Bisdom Haarlem-Amsterdam


Onderzoek Actie Kerkbalans

Hoe zien kerkgangers de rol van de kerk in tijden van crisis?

gepubliceerd: woensdag, 2 november 2022

We leven in een tijd waarin de ene crisis de andere opvolgt: oorlog, vluch­te­lingen­stro­men, inflatie, energie­kos­ten, stikstof enzo­voort. Actie Kerk­ba­lans onder­zoekt wat kerk­gan­gers vin­den van de rol van hun kerk in deze tijd.

Plaat­se­lijke kerken zetten zich op ver­schil­lende manieren in om problemen aan te pakken en kwets­ba­re groepen binnen en buiten de kerk bij te staan. Wat merken en ver­wach­ten kerk­gan­gers hier­van? Ervaren zij zelf steun vanuit de kerk? En in hoeverre zijn zij bereid kerken (nog of juist) finan­cieel te steunen in tij­den van nood?

Namens Actie Kerk­ba­lans is onder­zoeks­bu­reau Citisens op 31 ok­to­ber een grootschalig onder­zoek gestart onder kerk­gan­gers van vier kerk­ge­noot­schappen in Neder­land: de Rooms-Katho­lie­ke Kerk, de Pro­tes­tantse Kerk, de Oud-Katho­lie­ke Kerk en de Evan­ge­lische Broe­der­ge­meen­te. Leden en bezoekers van ruim 2.000 kerken wor­den gevraagd een vragen­lijst in te vullen over wat zij vin­den van de rol die de kerk oppakt in tij­den van crisis.

Inzet van kerken

Kerken spelen sinds jaar en dag een be­lang­rijke rol bij het aanpakken van crises. Ook in de hui­dige tijd, waarin ver­schil­lende crises zoals de opvang van vluch­te­lingen, de oplopende energie­prij­zen, de toe­ne­mende een­zaam­heid, de nog altijd voort­du­rende corona­cri­sis en na­tuur­lijk de oorlog in Oekraïne, zich opstapelen. Veel pa­ro­chies, kloosters en ge­meen­ten zien een helpende taak voor zich­zelf weg­ge­legd. Zo rea­li­se­ren ze - vaak in samen­wer­king met de lokale over­heid - opvang­plekken voor vluch­te­lingen, is er diaconale hulp voor mensen die het finan­cieel zwaar hebben en zetten veel kerken en ker­ke­lijke vrij­wil­li­gers zich in voor bij­voor­beeld voedsel­banken, schuld­hulp­ver­le­ning of projecten die een­zaam­heid tegen­gaan.

Vragen aan kerk­gan­gers

Hoe zien kerk­gan­gers deze helpende rol van de kerk? Daar zoomt het onder­zoek van Actie Kerk­ba­lans op in. In de vragen­lijst wordt kerk­gan­gers gevraagd wat zij van de kerk ver­wach­ten in ver­schil­lende crises, maar ook hoe zij dit in hun lokale pa­ro­chie of ge­meen­te terugzien. Tege­lijk wor­den ook kerken zelf getroffen door gevolgen van de crisis en is het de ko­men­de periode een extra uit­daging om de helpende rol juist nu op te pakken. De vragen­lijst gaat daarom ook in op de vraag in hoeverre kerk­gan­gers bereid zijn hun plaat­se­lijke pa­ro­chie of ge­meen­te juist in tij­den van crisis finan­cieel te steunen.

Geven voor de kerk

Aan­slui­tend hierop komt in het onder­zoek ook de jaar­lijkse Actie Kerk­ba­lans zelf aan bod. Met de Actie Kerk­ba­lans komen de genoemde vier kerk­ge­noot­schappen ieder jaar samen in actie om leden om een finan­ciële bijdrage te vragen voor de eigen plaat­se­lijke kerk. De kerk krijgt geen subsidie en daarom zijn deze in­kom­sten nodig om het kerk-zijn invulling te geven.

In het onder­zoek wordt kerk­gan­gers gevraagd wat zij van Actie Kerk­ba­lans vin­den en waarom ze hun plaat­se­lijke kerk al dan niet finan­cieel steunen. Dit geeft deel­ne­mende pa­ro­chies en ge­meen­ten inzicht in hoe de Actie leeft onder hun leden.

Kerk­le­den kunnen meedoen aan het onder­zoek via deze link:

Jaar­lijks onder­zoek over kerk-zijn

Actie Kerk­ba­lans voert ieder jaar een onder­zoek uit onder kerk­gan­gers naar de be­trok­ken­heid van Neder­lan­ders bij de kerk. De ant­woor­den geven inzicht in de rol van de kerk voor chris­te­nen vandaag en in de toe­komst. Voor­gaande jaren lag de nadruk in dit onder­zoek op kerk-zijn in corona­tijd, op de waarde van de kerk voor kerk­gan­gers (2020) en hoe kerk­gan­gers de toe­komst van de kerk zien (2021).Gerelateerde nieuwsberichten

vrijdag, 19 januari 2024‘Vrijwilligers zijn de olie van de Kerk’
zondag, 10 december 2023Opbrengst Actie Kerkbalans 2021 en 2022
woensdag, 25 oktober 2023Speciale jubileum erepenning
vrijdag, 6 oktober 2023Vernieuwde webshop Actie Kerkbalans
zaterdag, 14 januari 2023Actie Kerkbalans 2023
vrijdag, 14 oktober 2022Gratis deurbanner Actie Kerkbalans
zaterdag, 1 oktober 2022Webshop Actie Kerkbalans geopend
vrijdag, 15 juli 2022Nieuwsbrief Actie Kerkbalans over belactie en AVG
donderdag, 2 juni 2022Fondswerving via de telefoon
vrijdag, 21 januari 2022Kerkgangers missen vooral fysiek samenzijn
zaterdag, 15 januari 2022Actie Kerkbalans 2022 van start
donderdag, 13 januari 2022Persconferentie Kerkbalans
donderdag, 5 augustus 2021Datum Kerkbalans 2022 bekend
dinsdag, 1 juni 2021Extra Actie Kerkbalans
woensdag, 13 januari 2021Actie Kerkbalans
vrijdag, 2 oktober 2020Actie Kerkbalans vernieuwt
vrijdag, 5 juni 2020Extra campagne Actie Kerkbalans
vrijdag, 31 januari 2020‘Hier liggen kansen, grijp ze aan’
vrijdag, 17 januari 2020Naar elkaar omzien, gastvrij zijn en inspirerende vieringen
donderdag, 9 januari 2020Peiling Actie KerkbalansBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose