Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

“Doneer voor slachtoffers van hongersnood!”

Nederlandse bisschoppen doen oproep tot vrijgevigheid

gepubliceerd: dinsdag, 2 augustus 2011

De Neder­landse bis­schop­pen roepen op tot grote vrijgevig­heid om de gevolgen van de hon­gers­nood in de Hoorn van Afrika te bestrij­den. De oproep richt zich aller­eerst tot pa­ro­chies en geloofs­ge­meen­schappen: "Want ik had hon­ger en jullie gaven mij te eten," zegt Jezus, “Ik verzeker jullie: alles wat jullie gedaan hebben voor een van de onaanzien­lijksten van mijn broe­ders of zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan” (Mat. 25,35.40). Maar de oproep geldt ook niet-ker­ke­lijk betrok­ke­nen. De omvang van deze huma­ni­taire ramp nood­zaakt ie­der­een om soli­da­ri­teit te tonen, aldus de bis­schop­pen.

Honger in de Hoorn van Afrika - Giro 555

De bis­schop­pen vragen aan alle gelo­vi­gen om naar draag­kracht een finan­ciële bijdrage te leveren aan de actie van de Samen­wer­kende Hulp­orga­ni­sa­ties (SHO) / giro 555. Via de ker­ke­lijke ont­wik­ke­lings­orga­ni­sa­ties Bis­schop­pe­lijke Vastenaktie/Cordaid wor­den pa­ro­chies en pastores van extra in­for­ma­tie­ma­te­riaal voor­zien om deze oproep kracht bij te zetten. De omvang van deze nood­hulp vraagt om een ge­coör­di­neerde aanpak op grote schaal. De actie van de Samen­wer­kende Hulp­orga­ni­sa­ties verdient daarom ook alle mede­wer­king van gelo­vi­gen, pa­ro­chies, in­stel­lingen en organi­sa­ties binnen de Katho­lie­ke Kerk.

Volgens Mgr. Punt (binnen de Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie referent voor Missie & Ont­wik­ke­lingssamen­wer­king) mag de onzeker­heid door de finan­ciële crisis geen be­lem­me­ring zijn om ruim­har­tig te geven: “De ver­de­ling van geld en goed is een kwestie van ge­rech­tig­heid, ook we­reld­wijd. Juist in deze tijd van de finan­ciële crisis vraagt dat om soli­da­ri­teit met de mensen in de Hoorn van Afrika, die zich in een levens­bedreigende voedsel­cri­sis bevin­den. Tijdens de vakantie een keer min­der naar een restaurant levert al snel een aar­dig bedrag op ten gunste van giro 555. Het zijn voor ons maar kleine offers, maar ze red­den levens.” Ook voor de jon­ge­ren die deze zomer naar de Wereld­jon­ge­ren­da­gen in Madrid reizen, heeft hij een sug­ges­tie:  “Als ieder van jullie een rondje geeft aan giro 555 geef je zo 10 euro. Jullie zijn met 1200 man en vrouw op weg naar Madrid; samen doe je dan echt heel veel goeds.” (SRKK - Bert Elbertse)Gerelateerde nieuwsberichten

zaterdag, 2 oktober 2021Pausboodschap Wereldmissiedag
dinsdag, 24 september 2019Missiemaand oktober Audio
woensdag, 11 september 2019Pausboodschap Wereldmissiedag
vrijdag, 20 mei 2016Speciale campagne voor hulp aan vluchtelingen
zondag, 20 maart 2016Syrië door de ogen van hulpverleners
donderdag, 6 maart 2014Mgr. Punt: “Laten we licht en solidariteit doorgeven”
woensdag, 26 februari 2014Hulp aan de Filippijnen
dinsdag, 18 februari 2014Dag van de Caritas
maandag, 2 december 2013Paus Franciscus bidt voor Adventsactie
vrijdag, 16 augustus 2013Jaarlijkse Startdag Vastenaktie
donderdag, 18 oktober 2012Missie voor een levendige parochie
vrijdag, 5 oktober 2012Impulsdag missie in Heiloo
maandag, 7 mei 2012Bisschop Ontvangt Curatorium Week Nederlandse Missionarissen
woensdag, 22 februari 2012Bisschop geeft startsein vastenestafette
vrijdag, 4 november 2011Zusters Vogelenzang houden wintermarkt
woensdag, 21 september 2011Collectes Honger in de Hoorn van Afrika
maandag, 15 augustus 2011Verslagboek Dag van de Caritas is uit!
maandag, 15 augustus 2011Honger in de Hoorn van Afrika
zaterdag, 4 juni 2011Evangelisatie-samenwerking met Hondurees aartsbisdom
maandag, 30 mei 2011Kleine projecten maken groot verschil!Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose