Bisdom Haarlem-Amsterdam


Hebben wij allen niet één Vader?

Zondag 5 november - Willibrordzondag

gepubliceerd: zondag, 22 oktober 2023

Op 7 no­vem­ber viert de Kerk in Neder­land haar patroons­feest. We gedenken de heilige Wil­li­brord, geloofs­ver­kon­di­ger en aarts­bis­schop van Utrecht. Dit jaar op zon­dag 5 no­vem­ber is het Wil­li­brord­zon­dag waarbij stil­staan bij en bid­den voor de oecumene.

Sint Wil­li­brord (658-739) werd geboren in Northumbrië (Engeland). In 690 voer hij met elf gezellen de Noord­zee over en landde op de Hollandse kust en begint in de Lage Landen te mis­sio­ne­ren. Hij verricht dit werk onder de bescher­ming van de Pepijn, hofmeier van de Frankische koning en met de zegen van paus Sergius I, die Wil­li­brord bis­schop wijdde en tot aarts­bis­schop van de Friezen benoemde. Wil­li­brord ves­tigde zich in Utrecht, waar hij een kerk bouwde gewijd aan de Heilige Ver­los­ser. Hij stichtte in Holland, Brabant tot aan Ech­ter­nach (in Lu­xem­burg) vele kerken, kloosters en andere vesti­gingen. Zo legde hij een stevig fun­dament voor de opbouw van de Kerk in de Lage Landen en Duits­land. Wil­li­brord stierf op 7 no­vem­ber 739 en werd begraven in de Abdij van Ech­ter­nach. Sinds 1939 is hij patroon van de Neder­landse kerk­pro­vin­cie.

Wil­li­brord­zon­dag 2023

Wil­li­brord­zon­dag - dit jaar op zon­dag 5 no­vem­ber - staat sinds jaar en dag in het teken van de oecumene in Neder­land. Het geloof in God - Vader, Zoon en Heilige Geest - is wat ons chris­te­nen het meest ver¬bindt. Wij kunnen elkaar telkens weer herkennen en bemoe­digen rond dat geloof. Christus’ gebed om een­heid “zoals Gij, Vader, in Mij en Ik in U,” (Johannes 17:21) staat centraal in de oecu­me­nische opdracht, die de Katho­lie­ke Vereni­ging voor Oecumene elk jaar op Wil­li­brord­zon­dag onder de aan­dacht brengt.

Thema

Het thema voor dit jaar luidt: Hebben wij niet allen één Vader?, geno­men uit de profeet Maleachi (Eerste lezing voor zon­dag 5 no­vem­ber 2023). Ze wijst ons op de pijn van de ver­deeld­heid en tevens is het na­tuur­lijk ook een bemoe­diging en aanspo­ring.

Dat laatste was precies onze bij­zon­dere en hoop­volle erva­ring van ‘Together: Samen¬komst van Gods Volk’, dat het eerste weekend van ok­to­ber op het Sint-Pieters­plein in Rome werd gehou­den. Naast duizen­den jon­ge­ren waren ook ruim veer­tig jonge Neder­landse chris­te­nen uit ver­schil­lende kerken inge­gaan op de uit­no­di­ging van paus Fran­cis­cus om vlak vóór de start van de Algemene Bis­schop­pen­synode te bid­den voor de een­heid en het synodale proces in onze Kerk.

Deur­col­lec­te voor katho­lie­ke vereni­ging voor oecumene

In alle pa­ro­chies in ons bisdom wordt in het weekend zater­dag­avond 4 en zon­dag 5 no­vem­ber een (deur)collecte gehou­den voor het werk van de katho­lie­ke vereni­ging voor oecumene.

Meer in­for­ma­tie

Op de web­si­te van de Katho­lie­ke Vereni­ging voor Oecumene vindt u onder meer een preekschets en sug­ges­ties voor voor­bede voor uw vie­rin­gen in het weekend van Wil­li­brord­zon­dag.


Gerelateerde nieuwsberichten

woensdag, 24 april 2024Zondag voor de Oosterse Kerken
zondag, 21 januari 2024Week van gebed voor eenheid
dinsdag, 24 oktober 2023Inspiratiedag Katholieke Vereniging voor Oecumene
woensdag, 2 november 2022Willibrordzondag 6 november
zaterdag, 30 april 2022Zondag van de Oosterse Kerken
zondag, 17 oktober 2021Willibrordzondag
maandag, 26 april 2021Zondag voor de Oosterse Kerken
maandag, 19 april 2021Webinar Zondag voor de Oosterse Kerken
donderdag, 4 februari 2021Interreligieuze postzegels
dinsdag, 2 februari 2021Internationale VN-Dag voor broederschap
woensdag, 4 november 2020Willibrordzondag
vrijdag, 1 november 2019Uit liefde voor God
maandag, 26 november 2018Doof de Geest niet uit
maandag, 29 oktober 2018Thema: Samen wandelen, bidden en werken
dinsdag, 31 oktober 2017Willibrordzondag
donderdag, 1 oktober 2015Willibrordzondag in teken van Laudato Si’Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose