Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

De identiteit van de katholieke school

Toelichting door Mgr. Hendriks

gepubliceerd: woensdag, 12 oktober 2022

Op 25 januari 2022, feest­dag van de beke­ring van de heilige apostel Paulus, werd een do­cu­ment (In­struc­tie) ge­pu­bli­ceerd over ‘De iden­ti­teit van de katho­lie­ke school’.

De onderteke­naars, Giuseppe Kar­di­naal Versaldi en aarts­bis­schop Angelo Vincenzo Zani, res­pec­tie­ve­lijk prefect en se­cre­ta­ris van de toen nog bestaande Con­gre­ga­tie voor het Katho­liek Onder­wijs (nu opge­gaan in het Di­cas­te­rie voor Onder­wijs en Cultuur) willen met deze tekst de cultuur van dialoog bevor­de­ren. Mgr. Hendriks, bis­schop­re­fe­rent voor het Katho­liek Onder­wijs in Neder­land, gaat in op de bete­ke­nis van dit ook in het Neder­lands ver­taalde do­cu­ment.

Mgr. Hendriks, het do­cu­ment is op uw verzoek in het Neder­lands ver­taald. Kunt u uitleggen waarom dit een be­lang­rijk do­cu­ment is?

Het do­cu­ment ‘De iden­ti­teit van de katho­lie­ke school’ is be­lang­rijk omdat het gaat over de vragen die we ons allemaal wel stellen als het gaat over katho­liek onder­wijs. Hoe kun je het katho­liek-zijn van een school waarmaken in een heel diverse samen­le­ving? Vaak is het ant­woord als er naar gevraagd wordt dat de school wel “katho­liek” heet, maar dat er weinig mee gedaan wordt. En anderen zou­den wel iets meer willen, maar voelen een onmacht. Het do­cu­ment onder­streept het belang van een school die open staat voor ie­der­een, die de dialoog met allen, ook met de samen­le­ving aangaat en dat doet vanuit een katho­liek mens- en wereld­beeld en daar­van getuigt.

Is de tekst wel van toepas­sing op de spe­ci­fie­ke situatie van het katho­liek onder­wijs in Neder­land?

Zeker is dat het niet ge­mak­ke­lijk is om in Neder­land een katho­lie­ke school te zijn, niet alleen formeel-juri­disch maar ook wer­ke­lijk. Het do­cu­ment erkent dat de leer­krachten vaak niet allemaal katho­liek zijn en ac­cep­teert dat ook, maar wil je een bepaalde iden­ti­teit kunnen “neer­zet­ten”, een ideaal kunnen beleven, moet je wel voldoende mensen hebben die dat willen en kunnen dragen. Dat vindt dit do­cu­ment na­tuur­lijk wel be­lang­rijk. ‘De iden­ti­teit van de katho­lie­ke school’ zegt dan ook dat het bestuur bij aanname van leer­krachten en ander personeel dat zelf niet katho­liek is, die katho­lie­ke iden­ti­teit wél in gesprek moet brengen, want wie bij de school betrokken is moet die iden­ti­teit erkennen en res­pec­teren. De grote vraag voor de besturen is dan na­tuur­lijk wel: waar vin­den we voldoende mensen - leer­krachten en be­stuur­ders - die de iden­ti­teit van onze school mee kunnen dragen?

Voor wie is deze tekst bedoeld?

Deze tekst is bedoeld voor ie­der­een die bij katho­liek onder­wijs betrokken is: be­stuur­ders, leer­krachten, gedele­geer­den voor het onder­wijs, katho­lie­ke onder­wijs­orga­ni­sa­ties en andere mensen die er vanuit een ker­ke­lijke be­trok­ken­heid mee te maken hebben. Ook voor ouders kan dit do­cu­ment inte­res­sant zijn, want een school deelt in een flink stuk van hun opvoe­dende taak. Hier kan ieder lezen wat er vanuit de katho­lie­ke kerk van een school verwacht wordt qua bele­ving van iden­ti­teit.

Wat kunnen zij er mee?

Ik denk dat de tekst kan in­spi­re­ren want die schetst een katho­lie­ke school die ook samen met mensen met een andere dan de katho­lie­ke ach­ter­grond en in dialoog met de samen­le­ving, de persoon van de leer­ling en diens ont­wik­ke­ling als mens centraal stelt. De tekst is eigen­lijk dienst­baar aan ieder die in een multiculturele en multireli­gi­euze wereld met een open blik en open “mind” en vanuit een evan­ge­lische geest jon­ge­ren kansen wil geven om te groeien in mens-zijn naar het beeld van Jezus Christus. Daar past ook een band met de Kerk in.

Hoe gaat u deze tekst gebruiken als referent voor het katho­liek onder­wijs in Neder­land?

We zullen die bespreken binnen de Neder­landse katho­lie­ke School­raad (NKSR) en in het college van bis­schop­pe­lijk gedele­geer­den. Daar zullen we ook afwegen op wat voor manieren we het do­cu­ment onder de aan­dacht kunnen brengen. We willen de tekst na­tuur­lijk graag zo veel moge­lijk ver­sprei­den en bespreek­baar maken.

Download


Gerelateerde nieuwsberichten

donderdag, 21 maart 2024Onderwijsbrief - Waardevol en sociaal
woensdag, 13 december 2023Week van het Katholiek Onderwijs
woensdag, 14 december 2022Week van het Katholiek Onderwijs
donderdag, 4 november 2021Week van het Katholiek Onderwijs
maandag, 16 november 2020Week Katholiek Onderwijs 2020
vrijdag, 29 november 2019NKSR helpt bij voorbereiding op Kerstmis Video
maandag, 7 oktober 2019NKSR op de bres voor vrijheid van onderwijs
woensdag, 18 september 2019Duurzaamheid
vrijdag, 18 september 2015Week van het Katholiek Onderwijs
donderdag, 28 augustus 2014Lesbrief - Feest vieren - voor de week van het katholiek onderwijsBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose