Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Toch wordt het Kerstmis

gepubliceerd: donderdag, 17 december 2020

Zeker, Kerst­mis zal anders zijn dit jaar. De corona­si­tua­tie beperkt ons in het samen­ko­men voor de vie­ring van dit mooie feest. Op het kerst­feest wil je juist graag met anderen zijn en een­zaam­heid wordt dan extra gevoeld.

Kerstmis 2020Die bekende woor­den van het kerst­lied ‘Wij komen tezamen’ zullen we dit jaar niet kunnen verwer­ke­lijken. Volle kerken of grote sa­men­komsten zijn niet moge­lijk. Maar: de ware vie­ring van het kerst­feest vindt plaats in ons hart en die kan door­gaan. Het wordt dus toch Kerst­mis!

Scènes van het kerst­ver­haal

Ieder jaar over­we­gen we hoe Maria hoogzwan­ger op een ezel, met Jozef aan haar zijde, de lange tocht van Galilea naar Beth­le­hem in Judea moest maken, waar geen plaats was voor dit stel in de her­berg, zodat het Kind uit­ein­delijk ter wereld kwam in een plaats die bestemd was voor beesten. Kind en ouders moesten daarna vluchten, want Herodes stond het naar het leven: weg, naar een ander land op de armen van de ouders, die zijn leven en zijn missie veilig wil­den stellen. Dit beeld en die scènes blijven actueel. We roepen die niet alleen in her­in­ne­ring om te gedenken dat onze God, de hoogste Heer, de plaats heeft ingeno­men van een ver­wor­pene, een uit­ge­sto­tene en in de grootste eenvoud ons mens-zijn is komen delen; we denken daarbij ook aan al die mensen op de wereldbol die vandaag de dag nog steeds door zo’n lot wor­den getroffen: de uit­ge­sto­tenen, de vluch­te­lingen, de mensen voor wie geen plaats mag zijn. Dan wordt het echt Kerst­mis!

Zó wordt het Kerst­mis

Kerst­ge­bed om vruchten van de corona­tijd

Hoe komt het, goede God,
dat geloof en ver­trouwen
vooral te vin­den zijn
waar mensen ervaren
dat wel­vaart en bestaanszeker­heid
niet van­zelf­spre­kend zijn?

Wij willen U bid­den
dat de zelf­voldaan­heid
doorbroken zal wor­den,
en er ruimte mag komen
in ieder mensenhart,
een open­heid
om God weer te kunnen ervaren.
Want de wer­ke­lijk­heid is niet
plat en maak­baar.

U kwam ‘uit den hoge’
om er voor ons te zijn.
Zo leert U ons omhoog zien
en om ons heen te kijken.

U willen we bid­den
om harte­lijke aan­dacht
van mensen voor elkaar,
om zorg en naasten­liefde,
om respect en verdraag­zaam­heid,
ook voor gees­te­lij­ke waar­den.

Schenk Uw zegen over ons allen,
over de zieken en gezon­den,
over ons werk
en over de Kerk;
schenk een goed nieuw jaar,
zalig en gezegend:
het jaar des Heren 2021.

Zo is Kerst­mis niet alleen een feest van ons eigen welbehagen en een vre­dig gevoel, maar een feest dat oproept tot zorg een aan­dacht voor allen die het lot moeten onder­gaan dat Jezus Christus is komen delen. En daarom is het kerst­feest juist niet een uit­no­di­ging om ons­zelf op te sluiten in de eigen behaaglijke kamer, maar ons te verbin­den met het lot en het leven van mensen die lij­den, gebrek hebben, in nood zijn of moeten vluchten. Dan wordt het Kerst­mis!

Dank u wel

Ik ben daarom dank­baar aan alle pa­ro­chies, aan pas­to­rale krachten en vrij­wil­li­gers met de PCI’s, die ondanks de moei­lijk­he­den van dit moment kerken open weten te hou­den en ini­tia­tie­ven hebben geno­men om de zieken en ouderen bij te staan evenals de mi­gran­ten en armen en ie­der­een die wel wat steun kan gebruiken. Ik dank allen die zich hebben ingezet om wegen te bedenken om het kerst­feest onder de aan­dacht te brengen en ie­der­een te laten delen in de bele­ving ervan, al kunnen we niet met (heel) grote groepen samen zijn.

Wat kunt u doen?

En als uzelf juist meer aan huis gebon­den bent en er veel contacten, afspraken en onder­de­len van uw gewone leven door corona weg­ge­vallen zijn, is het toch mis­schien moge­lijk meer te over­we­gen en te bid­den en de noden van de mens­heid en van deze tijd op te nemen in uw gebed, om eens wat vaker iemand op te bellen die (ook) alleen staat of een extra bijdrage te geven aan uw pa­ro­chie, aan de Ad­vents­ac­tie voor mensen in nood of een ander goed doel.

Vrede

Laten we doen wat in ons vermogen ligt om de wereld van vandaag iets te bie­den van de vrede op aarde waarover de engelen bij het pas­ge­bo­ren Kind hebben gezongen. Die vrede is meer dan een afwe­zig­heid van oorlog of geweld, het is totale harmonie, in ons­zelf en met ons leven, met God en de naaste. Kerst­mis is een uit­no­di­ging om ons leven als een geschenk en als een missie te zien, om het ‘ik’ wat meer los te laten, om vrede­bren­ger te wor­den. Zó wordt het toch Kerst­mis...

Van harte wens ik u vreugde en vrede toe, een zalig Kerst­mis.

+ Mgr. Jan W.M. Hendriks

overzicht van bijdragen:
zondag, 24 maart 2024Het leven overwint de dood
zondag, 28 januari 2024Het mysterie van het kwaad
woensdag, 20 december 2023Vrede op aarde?
donderdag, 2 november 2023Wat gaan we stemmen?
donderdag, 7 september 2023In Gods naam samenkomen
donderdag, 6 juli 2023De stilte in
donderdag, 4 mei 2023Door welke geest laat je je leiden?
donderdag, 2 maart 2023Vasten?
donderdag, 19 januari 2023Verwelkomen - Nabij-zijn - Begeleiden
donderdag, 15 december 2022De stijl van Jezus
donderdag, 6 oktober 2022Vrouwen in de Kerk
donderdag, 4 augustus 2022Leren uit het verleden
donderdag, 2 juni 2022Moedig en principieel
donderdag, 7 april 2022Oog voor het wonder
maandag, 28 februari 2022Aan het begin van de veertigdagentijd
dinsdag, 25 januari 2022Bedankt!
donderdag, 23 december 2021Vrede op aarde
woensdag, 1 december 2021Advent
maandag, 1 november 2021Allerzielen
zaterdag, 28 augustus 2021Geluk
donderdag, 1 juli 2021Vrijheid
maandag, 3 mei 2021Mei - een maand voor Maria
donderdag, 1 april 2021Paasboodschap 2021
donderdag, 4 maart 2021Ge´nspireerd leven in dienst van God en mensen
donderdag, 21 januari 2021Paus Franciscus nodigt ons uit...
donderdag, 17 december 2020Toch wordt het Kerstmis
donderdag, 1 oktober 2020Mijn wensen voor u in coronatijd
donderdag, 6 augustus 2020Onze nieuwe bisschop
maandag, 1 juni 2020Brief van Mgr. Hendriks
dinsdag, 5 mei 2020Bevrijdingsdag en geen vredeBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose