Bisdom Haarlem-Amsterdam


Week van het Katholiek Onderwijs

Maandag 13 t/m vrijdag 17 december

gepubliceerd: donderdag, 4 november 2021

Week van het Katholiek Onderwijs (WKO)

Met advent leven we toe naar het feest dat komen gaat. Advent is een tijd van samen bete­ke­nis geven aan de bood­schap van Kerst­mis. Van 13 tot en met 17 de­cem­ber 2021 vieren wij de Week van het Katho­liek Onder­wijs. Vanaf nu is les­ma­te­riaal be­schik­baar voor basis- en voort­ge­zet onder­wijs.

Kerst­poster

foto: Hans Truijen
Kerstposter - “Aankondiging van het licht”
Kerst­poster - “Aan­kon­di­ging van het licht”

Voor de prach­tige kerst­poster hebben we gebruik mogen maken van het werk van de Neder­landse kunst­schil­der en glazenier Hans Truijen (1928-2005), ‘Aan­kon­di­ging van het licht’ (1990). Mevrouw drs. Liesbeth Stalmeier heeft bij de afbeel­ding een aantal lessug­ges­ties ont­wik­keld. De kerst­poster kan wor­den gedownload en zal ook wor­den toe­ge­stuurd aan alle katho­lie­ke scholen en school­besturen.

Basis­on­der­wijs

‘Ik zorg voor jou’

In samen­wer­king met Vas­ten­ac­tie hebben we voor het basis­on­der­wijs in­spi­re­rend les­ma­te­riaal voor de advents­tijd ont­wik­keld. Dit jaar is gekozen voor het thema: ‘Ik zorg voor jou’. In het kerst­ver­haal zien we ver­schil­lende aspecten van zorg terug. Denk maar aan de her­bergier die zorgt voor zijn gasten of Maria die zorgt voor haar kind.

Onder­bouw

Voor de onder­bouw is er een kleurig digi­taal prenten­boek met als titel: Het zorg­kantoor van Bram en Haas waarin het on­der­werp ‘Ik zorg voor jou’ op een speelse manier is ver­werkt, met bijbe­ho­rende vragen en werk­vor­men.

Midden- en boven­bouw

In het les­ma­te­riaal voor mid­den- en boven­bouw wordt elke week een andere kant van het thema belicht. Het digitale hand­boek staat vol met leuke werk­vor­men, vragen en liedjes en van­zelf­spre­kend het Bijbel­ver­haal. Ook is er een opzet voor een kerst­vie­ring voor de hele school.

Voort­ge­zet onder­wijs

Sint Maarten

Dr. Bill Banning heeft de les­brief over de heilige Martinus die hij al eer­der voor de NKSR ont­wik­kelde opnieuw gere­digeerd. Het thema van deze les­brief is soli­da­ri­teit, een van de vijf kern­be­gin­selen van het katho­liek sociaal denken. U treft sug­ges­ties aan om de visie op soli­da­ri­teit concreet te maken voor uw vmbo-, havo- en vwo-leer­lin­gen. Dit gebeurt aan de hand van het beroemde verhaal van Sint Maarten, ofwel de heilige Martinus. Deze man is voor miljoenen mensen eeuwen­lang en we­reld­wijd een in­spi­re­rend voor­beeld gewor­den van concreet sociaal denken en han­de­len.

Nieuws­brief NKSR

Via deze nieuws­brief ben je op de hoogte van de ac­ti­vi­teiten die de NKSR jaar­lijks or­ga­ni­seert, waar­on­der de Week van het Katho­liek Onder­wijs, en weet je als eerste wanneer er nieuw ma­te­ri­aal op de web­si­te verschijnt.Gerelateerde nieuwsberichten

donderdag, 21 maart 2024Onderwijsbrief - Waardevol en sociaal
woensdag, 13 december 2023Week van het Katholiek Onderwijs
woensdag, 14 december 2022Week van het Katholiek Onderwijs
woensdag, 12 oktober 2022De identiteit van de katholieke school
maandag, 16 november 2020Week Katholiek Onderwijs 2020
vrijdag, 29 november 2019NKSR helpt bij voorbereiding op Kerstmis Video
maandag, 7 oktober 2019NKSR op de bres voor vrijheid van onderwijs
woensdag, 18 september 2019Duurzaamheid
vrijdag, 18 september 2015Week van het Katholiek Onderwijs
donderdag, 28 augustus 2014Lesbrief - Feest vieren - voor de week van het katholiek onderwijsBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose