Bisdom Haarlem-Amsterdam


Paus Franciscus nodigt ons uit...

gepubliceerd: donderdag, 21 januari 2021

De corona­cri­sis heeft mensen op zich­zelf terugge­wor­pen. Velen wor­den er een beetje somber van. Paus Fran­cis­cus heeft een aantal ini­tia­tie­ven geno­men om ons ondanks de situatie toch uit die ‘bubbel’ te halen... Hij nodigt ons uit om mee te doen.

Hoe kunnen we ontsnappen aan de constante stroom van coronanieuws, de drei­ging die van de
crisis­si­tua­tie uitgaat en alle zorgen van deze tijd? Door onze aan­dacht op iets anders te richten, dat zin­vol en verrijkend is en be­lang­rijker nog dan de pandemie. Paus Fran­cis­cus heeft daarom ver­schil­lende speciale jaren en dagen inge­steld en aan een be­lang­rijk thema gewijd, om onze aan­dacht te vragen voor iets anders dan corona.

De armen

Eén thema­dag is al iets ouder, maar ik noem die toch, omdat het on­der­werp onze paus zo aan het hart gaat en hij er regel­ma­tig op terug komt: al in 2016 heeft hij de Wereld­dag voor de armen inge­steld op de drieën­der­tigste zon­dag door het jaar (de zon­dag vóór het feest van Christus Koning) in de tweede helft van no­vem­ber. Al is er dus een speciale dag voor, er gaat geen week voorbij zon­der dat Fran­cis­cus aan­dacht vraagt voor situaties van armoede, ver­vol­ging, nood en onder­druk­king.

De Bijbel

Ontmoeting Mgr. Hendriks met paus FranciscusKatho­lie­ken zijn niet zo sterk in hun Bijbelkennis. Dat is tenminste een verwijt dat we nogal eens te horen krijgen. Maar daar is sinds het Tweede Vati­caans Concilie (1962-1965) veel in veran­derd doordat in de eucha­ris­tie­vie­ring op zon­dag maar liefst drie gedeelten uit de Bijbel wor­den voor­ge­le­zen in een drie­ja­rige cyclus. Wie ook op week­da­gen naar de Mis gaat, krijgt dage­lijks twee wisselende lezingen te horen in een twee­ja­rige cyclus. Tussen de lezingen wordt bovendien een psalm gelezen of gezongen. Ga dus dage­lijks naar de heilige Mis en je krijgt binnen enkele jaren vrijwel de hele Bijbel als gees­te­lijk voedsel mee! Katho­lie­ken zijn dus Bijbelvaster gewor­den, maar de Bijbelse ge­schie­de­nis die vroe­ger op scholen als vak werd gegeven, zien we helaas zel­den meer. Wel zijn er gelukkig veel Bijbel­groepen en Bijbelse retraites.

Levende Woord

Sinds vorig jaar viert heel de katho­lie­ke Kerk op de derde zon­dag door het jaar - dit jaar op 24 januari - een Zondag van het Woord van God. Deze dag is dus inge­steld door paus Fran­cis­cus. Het gaat hem niet om de Bijbel als boek, de paus wil ons uit­no­di­gen om ons geloof te vernieuwen. Als we het Woord van God lezen in dezelfde Geest als waarin het is ge­schre­ven, blijft het altijd een nieuw Woord en een levend Woord en daar gaat het om: geen dode letter of een leuk verhaal, maar een kracht die onze harten en geesten omvormt, die inspireert om ons indi­vi­dua­lis­me te verlaten en te leven vanuit een liefde die ge­meen­schap zoekt, die met God en mensen verbon­den wil zijn. De bedoeling van deze dag is dus niet zozeer: Je moet de Bijbel lezen, als wel: Laat je in­spi­re­ren door het levende Woord van God. Laat het Woord van de Heer een in­spi­ra­tie­bron en een kracht wor­den in je leven! En hóór het Woord in de levende ge­meen­schap van de kerk.

Week van de een­heid

We vieren deze zon­dag van het Woord van God binnen de Week van gebed voor de een­heid van de Chris­te­nen en dat doet ons eraan denken dat we in onze liefde voor het Woord van God verbon­den zijn met alle andere chris­te­nen. De Week van de Eenheid is dan ook een goede gelegen­heid om op een week­dag of een zon­dag­mid­dag verenigd te zijn met onze pro­tes­tantse of oosterse/ Orthodoxe medechris­te­nen in een vie­ring rond het Woord van God.

Laudato Si’-jaar

Graag wil ik de andere thema’s nog kort noemen, die paus Fran­cis­cus onder onze aan­dacht heeft gebracht. Tot 24 mei is er een speciaal jaar om aan­dacht te vragen voor ons ‘gemeen­schap­pe­lijk huis’, zoals de paus de schep­ping noemt. Vijf jaar na het ver­schij­nen van de En­cy­cliek Laudato Si’ wor­den we­reld­wijd de thema’s van klimaat en milieu onder de aan­dacht gebracht vanuit het per­spec­tief van de katho­lie­ke sociale leer. In ons bisdom zijn de jon­ge­ren, caritas, Sant’ Egidio, pa­ro­chies en ikzelf hiermee bezig geweest, al waren veel ini­tia­tie­ven door de corona­pan­de­mie helaas niet haal­baar.

Het gezin

Op 19 maart - de feest­dag van Sint Jozef - begint een Jaar van het gezin die tot 26 juni 2022 zal duren. Het Jaar van het gezin mar­keert dat het vijf jaar gele­den is dat paus Fran­cis­cus een do­cu­ment heeft ge­pu­bli­ceerd over het gezin, de Apos­to­lische Exhor­ta­tie Amoris Laetitia, waarin hij allerlei voor­stel­len heeft gedaan voor een betere huwe­lijks­voor­be­rei­ding en be­ge­lei­ding van ge­zin­nen, zodat die kunnen groeien in hun roe­ping, in hun on­der­lin­ge relatie en in het opvoe­den van de kin­de­ren.

In ons bisdom willen we bij­zon­dere aan­dacht geven aan het familie- en gezins­pas­to­raat en dus aan dit Jaar van het gezin, onder meer door familie­da­gen en andere, nieuwe, ini­tia­tie­ven, waarvoor we - met de hulp van enkele fondsen waarvoor we zeer dank­baar zijn - bin­nen­kort mede­wer­kers hopen aan te stellen.

Sint Jozef

Voordat we het Jaar van het gezin beginnen, is op 8 de­cem­ber 2020 al een jaar ter ere van de heilige Jozef be­gon­nen: zijn dienst­baar­heid, zijn goede zorgen en liefde voor Maria en Jezus, waarbij hij zich­zelf en zijn carrière op het tweede plan zette en zijn vrouw en gezin voorop, zijn voor ons heel in­spi­re­rend, juist in een tijd waarin veel mensen vooral met zich­zelf bezig schijnen te zijn.

En zo komt ook dit thema weer neer op het grote punt dat de paus ons steeds maar weer voor ogen houdt: verlaat je indi­vi­dua­lis­me, laat caritas - er voor anderen zijn - in je heersen, wees dienst­baar.

+ Mgr. Johannes Hendriks

overzicht van bijdragen:
donderdag, 6 juni 2024Op bezoek bij de paus
zondag, 24 maart 2024Het leven overwint de dood
zondag, 28 januari 2024Het mysterie van het kwaad
woensdag, 20 december 2023Vrede op aarde?
donderdag, 2 november 2023Wat gaan we stemmen?
donderdag, 7 september 2023In Gods naam samenkomen
donderdag, 6 juli 2023De stilte in
donderdag, 4 mei 2023Door welke geest laat je je leiden?
donderdag, 2 maart 2023Vasten?
donderdag, 19 januari 2023Verwelkomen - Nabij-zijn - Begeleiden
donderdag, 15 december 2022De stijl van Jezus
donderdag, 6 oktober 2022Vrouwen in de Kerk
donderdag, 4 augustus 2022Leren uit het verleden
donderdag, 2 juni 2022Moedig en principieel
donderdag, 7 april 2022Oog voor het wonder
maandag, 28 februari 2022Aan het begin van de veertigdagentijd
dinsdag, 25 januari 2022Bedankt!
donderdag, 23 december 2021Vrede op aarde
woensdag, 1 december 2021Advent
maandag, 1 november 2021Allerzielen
zaterdag, 28 augustus 2021Geluk
donderdag, 1 juli 2021Vrijheid
maandag, 3 mei 2021Mei - een maand voor Maria
donderdag, 1 april 2021Paasboodschap 2021
donderdag, 4 maart 2021Ge´nspireerd leven in dienst van God en mensen
donderdag, 21 januari 2021Paus Franciscus nodigt ons uit...
donderdag, 17 december 2020Toch wordt het Kerstmis
donderdag, 1 oktober 2020Mijn wensen voor u in coronatijd
donderdag, 6 augustus 2020Onze nieuwe bisschop
maandag, 1 juni 2020Brief van Mgr. HendriksBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose