Bisdom Haarlem-AmsterdamDelen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Conferentie ‘De Missionaire parochie’

Donderdag 24 en vrijdag 25 maart 2022 - Breepark Breda

gepubliceerd: maandag, 1 maart 2021

De Missionaire ParochieDe door corona uit­ge­stelde con­fe­ren­tie ‘De Missio­naire pa­ro­chie - Als God renoveert’ zal plaats­vin­den op don­der­dag 24 en vrij­dag 25 maart 2022 op de wijze die op dat moment moge­lijk is. Om in te kunnen spelen op ver­schil­lende scenario’s met betrek­king tot corona­maat­re­ge­len, hebben de organi­sa­tie en de partners ervoor gekozen om de con­fe­ren­tielo­ca­tie te ver­plaatsen van het oor­spron­ke­lijk geplande Ouden­bosch naar eve­ne­mentenlo­ca­tie Bree­park in Breda.

‘Con­fe­ren­tie ook op an­der­halve meter’

Bree­park biedt moge­lijk­he­den om te kunnen omgaan met eventueel dan gel­dende corona­maat­re­ge­len en de con­fe­ren­tie ook te kunnen laten plaats­vin­den op ‘an­der­halve meter’ afstand. De deel­ne­mers aan de oor­spron­ke­lijke con­fe­ren­tie hoeven zich niet opnieuw in te schrijven. Zij ont­van­gen spoe­dig nader bericht. Ook degenen die op een wacht­lijst ston­den zullen wor­den bena­derd. Daar­naast zal er nog ruimte zijn voor nieuwe deel­ne­mers. De in­schrij­ving is vanaf maan­dag 1 maart 2021 geopend.

De Missio­naire pa­ro­chie

Via de web­si­te www.missio­naire­paro­chie.nl wordt het pro­gram­ma van de con­fe­ren­tie de ko­men­de tijd geactualiseerd. Er is ook de moge­lijk­heid in te schrijven voor een nieuws­brief waar­mee belang­stel­len­den op de hoogte kunnen blijven van het laatste nieuws over alle ac­ti­vi­teiten voor, tij­dens en na de con­fe­ren­tie. De Missio­naire pa­ro­chie is het afgelopen jaar dooront­wik­keld tot een platform waar in­spi­ra­tie en prak­tische stappen wor­den bijeen­ge­bracht om pa­ro­chies te onder­steunen om (opnieuw) missio­nair te wor­den met daarbij de stuwende kracht van de con­fe­ren­tie.

‘Als God renoveert’

In 2019 nam bis­schop Liesen van Bisdom Breda het ini­tia­tief om de Canadese pries­ter James Mallon uit te nodigen om naar Neder­land te komen. Mallon is auteur van het boek ‘Als God renoveert’. In dit boek gaat hij in op prangende vragen van pa­ro­chies we­reld­wijd hoe kansrijk te werken aan bloeiende missio­naire geloofs­ge­meen­schappen.

Voor het gehele Neder­landse taal­ge­bied

De con­fe­ren­tie ‘De Missio­naire pa­ro­chie - Als God renoveert’ is opgezet als een lan­de­lijke fysieke bij­een­komst voor het gehele Neder­landse taal­ge­bied. Bij de organi­sa­tie van de con­fe­ren­tie zijn naast het Bisdom Breda ook het Centrum voor Pa­ro­chie­spi­ri­tua­li­teit (CPS), Alpha Neder­land, Katho­liek Alpha Centrum, Xpand, de ge­za­men­lijke ker­ke­lijke bewe­gingen in Neder­land en de Vlaamse Impuls­groep als partners betrokken.

Meer in­for­ma­tie

 Gerelateerde nieuwsberichten

zaterdag, 1 april 2023Vragenlijst kernwaarden Missionaire Parochie
vrijdag, 3 maart 2023Miniconferentie Missionaire Parochie
dinsdag, 15 november 2022Mini-conferentie Missionaire Parochie
vrijdag, 29 april 2022Waar droom je van? Video
dinsdag, 22 maart 2022Duizend deelnemers naar conferentie ‘Als God renoveert’
woensdag, 17 november 2021De Kerk laten bloeien
maandag, 25 oktober 2021De Missionaire Parochie - Online kick-off Video
dinsdag, 21 september 2021Drie weekenden voor Young Professionals
maandag, 15 juni 2020Webinars De Missionaire Parochie
donderdag, 28 november 2019De Missionaire parochie - Als God renoveert VideoBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose