Bisdom Haarlem-Amsterdam

Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Conferentie ‘De Missionaire parochie’

Donderdag 24 en vrijdag 25 maart 2022 - Breepark Breda

gepubliceerd: maandag, 1 maart 2021

De Missionaire ParochieDe door corona uit­ge­stelde con­fe­ren­tie ‘De Missio­naire pa­ro­chie - Als God renoveert’ zal plaats­vin­den op don­der­dag 24 en vrij­dag 25 maart 2022 op de wijze die op dat moment moge­lijk is. Om in te kunnen spelen op ver­schil­lende scenario’s met betrek­king tot corona­maat­re­ge­len, hebben de organi­sa­tie en de partners ervoor gekozen om de con­fe­ren­tielo­ca­tie te ver­plaatsen van het oor­spron­ke­lijk geplande Ouden­bosch naar eve­ne­mentenlo­ca­tie Bree­park in Breda.

‘Con­fe­ren­tie ook op an­der­halve meter’

Bree­park biedt moge­lijk­he­den om te kunnen omgaan met eventueel dan gel­dende corona­maat­re­ge­len en de con­fe­ren­tie ook te kunnen laten plaats­vin­den op ‘an­der­halve meter’ afstand. De deel­ne­mers aan de oor­spron­ke­lijke con­fe­ren­tie hoeven zich niet opnieuw in te schrijven. Zij ont­van­gen spoe­dig nader bericht. Ook degenen die op een wacht­lijst ston­den zullen wor­den bena­derd. Daar­naast zal er nog ruimte zijn voor nieuwe deel­ne­mers. De in­schrij­ving is vanaf maan­dag 1 maart 2021 geopend.

De Missio­naire pa­ro­chie

Via de web­si­te www.missio­naire­paro­chie.nl wordt het pro­gram­ma van de con­fe­ren­tie de ko­men­de tijd geactualiseerd. Er is ook de moge­lijk­heid in te schrijven voor een nieuws­brief waar­mee belang­stel­len­den op de hoogte kunnen blijven van het laatste nieuws over alle ac­ti­vi­teiten voor, tij­dens en na de con­fe­ren­tie. De Missio­naire pa­ro­chie is het afgelopen jaar dooront­wik­keld tot een platform waar in­spi­ra­tie en prak­tische stappen wor­den bijeen­ge­bracht om pa­ro­chies te onder­steunen om (opnieuw) missio­nair te wor­den met daarbij de stuwende kracht van de con­fe­ren­tie.

‘Als God renoveert’

In 2019 nam bis­schop Liesen van Bisdom Breda het ini­tia­tief om de Canadese pries­ter James Mallon uit te nodigen om naar Neder­land te komen. Mallon is auteur van het boek ‘Als God renoveert’. In dit boek gaat hij in op prangende vragen van pa­ro­chies we­reld­wijd hoe kansrijk te werken aan bloeiende missio­naire geloofs­ge­meen­schappen.

Voor het gehele Neder­landse taal­ge­bied

De con­fe­ren­tie ‘De Missio­naire pa­ro­chie - Als God renoveert’ is opgezet als een lan­de­lijke fysieke bij­een­komst voor het gehele Neder­landse taal­ge­bied. Bij de organi­sa­tie van de con­fe­ren­tie zijn naast het Bisdom Breda ook het Centrum voor Pa­ro­chie­spi­ri­tua­li­teit (CPS), Alpha Neder­land, Katho­liek Alpha Centrum, Xpand, de ge­za­men­lijke ker­ke­lijke bewe­gingen in Neder­land en de Vlaamse Impuls­groep als partners betrokken.

Meer in­for­ma­tie

 
Gerelateerde nieuwsberichten

woensdag, 17 november 2021De Kerk laten bloeien
maandag, 25 oktober 2021De Missionaire Parochie - Online kick-off Video
dinsdag, 21 september 2021Drie weekenden voor Young Professionals
maandag, 15 juni 2020Webinars De Missionaire Parochie
donderdag, 28 november 2019De Missionaire parochie - Als God renoveert VideoBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose