Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Wat is een missionaire parochie?

Infographic met vijf punten

gepubliceerd: maandag, 8 november 2021

In de aanloop naar de grote con­fe­ren­tie ‘De missio­naire pa­ro­chie - Als God renoveert’ die wordt gehou­den op 24 en 25 maart 2022 in Bree­park, Breda is een info­gra­phic uit­ge­bracht met daarop kort en bon­dig wat een Missio­naire Pa­ro­chie inhoudt.

‘Missio­naire’ pa­ro­chies

In Neder­land en Vlaan­de­ren wordt er op tal van plaatsen ge­spro­ken over ‘missio­naire’ pa­ro­chies. Vaak gaat het dan ook over de nood­zaak om toe te groeien naar meer missio­naire pa­ro­chies. Dat dit moge­lijk is, blijkt onder andere uit de praktijk­ver­halen uit de boeken ‘Als God renoveert’ (2014) van de Canadese pries­ter fr. James Mallon en ‘Rebuilt’ (2013) van de Ameri­kaanse pries­ter fr. Michael White en zijn pas­to­rale mede­wer­ker Tom Corcoran. Beide boeken zijn in 2019 in het Neder­lands ver­taald. Inmiddels vin­den de waar­den en de inzichten uit deze boeken we­reld­wijd meer ingang, ook in de praktijk van de Neder­landse en Vlaamse pa­ro­chies.

Hier­on­der geven we een korte uitleg over wat we met een missio­naire pa­ro­chie bedoelen, gebaseerd op de ker­ke­lijke do­cu­menten die sinds het tweede Vati­caans Concilie over evangeli­sa­tie zijn ver­sche­nen (zie ‘Com­pen­dium voor de Nieuwe Evangeli­sa­tie,’ 2020) en op de (inter)natio­nale erva­ringen van het werken met de principes van ‘Divine Renovation’ en ‘Rebuilt’.

Nieuwe leer­lin­gen van Jezus Christus

Een missio­naire pa­ro­chie, is een pa­ro­chie die nieuwe leer­lin­gen van Jezus Christus voort­brengt. Dit is gebaseerd op Matteüs 28, 19-20 waar Jezus zegt:

“Gaat dus en maakt alle volkeren tot mijn leer­lin­gen en doopt hen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest en leert hun te onder­hou­den alles wat Ik u bevolen heb. Ziet, Ik ben met u alle dagen tot aan de volein­ding der wereld.”

Cul­tuur­om­slag

De Heer begint dus met de opdracht ‘Maakt alle volkeren tot mijn leer­lin­gen’, en al het andere volgt daaruit. Maar juist die opdracht om ‘leer­lin­gen van Jezus te maken’ vin­den we vaak las­tig. We zijn er meestal zelfs niet op gericht in onze pa­ro­chies. Om dit opnieuw tot de kern van het pa­ro­chie­le­ven te maken is een cul­tuur­om­slag nodig in onze Neder­landse en Vlaamse pa­ro­chies. Wat houdt de nieuwe cultuur in de pa­ro­chie dan in? Hier­on­der wordt een missio­naire pa­ro­chie in vijf punten be­schre­ven.

1. Ontdek Jezus

Ontdek JezusIn een missio­naire pa­ro­chie is Jezus Christus niet alleen een voor­beeld of in­spi­ra­tie­bron, maar voor steeds meer mensen ook Vriend en Ver­los­ser. Hij nodigt ons uit om Hem te volgen en in vriend­schap met Hem te leven. Centraal hierbij staat het begrip ‘leer­ling zijn van Jezus’: een per­soon­lijke keuze om Jezus beter te leren kennen en Hem na te volgen. Dat betekent dat steeds meer mensen in de pa­ro­chie beseffen, dat zij een leven lang mogen groeien in de per­soon­lijke relatie en vriend­schap met Christus. Gebed en het ont­van­gen van de sacra­menten zijn be­lang­rijke praktijken om deze vriend­schap met Jezus te ver­ster­ken en Zijn be­vrij­ding en gene­zing te ervaren.
Daarom: Wij willen Zijn leer­lin­gen zijn.

2. Neem deel aan een kleine geloofs­groep

Neem deel aan een kleine geloofsgroepIn een missio­naire pa­ro­chie bestaat de pa­ro­chie niet alleen uit een (gezellige) groep mensen, die het fijn vin­den om bij elkaar te zijn, maar uit een ge­meen­schap waar mensen ge­za­men­lijk willen groeien in hun relatie met Jezus Christus. Hij is Diegene die de geloofs­ge­meen­schap bij elkaar houdt. Daarom zijn er - naast de (Eucha­ris­tie)vie­rin­gen - kleine (geloofs)groepen en diverse vor­mings­tra­jecten, waar mensen geholpen wor­den om te groeien in geloof, waar er pas­to­rale zorg wordt verleend en waarin mensen omzien naar elkaar.
Daarom: Wij willen met Hem en met elkaar verbon­den leven.

3. Deel je geloof en nodig anderen uit

Deel je geloof en nodig anderen uitIn een missio­naire pa­ro­chie wil de pa­ro­chie niet alleen zorg dragen voor mensen die al naar de pa­ro­chie komen, dat wil zeggen de vaste pa­ro­chi­anen en de vrij­wil­li­gers (on­der­houds­kerk), maar de pa­ro­chie wil ook mensen van buiten de pa­ro­chie de kans geven om Jezus Christus en zijn Kerk (beter) te leren kennen (missio­naire kerk). De focus van een missio­naire pa­ro­chie is gericht om ‘zoekende’ mensen, gedoopten en niet-gedoopten, in contact te brengen met Jezus Christus. Elke pa­ro­chi­aan wordt opge­roe­pen om zijn of haar geloof - op een manier die bij hem of haar past - te delen met anderen en anderen uit te nodigen. We noemen dat ook wel ‘evangeli­sa­tie’ of onze roe­ping tot ‘missio­naire leer­lin­gen’.

Daarom: Wij willen allen (meer) bekend maken met de liefde van God.

4. Dien met je talenten in kerk en samen­le­ving

Dien met jouw talenten in kerk en samenlevingIn een missio­naire pa­ro­chie voeren niet alleen een pas­to­raal team en (enkele) vrij­wil­li­gers alles uit, maar draagt een ieder zijn of haar steentje bij. De pastoor leidt de pa­ro­chie vanuit een lei­der­schaps­team. Als eindverant­woor­de­lijke van de pa­ro­chie laat hij zich bijstaan door de leden van het lei­der­schaps­team. Dat team - dat niet gelijk hoeft te zijn aan het pas­to­raal team - helpt hem om de best moge­lijke beslis­singen voor de pa­ro­chie te nemen. Het lei­der­schaps­team rust de gelo­vi­gen toe om hun gaven en talenten (ver­der) in te zetten voor Kerk en samen­le­ving, zodat een ieder op zijn of haar eigen wijze dienst­baar kan zijn aan de missie van de Kerk.
Daarom: Wij willen lei­ding geven zodat een ieder tot bloei komt.

5. Bid en ont­vang de sacra­menten

Bid en ontvang de sacramentenIn een missio­naire pa­ro­chie wor­den niet zomaar (meer) ac­ti­vi­teiten geor­ga­ni­seerd op het gebied van li­tur­gie, catechese en diaconie. Er leeft een diep besef bij de meer­der­heid van de pa­ro­chi­anen, dat alle actie voort­komt vanuit de con­tem­pla­tie: vanuit het per­soon­lijke en het gemeen­schap­pe­lijke gebed. Bij­een­komsten wor­den niet alleen formeel geopend met gebed, maar er wordt ook uit het hart gebe­den. De Eucha­ris­tie wordt niet enkel gevierd vanuit ver­plich­ting, maar mensen ervaren dat ze vanuit de ont­moe­ting met Jezus toe­gerust wor­den voor hun taak en leven in de wereld. De stille (eucha­ris­ti­sche) aanbid­ding is een be­lang­rijke pijler van gebed in de pa­ro­chie. En tenslotte, de heilige Geest is niet ‘de grote onbekende Persoon van de Drie-een­heid’, maar er is open­heid voor de wer­king van de heilige Geest en hoe Hij de pa­ro­chie wil lei­den. Er wordt actief gebe­den om de komst van de heilige Geest en Zijn kracht om daad­wer­ke­lijk ‘missio­nair’ te kunnen zijn.
Daarom: Wij willen han­de­len vanuit een diepe ver­bon­den­heid met de Heer.

Tenslotte, wij herkennen ons helemaal in deze woor­den van Paus Fran­cis­cus (Evangelii Gaudium, 28):

“De pa­ro­chie is een ker­ke­lijke aanwe­zig­heid in het gebied, een omge­ving waar naar het Woord wordt geluisterd, van groei van het chris­te­lijk leven, van dialoog, van ver­kon­di­ging, van edel­moe­dige naasten­liefde, van aanbid­ding en vie­ring. Door middel van al haar ac­ti­vi­teiten bemoe­digt en vormt de pa­ro­chie haar leden, opdat zij actief in de evangeli­sa­tie zijn. Het is een ge­meen­schap van ge­meen­schappen, een hei­lig­dom waar de dors­tigen komen drinken om ver­der te gaan op de weg, en een centrum van voort­du­rende missio­naire uitzen­ding.”

 

Mirjam Spruit, Centrum voor Pa­ro­chie­spi­ri­tua­li­teit (CPS), Nijmegen

DownloadGerelateerde nieuwsberichten

zaterdag, 1 april 2023Vragenlijst kernwaarden Missionaire Parochie
vrijdag, 3 maart 2023Miniconferentie Missionaire Parochie
dinsdag, 15 november 2022Mini-conferentie Missionaire Parochie
vrijdag, 29 april 2022Waar droom je van? Video
dinsdag, 22 maart 2022Duizend deelnemers naar conferentie ‘Als God renoveert’
woensdag, 17 november 2021De Kerk laten bloeien
maandag, 25 oktober 2021De Missionaire Parochie - Online kick-off Video
dinsdag, 21 september 2021Drie weekenden voor Young Professionals
maandag, 1 maart 2021Conferentie ‘De Missionaire parochie’
maandag, 15 juni 2020Webinars De Missionaire Parochie
donderdag, 28 november 2019De Missionaire parochie - Als God renoveert VideoBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose