Bisdom Haarlem-Amsterdam


Internationale VN-Dag voor broederschap

Ontmoeting paus Franciscus en grootimam Ahmad Al-Tayyeb

gepubliceerd: dinsdag, 2 februari 2021

Paus Fran­cis­cus neemt op 4 februari 2021 deel aan de Inter­na­tio­nale Dag van de Men­se­lijke Broe­der­schap, een ini­tia­tief van de Verenigde Naties. Hij ontmoet die dag grootimam Ahmad Al-Tayyeb van Al-Azhar tij­dens een online bij­een­komst in Abu Dhabi, gehost door sjeik Mohammed Bin Zayed.

Daar­naast houdt VN-se­cre­ta­ris-generaal António Guterres een toe­spraak. Tevens wordt de eerste Zayed-prijs voor Men­se­lijke Broe­der­schap uit­gereikt aan iemand die zich bij­zon­der inzet voor broe­der­schap. De bij­zon­dere virtuele interreli­gi­euze ont­moe­ting is don­der­dag vanaf 14.30 uur in ver­schil­lende talen live te volgen via de web­si­te van het Vati­caan.

De Verenigde Naties nam op 21 de­cem­ber 2020 een resolutie aan waar­mee 4 februari werd uit­ge­roe­pen tot ‘Inter­na­tio­nale Dag van de men­se­lijke broe­der­schap’, de ver­jaar­dag van de onderteke­ning in 2019 van het do­cu­ment ‘Men­se­lijke broe­der­schap voor wereld­vre­de en sa­men­le­ven’ door paus Fran­cis­cus en grootimam van al-Azhar Ahmad Al-Tayyeb. Die be­lang­rijke gebeur­te­nis in de christen-moslim­re­la­ties vormde de in­spi­ra­tie voor de datum van de jaar­lijkse vie­ring.

VN-lidstaten wor­den in de resolutie opge­roe­pen om die dag vanaf 2021 jaar­lijks te vieren. De VN-resolutie bena­drukt dat dit in­span­ningen van de inter­na­tio­nale ge­meen­schap voor de be­vor­de­ring van de vrede, verdraag­zaam­heid, inclusivi­teit, verstand­hou­ding en soli­da­ri­teit vereist.

Crisis vraagt om we­reld­wijde reactie

Het do­cu­ment over men­se­lijke broe­der­schap evenals ‘Fratelli tutti’, de recente en­cy­cliek van paus Fran­cis­cus over broe­der­schap en sociale vriend­schap, kwamen stevig binnen bij de VN en leid­den tot gesprekken in meer­dere VN-com­mis­sies. De VN-resolutie toont grote bezorgd­heid voor daden die reli­gi­euze onverdraag­zaam­heid aan­wak­ke­ren en daar­mee de geest van tole­ran­tie en respect voor diver­si­teit ondermijnen. Dit gebeurt vooral in een tijd waarin de wereld wordt gecon­fron­teerd met een ongekende crisis als gevolg van de corona­pan­de­mie. De pandemie laat volgens paus Fran­cis­cus zien hoe­zeer mensen bouwen op schijnvei­lig­heid. De crisis vraagt om een we­reld­wijde reactie op basis van een­heid, soli­da­ri­teit en hernieuwde nauwe multilaterale samen­wer­king.

De VN-resolutie onder­streept het belang van de bijdragen van reli­gi­euze lei­ders aan inter­na­tio­nale vrede en soli­da­ri­teit. Die lei­den tot een beter bewust­zijn en begrip van gemeen­schap­pe­lijke waar­den die door alle mensen wor­den gedeeld. Uitermate waarde­vol zijn de ont­moe­tingen en samen­wer­king tussen mensen van ver­schil­lende gods­diensten en levens­be­schou­wingen zowel op lan­de­lijk, regio­naal als plaat­se­lijk vlak. Daar delen mensen hun plezier, verdriet, zorgen en problemen. Dat vraagt om weder­zijds respect en soli­da­ri­teit.

 

Tekst: Berry van Oers, beleids­ad­vi­seur R.-K. Kerk interreli­gi­euze dialoog
Bericht is over­ge­no­men van rkkerk.nl


Gerelateerde nieuwsberichten

woensdag, 24 april 2024Zondag voor de Oosterse Kerken
zondag, 21 januari 2024Week van gebed voor eenheid
dinsdag, 24 oktober 2023Inspiratiedag Katholieke Vereniging voor Oecumene
zondag, 22 oktober 2023Hebben wij allen niet één Vader?
woensdag, 2 november 2022Willibrordzondag 6 november
zaterdag, 30 april 2022Zondag van de Oosterse Kerken
zondag, 17 oktober 2021Willibrordzondag
maandag, 26 april 2021Zondag voor de Oosterse Kerken
maandag, 19 april 2021Webinar Zondag voor de Oosterse Kerken
donderdag, 4 februari 2021Interreligieuze postzegels
woensdag, 4 november 2020Willibrordzondag
vrijdag, 1 november 2019Uit liefde voor God
maandag, 26 november 2018Doof de Geest niet uit
maandag, 29 oktober 2018Thema: Samen wandelen, bidden en werken
dinsdag, 31 oktober 2017Willibrordzondag
donderdag, 1 oktober 2015Willibrordzondag in teken van Laudato Si’Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose