Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Vragenlijst Gezinssynode oktober 2015 is uitgezet in parochies

gepubliceerd: vrijdag, 23 januari 2015
Van 4 tot en met 25 ok­to­ber 2015 wordt in Rome een Gewone Bis­schop­pen­synode gehou­den met als thema ‘De roe­ping en de missie van het gezin in de Kerk en de moderne wereld’. Ter voor­berei­ding hebben de bis­schop­pen­con­fe­ren­ties we­reld­wijd een vragen­lijst ont­van­gen over dit on­der­werp. Deze vragen­lijst is voor beantwoor­ding via de bis­dom­men naar alle de­ke­na­ten, vica­ria­ten en pa­ro­chies in Neder­land gestuurd.

VragenlijstDe Neder­landse bis­schop­pen­con­fe­ren­tie heeft in haar plenaire ver­ga­de­ring van maan­dag 19 januari 2015 besloten de vragen­lijst vanuit Rome via de gebruike­lijke weg, dat wil zeggen via de bis­dom­men aan de pas­to­rale teams toe te sturen met het verzoek de vragen te beant­woor­den.

Van de pas­to­rale teams wordt onder druk van een deadline een be­lang­rijke in­span­ning gevraagd. Er zijn in totaal 46 diep­gaande vragen te beant­woor­den, waarvoor kennis, erva­ring en visie van en voor de pas­to­raal zijn vereist.

Gevraagd wordt de lijst zo volle­dig moge­lijk in te vullen en dit bij voor­keur in groeps­ver­band te doen. Dat kan het pas­to­rale team in de eigen team­ver­ga­de­ring doen, maar ook in samen­spraak met pa­ro­chie­besturen en groepen vrij­wil­li­gers die mee­werken in het pas­to­raat op het gebied van huwe­lijk en gezin.

Met deze bena­dering beoogt de bis­schop­pen­con­fe­ren­tie binnen de pa­ro­chies tot in de haar­vaten mensen te consul­te­ren die met de pas­to­rale zorg rond huwe­lijk en gezin ver­trouwd zijn. Naast de ant­woor­den vanuit de pa­ro­chies zal de bis­schop­pen­con­fe­ren­tie enkele be­schou­wingen vanuit acade­misch per­spec­tief, gerela­teerd aan het thema van de synode, aan het generaal-se­cre­ta­riaat van de Bis­schop­pen­synode doen toe­ko­men.

Op basis van alle bijdragen, de ant­woor­den op de vragen­lijsten en de Linea­menta, bestaande uit het slot­do­cu­ment van de buiten­gewone Bis­schop­pen­synode die in 2014 is gehou­den, wordt door het generaal se­cre­ta­riaat van de Bis­schop­pen­synode in Rome het Instru­mentum Laboris (werk­do­cu­ment) voor de synode opge­steld.Gerelateerde nieuwsberichten

donderdag, 30 november 2023Nederlandse vertaling slottekst synode
vrijdag, 8 april 2016Paus onderstreept in Exhortatie de vreugde van de liefde
vrijdag, 8 april 2016Amoris Laetitia: Gods barmhartigheid voor huwelijk en gezin
zondag, 25 oktober 2015Gezinssynode afgesloten
woensdag, 21 oktober 2015Laatste week Gezinssynode
dinsdag, 20 oktober 2015Toespraak Neocatechumenale Weg op Gezinssynode
dinsdag, 13 oktober 2015Eerste week synode
maandag, 5 oktober 2015Gezinssynode van start gegaan
vrijdag, 2 oktober 2015Gezinssynode gaat zondag van start
vrijdag, 25 september 201524 Uur van gebed voor de Gezinssynode
donderdag, 25 juni 2015Werkdocument gezinssynode 2015 gepresenteerd
maandag, 2 februari 2015Kardinaal Eijk naar Synode Gezin in oktober
maandag, 20 oktober 2014Stemresultaten openbaar gemaakt in eindverslag synode
vrijdag, 10 oktober 2014Eerste week gezinssynode
donderdag, 2 oktober 2014Synode over het gezin gaat zondag van start
woensdag, 24 september 2014Dag van gebed voor Synode over het Gezin
dinsdag, 25 februari 2014Paus Franciscus: Bid mee voor gezinnen wereldwijd
vrijdag, 7 februari 2014Uitslagen vragenlijst rond huwelijk en gezin naar Rome
donderdag, 14 november 2013Bisschoppen sturen vragenlijst voor gezinssynode naar parochiesBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose