Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Eerste week gezinssynode

Tweede week synode vooral gesprekken in kleinere groepen

gepubliceerd: vrijdag, 10 oktober 2014

De eerste week van de bui­ten­ge­wone synode over het gezin zit er bijna op. Het weekend is een periode van rust en over­den­king. Ook wordt achter de schermen gewerkt aan het ver­slag van de plenaire sessies die de afgelopen dagen hebben plaats­ge­von­den. Volgende week gaat het gesprek ver­der, voor­na­me­lijk in kleinere groepen.

Australisch echtpaar Pirola

foto: Mazur/catholicnews.org.uk
Paus Franciscus begroet de fotograaf vlak voordat hij de synode opent (foto: Mazur/catholicnews.org.uk)
Paus Fran­cis­cus begroet de foto­graaf
vlak voordat hij de synode opent

Paus Fran­cis­cus heeft bij de ope­ning van de synode de deel­ne­mende synode­va­ders gevraagd open met elkaar te spreken en met respect naar elkaar te luis­te­ren, ook over thema’s waarover de meningen moge­lijk ver­deeld zijn. De voor­zit­ters van de bis­schop­pen­con­fe­ren­ties we­reld­wijd zijn onder anderen toe­ge­spro­ken door het Australische echtpaar Pirola, al 55 jaar gelukkig getrouwd, ouders van vier kin­de­ren en groot­ou­ders van acht klein­kin­de­ren.

Zij schetsten een beeld van waar katho­lie­ke echtparen in de dage­lijkse praktijk van hun ge­zins­le­ven en in de pa­ro­chie mee te maken hebben. Volgens dit echtpaar wordt de schoon­heid van de ker­ke­lijke leer over huwe­lijk en gezin vaak niet gezien omdat de taal waarin deze wordt uitgedrukt ‘als van een andere planeet’ is voor ‘gewone’ mensen.

Eind­ver­slag

De bijdragen van de deel­ne­mers van de synode wor­den tij­dens deze synode niet ge­pu­bli­ceerd. Tevens heeft de se­cre­ta­ris-generaal van de synodekar­di­naal Baldisseri de deel­ne­mers ver­zocht hun bijdragen niet te distribueren. Het be­spro­kene zal een plek krijgen in het ver­slag dat aan het eind van de synode zal wor­den ge­pre­sen­teerd.

Kleinere groepen

Ko­men­de week gaan de synode­va­ders in kleinere groepen dieper in op de on­der­wer­pen zoals die zijn aangestipt in het werk­do­cu­ment dat als uitgangs­punt dient voor deze synode. In dit do­cu­ment zijn onder meer de uit­kom­sten van de vragen­lijsten ver­werkt, die eind 2013 zijn rond­ge­stuurd om de pas­to­rale praktijk rondom huwe­lijk en gezin we­reld­wijd in kaart te brengen.

Hardnekkig misverstand

Het blijft een hardnekkig misverstand in veel media dat de paus een we­reld­wijde peiling heeft laten hou­den naar de mening van katho­lie­ken over allerlei zaken rond huwe­lijk en gezin. Dit is al eer­der stellig ontkend bij monde van pater Lombardi, de woord­voer­der van het Vati­caan. De vragen waren gericht op het in kaart brengen van de praktijk­si­tua­ties in de pa­ro­chies en zeker niet bedoeld om meningen te polsen.

De praktijkschets die dit heeft opgeleverd, maakt dui­de­lijk waar de uit­dagingen liggen in relatie tot het gezin in de context van de evangeli­sa­tie en het pas­to­raat. Er wordt dan ook, zoals paus Fran­cis­cus wilde, vanuit een pas­to­rale invals­hoek ge­spro­ken over veel meer kwesties dan slechts over in de media vaak genoemde thema’s als echt­schei­ding, abortus en homo­sek­sua­li­teit. (Rkkerk.nl)

Werk­do­cu­ment

Het Instru­mentum Laboris, oftewel het werk­do­cu­ment voor deze bui­ten­ge­wone synode is nu ook be­schik­baar in offi­cië­le Neder­landse vertaling.Gerelateerde nieuwsberichten

donderdag, 30 november 2023Nederlandse vertaling slottekst synode
vrijdag, 8 april 2016Paus onderstreept in Exhortatie de vreugde van de liefde
vrijdag, 8 april 2016Amoris Laetitia: Gods barmhartigheid voor huwelijk en gezin
zondag, 25 oktober 2015Gezinssynode afgesloten
woensdag, 21 oktober 2015Laatste week Gezinssynode
dinsdag, 20 oktober 2015Toespraak Neocatechumenale Weg op Gezinssynode
dinsdag, 13 oktober 2015Eerste week synode
maandag, 5 oktober 2015Gezinssynode van start gegaan
vrijdag, 2 oktober 2015Gezinssynode gaat zondag van start
vrijdag, 25 september 201524 Uur van gebed voor de Gezinssynode
donderdag, 25 juni 2015Werkdocument gezinssynode 2015 gepresenteerd
maandag, 2 februari 2015Kardinaal Eijk naar Synode Gezin in oktober
vrijdag, 23 januari 2015Vragenlijst Gezinssynode oktober 2015 is uitgezet in parochies
maandag, 20 oktober 2014Stemresultaten openbaar gemaakt in eindverslag synode
donderdag, 2 oktober 2014Synode over het gezin gaat zondag van start
woensdag, 24 september 2014Dag van gebed voor Synode over het Gezin
dinsdag, 25 februari 2014Paus Franciscus: Bid mee voor gezinnen wereldwijd
vrijdag, 7 februari 2014Uitslagen vragenlijst rond huwelijk en gezin naar Rome
donderdag, 14 november 2013Bisschoppen sturen vragenlijst voor gezinssynode naar parochiesBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose