Bisdom Haarlem-Amsterdam


Kerkgangers missen vooral fysiek samenzijn

Resultaten van onderzoek Citisens bekend

gepubliceerd: vrijdag, 21 januari 2022
foto: Actie Kerkbalans
Kerkgangers missen vooral fysiek samenzijn

Na bijna twee jaar corona missen kerk­gan­gers het fysieke samen­ko­men in de kerk het meeste. Dat blijkt uit een onder­zoek van Actie Kerk­ba­lans. Bijna de helft van de onder­vraagde kerk­le­den noemt het fysiek aanwe­zig zijn bij diensten en vie­rin­gen als grootste gemis. Dit is een op­val­lend verschil met vorig jaar, toen het samen zingen het meest werd gemist.

Het afgelopen jaar volgde de meer­der­heid van de kerk­le­den diensten of vie­rin­gen van hun kerk online. Twee derde vond dit pret­tig, maar toch blijkt er een dui­de­lijke voor­keur voor fysiek samen­ko­men. Deze voor­keur is sterk toe­ge­no­men in vergelij­king met 2020. 48% van de kerk­le­den noemt fysieke aanwe­zig­heid als het grootste gemis in corona­tijd, ten opzichte van 34% in 2020. Samen zingen, wat vorig jaar het meest werd gemist, wordt dit jaar door 39% van de kerk­le­den genoemd als be­lang­rijk­ste gemis. Daarna volgt de ont­moe­tingen met mede­kerk­le­den (28%).

Duide­lijk sig­naal: ‘samen kerk-zijn’ heeft grote waarde

“De uit­komst van het onder­zoek is een dui­de­lijk sig­naal dat veel kerk­gan­gers de contacten die ze hebben via hun kerk, missen”, aldus Anna Kruse, woord­voer­der van Actie Kerk­ba­lans. “De kerk voorziet in een behoefte van leden om elkaar te zien, betrokken te zijn bij elkaar, samen het geloof te delen en de sacra­menten te vieren. Juist het ‘samen kerk-zijn’ heeft grote waarde. In corona­tijd is dit min­der moge­lijk. Nu de crisis lan­ger duurt, gaan kerk­le­den dan ook vooral het contact en de be­trok­ken­heid bij elkaar meer missen.”

Live­stream ge­waar­deerd, toch liever fysiek

Vie­rin­gen via de live­stream wor­den ge­waar­deerd. 47% van de kerk­gan­gers volgt diensten online en 69% van deze mensen heeft dit als pret­tig ervaren. Toch wil 45% van deze groep bij voor­keur niet op digitale wijze betrokken blijven. “Dit laat zien dat kerk­gan­gers digitale vie­rin­gen waar­de­ren wanneer het niet anders kan, maar liever te­rug­ke­ren naar fysieke sa­men­komsten zodra de crisis voorbij is”, aldus Kruse. Van alle res­pon­denten geeft 63% de voor­keur aan het fysiek samen­ko­men. Van de kerk­le­den die regel­ma­tig (minstens eens per maand) naar de kerk gaan, is dit zelfs 90%.

Digitale voor­de­len behou­den

Er zijn ook onder­de­len van kerk-zijn in corona­tijd die kerk­gan­gers graag zou­den behou­den. Bijna 40% van de kerk­gan­gers vindt het pret­tig ook in de toe­komst kerk­diensten op een ander moment te kunnen terug­kij­ken of -luis­te­ren. 33% wil digi­taal kunnen blijven meeleven met kerk­diensten en 21% wil blijven collec­te­ren via een app of QR-code.

Actie Kerk­ba­lans

De re­sul­taten komen voort uit onder­zoek dat onder­zoeks­bu­reau Citisens in opdracht van Actie Kerk­ba­lans uit­voerde onder zo’n 2.000 leden van de vier betrokken kerk­ge­noot­schappen. Actie Kerk­ba­lans is een ge­za­men­lijke actie van de Rooms-Katho­lie­ke Kerk, de Pro­tes­tantse Kerk, de Oudkatho­lie­ke Kerk en de Evan­ge­lische Broe­der­ge­meen­te. Met de actie vragen zij hun leden jaar­lijks een finan­ciële bijdrage voor de eigen pa­ro­chie of ge­meen­te.

In het onder­zoek wer­den kerk­le­den ook gevraagd naar hun be­trok­ken­heid bij Actie Kerk­ba­lans. Bijna alle kerk­le­den (93%) zijn bekend met Actie Kerk­ba­lans en driekwart vindt de actie be­lang­rijk voor de toe­komst van hun kerk of pa­ro­chie. Kerk­gan­gers geven vooral graag voor hun plaat­se­lijke kerk en dan met name voor concrete doelen zoals het gebouw en de pas­to­rale beroeps­krachten. Daar­naast blijkt dat veel leden (44%) het heel be­lang­rijk vin­den als hun kerk­bestuur laat weten waar giften voor zijn gebruikt.

Resultaten Kerkbalans onderzoek 2022

Download

De rapportage van de onder­zoeksre­sul­taten kunt u hier down­loa­den:


Gerelateerde nieuwsberichten

vrijdag, 19 januari 2024‘Vrijwilligers zijn de olie van de Kerk’
zaterdag, 14 januari 2023Actie Kerkbalans 2023
zaterdag, 15 januari 2022Actie Kerkbalans 2022 van start
dinsdag, 1 juni 2021Extra Actie Kerkbalans
woensdag, 13 januari 2021Actie Kerkbalans
vrijdag, 5 juni 2020Extra campagne Actie Kerkbalans
vrijdag, 31 januari 2020‘Hier liggen kansen, grijp ze aan’
vrijdag, 17 januari 2020Naar elkaar omzien, gastvrij zijn en inspirerende vieringen
donderdag, 9 januari 2020Peiling Actie Kerkbalans
woensdag, 2 oktober 2019Actie Kerkbalans peiling
vrijdag, 18 januari 2019Uitslag fotowedstrijd Actie Kerkbalans
donderdag, 17 januari 2019Vijf tips voor een AVG-proof KerkBalans
maandag, 17 december 2018Inzendtermijn verlengd
donderdag, 15 november 2018Weer fotowedstrijd Actie Kerkbalans
donderdag, 11 oktober 2018Actie KerkBalans houdt peiling
zaterdag, 20 januari 2018Winnaars fotowedstrijd Actie Kerkbalans Video
woensdag, 10 januari 2018Start Actie Kerkbalans
vrijdag, 22 december 2017Fotowedstrijd Actie Kerkbalans verlengd
donderdag, 9 november 2017Kerkbalans fotowedstrijd
zaterdag, 8 oktober 2016Ontwerp de beste KerkbalansfolderBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose