Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Hebben wij allen niet één Vader?

Zondag 5 november - Willibrordzondag

gepubliceerd: zondag, 22 oktober 2023

Op 7 no­vem­ber viert de Kerk in Neder­land haar patroons­feest. We gedenken de heilige Wil­li­brord, geloofs­ver­kon­di­ger en aarts­bis­schop van Utrecht. Dit jaar op zon­dag 5 no­vem­ber is het Wil­li­brord­zon­dag waarbij stil­staan bij en bid­den voor de oecumene.

Sint Wil­li­brord (658-739) werd geboren in Northumbrië (Engeland). In 690 voer hij met elf gezellen de Noord­zee over en landde op de Hollandse kust en begint in de Lage Landen te mis­sio­ne­ren. Hij verricht dit werk onder de bescher­ming van de Pepijn, hofmeier van de Frankische koning en met de zegen van paus Sergius I, die Wil­li­brord bis­schop wijdde en tot aarts­bis­schop van de Friezen benoemde. Wil­li­brord ves­tigde zich in Utrecht, waar hij een kerk bouwde gewijd aan de Heilige Ver­los­ser. Hij stichtte in Holland, Brabant tot aan Ech­ter­nach (in Lu­xem­burg) vele kerken, kloosters en andere vesti­gingen. Zo legde hij een stevig fun­dament voor de opbouw van de Kerk in de Lage Landen en Duits­land. Wil­li­brord stierf op 7 no­vem­ber 739 en werd begraven in de Abdij van Ech­ter­nach. Sinds 1939 is hij patroon van de Neder­landse kerk­pro­vin­cie.

Wil­li­brord­zon­dag 2023

Wil­li­brord­zon­dag - dit jaar op zon­dag 5 no­vem­ber - staat sinds jaar en dag in het teken van de oecumene in Neder­land. Het geloof in God - Vader, Zoon en Heilige Geest - is wat ons chris­te­nen het meest ver¬bindt. Wij kunnen elkaar telkens weer herkennen en bemoe­digen rond dat geloof. Christus’ gebed om een­heid “zoals Gij, Vader, in Mij en Ik in U,” (Johannes 17:21) staat centraal in de oecu­me­nische opdracht, die de Katho­lie­ke Vereni­ging voor Oecumene elk jaar op Wil­li­brord­zon­dag onder de aan­dacht brengt.

Thema

Het thema voor dit jaar luidt: Hebben wij niet allen één Vader?, geno­men uit de profeet Maleachi (Eerste lezing voor zon­dag 5 no­vem­ber 2023). Ze wijst ons op de pijn van de ver­deeld­heid en tevens is het na­tuur­lijk ook een bemoe­diging en aanspo­ring.

Dat laatste was precies onze bij­zon­dere en hoop­volle erva­ring van ‘Together: Samen¬komst van Gods Volk’, dat het eerste weekend van ok­to­ber op het Sint-Pieters­plein in Rome werd gehou­den. Naast duizen­den jon­ge­ren waren ook ruim veer­tig jonge Neder­landse chris­te­nen uit ver­schil­lende kerken inge­gaan op de uit­no­di­ging van paus Fran­cis­cus om vlak vóór de start van de Algemene Bis­schop­pen­synode te bid­den voor de een­heid en het synodale proces in onze Kerk.

Deur­col­lec­te voor katho­lie­ke vereni­ging voor oecumene

In alle pa­ro­chies in ons bisdom wordt in het weekend zater­dag­avond 4 en zon­dag 5 no­vem­ber een (deur)collecte gehou­den voor het werk van de katho­lie­ke vereni­ging voor oecumene.

Meer in­for­ma­tie

Op de web­si­te van de Katho­lie­ke Vereni­ging voor Oecumene vindt u onder meer een preekschets en sug­ges­ties voor voor­bede voor uw vie­rin­gen in het weekend van Wil­li­brord­zon­dag.
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose