Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Parochiewerkgroepen en AVG

gepubliceerd: donderdag, 16 februari 2023
foto: Ramon Mangold
Parochiewerkgroepen en AVG

In een pa­ro­chie vin­den ac­ti­vi­teiten plaats die ge­coör­di­neerd wor­den door werk­groepen die werken onder de verant­woor­de­lijk­heid van het pa­ro­chie­bestuur. Voor het or­ga­ni­se­ren van de ac­ti­vi­teiten zijn vaak per­soons­ge­ge­vens nodig. Bij­voor­beeld om bepaalde mensen uit te nodigen, te bezoeken of een attentie te sturen. Waar moet een werk­groep op letten om hier AVG-proof mee om te kunnen gaan?

Per­soons­ge­ge­vens uit de R.-K. Leden­ad­mi­ni­stra­tie wor­den dan gebruikt voor het ini­tia­tief van de pa­ro­chie waar de werk­groep zorg voor draagt. De AVG stelt eisen aan het gebruik van per­soons­ge­ge­vens voor de pa­ro­chie­acti­vi­teiten. Het is daarom be­lang­rijk om de bestaande werk­wij­zen bij tijd en wijle te toetsen en zo nodig aan te passen.

Toet­sings­kader

De pa­ro­chie is in het bezit van per­soons­ge­ge­vens onder andere om de R.-K. leden­ad­mi­ni­stra­tie bij te hou­den en voor het or­ga­ni­se­ren van pa­ro­chie­acti­vi­teiten. In het geval van een pa­ro­chie­werk­groep wordt de ac­ti­vi­teit geor­ga­ni­seerd door de pa­ro­chie zelf en is gebruik van de per­soons­ge­ge­vens uit de leden­ad­mi­ni­stra­tie dus toe­ge­staan. Het is niet toe­ge­staan om per­soons­ge­ge­vens te ver­strek­ken aan organi­sa­ties/instanties die geen onder­deel zijn van de pa­ro­chie.

Basis­regels

Als er per­soons­ge­ge­vens wor­den gebruikt voor het or­ga­ni­se­ren van een pa­ro­chie­acti­vi­teit dan mag dat binnen de zes basis­regels (grond­be­gin­selen) die de AVG voorschrijft in artikel 5. Twee van de grond­be­gin­selen wor­den in dit bericht uit­ge­werkt.

1. Doelbin­ding

Er moet een dui­de­lijk ver­band zijn tussen het doel van de ac­ti­vi­teit en de per­soons­ge­ge­vens die daarvoor nodig. Stel dat een lokale werk­groep elk jaar in de Goede Week aan hon­derd pa­ro­chi­anen een presentje uit­deelt. In dat geval heeft de werk­groep per­soons­ge­ge­vens nodig. Voor het bereiken van dit doel is een over­zicht nodig met alleen de naam en het adres van degenen die de attentie zullen ont­van­gen. Zorg dus dat de per­soons­ge­ge­vens die gebruikt wor­den in overeenstem­ming zijn met het doel van de actie.

2. Dataminimali­sa­tie

Voor het bezorgen van de attentie is de naam en het adres nodig van de personen die de attentie zullen ont­van­gen. Dat betekent dat het ver­strek­ken van meer per­soons­ge­ge­vens, zoals de geboortedatum of het reke­ning­num­mer overbo­dig is. Denk bij dataminimali­sa­tie ook aan de aantallen. Als er bij­voor­beeld hon­derd attenties kunnen wor­den uitge­deeld, zijn er - los van enkele reserves - ook niet veel meer dan hon­derd personen op de lijst nodig. Laat dus alle per­soons­ge­ge­vens die niet nodig zijn voor het or­ga­ni­se­ren van de actie buiten be­schou­wing.

(bron: rkkerk.nl)Gerelateerde nieuwsberichten

dinsdag, 28 mei 2024AVG-Checklist voor R.-K. Parochies
maandag, 11 december 2023AVG: Bewaartermijnen voor persoonsgegevens
maandag, 17 april 2023Streamen van uitvaartdiensten en AVG
donderdag, 4 november 2021Oplichtingspoging via whatsapp
maandag, 13 september 2021Stamboomonderzoek
dinsdag, 23 februari 2021Phishing als pastorale beroepskrachten
vrijdag, 30 oktober 2020Vragen over het streamen van kerkelijke vieringen
maandag, 13 januari 2020Functionaris Gegevensbescherming R.-K. Ledenadministratie
donderdag, 19 december 2019Kans op een datalek verkleinen
donderdag, 24 mei 2018Nieuwe wet GegevensbeschermingBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose