Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Functionaris Gegevensbescherming R.-K. Ledenadministratie

Alex Commandeur per 1 januari 2020 aangesteld

gepubliceerd: maandag, 13 januari 2020

Alex Commandeur is per 1 januari 2020 aan­ge­steld als Functiona­ris Gege­vens­be­scher­ming voor de Rooms-Katho­lie­ke leden­ad­mi­ni­stra­tie. Commandeur werkt al jaren als adviseur op het gebied van de bescher­ming van per­soons­ge­ge­vens en sinds enige tijd adviseert hij ook de Rooms-Katho­lie­ke Kerk op dit terrein.

Voor pa­ro­chies heeft hij een hel­dere bood­schap: ‘Ga met de gegevens van je leden om, zoals jij zou willen dat andere organi­sa­ties met jouw gegevens omgaan: zorg­vul­dig en correct’.

In zijn functie als Functiona­ris Gege­vens­be­scher­ming (FG) houdt Commandeur toe­zicht op de leden­ad­mi­ni­stra­tie van de Rooms-Katho­lie­ke Kerk in Neder­land die via systemen van IPAL loopt.(IPAL is het interdio­ce­saan platform automatise­ring en leden­ad­mi­ni­stra­tie). Hij heeft daarin drie hoofdtaken: toe­zicht hou­den, adviseren en voorlichten. ‘Elke organi­sa­tie in Neder­land die het beheer heeft over een grootschalige bestand met per­soons­ge­ge­vens, is sinds de invoe­ring van de Algemene Veror­dening Gege­vens­be­scher­ming (AVG) in 2018 verplicht om een FG in dienst te nemen. Dat geldt bij­voor­beeld voor scholen, zieken­hui­zen maar ook voor de kerken. Als FG moet ik er op toe kunnen zien dat het gegevensbeheer volgens de wette­lijke regels verloopt en ik kan adviseren waar ver­be­te­ringen moge­lijk zijn, of voorlich­ting geven om de kennis in de organi­sa­tie te verhogen’.

Pa­ro­chies hebben de be­lang­rijk­ste rol

Als het om het gegevensbeheer gaat, hebben de pa­ro­chies van de Rooms-Katho­lie­ke Kerk mis­schien wel de be­lang­rijk­ste rol, legt Commandeur uit. De pa­ro­chies moeten er voor zorgen dat het beheer van hun lokale ledenbestand op orde is en eventuele vragen van hun leden hierover afhan­de­len. ‘Dat hoeft helemaal niet zo moei­lijk te zijn’, aldus Commandeur. ‘Het is zaak om met de gegevens van kerk­le­den zo om te gaan, dat ze er op kunnen ver­trouwen dat dit correct gebeurt. Dit vraagt om bewustwor­ding in de pa­ro­chie. Het moet als het ware een tweede natuur wor­den om als het gaat over per­soons­ge­ge­vens reke­ning te hou­den met het recht op de bescher­ming daar­van. Ook voor de AVG van kracht werd, was er overigens al een wet voor de bescher­ming van per­soons­ge­ge­vens. Met de nieuwe wet is er nu ook weer niet zo veel veran­derd. Zorg­vul­dig­heid was altijd al gebo­den, dat wordt met de AVG nog eens extra onder­streept en met een lan­de­lijke Autori­teit Per­soons­ge­ge­vens (AP) wordt er op toegezien dat deze zorg­vul­dig­heid ook daad­wer­ke­lijk wordt nagestreefd.’

Speciale AVG-pagina op rkkerk.nl

Vanuit het lan­de­lijke Se­cre­ta­riaat van het Rooms-Katho­liek Kerk­ge­noot­schap (SRKK) streeft men er naar de pa­ro­chies met in­for­ma­tie en prak­tische hulp­mid­de­len bij te staan in de uit­voe­ring van een AVG-proof gegevensbeheer. Daarvoor wor­den handlei­dingen, model­do­cu­menten en berichten ge­pu­bli­ceerd, alles om de pa­ro­chies te voor­zien van handzame en direct toepas­ba­re in­for­ma­tie en tips. Dit wordt ge­pu­bli­ceerd op een speciaal daarvoor ingerichte pagina op de web­si­te van het SRKK, rkkerk.nl/AVG. Hieraan is ook een nieuws­brief gekop­peld, waarop de betrok­ke­nen in de pa­ro­chies zich gratis kunnen abonneren. Verder is er in elk bisdom een contact­persoon voor privacy aangewezen.

Contact

Alle in­for­ma­tie en tips in ver­band met de privacywet­ge­ving zijn te vin­den op rkkerk.nl/AVG. Via deze pagina kan ook een abon­ne­ment wor­den geno­men op de gratis AVG-nieuws­brief.

Contact met de Functiona­ris Gege­vens­be­scher­ming kan wor­den opgeno­men via het daarvoor bestemde contact­for­mu­lier.

(bron: rkkerk.nl)Gerelateerde nieuwsberichten

donderdag, 24 mei 2018Nieuwe wet GegevensbeschermingBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose