Bisdom Haarlem-Amsterdam


Missie voor een levendige parochie

Voorzitter DMR krijgt Bavo-penning op diocesane missie-dag 2012

gepubliceerd: donderdag, 18 oktober 2012

Mgr. George Miao“De glorie van God is als de mens tot volle ontplooiing komt. Daar waar die ontplooiing wordt belemmerd, moeten wij in actie komen.” Het waren de woor­den van bis­schop George tij­dens de Dio­ce­sane Missie-dag, zater­dag 13 ok­to­ber in Heiloo. Bis­schop George Pallipparambil komt uit het uiterste Noor­doosten van India, tussen Tibet en Birma.

Hij sprak de aanwe­zige mensen van de MOV-groepen vol vuur toe over de enorme groeispurt die de katho­lie­ke kerk in zijn bisdom doormaakt. Wat kunnen wij leren van een jonge kerk in een andere uit­hoek van de aarde?

Inter­views in SamenKerk

Dezelfde vraag heeft missie­secre­taris Evert Veldman gesteld aan mensen van mi­gran­ten­paro­chies in een reeks inter­views voor de SamenKerk. Tijdens zijn betoog gebruikte hij citaten uit deze inter­views om aan te geven dat we het begrip “missie” wellicht moeten herbezien. Zonden wij enkele decennia gele­den let­ter­lijk hon­der­den mis­sio­na­rissen uit, nu komen bui­ten­landse pries­ters naar Neder­land om ons pas­to­raal te onder­steunen. Daar­naast zijn er vele mi­gran­ten­paro­chies waar wij ons aan op zou­den kunnen trekken.

Via de mi­gran­ten­paro­chies kunnen ook jon­ge­ren in contact komen met andere culturen. Juist deze per­soon­lijke ont­moe­ting is zo be­lang­rijk om een motivatie te doen groeien om je per­soon­lijk in te zetten voor een betere wereld. Je zou ie­der­een die ont­moe­ting gunnen en wellicht moeten wij daartoe de moge­lijk­he­den creëren, ver weg of dichtbij.

Heer­hu­go­waard

Een groep jon­ge­ren uit Heer­hu­go­waard De Noord heeft de kans gehad om zo’n ont­moe­ting aan te gaan met jon­ge­ren in Burundi, wat hun kijk op de wereld heeft ge­nu­an­ceerd. Ze hebben boeiende pre­sen­ta­ties ont­wik­keld die ze graag in uw pa­ro­chie aanbie­den. Ik wil u zeer aanbevelen contact met hen op te nemen via: burundi­pro­ject2012@hotmail.com. Deze wereld­jon­ge­ren hebben een ècht verhaal.

Bavo-pen­ning voor Arie de Jong

Een man die jarenlang mid­den in de ont­wik­ke­ling van het missio­naire veld heeft gestaan is dhr. Arie de Jong. Na ruim 30 jaar treedt hij af als voor­zit­ter van de Dio­ce­sane Missie Raad. Als blijk van waar­de­ring heeft hij tij­dens deze dag uit han­den van bis­schop Punt de Bavo-pen­ning ont­van­gen. Een bij­zon­der gebaar, die Arie meer dan ver­diend heeft. Hij stond voor wat bis­schop George noemde: “We should not preach, but reach out more” – we zou­den niet zoveel moeten praten, maar vooral onze han­den moeten uitstrekken. Matthieu Wagemaker legde uit hoe dat via de Vastenaktie en Ad­vents­ac­tie onder­steund kan wor­den. Laat het ons weten als u ideeën of in­spi­re­rende projecten hebt!

Evert Veldman
missie­secre­ta­riaat@bisdomhaarlem-amster­dam.nl

(foto’s: Steef J. Pardoen)Gerelateerde nieuwsberichten

zaterdag, 2 oktober 2021Pausboodschap Wereldmissiedag
dinsdag, 24 september 2019Missiemaand oktober Audio
woensdag, 11 september 2019Pausboodschap Wereldmissiedag
vrijdag, 20 mei 2016Speciale campagne voor hulp aan vluchtelingen
zondag, 20 maart 2016Syrië door de ogen van hulpverleners
donderdag, 6 maart 2014Mgr. Punt: “Laten we licht en solidariteit doorgeven”
woensdag, 26 februari 2014Hulp aan de Filippijnen
dinsdag, 18 februari 2014Dag van de Caritas
maandag, 2 december 2013Paus Franciscus bidt voor Adventsactie
vrijdag, 16 augustus 2013Jaarlijkse Startdag Vastenaktie
vrijdag, 5 oktober 2012Impulsdag missie in Heiloo
maandag, 7 mei 2012Bisschop Ontvangt Curatorium Week Nederlandse Missionarissen
woensdag, 22 februari 2012Bisschop geeft startsein vastenestafette Fotoreportage
vrijdag, 4 november 2011Zusters Vogelenzang houden wintermarkt
woensdag, 21 september 2011Collectes Honger in de Hoorn van Afrika
maandag, 15 augustus 2011Verslagboek Dag van de Caritas is uit!
maandag, 15 augustus 2011Honger in de Hoorn van Afrika
dinsdag, 2 augustus 2011“Doneer voor slachtoffers van hongersnood!”
zaterdag, 4 juni 2011Evangelisatie-samenwerking met Hondurees aartsbisdom
maandag, 30 mei 2011Kleine projecten maken groot verschil!Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose