Bisdom Haarlem-Amsterdam


Vernieuwde webshop Actie Kerkbalans

gepubliceerd: vrijdag, 6 oktober 2023

De geheel vernieuwde webshop van Actie Kerk­ba­lans is open. Sinds dins­dag 3 ok­to­ber kunnen or­ga­ni­sa­toren van Actie Kerk­ba­lans vanuit heel Neder­land alle ma­te­ri­alen voor de Actie Kerk­ba­lans 2024 online bekijken en be­stel­len. Snelle be­stel­lers maken bovendien kans op een bij­zon­dere prijs!

De webshop is dit jaar helemaal vernieuwd en daar­mee nog gebruiks­vrien­de­lijker gewor­den. Alle producten staan over­zich­te­lijk bij elkaar en ook kunnen or­ga­ni­sa­toren in één omge­ving alle campagne­ma­te­rialen be­stel­len. Dit geldt ook voor het druk­werk­ma­te­riaal dat in de webshop op maat besteld kan wor­den.

Met de kant-en-klare fol­ders en en­ve­lop­pen uit het assorti­ment brengen lokale pa­ro­chies en ge­meen­tes hun lokale Actie Kerk­ba­lans goed en herken­baar onder de aan­dacht. Ook pro­mo­tie­ma­te­riaal, zoals spandoeken, vlaggen en posters, zijn in de webshop te vin­den. Verder is het nu mak­ke­lijker om uit de gestan­daardiseerde campagne­ma­te­rialen eigen voor­keu­ren te kiezen.

Geef vandaag voor de kerk van morgen

De slogan ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’ staat centraal in alle com­mu­ni­ca­tie- en pro­mo­tie­ma­te­rialen. Kerken in Neder­land willen name­lijk niet alleen nu, maar zeker ook in de toe­komst van waarde zijn en blijven voor mensen die verbin­ding en ver­die­ping zoeken.

In de foto­­gra­fie is dit jaar gewerkt met kerk­le­den in plaats van met pro­fes­sio­nele modellen. Zij ver­te­gen­woor­digen ver­schil­lende gene­ra­ties en ach­ter­gron­den en zijn en­thou­siast om op deze manier hun steentje bij te dragen voor de kerk van morgen.

Actie­ma­te­rialen op maat

Or­ga­ni­sa­toren van Actie Kerk­ba­lans kunnen ervoor kiezen in een eigen stijl te com­mu­ni­ce­ren over de Actie van 2024. Zij kunnen de tekst en het beeld op de kant-en-klare fol­der en envelop een­vou­dig zelf aanpassen via de web­win­kel van Actie Kerk­ba­lans. Zo zorgen zij ervoor dat ma­te­ri­alen herken­baar zijn als uitingen van de eigen pa­ro­chie of ge­meen­te, maar toch in stijl zijn van Actie Kerk­ba­lans. Die bena­dering op maat spreekt meer aan dan algemene teksten. De webshop is zo ingericht dat je het hele proces, van ontwerp tot daad­wer­ke­lijke druk­werkleve­ring, in dezelfde omge­ving kunt doorlopen.

Concrete ver­volgstappen

Wat betekent het openen van de webshop voor or­ga­ni­sa­toren van de Actie Kerk­ba­lans?

  • Zij kunnen sinds dins­dag 3 ok­to­ber terecht in de webshop.
  • Daar kunnen zij de ma­te­ri­alen inzien en bedenken welke hier­van zij willen inzetten om de Actie Kerk­ba­lans in hun kerk te onder­steunen.
  • Ook kunnen zij in de webshop ma­te­ri­alen op maat maken.
  • Ver­vol­gens kunnen zij tij­dig - uiter­lijk medio ok­to­ber - de juiste ma­te­ri­alen be­stel­len.

Win een fees­te­lijk, geheel ver­zorgde start van Actie Kerk­ba­lans!

Voor snelle be­stel­lers heeft de lan­de­lijke organi­sa­tie een verras­sing in petto. Het campagne­team laat weten: ‘Wanneer u bestelt vóór 15 no­vem­ber, dan maakt u kans op een fees­te­lij­ke start met uw vrij­wil­li­gers bij de start van Actie Kerk­ba­lans. Op zater­dag 13 januari 2024 creëren we dan samen met u een fees­te­lijk moment voor uw pa­ro­chie of ge­meen­te. Ook verloten we onder deze pa­ro­chies en ge­meen­ten ’50 jaar Actie Kerk­ba­lans’-pakketten.’

Onder­steu­ning webshop

Voor vragen over de webshop is er een apart mail­a­dres. Vragen kunnen ook tele­fo­nisch gesteld wor­den.Gerelateerde nieuwsberichten

vrijdag, 19 januari 2024‘Vrijwilligers zijn de olie van de Kerk’
zondag, 10 december 2023Opbrengst Actie Kerkbalans 2021 en 2022
woensdag, 25 oktober 2023Speciale jubileum erepenning
zaterdag, 14 januari 2023Actie Kerkbalans 2023
woensdag, 2 november 2022Onderzoek Actie Kerkbalans
vrijdag, 14 oktober 2022Gratis deurbanner Actie Kerkbalans
zaterdag, 1 oktober 2022Webshop Actie Kerkbalans geopend
vrijdag, 15 juli 2022Nieuwsbrief Actie Kerkbalans over belactie en AVG
donderdag, 2 juni 2022Fondswerving via de telefoon
vrijdag, 21 januari 2022Kerkgangers missen vooral fysiek samenzijn
zaterdag, 15 januari 2022Actie Kerkbalans 2022 van start
donderdag, 13 januari 2022Persconferentie Kerkbalans
donderdag, 5 augustus 2021Datum Kerkbalans 2022 bekend
dinsdag, 1 juni 2021Extra Actie Kerkbalans
woensdag, 13 januari 2021Actie Kerkbalans
vrijdag, 2 oktober 2020Actie Kerkbalans vernieuwt
vrijdag, 5 juni 2020Extra campagne Actie Kerkbalans
vrijdag, 31 januari 2020‘Hier liggen kansen, grijp ze aan’
vrijdag, 17 januari 2020Naar elkaar omzien, gastvrij zijn en inspirerende vieringen
donderdag, 9 januari 2020Peiling Actie KerkbalansBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose