Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Webinar Zondag voor de Oosterse Kerken

Antonius als bezieler van het religieuze leven in Oost en West

gepubliceerd: maandag, 19 april 2021
De icoon van de Antonius de Grote op de poster is in opdracht van de Koptische parochie in Amsterdam gemaakt door de koptische icoonschilder Adel Nassief
De icoon van de Antonius de Grote op de poster is in opdracht van de Koptische parochie in Amsterdam gemaakt door de koptische icoonschilder Adel Nassief

Zondag 2 mei is de jaar­lijkse Zondag voor de Oosterse Kerken. Het Bestuur van de Katho­lie­ke Vereni­ging voor Oecumene (KVO) heeft dit jaar als thema gekozen: ‘Reli­gi­eus leven in Oost en West - Antonius als bezieler’.

Webinar op vrij­dag 23 april

Op 23 april or­ga­ni­se­ren KVO en KNR onder meer ge­za­men­lijk een webinar over Antonius als bron voor reli­gi­eus leven in Oost en West. Antonius (251-356) werd geboren als kind van rijke ouders. Al op jonge leef­tijd - na de dood van zijn ouders - trok hij zich terug in de woes­tijn. Later voeg­den anderen zich bij hem.

Hoe zal het reli­gi­eus leven zich ont­wik­ke­len?

Antonius werd bekend als de vader van het monas­tiek reli­gi­eus leven. Athanasius van Alexandrië schreef kort na zijn dood een bio­­gra­fie over Antonius. In het webinar gaat het over de vraag of Antonius bezieling kan geven aan het reli­gi­eus leven in de 21e eeuw. In Neder­land heeft het reli­gi­eus leven een grote bloei gekend in de tweede helft van de 19e en de eerste helft van de 20e eeuw. In de tweede helft van de 20e eeuw heeft er een kente­ring plaats­ge­von­den. Hoe zal het reli­gi­eus leven zich in de naaste toe­komst ont­wik­ke­len? Wie geeft het bezieling?

Het oosters chris­ten­dom is sterk gevormd door het monas­tiek reli­gi­eus leven. De monas­tieke tradities van de Oosterse Kerken zijn ook in Neder­land te vin­den. Ook de Oosterse Kerken staan voor de uit­daging om hun ge­meen­schappen in een seculiere cultuur te doen opbloeien. Voor deze ge­meen­schappen is het leven van Antonius een bron van in­spi­ra­tie. Daar­naast zijn er in de loop van de vorige eeuw diverse oecu­me­nische reli­gi­euze ge­meen­schappen ontstaan. In de pro­tes­tantse wereld werd de bete­ke­nis van het reli­gi­euze leven opnieuw ontdekt.

Pro­gram­ma

14.00 uur Opening door mid­dagvoor­zit­ter zr. Monica Raassen
14.10 uur Vincent Hunink, Het leven van Antonius
14.30 uur Antonius Abdalla, De blijvende bete­ke­nis van Antonius voor Kopten
15.00 uur Pauze
15.15 uur Abt Bernardus, Niets boven de liefde tot Christus stellen
15.45 uur p. Emanuel Pannier, In­spi­ra­tie­bronnen voor het ge­meen­schapsleven
16.00 uur Afslui­ting

Opgave en kosten

Het Webinar wordt op 23 april online gehou­den en begint om 14.00 uur. Na iedere inlei­ding is er gelegen­heid voor vragen. Deelname is gratis, maar een bijdrage in de kosten van € 5 wordt op prijs gesteld. U kunt deze bijdrage overmaken op reke­ning NL97 INGB 0000 8019 19 ten name van Katho­lie­ke Vereni­ging voor Oecumene onder vermel­ding van Webinar reli­gi­eus leven. U kunt zich opgeven via een email aan se­cre­ta­riaat@oecumene.nl van de Katho­lie­ke Vereni­ging voor Oecumene. Na aanmel­ding ont­vangt u een bevesti­ging en de link voor deelname aan het Webinar.

Details

datum: vrij­dag 23 april
tijd: 14.00 tot 16.00 uur
waar: online
bijdrage: vrij­wil­lige bijdrage van € 5 wordt op prijs gesteld
NL97 INGB 0000 8019 19
t.n.v. Katho­lie­ke Vereni­ging voor Oecumene
o.v.v. Webinar reli­gi­eus leven
aanmel­den: se­cre­ta­riaat@oecumene.nl
web­si­te: www.oecumene.nl

Gerelateerde nieuwsberichten

woensdag, 24 april 2024Zondag voor de Oosterse Kerken
zondag, 21 januari 2024Week van gebed voor eenheid
dinsdag, 24 oktober 2023Inspiratiedag Katholieke Vereniging voor Oecumene
zondag, 22 oktober 2023Hebben wij allen niet één Vader?
woensdag, 2 november 2022Willibrordzondag 6 november
zaterdag, 30 april 2022Zondag van de Oosterse Kerken
zondag, 17 oktober 2021Willibrordzondag
maandag, 26 april 2021Zondag voor de Oosterse Kerken
donderdag, 4 februari 2021Interreligieuze postzegels
dinsdag, 2 februari 2021Internationale VN-Dag voor broederschap
woensdag, 4 november 2020Willibrordzondag
vrijdag, 1 november 2019Uit liefde voor God
maandag, 26 november 2018Doof de Geest niet uit
maandag, 29 oktober 2018Thema: Samen wandelen, bidden en werken
dinsdag, 31 oktober 2017Willibrordzondag
donderdag, 1 oktober 2015Willibrordzondag in teken van Laudato Si’Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose