Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Week van het Katholiek Onderwijs

9 t/m 13 november 2015 - Kiezen voor elkaar

gepubliceerd: vrijdag, 18 september 2015

Van 9 tot en met 13 no­vem­ber 2015 vindt voor de tweede keer de Week van het Katho­liek Onder­wijs plaats. Het thema is ‘Kiezen voor elkaar’. Wat betekent een waarde als solida­ri­teit voor de vorm­geving van goed onder­wijs?

11 November - Sint Maarten

Week van het Katholiek Onderwijs - Lesbrief algemeen
Lesbrief alge­meen
Week van het Katholiek Onderwijs - Lesbrief onderbouw
Lesbrief onder­bouw
Week van het Katholiek Onderwijs - Lesbrief middenbouw
Lesbrief mid­den­bouw
Week van het Katholiek Onderwijs - Lesbrief bovenbouw
Lesbrief boven­bouw
Week van het Katholiek Onderwijs - Lesbrief Voortgezet onderwijs
Voort­ge­zet onder­wijs

Deze week (week 38) ont­van­gen alle (mede-)katho­lie­ke scholen in het primair en voort­ge­zet onder­wijs les­sug­ges­ties rond de figuur van Sint Maarten, die bij uitstek liet zien wat soli­da­ri­teit is. Zijn naam­dag wordt op 11 no­vem­ber gevierd.

Estafette en regionale bijeen­komsten

Dit jaar verwacht de Neder­landse Katho­lie­ke School­raad (NKSR) op basis van een enquête dat heel wat scholen actief zullen meedoen. Deze scholen wor­den zoveel moge­lijk in beeld gebracht in een digitale estafette. Op een viertal scholen zullen ook regionale bij­een­komsten geor­ga­ni­seerd wor­den rond het thema.

Doel­stel­ling

De Week van het Katho­liek Onder­wijs beoogt de bezieling, het eige­naar­schap en het zelfbewust­zijn van mensen in het katho­liek onder­wijs te onder­steunen, stimu­leren en bevor­de­ren.

Meedoen

Doet u mee? Laat het ons weten.

We zijn ook erg benieuwd wat ‘Kiezen voor elkaar’ voor uw school betekent. Maak een kort verhaal of filmpje en wordt deel van de digitale estafette in de Week van het Katho­liek Onder­wijs.

Lesbrieven

Ter onder­steu­ning zijn een aantal les­brie­ven samen­ge­steld die hier kunnen wor­den gedownload.

Leden van de NKSR

De leden van de NKSR zijn:

  • AOb/Sint Bonaventura
  • Verus, vereni­ging voor katho­liek en chris­te­lijk onder­wijs
  • KVSC, School­lei­ders Chris­te­lijk Onder­wijs
  • CNV Onder­wijs
  • Thomas van Aquino, katho­lie­ke groepe­ring van de Ko­nin­klij­ke Vereni­ging voor Licha­me­lijke Opvoe­ding
  • VKLO, Vereni­ging Katho­lie­ke Leraren­oplei­ding
  • NKO, Neder­landse ouder­ver­eni­ging Katho­liek Onder­wijs
  • VDLG, Vereni­ging van Docenten Levens­be­schou­wing en Gods­dienst
  • Neder­landse Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie


Gerelateerde nieuwsberichten

donderdag, 21 maart 2024Onderwijsbrief - Waardevol en sociaal
woensdag, 13 december 2023Week van het Katholiek Onderwijs
woensdag, 14 december 2022Week van het Katholiek Onderwijs
woensdag, 12 oktober 2022De identiteit van de katholieke school
donderdag, 4 november 2021Week van het Katholiek Onderwijs
maandag, 16 november 2020Week Katholiek Onderwijs 2020
vrijdag, 29 november 2019NKSR helpt bij voorbereiding op Kerstmis Video
maandag, 7 oktober 2019NKSR op de bres voor vrijheid van onderwijs
woensdag, 18 september 2019Duurzaamheid
donderdag, 4 juli 2019Burgerschapsvorming op katholieke scholen
dinsdag, 4 december 2018Week van het Katholiek Onderwijs
vrijdag, 24 augustus 2018Studiemiddag interculturele dialoog
woensdag, 13 september 2017Nieuwe gedelegeerden voor onderwijs
dinsdag, 8 november 2016Week van het Katholiek Onderwijs
donderdag, 28 augustus 2014Lesbrief - Feest vieren - voor de week van het katholiek onderwijsBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose