Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Pausboodschap Wereldmissiedag

Oktober - bijzondere missiemaand

gepubliceerd: woensdag, 11 september 2019

Oktober 2019 is door paus Fran­cis­cus uit­ge­roe­pen tot ‘bij­zon­dere missie­maand’. Dit om onder de gelo­vi­gen een nieuw missio­nair elan te sti­mu­leren en speciale aan­dacht te vragen voor de missie en mis­sio­na­rissen over de hele wereld.

In zijn bood­schap voor Wereld­mis­sie­dag, zon­dag 20 ok­to­ber, zegt de paus: ‘De Kerk heeft een zen­ding in de wereld: het geloof in Jezus Christus schenkt ons de juiste dimensie van alle dingen, door ons de wereld te doen zien met de ogen en het hart van God…’ De bood­schap van paus Fran­cis­cus voor Wereld­mis­sie­dag (zon­dag 20 ok­to­ber) heeft het­zelfde on­der­werp als de bij­zon­dere missie­maand: ‘Gedoopt en Gezon­den: de Kerk van Christus op missie in de wereld.’

De aan­lei­ding om dit jaar geen gewone, maar juist een bij­zon­dere missie­maand te hou­den, is het eeuw­feest van de apos­to­lische brief van paus Bene­dic­tus XV over missie: ‘Maximum Illud’ (1919). De brief is, zoals gebruike­lijk in de Kerk, vernoemd naar de ope­nings­woor­den: “Groot en heilig was de taak die onze Heer Jezus Christus, op het punt om naar zijn Vader weder te keren, aan zijn leer­lin­gen toe­ver­trouwde met de woor­den: ‘Gaat uit over de hele wereld en verkon­digt het evan­ge­lie aan heel de schep­ping’ (Marcus 16, 15). Die taak bleef niet beperkt tot het leven der apos­te­len, maar moest door hun op­vol­gers wor­den voort­ge­zet tot aan het einde der wereld.”

Serie inter­views op Katho­liek­le­ven.nl

Op ver­schil­lende manieren wordt in Neder­land aan­dacht gevraagd voor de Wereld­mis­sie­maand. Zo komt het video­ka­naal van de Neder­landse Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie, katho­liek­le­ven.nl, met een bij­zon­dere serie video’s naar aan­lei­ding van de missie­maand. Katho­liek­le­ven.nl inter­viewt onder anderen zuster Maria Confi­dens, een slotzuster in een klooster in Utrecht en mgr. Ron van den Hout, bis­schop van bisdom Gro­nin­gen-Leeu­war­den. Deze video’s komen in ok­to­ber online.

Magazine Missie Nu

De Neder­landse Kon­fe­ren­tie voor Reli­gi­euzen, de Bis­schop­pe­lijke Vas­ten­ac­tie, Missio, de Week voor de Neder­landse Mis­sio­na­rissen en de bis­dom­men hebben voor de missie­maand een speciaal magazine uit­ge­bracht met als titel Missie Nu. Het magazine bevat portretten van mensen die op hun eigen wijze op dit moment met missie bezig zijn. Zij ver­tellen wat missie nu voor hen betekent en hoe zij zich gedoopt en gezon­den voelen. Omroep KRO-NCRV vraagt ver­der tij­dens de missie­maand onder meer aan­dacht voor dit on­der­werp in de Geloofs­ge­sprekken die uitgezon­den wor­den op zon­dag­och­tend.


Gerelateerde nieuwsberichten

zaterdag, 2 oktober 2021Pausboodschap Wereldmissiedag
dinsdag, 24 september 2019Missiemaand oktober Audio
vrijdag, 20 mei 2016Speciale campagne voor hulp aan vluchtelingen
zondag, 20 maart 2016Syrië door de ogen van hulpverleners
donderdag, 6 maart 2014Mgr. Punt: “Laten we licht en solidariteit doorgeven”
woensdag, 26 februari 2014Hulp aan de Filippijnen
dinsdag, 18 februari 2014Dag van de Caritas
maandag, 2 december 2013Paus Franciscus bidt voor Adventsactie
vrijdag, 16 augustus 2013Jaarlijkse Startdag Vastenaktie
donderdag, 18 oktober 2012Missie voor een levendige parochie
vrijdag, 5 oktober 2012Impulsdag missie in Heiloo
maandag, 7 mei 2012Bisschop Ontvangt Curatorium Week Nederlandse Missionarissen
woensdag, 22 februari 2012Bisschop geeft startsein vastenestafette
vrijdag, 4 november 2011Zusters Vogelenzang houden wintermarkt
woensdag, 21 september 2011Collectes Honger in de Hoorn van Afrika
maandag, 15 augustus 2011Verslagboek Dag van de Caritas is uit!
maandag, 15 augustus 2011Honger in de Hoorn van Afrika
dinsdag, 2 augustus 2011“Doneer voor slachtoffers van hongersnood!”
zaterdag, 4 juni 2011Evangelisatie-samenwerking met Hondurees aartsbisdom
maandag, 30 mei 2011Kleine projecten maken groot verschil!Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose