Bisdom Haarlem-AmsterdamDelen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Ge´nspireerd leven in dienst van God en mensen

Een eerbetoon aan de religieuzen

gepubliceerd: donderdag, 4 maart 2021

Het ker­ke­lijk leven is in de laatste vijf­tig, zes­tig jaren sterk veran­derd. Waar mensen vroe­ger in hun geloof gedragen wer­den door een chris­te­lijke cultuur, is dat nu niet meer zo.

Nu komt het veel meer aan op de eigen, per­soon­lijke geloofs­over­tui­ging en de keuze van een persoon om gevormd te willen wor­den in dat geloof en in een chris­te­lijke levens­stijl. Om die reden onder­steunt het bisdom met name jon­ge­ren en ge­zin­nen, zon­der de ouderen te kort te doen. Tege­lijk gedenken we met dank­baar­heid allen die aan die chris­te­lijke cultuur hebben vorm gegeven en dat ook nu nog doen, waar­on­der vele reli­gi­euzen.

Chris­te­lijke cultuur

Ons missio­nair centrum met het hei­lig­dom van Onze Lieve Vrouw ter Nood in Heiloo speelt een be­lang­rijke rol in vor­ming en evangeli­sa­tie. De vere­ring van Maria staat hier centraal en het is een plaats waar je kennis kunt maken met chris­te­lijke cultuur ook in bre­dere zin.

foto: Hernán Azócar
Een eerbetoon aan de religieuzen

Dat laatste geldt net zo goed voor de ka­the­draal in Haar­lem en de Sint-Nicolaas­basi­liek in Am­ster­dam. Maar ook op andere plaatsen in ons bisdom wor­den gelukkig mooie ini­tia­tie­ven geno­men om jon­ge­ren en ge­zin­nen te onder­steunen en nieuwe mensen te betrekken; het zijn centra van geloof en ker­ke­lijk leven. Dank aan alle pries­ters, diakens, pas­to­raal werkers, cate­chisten en vrij­wil­li­gers die zich daarvoor inzetten!

Familie­da­gen

Steeds meer ge­zin­nen nemen deel aan Familie­da­gen, die op dit moment maan­de­lijks in Heiloo en in Haar­lem wor­den gehou­den. Al is het na­tuur­lijk jammer dat die door de pandemie al een tijdlang alleen digi­taal kunnen plaats­vin­den. Het is be­lang­rijk dat we elkaar als gelo­vi­gen kunnen ont­moe­ten, ons geloof met elkaar kunnen delen en tijd vin­den voor de sacra­menten, voor aanbid­ding en be­zin­ning. Daar zetten we graag op in.

Vijf zuster­con­gre­ga­ties

Het is goed dat we proberen, zo goed als moge­lijk, als Kerk, als gelo­vi­gen zicht­baar te zijn in de samen­le­ving. Dat is een missie die heel lang door veel vrouwe­lijke reli­gi­euzen en God­ge­wij­den is vervuld, ook in ons bisdom.

Ik denk daarbij speciaal aan de zusters van de vijf reli­gi­euze con­gre­ga­ties van ons bisdom en aan ini­tia­tie­ven als de Graal­be­we­ging (Vrouwen van Nazareth) en de Kruisvaar­ders van Sint Jan. Wat hebben zij veel betekend. Aan de vijf dio­ce­sane con­gre­ga­ties is nu een mooi gedenk­boek gewijd “Werken van liefde”, een eerbe­toon van de hand van Michel Bakker (zie pagina 28 - red.). Die kloosterordes zijn: de Vrouwen van Bethanië, de zusters van de H. Juliana van Falconieri, de zusters van de Voor­zienig­heid, de Au­gus­ti­nessen van Heem­ste­de en de Ursulinen van Bergen.

Dank­ba­re her­in­ne­ringen

Zelf bewaar ik de mooiste her­in­ne­ringen aan de vrouwe­lijke reli­gi­euzen die op mijn pad zijn geko­men. Ik heb veel aan hen te danken. Reli­gi­euzen hebben een be­lang­rijke bijdrage gegeven aan Kerk en samen­le­ving in een tijd die veel armer was dan nu en maat­schap­pe­lijk veel min­der geor­ga­ni­seerd. De zusters deden wat nodig was. Zij waren werk­zaam op het gebied van de oecumene, spiri­tua­li­teit, maat­schap­pe­lijke vor­ming, pas­to­raal werk, kraam- en thuis­zorg, bejaar­den­zorg, zorg voor kin­de­ren, zieken­zorg, onder­wijs, missie­werk, enzo­voorts. En zij waren met velen, in het begin van de zesti­ger jaren van de twin­tigste eeuw lag hun aantal in ons land boven de 50.000!

We mogen hen niet vergeten

Als ik aan de zusters van deze vijf con­gre­ga­ties denk, word ik een beetje wee­moe­dig omdat ik hun presentie, hun spiri­tua­li­teit en inzet toch wel mis. Deze reli­gi­euzen had­den hun leven gewijd aan een missie om vanuit hun geloof en de spiri­tua­li­teit van hun reli­gi­euze ge­meen­schap, zich in te zetten voor heel concrete noden in de samen­le­ving. Zo hebben we ons tij­dens de corona­pan­de­mie weer ge­rea­li­seerd hoe be­lang­rijk de zorg is en de geest waar­mee die zorg gegeven wordt.

Na­tuur­lijk, zusters bleven mensen met hun eigen per­soon­lijk­heid en tekort­ko­mingen, zoals ieder ander mens. En je moet alles in de tijd zien. Maar zij waren en zijn vrouwen met een ideaal. De zusters lieten concreet zien hoe geloof en evan­ge­lie tot uiting komen in het ‘gewone’ leven, vanuit hun eigen cha­risma. Zij ken­den geen van negen-tot-vijf-mentali­teit. Dit alles mag niet vergeten wor­den.

Navol­ging

Die geest verdient nage­volgd te wor­den en die heeft inder­daad andere mensen geïnspireerd om toegewijd te leven. Mis­schien doen die mensen dat nu vaak niet op dezelfde wijze als deze reli­gi­euzen maar iedere vorm van toegewijd katho­liek leven begint bij de navol­ging van Jezus Christus vanuit een spiri­tua­li­teit die herkend wordt als een mooie en waarde­volle leidraad en bron. Zo wor­den ook de gewoonste klusjes ‘werken van liefde’.

Nieuwe ge­meen­schappen

Er zijn gelukkig nieuwe reli­gi­euze ge­meen­schappen van zusters en paters naar ons bisdom geko­men, afkoms­tig uit ver­schil­lende lan­den. En er zijn kloosters en huizen die al een lan­gere traditie kennen in ons bisdom en hun presentie en werk voort­zet­ten. Ons bisdom telt ook enkele con­tem­pla­tieve kloosters, die vooral op het gebed en de be­schou­wing zijn gericht. We zijn dank­baar voor hun aanwe­zig­heid.

Van harte hoop en bid ik dat er jonge mensen zijn die voor zo’n levens­keuze gaan als pries­ter, broe­der of zuster, in dienst van God en de mensen. Want heeft onze ik-gerichte samen­le­ving juist nu niet heel hard mensen nodig die ver­wij­zen naar hogere, eeuwige waar­den?

+ Bis­schop Johannes Hendriks

overzicht van bijdragen:
donderdag, 2 maart 2023Vasten?
donderdag, 19 januari 2023Verwelkomen - Nabij-zijn - Begeleiden
donderdag, 15 december 2022De stijl van Jezus
donderdag, 6 oktober 2022Vrouwen in de Kerk
donderdag, 4 augustus 2022Leren uit het verleden
donderdag, 2 juni 2022Moedig en principieel
donderdag, 7 april 2022Oog voor het wonder
maandag, 28 februari 2022Aan het begin van de veertigdagentijd
dinsdag, 25 januari 2022Bedankt!
donderdag, 23 december 2021Vrede op aarde
woensdag, 1 december 2021Advent
maandag, 1 november 2021Allerzielen
zaterdag, 28 augustus 2021Geluk
donderdag, 1 juli 2021Vrijheid
maandag, 3 mei 2021Mei - een maand voor Maria
donderdag, 1 april 2021Paasboodschap 2021
donderdag, 4 maart 2021Ge´nspireerd leven in dienst van God en mensen
donderdag, 21 januari 2021Paus Franciscus nodigt ons uit...
donderdag, 17 december 2020Toch wordt het Kerstmis
donderdag, 1 oktober 2020Mijn wensen voor u in coronatijd
donderdag, 6 augustus 2020Onze nieuwe bisschop
maandag, 1 juni 2020Brief van Mgr. Hendriks
dinsdag, 5 mei 2020Bevrijdingsdag en geen vrede
woensdag, 18 maart 2020Coronavirus en Kerk
donderdag, 6 februari 2020Gods plan met Amsterdam
maandag, 16 december 2019Wanneer komt de Heer terug?
donderdag, 31 oktober 2019Sterven is geen inslapen, maar ontwaken
vrijdag, 23 augustus 2019Brexit
vrijdag, 14 juni 2019Hoop op een nieuw Pinksteren
donderdag, 28 februari 2019Een liefdesverhaal in de VeertigdagentijdBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose