Bisdom Haarlem-Amsterdam


Subsidie voor verduurzaming kerkelijke gebouwen

gepubliceerd: donderdag, 11 augustus 2022

Om eigenaren van maat­schap­pe­lijk vast­goed te sti­mu­leren om te inves­te­ren in verduurza­ming van hun gebouw is er de nieuwe subsidie­rege­ling DUMAVA. Deze subsidie­rege­ling kan moge­lijk­he­den bie­den aan kerk­besturen bij de verduurza­ming van hun ker­ke­lijke gebouw(en). Er is € 150 miljoen be­schik­baar om eigenaren tegemoet te komen in de kosten. Aanvragen kan vanaf maan­dag 3 ok­to­ber 2022 9.00 uur tot 31 de­cem­ber 2023 17.00 uur.

Er is subsidie voor energieadvies, een energielabel en verduurza­mings­maat­re­ge­len. Een van de voor­waar­den is dat het maat­schap­pe­lijk vast­goed is opgeleverd in 2012 of eer­der. Vast­goed opgeleverd na 2012 komt alleen in aanmer­king als de subsidieaan­vraag ervoor zorgt dat het vast­goed wordt afgekop­peld van de aardgasaan­slui­ting. Kerk­besturen kunnen gebruik maken van deze rege­ling voor monu­mentale gebouwen, maar ook voor overige gebouwen, als de ker­ke­lijke ge­meen­te inge­schre­ven staan in het handels­re­gis­ter.

Voor­be­rei­ding voor de subsidieaan­vraag

Voor de subsidieaan­vraag is minimaal eHerken­ning niveau 3 nodig. Als je deze nog niet hebt, kan die aan­ge­vraagd wor­den. Verder plaatst de Rijks­dienst voor Onder­ne­mend Neder­land (RVO) naar ver­wach­ting begin au­gus­tus een concept-aan­vraag­for­mu­lier op zijn web­si­te. Dat geeft meer inzicht in wat er wordt gevraagd bij het aan­vra­gen van een DUMAVA-subsidie, zodat de aan­vraag alvast voor­be­reid kan wor­den. Tot de open­stel­ling van de rege­ling zijn nog wel wijzi­gingen moge­lijk in het formulier.

Webinar over de subsidie

Op 13 sep­tem­ber van 14.00 tot 15.00 uur or­ga­ni­seert RVO een webinar over de in­ves­te­ringssubsidie duur­zaam maat­schap­pe­lijk vast­goed. Daar komt aan bod voor wie de subsidie bedoeld is, wat ver­goed kan wor­den en voor welk bedrag. Ook word je alvast mee­ge­no­men door de aan­vraag­pro­ce­du­re. Kun je op 13 sep­tem­ber niet live deel­ne­men? Meld je dan toch aan, je ont­vangt dan na het webinar een link om het terug te kijken. Meld je aan voor het webinar:

Meer in­for­ma­tie

Ook in 2023 en volgende jaren zal geld be­schik­baar zijn voor deze subsidie­rege­ling. Zie voor meer info de web­si­te van RVO of neem contact op met de Rijks­dienst voor onder­ne­mend Neder­land (RVO).

 

(bron: Pro­tes­tantse­kerk.nl)
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose