Bisdom Haarlem-Amsterdam


Inspiratiedag Katholieke Vereniging voor Oecumene

Vrijdag 3 november - 11.00 uur - Jozefkerk Oss

gepubliceerd: dinsdag, 24 oktober 2023

Op vrij­dag 3 no­vem­ber 2023 or­ga­ni­seert de Katho­lie­ke Vereni­ging voor Oecumene een dag in het teken van de verbin­ding tussen oecumene en synodali­teit, waar­van paus Fran­cis­cus steeds bena­drukt dat ze elkaar posi­tief kunnen beïn­vloe­den. Deel­ne­mers aan onze reis naar het oecu­me­nisch avond­ge­bed Together in Rome ver­tellen over hun erva­ringen! Daar­naast is er een lezing over het thema, gevolgd door een avond­ge­bed.

11.00 - 14.00 uur - Algemene Leden­ver­ga­de­ring

De jaar­lijkse leden­ver­ga­de­ring bespreekt het jaar­ver­slag, de jaar­cij­fers en de koers van de vereni­ging. Ook niet-leden zijn van harte welkom! Deel­ne­mers aan de ALV krijgen een lunch.

14.00 - 17.00 uur - In­spi­ra­tie­mid­dag

Vica­ris Arjen Bultsma, gedele­geerde voor oecumene van Bisdom Gro­nin­gen-Leeu­war­den zal ingaan op de ver­hou­ding tussen oecumene en synodali­teit, met oog voor de recente ont­wik­ke­lingen rond de eerste zit­ting van de synode.

Deel­ne­mers aan ‘Together: Sa­men­komst van Gods Volk’ in Rome ver­tellen over hun erva­ringen. Hoe kijken zij terug op deze bij­zon­dere reis? Met prach­tige foto’s en verhalen!

Samen bid­den we voor de een­heid en het door­gaande synodale proces, onder meer het gebed Adsumus Sancte Spiritus.

Aanmel­den

U kunt zich uiter­lijk 25 ok­to­ber via se­cre­ta­riaat@oecumene.nl aanmel­den voor de ochtend en/of de mid­dag. Toegang is gratis, uw vrij­wil­lige bijdrage voor het voort­zet­ten van onze ac­ti­vi­teiten met de doel­groep van Together wordt zeer op prijs gesteld! Dit kan ter plaatse of via:

  • NL97 INGB 0000 8019 19
    t.n.v. Katho­lie­ke Vereni­ging voor Oecumene
    o.v.v. ‘In­spi­ra­tie­dag 2023’

Details

datum: vrij­dag 3 no­vem­ber 2023
tijd: 11.00 - 14.00 uur - Algemene Leden Ver­ga­de­ring
14.00 - 17.00 uur - In­spi­ra­tie­mid­dag
locatie: Sint Jozef­kerk, Molen­straat 8 Oss

 


Gerelateerde nieuwsberichten

woensdag, 24 april 2024Zondag voor de Oosterse Kerken
zondag, 21 januari 2024Week van gebed voor eenheid
zondag, 22 oktober 2023Hebben wij allen niet één Vader?
woensdag, 2 november 2022Willibrordzondag 6 november
zaterdag, 30 april 2022Zondag van de Oosterse Kerken
zondag, 17 oktober 2021Willibrordzondag
maandag, 26 april 2021Zondag voor de Oosterse Kerken
maandag, 19 april 2021Webinar Zondag voor de Oosterse Kerken
donderdag, 4 februari 2021Interreligieuze postzegels
dinsdag, 2 februari 2021Internationale VN-Dag voor broederschap
woensdag, 4 november 2020Willibrordzondag
vrijdag, 1 november 2019Uit liefde voor God
maandag, 26 november 2018Doof de Geest niet uit
maandag, 29 oktober 2018Thema: Samen wandelen, bidden en werken
dinsdag, 31 oktober 2017Willibrordzondag
donderdag, 1 oktober 2015Willibrordzondag in teken van Laudato Si’Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose