Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Burgerschapsvorming op katholieke scholen

gepubliceerd: donderdag, 4 juli 2019
foto: Wim Koopman
Mgr. dr. Jan Hendriks verzorgt als bisschopreferent voor het katholiek onderwijs de inleiding op deze middag
Mgr. dr. Jan Hendriks verzorgt als bisschopreferent voor het katholiek onderwijs de inleiding op deze middag

Na het grote succes in 2018 or­ga­ni­seert de Neder­landse Katho­lie­ke School­raad in 2019 opnieuw een studie­mid­dag over bur­ger­schaps­vor­ming. Op 18 sep­tem­ber 2019 wordt in het Sint-Janslyceum te ’s-Hertogen­bosch het gesprek gevoerd over dit be­lang­rijke onder­deel van het onder­wijs.

Deze studie­mid­dag is bedoeld voor ie­der­een die werk­zaam of geïn­te­res­seerd is in de katho­lie­ke school­we­reld. Mgr. dr. Jan Hendriks ver­zorgt als bis­schop­re­fe­rent voor het katho­liek onder­wijs de inlei­ding op de mid­dag.

Katho­lie­ke scholen hebben een lange en rijke traditie als het gaat om het vormen van jonge mensen. Burger­schap zit katho­liek onder­wijs zogezegd in het DNA. De vraag is hoe daar han­den en voeten aan te geven. Tijdens de studie­mid­dag delen experts uit het veld hun visie over bur­ger­schaps­vor­ming. Zo geeft Anne Bert Dijkstra, hoog­le­raar aan de UvA en coör­di­ne­rend onder­wijsinspecteur voor sociale kwali­teit, een over­zicht van de wette­lijke eisen en schetst hij het hui­dige bur­ger­schaps­on­der­wijs. Lieven Boeve, hoog­le­raar aan de KU Leuven en directeur-generaal van het Katho­liek Onder­wijs Vlaan­de­ren, zal laten zien hoe men in België gestalte geeft aan bur­ger­schaps­vor­ming.

Daar­naast zijn er pre­sen­ta­ties uit de praktijk van docenten uit het basis- en voort­ge­zet onder­wijs. Lea Gulikers, docent aan het Eckart­col­lege te Eindhoven, en Peter Burgers, docent aan Gymnasium Beekvliet te Sint-Michiels­gestel, laten zien hoe morele vraag­stukken en dilemma’s perfect passen binnen bestaande curricula. Vanuit het basis­on­der­wijs wordt een pre­sen­ta­tie ver­zorgd met concrete voor­beel­den hoe bur­ger­schaps­vor­ming in het Primair Onder­wijs gestalte krijgt. Ze blijkt een waarde­volle impuls aan school- en onder­wijs­ont­wik­ke­ling te bie­den.

Meer in­for­ma­tie over het volle­dige pro­gram­ma, de locatie en een aanmel­dings­for­mu­lier voor de studie­mid­dag is te vin­den op de web­si­te van het NKSR:


Gerelateerde nieuwsberichten

maandag, 7 oktober 2019NKSR op de bres voor vrijheid van onderwijs
woensdag, 18 september 2019Duurzaamheid
dinsdag, 4 december 2018Week van het Katholiek Onderwijs
vrijdag, 24 augustus 2018Studiemiddag interculturele dialoog
woensdag, 13 september 2017Nieuwe gedelegeerden voor onderwijs
dinsdag, 8 november 2016Week van het Katholiek Onderwijs
vrijdag, 18 september 2015Week van het Katholiek Onderwijs
donderdag, 28 augustus 2014Lesbrief - Feest vieren - voor de week van het katholiek onderwijsBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose