Bisdom Haarlem-Amsterdam


NKSR op de bres voor vrijheid van onderwijs

gepubliceerd: maandag, 7 oktober 2019
Mgr. Hendriks aan het woord tijdens de NKSR studiedag in Den Bosch
Mgr. Hendriks aan het woord tijdens de NKSR studiedag in Den Bosch

Het thema van de week van het Katho­liek Onder­wijs was ‘duur­zaam­heid’. De Neder­landse Katho­lie­ke School­raad (NKSR) vraagt zich momen­teel af hoe ‘duur­zaam’ de vrij­heid van onder­wijs eigen­lijk is. Samen met mgr. Hendriks, referent namens de bis­schop­pen­con­fe­ren­tie voor het Katho­liek onder­wijs, stuurde de NKSR een brief hierover aan de Onder­wijsraad.

De Onder­wijsraad is bezig met een verken­ning naar de bete­ke­nis van de vrij­heid van onder­wijs in de hui­dige tijd. Door de recente focus op problemen bij enkele scholen, komt die vrij­heid onder druk te staan. De NKSR levert in zijn brief een bijdrage aan de verken­ning van de Onder­wijsraad.

In deze brief wordt gewezen op het stand­punt van tegen­stan­ders van bij­zon­dere scholen, die deze ten onrechte verant­woor­de­lijk hou­den voor kan­sen­on­ge­lijk­heid en (sociale) segregatie. De inspectie van het onder­wijs heeft echter het tegen­over­ge­stelde ge­con­sta­teerd: “De confessionele scholen (rooms-katho­liek en pro­tes­tants-chris­te­lijk) lijken juist een rela­tief min­der sterk effect op deze vorm van segregatie te hebben”, staat in de brief.

Hoge kwali­teit

‘Katho­lie­ke scholen ver­zorgen inclusief onder­wijs. Ie­der­een is welkom. De dialoog tussen culturen en religies doet ertoe en wordt open gevoerd. De kwali­teit van het onder­wijs is hoog en ouders en leer­lin­gen zijn tevre­den over het pe­da­go­gisch klimaat in de scholen. Katho­lie­ke scholen zijn er dus niet alleen voor katho­lie­ken. In de grote ste­den van ons land tellen katho­lie­ke scholen soms meer dan 80 tot 95% niet- of anders­ge­lo­vige leer­lin­gen. Het beeld dat in dezen door de voor­stan­ders van uit­slui­tend open­baar onder­wijs wordt opge­roe­pen is volle­dig onjuist,’ zo betoogt de NKSR ver­der in zijn brief.

Lees de hele brief, die is ondertekend door diaken drs. Titus G.W. Frankemölle, voor­zit­ter van de NKSR en auteur van de tekst, en door mgr. dr. J.H.M. Hendriks, bis­schop­re­fe­rent voor het katho­liek onder­wijs.


Gerelateerde nieuwsberichten

donderdag, 21 maart 2024Onderwijsbrief - Waardevol en sociaal
woensdag, 13 december 2023Week van het Katholiek Onderwijs
woensdag, 14 december 2022Week van het Katholiek Onderwijs
woensdag, 12 oktober 2022De identiteit van de katholieke school
donderdag, 4 november 2021Week van het Katholiek Onderwijs
maandag, 16 november 2020Week Katholiek Onderwijs 2020
vrijdag, 29 november 2019NKSR helpt bij voorbereiding op Kerstmis Video
woensdag, 18 september 2019Duurzaamheid
donderdag, 4 juli 2019Burgerschapsvorming op katholieke scholen
dinsdag, 4 december 2018Week van het Katholiek Onderwijs
vrijdag, 24 augustus 2018Studiemiddag interculturele dialoog
woensdag, 13 september 2017Nieuwe gedelegeerden voor onderwijs
dinsdag, 8 november 2016Week van het Katholiek Onderwijs
vrijdag, 18 september 2015Week van het Katholiek Onderwijs
donderdag, 28 augustus 2014Lesbrief - Feest vieren - voor de week van het katholiek onderwijsBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose