt gezien, zijt ge toch niet tot inkeer gekomen en hebt ge hem geen geloof geschonken."
Woord van de Heer. allen: Wij danken God.
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose