Bisdom Haarlem-Amsterdam


Kleine projecten maken groot verschil!

Bisschoppelijke Adventsactie 2010 levert bijna € 300.000 op

gepubliceerd: maandag, 30 mei 2011

De re­sul­taten van de eerste Bis­schop­pe­lijke Ad­vents­ac­tie ‘nieuwe stijl’ tekenen zich inmiddels dui­de­lijk af: ruim 300 pa­ro­chies, verspreid over alle bis­dom­men, hebben samen met diverse con­gre­ga­ties, het be­drijfs­le­ven en in­di­vi­duele donateurs bijna € 300.000 op­ge­haald.

Een groot deel van het geld is inmiddels overgemaakt naar de projecten waarvoor het bestemd was. Bestuursvoor­zit­ter Matthieu Wagemaker pr is blij met het re­sul­taat: “Tien­tal­len mensen in de Neder­landse pa­ro­chies hebben zich ingespannen om zoveel moge­lijk geld op te halen, maar er gebeurde nog meer. Een be­lang­rijk doel van de Ad­vents­ac­tie is mensen bewust te maken van wat er in de wereld speelt. Niet op grote schaal, maar klein, op een niveau waarop je direct verschil kunt maken. En dat doel hebben we afgelopen jaar bereikt.”

Kleine projecten maken groot verschil!Een groot deel van het geld is inmiddels overgemaakt naar de deel­ne­mende projecten. Half mei stond de teller op ca 290.000 euro. Bij de ver­de­ling van het re­sul­taat is reke­ning gehou­den met de voor­keu­ren van de pa­ro­chies. Projecten die zijn ‘voltekend’, zijn zo snel moge­lijk uitbe­taald en in uit­voe­ring geno­men. Voor projecten die hulp per persoon of familie beogen, zijn de netto opbrengsten overgemaakt. De helft van de opbrengst is onbestemd. Uit dit deel is de opbrengst voor keuze­pro­jecten aan­ge­vuld – in samen­spraak met de projecth­ou­der. Uitgangs­punt is: hoe meer een project draag­vlak had onder pa­ro­chies, hoe meer van de algemene giften naar dit project is gegaan. Een over­zicht en uitleg is te vin­den op: www.ad­vents­ac­tie.nl. Daar staan ook de eerste verhalen over wat er met het geld is gedaan. 

De Ad­vents­ac­tie is moge­lijk dankzij de steun van de bis­dom­men en de samen­wer­king tussen de bis­dom­men en het lan­de­lijke se­cre­ta­riaat van de actie. Van de totale opbrengst van de Ad­vents­ac­tie is 66% ingezameld door de deel­ne­mende pa­ro­chies. Bijna een kwart komt van con­gre­ga­ties, stich­tingen en het be­drijfs­le­ven, par­ti­cu­liere donateurs tenslotte zorg­den voor ruim 10% van de re­sul­taten.

Actie 2011

Inmiddels zijn de voor­be­rei­dingen voor de Ad­vents­ac­tie 2011 in volle gang. Tot 1 juni kunnen projecten wor­den aangemeld met draag­vlak in de katho­lie­ke ge­meen­schap. Zie voor meer in­for­ma­tie hierover de web­si­te: www.ad­vents­ac­tie.nl Na de zomer ont­van­gen de pa­ro­chies pro­mo­tie­ma­te­riaal, zodat zij de Ad­vents­ac­tie goed kunnen voor­be­rei­den. Op 27 no­vem­ber 2011 – de eerste zon­dag van de Advent - gaat de Ad­vents­ac­tie offi­cieel van start met de ´Run for Hope´, een sportieve mani­fes­ta­tie in Den Haag.Gerelateerde nieuwsberichten

zaterdag, 2 oktober 2021Pausboodschap Wereldmissiedag
dinsdag, 24 september 2019Missiemaand oktober Audio
woensdag, 11 september 2019Pausboodschap Wereldmissiedag
vrijdag, 20 mei 2016Speciale campagne voor hulp aan vluchtelingen
zondag, 20 maart 2016Syrië door de ogen van hulpverleners
donderdag, 6 maart 2014Mgr. Punt: “Laten we licht en solidariteit doorgeven”
woensdag, 26 februari 2014Hulp aan de Filippijnen
dinsdag, 18 februari 2014Dag van de Caritas
maandag, 2 december 2013Paus Franciscus bidt voor Adventsactie
vrijdag, 16 augustus 2013Jaarlijkse Startdag Vastenaktie
donderdag, 18 oktober 2012Missie voor een levendige parochie
vrijdag, 5 oktober 2012Impulsdag missie in Heiloo
maandag, 7 mei 2012Bisschop Ontvangt Curatorium Week Nederlandse Missionarissen
woensdag, 22 februari 2012Bisschop geeft startsein vastenestafette
vrijdag, 4 november 2011Zusters Vogelenzang houden wintermarkt
woensdag, 21 september 2011Collectes Honger in de Hoorn van Afrika
maandag, 15 augustus 2011Verslagboek Dag van de Caritas is uit!
maandag, 15 augustus 2011Honger in de Hoorn van Afrika
dinsdag, 2 augustus 2011“Doneer voor slachtoffers van hongersnood!”
zaterdag, 4 juni 2011Evangelisatie-samenwerking met Hondurees aartsbisdomBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose