Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Lezingen

Lezingen uit het Romeins Missaal.Lezingen

Zondag 24 januari 2021

3e zondag door het jaar

Eerste lezing

Jon. 3, 1-5. 10 De Ninivieten bekeerden zich van hun slecht gedrag.
Uit de Profeet Jona
Het woord des Heren werd gericht tot Jona: „Begeef u op weg naar Ninive, de grote stad, en verkondig haar de boodschap die Ik u zal ingeven." En Jona begaf zich op weg naar Ninive zoals de Heer hem bevolen had. Ninive nu was een geweldig grote stad, wel drie dagreizen groot. En Jona begon de stad binnen te trekken, een dagreis ver en hij preekte als volgt: „Nog veertig dagen en Ninive zal vergaan!" De mensen van Ninive geloofden het woord van God; ze riepen een vasten af en van groot tot klein deden allen het boetekleed aan. En God zag wat ze deden en hoe ze zich van hun slecht gedrag bekeerden. En Hij kreeg spijt dat Hij hun met de ondergang gedreigd had en Hij voerde zijn dreiging niet uit.
Woord van de Heer. allen: Wij danken God.

Antwoordpsalm

Ps. 25 ( 24 ) , 4bc-5ab, 6-7bc, 8-9
R: De wegen van God zijn goed en betrouwbaar voor ieder die zijn verbond onderhoudt.
Wijs mij uw wegen, Heer, leer mij uw paden kennen.
Leid mij volgens uw woord, want Gij zijt mijn God en Verlosser.
Gedenk uw barmhartigheid, Heer, uw altijd geschonken ontferming.
Herinner u niet het kwaad van mijn jeugd, maar denk aan mij met erbarmen.
De Heer is goed en rechtschapen, daarom wijst Hij zondaars de weg.
Hij leidt de geringe langs eerzame paden, Hij leert de eenvoudige wat hij moet doen.

Tweede lezing

1 Kor. 7, 29-31 De wereld die wíj zien gaat voorbij.
Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinte
Broeders en zusters,
De tijd is kort geworden. Laten daarom zij die een vrouw hebben zijn als hadden zij ze niet; zij die wenen als weenden zij niet; zij die zich verheugden als waren zij niet verheugd; zij die kopen als werden zij geen eigenaar. Kortom zij die met het aardse omgaan moeten er niet in opgaan; want de wereld die wij zien gaat voorbij.
Woord van de Heer. allen: Wij danken God.

Evangelie

Mc. 1, 14-20 Bekeert u en gelooft ín de Blijde Boodschap.
De Heer zij met u. allen: En met uw geest. Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus. allen: Lof zij U, Christus.
Nadat Johannes was gevangen genomen ging Jezus naar Galilea en verkondigde er Gods Blijde Boodschap. Hij zei: „De tijd is vervuld en het Rijk Gods is nabij; bekeert u en gelooft in de Blijde Boodschap." Toen Jezus eens langs het meer van Galilea liep zag Hij Simon en de broer van Simon, Andreas, terwijl zij bezig waren het net uit te werpen in het meer; zij waren namelijk vissers. Jezus sprak tot hen: „Komt, volgt Mij; Ik zal maken dat gij vissers van mensen wordt." Terstond lieten zij hun netten in de steek en volgden Hem. Iets verder gaande zag Hij Jakobus, de zoon van Zebedeus, en diens broer Johannes; ook zij waren in de boot bezig met hun netten klaar te maken. Onmiddellijk riep Hij hen. Zij lieten hun vader Zebedeus met de dagloners in de boot achter en volgden Hem.
Woord van de Heer. allen: Wij danken God.
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose