Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Phishing als pastorale beroepskrachten

gepubliceerd: dinsdag, 23 februari 2021
Phishing als pastorale beroepskrachten

In­ter­net­cri­mi­nelen geven zich in e-mails uit voor pas­to­rale beroeps­krachten in een poging om de ont­van­ger aan te sporen geld over te maken. Na eer­dere inci­denten in de bis­dom­men Breda en Den Bosch is er recent opnieuw een derge­lijk inci­dent gemeld. Het is goed om in de pa­ro­chie aan­dacht te vragen voor derge­lijke inci­denten, zodat zowel mede­wer­kers, vrij­wil­li­gers als pa­ro­chi­anen alert blijven.

Wat gebeurt er?

Criminelen maken gebruik van bij­voor­beeld Gmail om een nieuw e-mail­a­dres aan te maken dat er geloof­waar­dig uitziet. Vanuit dit e-mail­a­dres versturen ze een bericht waarin ze bij­voor­beeld zeggen de pastoor te zijn. Het nep e-mail­a­dres wijkt vaak maar heel weinig af van het echte e-mail­a­dres van de pastoor. Tips over hoe u een nep e-mail kunt herkennen leest u hier.

Beveili­ging en alert­heid

Het up-to-date hou­den van de beveili­ging van e-mailboxen en e-mail­a­dressen is be­lang­rijk. Toch zijn niet alle vormen van fraude te voor­ko­men. Daarom is het be­lang­rijk dat mede­wer­kers, vrij­wil­li­gers en pa­ro­chi­anen alert blijven op moge­lijke fraude door het gebruik van nep-e-mails. U kunt via uw web­si­te of pa­ro­chie­blad bij­voor­beeld hier­voor aan­dacht vragen. Duide­lijk­heid helpt hierbij. Meld de pa­ro­chi­anen bij­voor­beeld dat u nooit via een e-mail van de pastoor om geld vraagt en dat een mail met die bood­schap dus altijd nep is.

Ook kunt u aan­ge­ven bij wie pa­ro­chi­anen terecht kunnen in geval van twijfel over een e-mail. Meer in­for­ma­tie over nepmails is te vin­den op de speciale web­si­te van de Rijksover­heid.

Is er sprake van een datalek?

Als u een phishing mail ont­vangt en niet op een link, knop of bijlage in het bericht hebt geklikt, is het niet waar­schijn­lijk dat deze e-mail schade heeft toe­ge­bracht. Het enkele feit dat u de phishing mail hebt ont­van­gen en geopend, is nog geen beveili­gingsinci­dent of datalek. Het is wel be­lang­rijk dat u de phishing mail direct verwij­dert uit uw mailbox en postvak met ‘verwij­derde berichten’. Zo kunnen andere personen die toegang tot de mailbox hebben, zich niet meer vergissen.

Wat als u wel op een link in een phishing mail hebt geklikt? In dat geval is er sprake van een beveili­gingsinci­dent. De contact­persoon die in uw pa­ro­chie verant­woor­de­lijk is voor de AVG en de vei­lig­heid van per­soons­ge­ge­vens, kan in dat geval samen met een systeem­be­heer­der onder­zoeken wat er aan de hand is.Gerelateerde nieuwsberichten

dinsdag, 28 mei 2024AVG-Checklist voor R.-K. Parochies
maandag, 11 december 2023AVG: Bewaartermijnen voor persoonsgegevens
maandag, 17 april 2023Streamen van uitvaartdiensten en AVG
donderdag, 16 februari 2023Parochiewerkgroepen en AVG
donderdag, 4 november 2021Oplichtingspoging via whatsapp
maandag, 13 september 2021Stamboomonderzoek
vrijdag, 30 oktober 2020Vragen over het streamen van kerkelijke vieringen
maandag, 13 januari 2020Functionaris Gegevensbescherming R.-K. Ledenadministratie
donderdag, 19 december 2019Kans op een datalek verkleinen
donderdag, 24 mei 2018Nieuwe wet GegevensbeschermingBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose