Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

De stijl van Jezus

Kerstwens van de bisschop

gepubliceerd: donderdag, 15 december 2022

Van harte wens ik alle lezers van SamenKerk een zalig en gezegend Kerst­mis toe en alle goeds voor het nieuwe jaar! We vieren de geboorte van Jezus en we mogen gelukkig weer tezamen komen, zoals het kerst­lied zingt. God komt onze wereld binnen, klein, arm en een­vou­dig. Eigen­lijk is het on­voor­stel­baar dat je de Heer van hemel en aarde in een voe­derbak voor dieren vindt. Dat is de stijl van Jezus Christus.

De bood­schap door­ge­ven

Een van de grote vragen waar we als kerk­ge­meen­schap voor staan, is: hoe kunnen we de bood­schap van het evan­ge­lie door­ge­ven in een tijd waarin geloof, God en Kerk niet van­zelf­spre­kend zijn? We moeten ons rea­li­se­ren dat we het zelf niet kunnen. Veel ouders hebben dat ervaren: ze had­den het geloof en de ver­bon­den­heid met de Kerk graag willen door­ge­ven, maar dat is niet gelukt. Geloof is een genade, een gave van God. Wij kunnen er dus niet voor zorgen dat iemand gaat geloven, we kunnen alleen iets aan de voe­dings­bo­dem doen. Dat kan door dicht bij mensen te blijven, een gespreks­part­ner voor hen te zijn, ze een mooie erva­ring te bezorgen en voor hen te bid­den. Als je kunt geloven en ver­trouwen, is dat een schat voor je leven.

Ad Limina

Zalig KerstmisIk moet in deze weken nog vaak terug denken aan het bezoek dat wij als Neder­landse bis­schop­pen begin no­vem­ber aan Rome hebben gebracht, het zogeheten Ad Limina bezoek aan de paus en zijn mede­wer­kers met vie­rin­gen in de grote basilieken van Rome. In­druk­wek­kend vond ik de ont­moe­ting met paus Fran­cis­cus, niet zozeer van­wege dat bij­zon­dere gebeuren op zich, maar van­wege de eenvoud en harte­lijk­heid. De paus ver­wel­kom­de ons al bij de deur, nadat een mede­wer­ker ons eerst had gezegd dat de paus geen plichtple­gingen wilde en we meteen kon­den gaan zitten. Paus Fran­cis­cus zei ons dat hij broe­der­lijk met ons wilde praten, in­for­meel. Op een dressoir stond water, dat kon­den we zelf pakken en de toiletten waren achter die deur, wees de paus, “want we zijn nu eenmaal geen engelen”. Daarna ontspon zich een harte­lijk gesprek. “Jullie kunnen alles vragen, alles zeggen, ook kri­tiek op de paus; ik heb liever dat jullie het hier doen dan buiten”. De paus bemoe­digde ons om door te gaan en ons in te zetten voor het evan­ge­lie.

De stijl van Jezus

Met deze ‘stijl’ gaf paus Fran­cis­cus een mooi teken van eenvoud, broe­der­lijk­heid en open­heid: je bent welkom. Dit was ook wat hij ons voorhield. Niet wat er allemaal mis is, maar dat iemand welkom is en erbij mag horen, moet op de voor­grond staan. Ie­der­een moet nu eenmaal een weg gaan als hij Jezus wil volgen. En ver­der is nabij­heid van belang, een her­der moet de kudde nabij zijn, met “de geur van de schapen”, aldus de paus.

Open stal

Dat is precies de ‘stijl’ die Jezus Christus heeft laten zien, toen Hij in deze wereld kwam. De stal was open naar alle kanten, je kon er zo naar binnen lopen, er waren geen drempels en geen af­ge­slo­ten deuren. Het Kind lag daar met open armen en een open hart. Kleine, een­vou­dige mensen, her­ders op het veld, krijgen te horen dat hun een Redder is geboren en weten de weg naar de kribbe te vin­den. Zij zien het Kind en zijn geraakt. De her­ders maken het weer aan anderen bekend en Maria bewaarde alles in haar hart. Mooie her­in­ne­ringen Ik weet niet hoe het u vergaat, maar als ik aan Kerst­mis denk, komen allerlei beel­den naar boven. Van hoe we thuis samen de kerst­stal gingen opzetten en we in de kerst­nacht door een besneeuwd land­schap naar de kerk liepen, terwijl we de klokken hoor­den lui­den, van de volle kerk en de kerst­lied­jes. Die erva­ringen hebben me gevormd. Zo gaat het vaak. Bij de pre­sen­ta­tie van een rapport over christen­ver­vol­ging ver­telde een katho­liek politicus eerst waar zijn bezieling vandaan kwam: bij de Wereld­jon­ge­ren­da­gen van het jaar 2000 had hij op het veld gestaan en paus Johannes Paulus II gehoord. Die erva­ring was nog steeds voor hem een levend fun­dament.

Er is jou een Redder geboren

Geloven, ver­trouwen en gees­te­lij­ke kracht zijn inder­daad meestal niet zozeer met redene­ringen verbon­den als wel met erva­ringen, zoals dat bij de her­ders ging en bij Maria die onder de indruk raakten van wat zij mee­maak­ten rond de geboorte van Jezus. De hemel en de aarde raakten elkaar en de bood­schap aan de her­ders was: er is jóu een Redder geboren. Die erva­ring dat je er mag zijn, dat je in Gods liefde bent aan­ge­no­men (al ben je niet perfect), dat er Iemand voor je is, die erva­ring is fun­da­men­teel en ik zou ie­der­een toewensen daarin te kunnen delen.

Wereld­jon­ge­ren­da­gen

Komend jaar wor­den de Wereld­jon­ge­ren­da­gen in Portugal gehou­den. Paus Fran­cis­cus is vast van plan erbij te zijn en ik hoop dat veel jon­ge­ren mee­gaan met onze bisdomreis ‘Share the Joy’. Voor deze jon­ge­ren zal het een on­ver­ge­te­lijke erva­ring zijn en - naar ik hoop - hen een fun­dament geven van vreugde, geloof en ver­trouwen voor hun ver­dere leven. Wie geraakt wordt, zal de bood­schap door willen geven. Dat is na­tuur­lijk ook een kwestie van genade, maar zo’n bij­zon­dere erva­ring biedt daarvoor wel een mooie voe­dings­bo­dem.

Laten we blijven leven met de stijl van Jezus Christus! Zalig Kerst­mis!

Bis­schop Johannes Hendriks

overzicht van bijdragen:
zondag, 24 maart 2024Het leven overwint de dood
zondag, 28 januari 2024Het mysterie van het kwaad
woensdag, 20 december 2023Vrede op aarde?
donderdag, 2 november 2023Wat gaan we stemmen?
donderdag, 7 september 2023In Gods naam samenkomen
donderdag, 6 juli 2023De stilte in
donderdag, 4 mei 2023Door welke geest laat je je leiden?
donderdag, 2 maart 2023Vasten?
donderdag, 19 januari 2023Verwelkomen - Nabij-zijn - Begeleiden
donderdag, 15 december 2022De stijl van Jezus
donderdag, 6 oktober 2022Vrouwen in de Kerk
donderdag, 4 augustus 2022Leren uit het verleden
donderdag, 2 juni 2022Moedig en principieel
donderdag, 7 april 2022Oog voor het wonder
maandag, 28 februari 2022Aan het begin van de veertigdagentijd
dinsdag, 25 januari 2022Bedankt!
donderdag, 23 december 2021Vrede op aarde
woensdag, 1 december 2021Advent
maandag, 1 november 2021Allerzielen
zaterdag, 28 augustus 2021Geluk
donderdag, 1 juli 2021Vrijheid
maandag, 3 mei 2021Mei - een maand voor Maria
donderdag, 1 april 2021Paasboodschap 2021
donderdag, 4 maart 2021Ge´nspireerd leven in dienst van God en mensen
donderdag, 21 januari 2021Paus Franciscus nodigt ons uit...
donderdag, 17 december 2020Toch wordt het Kerstmis
donderdag, 1 oktober 2020Mijn wensen voor u in coronatijd
donderdag, 6 augustus 2020Onze nieuwe bisschop
maandag, 1 juni 2020Brief van Mgr. Hendriks
dinsdag, 5 mei 2020Bevrijdingsdag en geen vredeBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose