Bisdom Haarlem-Amsterdam


Oplichtingspoging via whatsapp

Een gewaarschuwd mens telt voor twee

gepubliceerd: donderdag, 4 november 2021
Pas op voor phishing!
Pas op voor phishing!

Vanuit pa­ro­chies komen berichten dat criminelen geld proberen af te troggelen door een whatsapp berichtje te sturen uit naam van bij­voor­beeld de pastoor. In­ter­net­cri­mi­nelen geven zich in zo’n bericht of in een e-mail uit voor pa­ro­chie­pries­ter en sporen de ont­van­gers aan om geld over te maken. Ze mis­bruiken in deze berichten de naam van de pastoor.

Het is goed om in de pa­ro­chie aan­dacht te vragen voor derge­lijke inci­denten, zodat zowel mede­wer­kers, vrij­wil­li­gers als pa­ro­chi­anen alert blijven.

Wat gebeurt er?

Criminelen halen tele­foon­num­mers van pa­ro­chie­web­sites en gebruiken deze om nep­be­richten te versturen. Pa­ro­chie­be­stuur­ders en vrij­wil­li­gers ont­van­gen een whatsapp­be­richt waarin de verzen­der bij­voor­beeld zegt de pastoor te zijn. Soms wor­den ook e-mails verstuurd. Het nep e-mail­a­dres wijkt vaak maar heel weinig af van het echte e-mail­a­dres van de pastoor.

Beveili­ging en alert­heid: wat kunt u doen:

Alert­heid is ook bij gebruik van whatsapp gebo­den. Meld de pa­ro­chi­anen bij­voor­beeld dat u nooit via een whatsapp­be­richt om geld vraagt en dat een bericht met die bood­schap namens de pa­ro­chie dus altijd nep is. In­for­meer in ieder geval de mede­wer­kers en vrij­wil­li­gers van wie de per­soons­ge­ge­vens op de pa­ro­chie­web­site staan vermeld. Ook kunt u via uw web­si­te of pa­ro­chie­blad aan­dacht voor dit soort inci­denten vragen.

Is er sprake van een datalek?

Als u een phishing mail of -whatsapp­be­richt ont­vangt en niet op een link, knop of bijlage in het bericht hebt geklikt, is het niet waar­schijn­lijk dat dit bericht schade heeft toe­ge­bracht. Het enkele feit dat u de phishing mail hebt ont­van­gen en geopend, is nog geen beveili­gingsinci­dent of datalek. Het is wel be­lang­rijk dat u de phishing mail of whatsapp direct verwij­dert.

Wat als u wel op een link in een phishing mail hebt geklikt? In dat geval is er sprake van een beveili­gingsinci­dent. De contact­persoon die in uw pa­ro­chie verant­woor­de­lijk is voor de AVG en de vei­lig­heid van per­soons­ge­ge­vens, kan in dat geval samen met een systeem­be­heer­der onder­zoeken hoe groot de schade is en wat er ver­der zou moeten gebeuren.Gerelateerde nieuwsberichten

dinsdag, 28 mei 2024AVG-Checklist voor R.-K. Parochies
maandag, 11 december 2023AVG: Bewaartermijnen voor persoonsgegevens
maandag, 17 april 2023Streamen van uitvaartdiensten en AVG
donderdag, 16 februari 2023Parochiewerkgroepen en AVG
maandag, 13 september 2021Stamboomonderzoek
dinsdag, 23 februari 2021Phishing als pastorale beroepskrachten
vrijdag, 30 oktober 2020Vragen over het streamen van kerkelijke vieringen
maandag, 13 januari 2020Functionaris Gegevensbescherming R.-K. Ledenadministratie
donderdag, 19 december 2019Kans op een datalek verkleinen
donderdag, 24 mei 2018Nieuwe wet GegevensbeschermingBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose