Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Naar elkaar omzien, gastvrij zijn en inspirerende vieringen

Uitkomsten peiling Actie Kerkbalans 2020

gepubliceerd: vrijdag, 17 januari 2020
foto: Ramon Mangold
Naar elkaar omzien, gastvrij zijn en inspirerende vieringen

Actieve kerk­gan­gers van pro­tes­tantse- en katho­lie­ke ach­ter­grond kiezen ‘naar elkaar omzien’ als de be­lang­rijk­ste meer­waarde van hun plaat­se­lijke kerk of pa­ro­chie. Vlak daarna volgt ‘gastvrij en open zijn voor gasten’ en op drie staat ‘in­spi­re­rende vie­rin­gen’. Dat blijkt uit de peiling van Actie Kerk­ba­lans 2020, waarbij res­pon­denten der­tien waar­den van de lokale kerk een cijfer kon­den geven.

“Het sociale aspect van kerk­zijn wordt hoog ge­waar­deerd door kerk­gan­gers. De kerk is een ge­meen­schap waarin mensen zich met elkaar verbon­den weten, waar ze het fijn vin­den dat er aan­dacht voor elkaar is, ook als iemand bij­voor­beeld door ziekte lange tijd niet kan komen. Een ander aspect van kerk­zijn dat wordt ge­waar­deerd is de geloofs­be­le­ving: waar­den als de ont­moe­ting met God,  en in­spi­re­rende vie­rin­gen scoren ook hoog. Het zijn juist deze aspecten die een kerk on­der­schei­den van andere organi­sa­ties,” aldus Anna Kruse, woord­voer­der Actie Kerk­ba­lans.

Uit­kom­sten

“Met de peiling willen we ie­der­een aan het denken zetten over de meer­waarde van de lokale kerk,” aldus Kruse. Als be­lang­rijk­ste waarde komt naar voren naar elkaar omzien, meteen gevolgd door gastvrij zijn. Op drie komt in­spi­re­rende vie­rin­gen, gevolgd door aan­dacht voor kin­de­ren en tieners met op vijf ruimte voor ont­moe­ting met en aanra­king door God. Met een uitsplit­sing naar katho­lie­ken en pro­tes­tan­ten waar­de­ren de eersten de waar­den gerela­teerd aan de geloofs­be­le­ving het hoogst terwijl de pro­tes­tan­ten de sociale kant van kerk­zijn het be­lang­rijkst vin­den.

De deel­ne­mers werd ook gevraagd welke waar­den zij het meest van toepas­sing vin­den op de eigen kerk. Hier scoren de waar­den voor geloofs­be­le­ving gemiddeld hoger dan de waar­den voor ge­meen­schap.

  1. Het vieren van sacra­menten
  2. Levensgebeur­te­nissen vieren en delen
  3. Ont­moe­ting met God
  4. Lezen en uitleg van de Bijbel
  5. Gastvrij zijn

Trouwe kerk­gan­gers

Voor het eerst werd de peiling gehou­den onder breed publiek, 1.403 actieve kerk-/pa­ro­chie­be­zoekers vul­den de online enquête in. Anna Kruse: “Ongeveer de helft van de res­pon­denten was katho­liek, de andere helft pro­tes­tants. We spreken van actieve kerk­gan­gers: 75% van de deel­ne­mers bezoekt al lan­ger dan elf jaar naar zijn/haar kerk en 81% doet vrij­wil­li­gers­werk.”

Pers­pre­sen­ta­tie

De volle­dige uit­komst van de peiling wordt ge­pre­sen­teerd tij­dens de lan­de­lijke pers­pre­sen­ta­tie van Actie Kerk­ba­lans. Deze vindt plaats op vrij­dag 17 januari van 10.00 uur tot 13.00 uur in het Catha­rij­neconvent te Utrecht. Een reactie op de uit­kom­sten wordt gegeven door gods­dienst socioloog dr. Theo Schepens, die onder meer ingaat op de vraag waarom de liefde voor de naaste gemiddeld be­lang­rijker wordt gevon­den dan de liefde voor God.

Actie Kerk­ba­lans

Actie Kerk­ba­lans is de grootste lan­de­lijke fond­sen­werf­ac­tie in Neder­land. De plaat­se­lijke kerken van de Rooms-Katho­lie­ke Kerk, de Pro­tes­tante Kerk in Neder­land, de Evan­ge­lische Broe­der­ge­meen­te en de Oud-Katho­lie­ke Kerk vragen in de actieweken van 18 januari t/m 4 februari 2020 al hun leden om een bijdrage voor de eigen kerk.

Download rapport


Gerelateerde nieuwsberichten

vrijdag, 19 januari 2024‘Vrijwilligers zijn de olie van de Kerk’
zaterdag, 14 januari 2023Actie Kerkbalans 2023
vrijdag, 21 januari 2022Kerkgangers missen vooral fysiek samenzijn
zaterdag, 15 januari 2022Actie Kerkbalans 2022 van start
dinsdag, 1 juni 2021Extra Actie Kerkbalans
woensdag, 13 januari 2021Actie Kerkbalans
vrijdag, 5 juni 2020Extra campagne Actie Kerkbalans
vrijdag, 31 januari 2020‘Hier liggen kansen, grijp ze aan’
donderdag, 9 januari 2020Peiling Actie Kerkbalans
woensdag, 2 oktober 2019Actie Kerkbalans peiling
vrijdag, 18 januari 2019Uitslag fotowedstrijd Actie Kerkbalans
donderdag, 17 januari 2019Vijf tips voor een AVG-proof KerkBalans
maandag, 17 december 2018Inzendtermijn verlengd
donderdag, 15 november 2018Weer fotowedstrijd Actie Kerkbalans
donderdag, 11 oktober 2018Actie KerkBalans houdt peiling
zaterdag, 20 januari 2018Winnaars fotowedstrijd Actie Kerkbalans Video
woensdag, 10 januari 2018Start Actie Kerkbalans
vrijdag, 22 december 2017Fotowedstrijd Actie Kerkbalans verlengd
donderdag, 9 november 2017Kerkbalans fotowedstrijd
zaterdag, 8 oktober 2016Ontwerp de beste KerkbalansfolderBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose