Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Vragen over het streamen van kerkelijke vieringen

In het kader van de AVG

gepubliceerd: vrijdag, 30 oktober 2020
Kathedraal TV
Kathedraal TV

In deze corona­tijd wordt er door veel pa­ro­chies een live stream via in­ter­net ver­zorgd, om zo de mensen thuis via in­ter­net de mis mee te laten vieren. Dit roept met het oog op de privacywet­ge­ving zoals gere­geld in de Algemene Veror­dening Gege­vens­be­scher­ming (AVG) echter een aantal vragen op.

In dit bericht leest u een aantal van deze vragen met de ant­woor­den op een rij:

Zijn er privacyricht­lij­nen over het streamen van ker­ke­lijke vie­rin­gen via in­ter­net?

Ja. Personen kunnen herken­baar in beeld komen bij het streamen van een ker­ke­lijke vie­ring. Als mensen herken­baar in beeld komen, moet er reke­ning wor­den gehou­den met hun privacy rechten. Over privacy rechten in relatie tot audio- en beeld­ma­te­riaal is er een prak­tische handlei­ding ge­pu­bli­ceerd. In deze prak­tische handlei­ding vindt u regels en aan­dachts­pun­ten waar u op moet letten voordat een strea­ming wordt opgestart.

Gelden de regels over bewaar­ter­mijnen ook voor eer­dere uitzen­dingen die online staan?

Ja, als er personen herken­baar in beeld komen zeker. Dan gel­den de gebruike­lijke regels die de AVG voorschrijft over bewaar­ter­mijnen. Oude uitzen­dingen mogen niet eindeloos online blijven staan. Het pa­ro­chie­bestuur dient vooraf te bepalen wat het doel is van de publi­ca­tie online en wat daarvoor een geschikte bewaar­ter­mijn is. Als het doel van de uitzen­ding is dat pa­ro­chi­anen de vie­ring die ze niet kunnen bijwonen, kunnen terug­kij­ken dan ligt een bewaar­ter­mijn van een paar weken voor de hand. Overigens, ook voor eer­dere uitzen­dingen op YouTube en Facebook geldt hetgeen hierboven ge­schre­ven is over bewaar­ter­mijnen.

Als er een cantor zingt of orgelspel klinkt hoe zit het dan met de muziek­rechten?

Als de pa­ro­chie een ker­ke­lijke vie­ring streamt moet er goed wor­den nage­dacht hoe het zit met de muziek­rechten. Voor het online streamen van muziek is geen col­lec­tief contract af­ge­slo­ten. Als er muziek klinkt tij­dens de vie­ring die gestreamd wordt, kan het dus zijn dat de pa­ro­chie zelf een strea­minglicentie moet afsluiten met Buma/Stemra.

Hoe zit het dan als de ker­ke­lijke vie­ring gestreamd wordt via YouTube of Facebook?

Als er een ker­ke­lijke vie­ring wordt gestreamd via YouTube of Facebook dan heeft het platform reeds de muziek­rechten afgekocht. Als een ker­ke­lijke vie­ring wordt uitgezon­den via een van deze twee kanalen, dan hoeft de pa­ro­chie zelf geen strea­minglicentie af te sluiten.Gerelateerde nieuwsberichten

dinsdag, 28 mei 2024AVG-Checklist voor R.-K. Parochies
maandag, 11 december 2023AVG: Bewaartermijnen voor persoonsgegevens
maandag, 17 april 2023Streamen van uitvaartdiensten en AVG
donderdag, 16 februari 2023Parochiewerkgroepen en AVG
donderdag, 4 november 2021Oplichtingspoging via whatsapp
maandag, 13 september 2021Stamboomonderzoek
dinsdag, 23 februari 2021Phishing als pastorale beroepskrachten
maandag, 13 januari 2020Functionaris Gegevensbescherming R.-K. Ledenadministratie
donderdag, 19 december 2019Kans op een datalek verkleinen
donderdag, 24 mei 2018Nieuwe wet GegevensbeschermingBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose