Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Gratis deurbanner Actie Kerkbalans

gepubliceerd: vrijdag, 14 oktober 2022

Actie Kerk­ba­lans introdu­ceert een nieuw product: de deurbanner met de slogan ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’. Met deze deurbanner kunnen pa­ro­chies en ge­meen­tes op een nieuwe, aan­spre­kende manier hun eigen Actie Kerk­ba­lans onder de aan­dacht brengen.

Met Actie Kerk­ba­lans zamelen kerken in heel Neder­land geld in voor de plaat­se­lijke pa­ro­chie of ge­meen­te. De Actie is zeker in deze tij­den van inflatie en stijgende energie­kos­ten onmis­baar. De eerste hon­derd deurbanners die wor­den besteld, zijn daarom gratis.

Een deurbanner van stevig doek: het is een stijl­volle en pro­fes­sio­nele manier om Actie Kerk­ba­lans optimaal zicht­baar te maken! Van 14 tot 28 januari 2023 vragen kerken in heel Neder­land hun leden met de Actie Kerk­ba­lans om een finan­ciële bijdrage voor de eigen, plaat­se­lijke pa­ro­chie of ge­meen­te. De deurbanner wordt dit jaar geïn­tro­du­ceerd om lokale or­ga­ni­sa­toren van Actie Kerk­ba­lans te helpen de actie te promoten en onder de aan­dacht te hou­den. De deurbanner is met elas­tieken een­vou­dig vast te maken aan de achter­kant van de deur en herinnert kerk­le­den telkens wanneer zij de deur passeren op een leuke manier aan de actie.

Eerste hon­derd deurbanners gratis

Actie Kerk­ba­lans onder­streept de nood­zaak voor pa­ro­chies en ge­meen­tes om veel geld in te zamelen voor hun eigen plaat­se­lijke Actie Kerk­ba­lans. De finan­ciële steun van kerk­le­den is onmis­baar voor het func­tio­ne­ren en voort­be­staan van kerken. Dit geldt zeker in de hui­dige tijd, waarin de inflatie en stijgende energie­kos­ten ook plaat­se­lijke ge­meen­schappen raakt. De bijdrage van kerk­le­den is hard nodig om overeind te blijven. De lan­de­lijke organi­sa­tie van Actie Kerk­ba­lans onder­steunt plaat­se­lijke kerken waar moge­lijk in de voor­be­rei­ding en pro­mo­tie van de actie. Daarom wor­den de eerste hon­derd deurbanners gratis ter beschik­king gesteld: vijf­tig stuks voor de eerste aanmel­ders uit de deel­ne­mende pro­tes­tantse kerken en vijf­tig stuks voor snelle beslissers uit de deel­ne­mende katho­lie­ke kerken.

Over Actie Kerk­ba­lans

Kerk­ba­lans is een ge­za­men­lijke actie van de Rooms-Katho­lie­ke Kerk, de Pro­tes­tantse Kerk, de Oudkatho­lie­ke Kerk van Neder­land en de Evan­ge­lische Broe­der­ge­meen­te. Al sinds 1973 werken kerk­ge­noot­schappen samen in de Actie Kerk­ba­lans. Jaar­lijks vragen geloofs­ge­meen­schappen hun leden in de tweede helft van januari om een finan­ciële bijdrage voor hun eigen plaat­se­lijke pa­ro­chie of ge­meen­te. Kerken krijgen geen subsidie en daarom zijn deze in­kom­sten nodig om het kerk-zijn invulling te geven.

Vanaf nu te be­stel­len

Kerken en pa­ro­chies kunnen de deurbanner be­stel­len via de Kerk­ba­lans webshop. De eerste hon­derd exemplaren zijn gratis te reserveren.Gerelateerde nieuwsberichten

vrijdag, 19 januari 2024‘Vrijwilligers zijn de olie van de Kerk’
zondag, 10 december 2023Opbrengst Actie Kerkbalans 2021 en 2022
woensdag, 25 oktober 2023Speciale jubileum erepenning
vrijdag, 6 oktober 2023Vernieuwde webshop Actie Kerkbalans
zaterdag, 14 januari 2023Actie Kerkbalans 2023
woensdag, 2 november 2022Onderzoek Actie Kerkbalans
zaterdag, 1 oktober 2022Webshop Actie Kerkbalans geopend
vrijdag, 15 juli 2022Nieuwsbrief Actie Kerkbalans over belactie en AVG
donderdag, 2 juni 2022Fondswerving via de telefoon
vrijdag, 21 januari 2022Kerkgangers missen vooral fysiek samenzijn
zaterdag, 15 januari 2022Actie Kerkbalans 2022 van start
donderdag, 13 januari 2022Persconferentie Kerkbalans
donderdag, 5 augustus 2021Datum Kerkbalans 2022 bekend
dinsdag, 1 juni 2021Extra Actie Kerkbalans
woensdag, 13 januari 2021Actie Kerkbalans
vrijdag, 2 oktober 2020Actie Kerkbalans vernieuwt
vrijdag, 5 juni 2020Extra campagne Actie Kerkbalans
vrijdag, 31 januari 2020‘Hier liggen kansen, grijp ze aan’
vrijdag, 17 januari 2020Naar elkaar omzien, gastvrij zijn en inspirerende vieringen
donderdag, 9 januari 2020Peiling Actie KerkbalansBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose