Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Mini-conferentie Missionaire Parochie

Zaterdag 25 maart - 9.30 uur - Veenendaal

gepubliceerd: dinsdag, 15 november 2022

Op 25 maart 2023 wordt in Veenendaal de mini-con­fe­ren­tie Missio­naire Pa­ro­chie gehou­den, met als thema “Hier ben ik”. Precies een jaar na de succes­volle gelijknamige con­fe­ren­tie in Breda is er opnieuw een gelegen­heid om bijeen te komen voor een dag van in­spi­ra­tie en ont­moe­ting. Van harte uit­ge­no­digd is ie­der­een die verlangt de weg naar een missio­naire pa­ro­chie in te slaan, op die weg ver­der te gaan, of die simpelweg nieuws­gie­rig is naar het ge­dach­te­goed van de missio­naire pa­ro­chie. De aanmel­ding is inmiddels geopend!

In maart 2022 orga­ni­seer­den vijf organi­sa­ties (Alpha Neder­land, Bisdom Breda, Centrum voor Pa­ro­chie­spi­ri­tua­li­teit, Katho­liek Alpha Centrum en xpand Neder­land) de eerste lan­de­lijke con­fe­ren­tie Missio­naire Pa­ro­chie. Met circa duizend bezoekers had dit eve­ne­ment een omvang die de afgelopen jaren in katho­lie­ke kringen ongekend is. Hieruit spreekt dat het on­der­werp leeft. De vijf organi­sa­ties, inmiddels formeel samen­wer­kend in het Ecosysteem Missio­naire Pa­ro­chie, willen deze dag daarom een ver­volg geven in een mini-con­fe­ren­tie, bedoeld om te in­spi­re­ren maar ook om (werk)groepen uit pa­ro­chies concrete hand­vat­ten aan te reiken.

Sprekers

De eerste hoofd­spre­ker is Hannah Vaughan-Spruce, verant­woor­de­lijke voor Divine Renovation in het Verenigd Ko­nink­rijk. Zij zal spreken over het thema van de dag “Hier ben ik” en vanuit haar erva­ringen dieper ingaan op de drie sleu­tels voor pa­ro­chie­ver­nieu­wing. In het mid­dag­pro­gramma zal Paul Donders, consultant en directeur van xpand Neder­land, spreken over de basis­prin­ci­pes van goed en gezond lei­der­schap, zoals die van toepas­sing zijn op de pa­ro­chie en ie­der­een die zich daarvoor wil inzetten. Deze sessie zal in­ter­ac­tief zijn en concrete hand­vat­ten bie­den voor de praktijk. Naast de inlei­ding door Paul Donders zullen er enkele seminars wor­den aan­ge­bo­den, o.a. met een intro­duc­tie van het ge­dach­te­goed van de missio­naire pa­ro­chie voor mensen die hier nog niet bekend mee zijn.

Kom samen!

Bouwen aan een missio­naire pa­ro­chie kan niemand alleen. De organi­sa­tie moe­digt mensen daarom aan bij voor­keur in groepen te komen, met medepa­ro­chi­anen, om op deze manier het hoogst moge­lijke rende­ment uit de dag te kunnen halen. Om dit aan te moe­digen ont­van­gen groepen ieder vijfde ticket gratis.

In­for­ma­tie en aanmel­ding

De aanmel­ding voor de mini-con­fe­ren­tie op 25 maart 2023 is geopend. Tickets kosten 25 euro; na 1 februari gaat de ticket­prijs omhoog. Aanmel­den kan via de web­si­te: www.missio­naire­paro­chie.nl. Op de web­si­te is bovendien meer in­for­ma­tie te vin­den over het pro­gram­ma, de sprekers en prak­tische zaken rondom het verloop van de dag.

Pro­mo­tie­ma­te­riaal

Op de speciale web­si­te staan tevens diverse bestan­den ter pro­mo­tie van de con­fe­ren­tie. Denk daarbij aan banners, voor­beeld­tek­sten, afbeel­dingen, gebeds­kaar­tjes en pers­be­richten. Ook kunnen ma­te­ri­alen wor­den aan­ge­vraagd.

Details

datum: zater­dag 25 maart 2023
tijd: van 9.30 tot 17.00 uur
locatie: De Basiliek, Wilton­straat 56, Veenendaal
entree: € 25 per persoon
(na 1 februari gaat de entree­prijs omhoog)
aanmel­den: www.missio­naire­paro­chie.nl
fol­der: Download hier de fol­der (pdf)

 
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose