Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Oplichtingspoging via whatsapp

Een gewaarschuwd mens telt voor twee

gepubliceerd: donderdag, 4 november 2021
Pas op voor phishing!
Pas op voor phishing!

Vanuit pa­ro­chies komen berichten dat criminelen geld proberen af te troggelen door een whatsapp berichtje te sturen uit naam van bij­voor­beeld de pastoor. In­ter­net­cri­mi­nelen geven zich in zo’n bericht of in een e-mail uit voor pa­ro­chie­pries­ter en sporen de ont­van­gers aan om geld over te maken. Ze mis­bruiken in deze berichten de naam van de pastoor.

Het is goed om in de pa­ro­chie aan­dacht te vragen voor derge­lijke inci­denten, zodat zowel mede­wer­kers, vrij­wil­li­gers als pa­ro­chi­anen alert blijven.

Wat gebeurt er?

Criminelen halen tele­foon­num­mers van pa­ro­chie­web­sites en gebruiken deze om nep­be­richten te versturen. Pa­ro­chie­be­stuur­ders en vrij­wil­li­gers ont­van­gen een whatsapp­be­richt waarin de verzen­der bij­voor­beeld zegt de pastoor te zijn. Soms wor­den ook e-mails verstuurd. Het nep e-mail­a­dres wijkt vaak maar heel weinig af van het echte e-mail­a­dres van de pastoor.

Beveili­ging en alert­heid: wat kunt u doen:

Alert­heid is ook bij gebruik van whatsapp gebo­den. Meld de pa­ro­chi­anen bij­voor­beeld dat u nooit via een whatsapp­be­richt om geld vraagt en dat een bericht met die bood­schap namens de pa­ro­chie dus altijd nep is. In­for­meer in ieder geval de mede­wer­kers en vrij­wil­li­gers van wie de per­soons­ge­ge­vens op de pa­ro­chie­web­site staan vermeld. Ook kunt u via uw web­si­te of pa­ro­chie­blad aan­dacht voor dit soort inci­denten vragen.

Is er sprake van een datalek?

Als u een phishing mail of -whatsapp­be­richt ont­vangt en niet op een link, knop of bijlage in het bericht hebt geklikt, is het niet waar­schijn­lijk dat dit bericht schade heeft toe­ge­bracht. Het enkele feit dat u de phishing mail hebt ont­van­gen en geopend, is nog geen beveili­gingsinci­dent of datalek. Het is wel be­lang­rijk dat u de phishing mail of whatsapp direct verwij­dert.

Wat als u wel op een link in een phishing mail hebt geklikt? In dat geval is er sprake van een beveili­gingsinci­dent. De contact­persoon die in uw pa­ro­chie verant­woor­de­lijk is voor de AVG en de vei­lig­heid van per­soons­ge­ge­vens, kan in dat geval samen met een systeem­be­heer­der onder­zoeken hoe groot de schade is en wat er ver­der zou moeten gebeuren.Gerelateerde nieuwsberichten

donderdag, 24 mei 2018Nieuwe wet GegevensbeschermingBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose