Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Noodopvang van vluchtelingen

Informatie en documenten

gepubliceerd: woensdag, 4 mei 2022
foto: Kostiantyn Stupak
Veld gele bloemen onder een blauwe hemel verbeeldt de Oekra´ense vlag
Veld gele bloemen onder een blauwe hemel verbeeldt de Oekra´ense vlag

De oorlog in Oekraïne en de beel­den van de mensen die deze oorlog proberen te ontvluchten, raken een ieder. Er wor­den veel hart­ver­war­mende ini­tia­tie­ven geno­men om vluch­te­lingen te helpen, ook door pa­ro­chies. Hierbij meer in­for­ma­tie en do­cu­menten.

Werken van barm­har­tig­heid

Het opvangen van vluch­te­lingen is één van de werken van barm­har­tig­heid. Jezus zegt in het Evan­ge­lie: “Ik was vreem­de­ling en gij hebt Mij opgeno­men” (Matteüs 25, 35). We wor­den opge­roe­pen vluch­te­lingen te verwel­ko­men en daarvoor samen te werken met alle mensen van goede wil. In iedere mens in nood komt de Heer zelf tot ons en doet Hij een beroep op onze bereid­heid om zorg en hulp te verlenen.

Leegstaande gebouwen

Het bisdom krijgt onder meer vragen over de moge­lijk­he­den die er zijn om een leegstaande kerk, pastorie, pa­ro­chie­cen­trum of een ander pa­ro­chieel gebouw geheel of gedeelte­lijk voor huis­ves­ting en opvang van Oekraïense vluch­te­lingen be­schik­baar te stellen.

Prak­tische aan­dachts­pun­ten

Naar aan­lei­ding van die vragen hebben wij een aantal prak­tische aan­dachts­pun­ten die we graag aan u com­mu­ni­ce­ren en die mede bedoeld zijn om een goede en veilige opvang voor vluch­te­lingen moge­lijk te maken. Op dit moment is de over­heid nog bezig met het formu­le­ren van ver­schil­lende hand­rei­kingen voor de opvang van Oekraïense vluch­te­lingen.

Downloads

  1. Brief met stappen­plan nood­op­vang evacués (pdf)
  2. Contouren afspraken met ge­meen­te nood­op­vang evacués (pdf)
  3. Handlei­ding bij bruikleen­over­een­komst nood­op­vang evacués (pdf)
  4. Loan agree­ment nood­op­vang evacués (docx)
  5. Model bruikleen­over­een­komst nood­op­vang evacués (docx)

Contact­persoon

Contact­persoon van het bisdom inzake nood­op­vang voor vluch­te­lingen is Marius van der Knaap:
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose