Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Ecosysteem Missionaire Parochie

gepubliceerd: donderdag, 29 september 2022
Missionaire Parochie - Hoe nu verder?
Missionaire Parochie - Hoe nu verder?

De partner­orga­ni­sa­ties van de con­fe­ren­tie ‘De Missio­naire Pa­ro­chie’ starten op 1 ok­to­ber 2022 met een zoge­naamd eco­sys­teem met als missie de ont­wik­ke­ling van missio­naire pa­ro­chies te bevor­de­ren. Met deze organi­sa­tie­vorm wordt de samen­wer­king verstevigd tussen de partners die in maart 2022 de con­fe­ren­tie van de Missio­naire Pa­ro­chie hebben gehou­den.

In maart 2022 vond de con­fe­ren­tie ‘De Missio­naire Pa­ro­chie plaats waar vijf partner­orga­ni­sa­ties samen­werkten: Alpha Neder­land, Bisdom Breda, Centrum voor Pa­ro­chie­spi­ri­tua­li­teit, Katho­liek Alpha Centrum en xpand Neder­land. De organi­sa­tie werd onder­steund door het net­werk van de Nieuwe Bewe­gingen. Deze con­fe­ren­tie was een be­lang­rijke katalysator voor pa­ro­chies om met het ge­dach­te­goed van de Missio­naire Pa­ro­chie aan de slag te gaan. Om pa­ro­chies ver­der in dit proces naar een missio­naire pa­ro­chie te onder­steunen hebben deze partners besloten een samen­wer­kings­ver­band aan te gaan.

Samen­wer­kings­mo­del

Deze organi­sa­ties hebben zich gecommit­teerd om in eerste instantie voor een periode van twee jaar in een zoge­naamd eco­sys­teem samen te werken, expertise te delen en mensen en mid­de­len vrij te maken om de missio­naire pa­ro­chie­be­we­ging ver­der te brengen.

Paul Donders, directeur van xpand: “Deze vorm van innovatieve en tege­lijker­tijd ef­fec­tieve samen­wer­king komt voort uit de pro­fes­sio­nele organi­sa­tie ont­wik­ke­ling waar dit samen­wer­kings-model sterk in opkomst is. Hierbij behoudt iedere organi­sa­tie haar zelf­stan­dig­heid. Een coördinatie­team zorgt ervoor dat er slag­kracht kan wor­den ont­wik­keld. Op deze manier is dit model veel meer dan een vrij­blij­vend net­werk.”

Concreet

Concreet zal het Ecosysteem Missio­naire Pa­ro­chie onder andere de volgende ge­za­men­lijke zaken oppakken: de organi­sa­tie van een Missio­naire Pa­ro­chie­dag op 25 maart 2023 en ook in 2024, een ge­za­men­lijke web­si­te en com­mu­ni­ca­tie-aanpak, het hou­den van webinars, in­for­ma­tie-bij­een­komsten en het toe­gan­ke­lijk maken van inter­na­tio­naal aanbod. Daar­naast zal ook het aanbod van de afzon­der­lijke partners bre­der toe­gan­ke­lijk wor­den gemaakt en actief naar elkaar wor­den doorverwezen.Gerelateerde nieuwsberichten

zaterdag, 1 april 2023Vragenlijst kernwaarden Missionaire Parochie
vrijdag, 3 maart 2023Miniconferentie Missionaire Parochie
dinsdag, 15 november 2022Mini-conferentie Missionaire Parochie
vrijdag, 29 april 2022Waar droom je van? Video
dinsdag, 22 maart 2022Duizend deelnemers naar conferentie ‘Als God renoveert’
maandag, 22 november 2021Promotiemateriaal De Missionaire Parochie
woensdag, 17 november 2021De Kerk laten bloeien
maandag, 8 november 2021Wat is een missionaire parochie?
maandag, 25 oktober 2021De Missionaire Parochie - Online kick-off Video
dinsdag, 21 september 2021Drie weekenden voor Young Professionals
maandag, 1 maart 2021Conferentie ‘De Missionaire parochie’
maandag, 15 juni 2020Webinars De Missionaire Parochie
donderdag, 28 november 2019De Missionaire parochie - Als God renoveert VideoBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose