Bisdom Haarlem-Amsterdam


Gezinssynode van start gegaan

‘Roeping en missie van het gezin in Kerk en wereld’

gepubliceerd: maandag, 5 oktober 2015

Zondag 4 ok­to­ber 2015 is met een Pontificale Eucha­ris­tie­vie­ring in de Sint Pieter in Rome de Algemene Gewone Ver­ga­de­ring van de Bis­schop­pen­synode van start gegaan. De synode ver­ga­dert over het thema ‘De roe­ping en de missie van het gezin in de Kerk en in de wereld van vandaag.’ Namens de Neder­landse Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie is kar­di­naal Eijk af­ge­vaar­digd om deel te nemen aan deze synode die tot 25 ok­to­ber aanstaande zal duren.

Sint Pieter (foto: cloudzilla)‘Het was een in­druk­wek­kende ope­nings­vie­ring, waarin we hebben gebe­den om de bijstand van de Heilige Geest, en we zijn klaar om deze intensieve periode van luis­te­ren naar en overleggen en dis­cus­si­ëren met elkaar in te gaan. Ik hoop dat gelo­vi­gen we­reld­wijd en in Neder­land in het bij­zon­der met ons mee bid­den om Gods zegen voor deze synode’, aldus kar­di­naal Eijk vanuit Rome.

De synode is het ver­volg op de Bui­ten­ge­wone Bis­schop­pen­synode over het gezin die vorig jaar is gehou­den. Het eind­rap­port van deze synode (Relatio Synodi) heeft geleid tot ver­volg­vra­gen. De ant­woor­den daarop vanuit de Bis­schop­pen­con­fe­ren­ties we­reld­wijd zijn ver­werkt in het werk­do­cu­ment (Instru­mentum Laboris) van de hui­dige synode. Met deze tekst als uitgangs­punt buigen de synode­va­ders zich over de uit­dagingen voor het gezin in deze tijd.

Aan de synode nemen in totaal 270 synode­va­ders deel waar­on­der de hoof­den van de oosters-katho­lie­ke kerken, af­ge­vaar­dig­den van natio­nale bis­schop­pen­con­fe­ren­ties, af­ge­vaar­dig­den van de reli­gi­euze ordes en con­gre­ga­ties, hoof­den van de di­cas­te­ries van de Romeinse Curie en leden die door de paus benoemd zijn. Verder zijn er nog vele gasten uit­ge­no­digd van andere kerken en ker­ke­lijke ge­meen­schappen, maar ook experts en echt­ge­no­ten en ouders zijn ver­te­gen­woor­digd bij deze synode over het gezin.

In elke week tij­dens de synode wordt een hoofd­stuk uit het Instru­mentum Laboris be­spro­ken. Eerst in een plenaire sessie en ver­vol­gens in kleinere taal­groepen. De gespreks­ver­slagen van deze kleinere groepen wor­den ver­vol­gens ook weer plenair be­spro­ken. Al gedurende de synode wordt op basis van deze bespre­kingen gewerkt aan het eind­do­cu­ment dat naar ver­wach­ting op zater­dag 24 ok­to­ber kan wor­den ge­pre­sen­teerd in een plenaire sessie. Hierover wordt door de synode­va­ders gestemd. De de­fi­ni­tieve versie van het eind­do­cu­ment wordt aan het slot over­ge­dragen aan de paus, die uit­ein­delijk het laatste woord heeft naar aan­lei­ding van elke synode.

Tijdens deze synode zal wor­den her­dacht dat vijf­tig jaar gele­den de zalige paus Paulus VI de Bis­schop­pen­synode in het leven riep. Deze her­den­king vindt plaats op 17 ok­to­ber a.s.

Op 18 ok­to­ber aanstaande zal paus Fran­cis­cus de zalige Louis en Zélie Martin canoniseren. Het is het eerste echtpaar dat in één vie­ring heilig wordt verklaard. Al hun dochters waren kloosterzusters. Een van hen is kerklerares Sint-Teresia van Lisieux. Gedurende de gehele synode zullen de relieken van Teresia en haar ouders te zien zijn in de Romeinse groot­basi­liek Santa Maria Maggiore. De paus heeft de gelo­vi­gen opge­roe­pen op voor­spraak van deze heiligen te bid­den voor het wel­slagen van de tweede ‘gezins­synode’. (rkkerk.nl)

Meer in­for­ma­tieGerelateerde nieuwsberichten

donderdag, 30 november 2023Nederlandse vertaling slottekst synode
vrijdag, 8 april 2016Paus onderstreept in Exhortatie de vreugde van de liefde
vrijdag, 8 april 2016Amoris Laetitia: Gods barmhartigheid voor huwelijk en gezin
zondag, 25 oktober 2015Gezinssynode afgesloten
woensdag, 21 oktober 2015Laatste week Gezinssynode
dinsdag, 20 oktober 2015Toespraak Neocatechumenale Weg op Gezinssynode
dinsdag, 13 oktober 2015Eerste week synode
vrijdag, 2 oktober 2015Gezinssynode gaat zondag van start
vrijdag, 25 september 201524 Uur van gebed voor de Gezinssynode
donderdag, 25 juni 2015Werkdocument gezinssynode 2015 gepresenteerd
maandag, 2 februari 2015Kardinaal Eijk naar Synode Gezin in oktober
vrijdag, 23 januari 2015Vragenlijst Gezinssynode oktober 2015 is uitgezet in parochies
maandag, 20 oktober 2014Stemresultaten openbaar gemaakt in eindverslag synode
vrijdag, 10 oktober 2014Eerste week gezinssynode
donderdag, 2 oktober 2014Synode over het gezin gaat zondag van start
woensdag, 24 september 2014Dag van gebed voor Synode over het Gezin
dinsdag, 25 februari 2014Paus Franciscus: Bid mee voor gezinnen wereldwijd
vrijdag, 7 februari 2014Uitslagen vragenlijst rond huwelijk en gezin naar Rome
donderdag, 14 november 2013Bisschoppen sturen vragenlijst voor gezinssynode naar parochiesBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose