Bisdom Haarlem-Amsterdam


Evangelisatie-samenwerking met Hondurees aartsbisdom

gepubliceerd: zaterdag, 4 juni 2011

Kathedraal van TegucigalpaSinds enkele jaren woont de Neder­lan­der Albert Ypma in de Hondurese hoofd­stad. Met zijn inter­na­tio­nale acade­mische erva­ring is hij een ge­waar­deerd adviseur gewor­den van het aarts­bis­dom Tegucigalpa op het gebied van onder­wijs­ont­wik­ke­ling. Hij nam het ini­tia­tief om contact te leggen met zijn vroe­gere thuis­bis­dom Haar­lem-Am­ster­dam.

Uit dit ini­tia­tief is een pro­gram­ma gegroeid dat bedoeld is om elkaar weder­zijds te ver­ster­ken in de opdracht van de Nieuwe Evangeli­sa­tie. Het aarts­bis­dom Tegucigalpa is gesticht in 1561 en heeft een bewogen ge­schie­de­nis achter de rug. De hui­dige aarts­bis­schop staat voor de grote opgave om in een poli­tiek onrus­tig klimaat en in een samen­le­ving getekend door grote onge­lijk­heid in ont­wik­ke­ling en inkomen lei­ding te geven aan de katho­lie­ke kerk. Kar­di­naal Rodriguez is inter­na­tio­naal bekend als voor­zit­ter van het wereldomspannende net­werk van Caritas organi­sa­ties (de Neder­landse Caritas­orga­ni­sa­tie is Cordaid). kardinaal Oscar Andrés Rodríguez MaradiagaHij maakt zich tot speekbuis van de armen en dringt te pas en te onpas aan op het verbe­te­ren van de sociaal-econo­mische ver­hou­dingen in Honduras. Een uiterst moei­lijk moment in zijn pas­to­raat trad op in 2009 toen hij afstand moest nemen van de sociaal democra­tische presi­dent Zelaya in zijn streven om de grondwet zo te ver­an­de­ren dat hij meer dan één termijn presi­dent zou kunnen zijn.

De kerk speelt een grote rol in de Hondurese samen­le­ving die vooral bestaat uit jonge mensen. Iets min­der dan de helft van de bevol­king is jon­ger dan vijf­tien jaar, zeven­tig procent is jon­ger dan der­tig. Het land heeft zoveel jeugd weinig toe­komst te bie­den en velen zoeken hun heil elders, vooral in de Verenigde Staten. Als de vaak illegale immi­gran­ten terug­ge­stuurd wor­den belan­den zij in een uit­zicht­loze situatie met alle gevolgen van dien: werkloos­heid, armoede en bevatte­lijk­heid voor geweld en deelname aan bendes.

De kerk in Honduras is vitaal en vol mensen die graag goed willen doen. Het geloof wordt volop beleefd en de geloofs­ge­meen­schap neemt ini­tia­tie­ven om problemen aan te pakken: geloofs­vor­ming om jon­ge­ren weer­baar­der te maken, opvang en hulp voor zwerfjon­ge­ren en jon­ge­ren in kwets­ba­re omge­ving (vooral ook meisjes), hulp aan terug­ge­stuurde mi­gran­ten, ini­tia­tie­ven via onder­wijs betere kansen te bie­den.

Het bisdom Tegucigalpa wil graag laten zien hoe zij het Evan­ge­lie verstaan en beleven en wat voor hen de opdracht tot nieuwe evangeli­sa­tie betekent. Met ons willen ze onder­zoeken of we cateche­tisch ma­te­ri­aal kunnen uitwisselen, of het moge­lijk is om stu­den­ten uit Neder­land in Honduras te laten stu­de­ren, om met de hulp van Neder­landse acade­mische in­stel­lingen onder­zoek te doen naar de drijfveren achter jon­ge­ren­ge­weld.

HondurasCordaid onder­steunt het project van de con­gre­ga­tie van de Sobrinianen gericht op de be­ge­lei­ding van teruggezon­den immi­gran­ten. Ons bisdom wil graag de uit­no­di­ging aan­vaar­den om samen te onder­zoeken wat we voor elkaar kunnen betekenen. De eerste stap wordt in Madrid gezet als jon­ge­ren uit Honduras en jon­ge­ren uit ons bisdom elkaar kunnen ont­moe­ten en erva­ringen kunnen uitwisselen. De missie­secre­taris bezoekt Tegucigalpa eind juni om kennis te maken en projecten te bezoeken op gebied van onder­wijs, hulp bij ondervoe­ding, opvang van zwerfjon­ge­ren. Het bezoek is voor­be­reid door een werk­groep in het bisdom Tegucigalpa.

Vraag

Als u betrokken bent bij hulp­pro­jecten in Tegucigalpa, dan komen we graag met u in contact: missie­secre­ta­riaat@bisdomhaarlem-amster­dam.nlGerelateerde nieuwsberichten

zaterdag, 2 oktober 2021Pausboodschap Wereldmissiedag
dinsdag, 24 september 2019Missiemaand oktober Audio
woensdag, 11 september 2019Pausboodschap Wereldmissiedag
vrijdag, 20 mei 2016Speciale campagne voor hulp aan vluchtelingen
zondag, 20 maart 2016Syrië door de ogen van hulpverleners
donderdag, 6 maart 2014Mgr. Punt: “Laten we licht en solidariteit doorgeven”
woensdag, 26 februari 2014Hulp aan de Filippijnen
dinsdag, 18 februari 2014Dag van de Caritas
maandag, 2 december 2013Paus Franciscus bidt voor Adventsactie
vrijdag, 16 augustus 2013Jaarlijkse Startdag Vastenaktie
donderdag, 18 oktober 2012Missie voor een levendige parochie
vrijdag, 5 oktober 2012Impulsdag missie in Heiloo
maandag, 7 mei 2012Bisschop Ontvangt Curatorium Week Nederlandse Missionarissen
woensdag, 22 februari 2012Bisschop geeft startsein vastenestafette
vrijdag, 4 november 2011Zusters Vogelenzang houden wintermarkt
woensdag, 21 september 2011Collectes Honger in de Hoorn van Afrika
maandag, 15 augustus 2011Verslagboek Dag van de Caritas is uit!
maandag, 15 augustus 2011Honger in de Hoorn van Afrika
dinsdag, 2 augustus 2011“Doneer voor slachtoffers van hongersnood!”
maandag, 30 mei 2011Kleine projecten maken groot verschil!Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose