Bisdom Haarlem-Amsterdam


Thema: Samen wandelen, bidden en werken

Willibrordzondag 4 november

gepubliceerd: maandag, 29 oktober 2018

Zondag 4 no­vem­ber is het weer Wil­li­brord­zon­dag, sinds 1949 inge­steld ter onder­steu­ning van het werk voor oecumene en evangeli­sa­tie van de Katho­lie­ke Vereni­ging voor Oecumene.

De heilige Wil­li­brord (met diens feest­dag op 7 no­vem­ber) is de patroon van de chris­te­nen in Neder­land, katho­lie­ken en pro­tes­tan­ten. Het thema voor Wil­li­brord­zon­dag 2018 is: ‘Samen wan­de­len, bid­den en werken’.

Wereldraad van Kerken: 70 jaar

Op 21 juni 2018 was paus Fran­cis­cus op bezoek bij de Wereldraad van Kerken in Genève. De Wereldraad viert dit jaar het 70-jarig jubileum. Om die reden was er in au­gus­tus in Am­ster­dam een jubileum­vie­ring, want de Wereldraad van Kerken is in 1948 in de Nieuwe Kerk in Am­ster­dam opgericht.

Paus Fran­cis­cus werd en­thou­siast ont­van­gen door de ver­ga­de­ring van het Centraal Comité. ’s Ochtends hield paus Fran­cis­cus tij­dens de oecu­me­nische gebeds­dienst in de kapel van de Wereldraad de homilie over een be­lang­rijke tekst van Paulus uit Galaten­brief 5,13-26, die hij als leidraad nam voor de oecu­me­nische pelgrims­tocht van chris­te­nen en Kerken op zoek naar herstel van een­heid en een geloof­waar­dig chris­te­lijk ge­tui­ge­nis in deze wereld. De over­we­ging van paus Fran­cis­cus sloot naadloos aan bij het motto dat de Wereldraad voor de vie­ring van dit jubileum had gekozen: Samen wan­de­len, bid­den en werken.

Thema

Om die reden is dit motto dit jaar gekozen als thema van de Wil­li­brord­zon­dag. De Katho­lie­ke Kerk is dan wel geen lid van de Wereldraad van Kerken, maar de samen­wer­king tussen de Wereldraad en de Katho­lie­ke Kerk is er niet min­der om. Vandaag is de Katho­lie­ke Kerk we­reld­wijd een be­lang­rijke pleitbe­zor­ger en voortrekker van de oecu­me­nische bewe­ging.

'De oecu­me­nische bewe­ging waaraan de Wereldraad van Kerken zoveel heeft bij­ge­dragen, kwam als een gave van de heilige Geest', zei paus Fran­cis­cus met ver­wij­zing naar het befaamde decreet over de katho­lie­ke deelne­ming aan de oecu­me­nische bewe­ging uit 1964 (Unitatis redin­te­gratio nr. 1). De weg van de oecumene is een voort­du­rende oefe­ning om met vallen en opstaan te wan­de­len in de Geest. Dat houdt voort­du­rende beke­ring in, maar is ook een bron van vrede en vreugde. 

Collecte

In de paro­chie­kerken wordt een (deur)collecte gehou­den op Wil­li­brord­zon­dag. Deze is bestemd voor het werk van de Katho­lie­ke Vereni­ging voor Oecumene Athanasius en Wil­li­brord die zich vanuit de R.-K. Kerk inzet voor de oecu­me­nische samen­wer­king in ons land.

Meer in­for­ma­tie


Gerelateerde nieuwsberichten

woensdag, 24 april 2024Zondag voor de Oosterse Kerken
zondag, 21 januari 2024Week van gebed voor eenheid
dinsdag, 24 oktober 2023Inspiratiedag Katholieke Vereniging voor Oecumene
zondag, 22 oktober 2023Hebben wij allen niet één Vader?
woensdag, 2 november 2022Willibrordzondag 6 november
zaterdag, 30 april 2022Zondag van de Oosterse Kerken
zondag, 17 oktober 2021Willibrordzondag
maandag, 26 april 2021Zondag voor de Oosterse Kerken
maandag, 19 april 2021Webinar Zondag voor de Oosterse Kerken
donderdag, 4 februari 2021Interreligieuze postzegels
dinsdag, 2 februari 2021Internationale VN-Dag voor broederschap
woensdag, 4 november 2020Willibrordzondag
vrijdag, 1 november 2019Uit liefde voor God
maandag, 26 november 2018Doof de Geest niet uit
dinsdag, 31 oktober 2017Willibrordzondag
donderdag, 1 oktober 2015Willibrordzondag in teken van Laudato Si’Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose