Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Onderwijsbrief - Waardevol en sociaal

Officium Educationis

gepubliceerd: donderdag, 21 maart 2024

Onderwijsbrief - Waardevol en sociaalHet Officium Educationis heeft een tweede brief ge­pu­bli­ceerd voor het onder­wijs. De brief is ge­schre­ven door leden van het Officium, dat bestaat uit de bis­schop­pe­lijk gedele­geer­den voor het katho­liek onder­wijs, de voor­zit­ter van de Neder­landse Katho­lie­ke School­raad (NKSR) en de onder­wijs­re­fe­rent van de Neder­landse bis­schop­pen, mgr. dr. Hendriks. De brief heeft als titel ‘Waarde­vol en sociaal’.

Een eerste brief in deze serie werd ge­pu­bli­ceerd in 2023 met de titel ‘Hoop­vol, solidair en vreed­zaam’. De tweede brief ‘Waarde­vol en sociaal’ is net als de vorige bestemd voor ie­der­een die werk­zaam is in het katho­liek onder­wijs: leer­krachten en docenten, be­stuur­ders, conciërges en andere mede­wer­kers zowel in het PO, VO, MBO en HBO. Iets bre­der is de inhoud op de hele ge­meen­schap rond de scholen gericht, daar horen ook stu­den­ten, leer­lin­gen en hun ouders bij.

De vorm van de brief nodigt uit tot onderling gesprek onder het personeel en in het bestuur van de scholen: korte inhou­de­lijke teksten wor­den afgewisseld met gespreks­vra­gen die ingaan op concrete situaties, die men op scholen kan tegen­ko­men.

Lesma­te­ri­aal 4 en 5 mei ‘Gelovig verzet’

De brief is onder meer onder de aan­dacht gebracht via de web­si­te en de nieuws­brief van de NKSR. In dezelfde nieuws­brief wordt ook gewezen op het les­ma­te­riaal dat be­schik­baar is voor 4 en 5 mei: ‘Rond het thema ‘Gelovig verzet’ hebben we les- en in­spi­ra­tie­ma­te­riaal voor het PO en VO laten ont­wik­ke­len. De aan­lei­ding vormen de heilig­ver­kla­ring van Titus Brandsma en het postuum verlenen van de ereti­tel ‘Recht­vaar­dige onder de Volkeren’ aan kar­di­naal Johannes de Jong. Beiden hebben zich verzet tegen de onder­druk­king door de Duitse bezetter in de Tweede Wereld­oor­log’, zo vermeldt de nieuws­brief.

Meer info

Onderwijsbrief - Waardevol en sociaal
Onder­wijs­brief
Lesbrief PO - Gelovig verzet
Lesbrief Gelovig verzet PO
Lesbrief VO - Gelovig verzet
Lesbrief Gelovig verzet VO


Gerelateerde nieuwsberichten

woensdag, 13 december 2023Week van het Katholiek Onderwijs
woensdag, 14 december 2022Week van het Katholiek Onderwijs
woensdag, 12 oktober 2022De identiteit van de katholieke school
donderdag, 4 november 2021Week van het Katholiek Onderwijs
maandag, 16 november 2020Week Katholiek Onderwijs 2020
vrijdag, 29 november 2019NKSR helpt bij voorbereiding op Kerstmis Video
maandag, 7 oktober 2019NKSR op de bres voor vrijheid van onderwijs
woensdag, 18 september 2019Duurzaamheid
vrijdag, 18 september 2015Week van het Katholiek Onderwijs
donderdag, 28 augustus 2014Lesbrief - Feest vieren - voor de week van het katholiek onderwijsBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose